[Turkish- LMS] Cilt 1 Bölüm 9

By Wing - 10:49 AM

Bir birahane.

Ço?unlukla capcanl? kahkahalar ve gürültülü pat?rt?l? seslerle dolu olan mekânda son birkaç gündür sadece Volk denen bir adam yüzünden in cin top oynuyordu.

Korkutucu bir ?ekilde iri bir cüssesi vard?, ancak daha korkutucu olan ?ey ise adam?n surat?yd?. Bir Ork’un bile korkudan kalbini durdurabilecek bir surat ifadesine sahip birinin tüm gün boyunca oturup safî içti?ini dü?ünecek olursak, birahanenin sessizli?e gömülmesi pek de ?a??rt?c? de?ildi. Volt içerken surat?n? buru?turdu.

‘Ona evlenme teklif etmek istiyorum. Onun için özel bir ?eyler bulmam laz?m, her ne olursa.’
Volk bir bayana evlenme teklif etmek istiyordu. ?çler ac?s? ?st?rab?n? kimse görmüyordu.

‘Ona bir hediye. Tamamd?r, Serabourg Kalesi’nde bir oymac? oldu?unu duymu?tum. Söyleyeyim de bir ?eyler yaps?n. E?er ho?uma gidecek bir ?eyler yapabilirse, kar??l???nda sahip oldu?um en de?erli ?eyi verece?im.’
Volt sendeleyerek birahaneden ç?kt?.

***

“Pihuv, buras? hâlâ oyuncu kayn?yor.”

Yedi hafta sonra tekrar Rosenheim Krall??? ba?kentine döndüklerinde Weed haddi hesab? olmayan bir miktarda avatar görüntüsü kar??s?nda ba?? a?r?s? hissetti. Al?c? ve sat?c?lar?n birbiri ard?na yo?un bir ?ekilde ticaret yapmas?yla ve yeni maceraperestlerin maceralar? için tak?m arkada?lar? aramalar?yla olu?an görüntü ba? döndürücüydü.

“Hadi, Arse! Evine gidelim.”

Weed at? Kraliyet Çiftli?i’ne götürdü. At itaatkârca onun pe?inden gitti. Hayvan kraliçe solucan?n zehirli gaz?ndan k?l pay? kurtulmu?tu neyse ki. Ölümle burun buruna gelmesine ra?men defalarca hak etti?inden daha fazla kurtuldu?unu içgüdüsel olarak biliyormu? gibi, at Weed’den uzak durmaya çok istekliydi; ne kadar çabuk eve var?rsa o kadar iyi olacakt?. Kraliyet Saray?’n?n d???nda derme çatma bir çiftlik vard?. Ba? seyis at? görür görmez surat?n? ek?itti.

“O güzel günler geçti, ?imdi bu a??z yakan Arse geri döndü. Lord Midvale’den duymu?tum seni. Babas?n? mahçup eden bu yarat??? geri mi getiriyorsun, Weed-nim?” Weed art?k rahatlam?? bir ?ekilde at? bo? bir yere b?rakt?.

“Güzel bir maceran olmu?. Bu at?n beladan ba?ka bir ?ey getirmedi?ini biliyorum.”
“?yiyim, art?k geçti.”
“Lord Midvale bir mesaj b?rakt?. E?er centurionlukla hâlâ ilgileniyorsan onu ziyaret etmeni istiyor. Bu mevkiinin daima sana ait oldu?unu söyledi.”


“Ona minnettar oldu?umu söyleyin.”


Ba? seyis kendisine neredeyse tamamen yabanc? olan Weed’e kar?? oldukça kibard?. Bir adam?n stat?n?n kimle ba?lant?da oldu?una ve onun ad?na yapt?klar?na ba?l? oldu?unu göz önüne alarak, Weed Kraliyet Çiftli?i’nden ayr?larak E?itim Salonu’na gitti. Orada e?itmenle kar??la?t?.

“H?mm. Demek ba??na bunlar geldi…”
E?itmen Weed’in s?n?f?n?n Efsanevi Ay I???? Oymac?s? olmak zorunda kalmas?na fena halde üzülmü?tü.

“Benim hatam.”
Weed laf? k?sa kesti. Ac?mas?z bir suratla kafas?n? öne e?di.

“Hay?r. Hangi akl? selim bir insan suçu sana yükleyebilir ki? Bilge bu sefer çizgiyi a?t?. Yine de, umudunu yitirme.” dedi E?itmen Weed’in s?rt?n? s?vazlarken.
“Evet, E?itmenim. Daima güvenebilece?im birisiniz…” dedi Weed.
“Haha. Kesinlikle. Her neyse, büyük bir yolculuktan döndün ve verdi?im görevi tamamlad?n.”

E?itmen Litvart Zindan?nda Temizleme Operasyonu’nu tamamlad??? için ona ödül olarak üç alt?n ve elli puan Rosenheim’da kamu hizmeti verdi. Kamu hizmeti epey birikti?inde, oyuncuya söz konusu olan ülkede üstün ticaret haklar? tan?r ve ayr?ca
devlette çal??ma imkan? sa?lar.

Ne var ki, E?itmenin tav?rlar? biraz de?i?mi?ti. Art?k Weed’i ayn? k?l?ç ustal??? yoluna ba? koymu? bir yolda?? olarak görmüyordu. Bu da demekti ki, Weed’in onca u?ra?tan sonra elde etti?i aralar?ndaki dostluk sallant?ya girmi?ti.

E?itmeni ziyaret ettikten sonra Weed Rodriguez’in malikânesinde duraklad?. Her zamanki gibi bilge kendini çal??maya adam??t?.

“Haha. Demek gerçekten görevi tamamlad?n.” dedi Rodriguez. “Uzun süredir buralarda görünmeyince kaçt???n? dü?ünmü?tüm.”
“Anl?yorum, efendim.”
“H?mm… Her neyse kaderde oldu?u gibi, sana verecek bir ?eyim var.”
Rodriguez avucunda tuttu?u ah?ap heykelci?i Weed’in eline tutu?turdu. Heykelcik bir kraliyet ?övalyesi ?eklindeydi.
“Bu nedir?” diye sordu Weed.
“?mparator Geihar Von Arpen’in miras?. Ailem Arpenya ?mparatorlu?u Kraliye Ailesi’ne hizmet ederdi. O kan, ve birlikte getirdi?i yükümlülük ailemin damarlar?nda ak?yor. Kendi neslimde bu görevi üstlenen ki?i bendim. ?imdi bunu sana emanet ediyorum, nihayet dizginlerden kurtuluyorum.”
“Ama bu heykelcik ne için?”

Weed Zahab’?n Ay I???? Oymac?s? görevini yerine getirdi?inde zaten farkl? ?ekilde bir ah?ap heykelci elde etmi?ti.

“Ben de bu ah?ap heykelci?in s?rr?ndan bihaberim.” dedi Rodriguez. “K?ta’da be? oyma ustas? oldu?una dair bir efsane var. Tabii ki, bu sadece eskiden kalma bir efsane, rüzgar gibi gelip giderlermi?. Miraslar?nda kendi eserlerini b?rakt?klar? bilinir, bu heykelcik de onlardan biri zann?mca. Efsaneye göre, bu be? heykelci?i de toplayabilirsen ve heykelciklerin olu?turdu?u bulmacay? çözebilirsen, oymac?l?k sanat?n?n nihai s?rr? ortaya ç?kacak.”Weed hâlâ ?üphe içinde ah?ap heykelci?i tespit etti. Bu skillde leveli dü?ük oldu?u için, heykelci?in özde?li?ini anca birkaç ba?ar?s?z denemenin ard?ndan ba?arabildi.


 • Ah?ap Heykelcik:
 • Dayan?kl?l?k: 1/1
 • Bu heykelcik ?mparator Geihar Von Arpen’in skillerini içerir.
 • Donan?mlar: Herhangi bir heykele ya?am enerjisi vermene yard?mc? olacak e?siz bir skill elde etmeni sa?lar.
Ko?ullar: Oyma Ustal???’nda uzmanl?k mertebesi


****


Weed Zahab’dan miras kalan ah?ap heykelci?i tespit etti?inde, ayr?ca ön ?art? k?l?ç ustal???nda be? ve üstü level olan bir oyma b?ça?? tekni?i buldu.

“Oyma ustal???nda büyük bir s?r gizli.” dedi Weed.
“Art?k oyma sanat? yolundas?n ve umar?m oyma ustal???nda Ulu Üstad olursun. Bu dünya daha önce hiç Ulu Üstad görmedi, ama e?er varsa o K?ta’n?n kaderine yön verecek.” dedi Rodriguez. “Kabul, sana bu yolu kötü niyetimden dolay? gösterdim, ancak sana bu söylediklerim de do?ru.”

Weed art?k Rodriguez’e gücenmiyordu. Geçmi? geçmi?te kalm??t? ve bu sanata kar?? ani bir merak bürümü?tü Weed’i.
‘Kendi yolunu çizen ki?i.’

Üstelik, Weed e?er bunu ba?arabilirse, bol para kazan?nda ve güçlü günler onu bekliyor olacakt?. Rodriguez Weed’le olan eski hesaplar?n? halletmi? oldu?unu dü?ündü. Yedi haftad?r aç ve ü?ümü? bir halde dola?m?? olmas?n?n olu?turdu?u berbat durumu görünce zihnini iyice nefret bürüdü.

“Ba?ka bir sorum daha var, Bilge. A?ç?lar ve demircilerin Ulu Üstad olmak için kendi sakl? yollar? m? var?” diye sordu Weed.
“Var san?r?m, Tanr? cömerttir.” dedi Rodriguez. “?unu unutma, a?ç?l?k skilindeki herkes f?rsat bulup yakalayacak diye de bir kaide yok.”
“O halde…”
“Ba?ka Seçilmi?ler olmal?! Onlar kendi yöntemleriyle i?i halledecekler. Yap?p yapmayacaklar? onlara kalm??.”

Weed tüm duymak istediklerini duyduktan sonra malikâneden ayr?ld?.


***


Darius kalbinin güm güm att???n? hissetti. Önemsiz gibi görünen birkaç görevi tamamlay?nca i?in bu kadar ileri gidebilece?ini hiç dü?ünmemi?ti. Güzel ?ans olarak adland?r?yordu bunu. Rosenheim Krall???ndaki güç oyununun merkezinde iki adam vard? — Dük Kanus ve Kont Albrook.

Harbiyenin ba??nda olan Dük Kanus daha güçlüydü. Söz konusu olan adam tam ?u anda kar beyaz? bir k?l?c? ona do?rultmu?tu.

“Darius-nim, bu vesileyle, Kraliyet Saray?’na yapm?? oldu?un özverili hizmetin bir taktiri olarak sana geçici Rosenheim ?övalyeli?i arma?an ediyorum. ?övalyeli?in gücüyle bir ke?if ekibi kurarak s?n?r halk?n? bulunduklar? zor ve s?k?nt?l? durumdan kurtarman? emrediyorum.”
“Hizmetinizdeyim, Efendim. Bana güvenebilirsiniz.”
“Sör Darius, bu görevi sana emanet ediyorum.”

Darius önce s?rayla iki omzunda, daha sonra ba??n?n üzerinde k?l?c?n hafif dokunu?unu hissetti. Sava? döneminde bu korkunç bir his olabilirdi ancak o ?u an Roseinheim’da Kraliyet Saray?’nda ?övalyeli?e atanma töreninin ortas?ndayd?. Üstelik k?l?c? tutan Dük Kanus’tu.

Bu korkudan ziyade unutulmaz bir an?yd? Darius için, öyle ki heyecandan neredeyse a?lay?verecekti. Darius bu a??r atmosfere ra?men, hayk?rmak resim dokumal? hal? üzerinde yuvarlanmak için ç?rp?nan bu ani duygu selini bast?rmak zorundayd?. Gülümsemesini bast?r?nca yüzü daha çok s?r?t?rcas?na buru?tu.

‘Art?k bir ke?if ekibinin komutan?y?m.’ Darius kendini çok, çok, çok ?ansl? olarak görüyordu.


***

‘Bir ?eyler yapmam laz?m.’

Weed ciddi bir surat ifadesi tak?nm??t?. Weed’in tak?l?p kald??? oymac?l?k s?n?f?n?n do?as? a?a??daki gibiydi:
Weed'in ana silah? k?l?ç oldu?undan dolay?, onu k?l?ç sava?ç?lar?yla k?yaslamak faydal? olacakt?.

S?n?f belirlendi?i anda bir k?l?ç sava?ç?s? k?l?ç ustal???nda %50 bonus puan kazan?r. Tabi ki Weed kar??l?k olarak kullan??l? en sanat? skiliyle bo?lu?u doldurabilirdi.

Yüksek statlar? sayesinde, ayn? leveldeki bir ?övalye bile onla a??k atamazd?. Nispeten daha dü?ük level olsa bile, oyma b?ça?? tekni?i ve Kraliyet Düzensiz K?l?ç Tekni?i’nin deste?iyle, ayn? leveldeki iki k?l?ç sava?ç?s?na kar?? kazanaca??na emindi.

Kraliyet Düzensiz K?l?ç Tekni?i—Weed denedi?inde tekni?in bask?n gücü kar??s?nda epey ?a??rd?.

Bu teknik, tepki h?z? ve y?k?m gücünü ikiye katlayan ve üstelik do?aüstü gücü de üçe katlayan bir taktikti. Bu yüzden ?mparator Geihar’?n varisine miras b?rakmak için bunu seçmesi pek ?a??rt?c? de?ildi.

Ancak sava?ç?lar ve ?övalyelerin kendilerine has k?l?ç skilleri ve nefes alma teknikleri vard?. Kendi s?n?flar?na uygun bir nefes alma tekni?inde ustala?t?klar?nda, k?l?ç tekni?inin seviyesi Weed’in Kraliyet Düzensiz K?l?ç Tekni?i’nden dü?ük olsa bile bu onlarda büyük etki olu?tururdu.


Bu ?övalyelerin ve sava?ç?lar?n sahip oldu?u özel bir hakt?, iki standart s?n?f da dövü? skillerinde uzmanla?m??lard?. Di?er bir deyi?le, Weed çal???p didinerek el sanat? skilini ve di?er statlar? art?rsa da ve daha çok hilemsi skiller elde etse de, er ya da geç bu yoldaki di?er ki?iler ona yeti?ecekti.

?imdi bile Weed hileli taktikler kullanmad?kça onlar?n çok az önündeydi. Kraliyet Düzensiz K?l?ç Tekni?inin yan? s?ra zaman?nda el sanat? skiline a??rl?k vermemi? olsayd? ve E?itim Salonundaki ek statlar olmasayd?, besbelli ki s?radan bir k?l?ç sava?ç?s?ndan çok daha güçsüz olacakt?.

‘Fakat oymac?l?k s?n?f?n?n göründü?ünden daha büyük bir potansiyeli var. E?er olmasayd?, ?mparator Geihar K?ta’y? fethedemezdi ve Zahab’?n gücünü aç?klamak çok zor olurdu.’

***

Serabourg Kalesi, Rosenheim Krall???’n?n ba?kenti.

?ehir merkezinin kurulu oldu?u Merkez Çe?me’nin kar??s?nda, bir dizi oyuncu çe?it çe?it heykelciklerin gösterimini izliyordu. Weed oyma ustal??? skili üzerinde çal??mak için ikinci bir tezgâh açm??t?.

“Merhaba, bu ne kadar?” diye sordu bir k?z.
“Be? gümü?lük.”
“Ah, çok pahal?. Benim için ufak bir indirim yapabilir misiniz? Lütfen? ?ki parça alaca??m.”

?irin k?z Weed’i ikna etmeye çal???rcas?na gülümsedi, ancak Weed ac?mas?zd?. Özellikle i? paraya geldi?inde kad?n erkek tan?mazd?.

“?ndirim benim sanat?ma hakarettir, genç bayan. Sizce bu heykelleri oyarken sanata olan tutkumu ve bilhassa i?ime olan dü?künlü?ümü arka planda m? b?rakt?m? Bir sanat eseri, zaman geçtikçe insan?n zihninde büyüyüp ye?eren gerçek de?erini yans?tacak olan uygun fiyata sahip olmal?d?r.”

K?z duygulanm??t?. Oymac?n?n kalbiyle yapt??? bir sanat eseri için indirim istemek aptalcayd?. Cebinden parlak gümü? paralar? ç?kard? vicdan azab? içinde.

“Özür dilerim, i?te on gümü?lük, buyrun.”
“Te?ekkürler genç bayan.”
Weed iki heykelci?i tutarken a??rba?l? bir ?ekilde gülümsedi. Bu, heykelcikleri orijinal fiyat?ndan satabilmesinin vermi? oldu?u gurur dolu bir zafer gülümsemesiydi.

Kaba tabirle, direnmesine ra?men sonunda s?n?f?n? dönü?türdü?ü bir ‘Efsanevi Ay I????’ oymac?s? olarak gayet güzel heykelcikler oymu?tu, üstelik Pratique Des Arts, Peinture, Sculpture, Gravure standartlar?na göre.

Oyma ustal???nda ?u anl?k level 4’tü. Ay I???? Oymac?s?’na döndü?ü için, oyma ustal???n?n etkileri ikiye katlanm??t?, alt?n hile say?lan yegane e?yalar listesindeki Zahab’?n Oyma B?ça??’na sahip oldu?undan bahsetmeye gerek bile yok.


****

Weed’in yapabilecekleri, oyma ustal???ndaki daha toy haliyle düz maddelerden yap?lm?? küçük boy heykelciklerle s?n?rl?yd? henüz. Sadelikleri ve dü?ük fiyat?, daha geni? bir kitleye hitap ediyordu.

Hatta hayranlar?ndan baz?lar? Weed’in orac?kta oydu?u sanat eserlerini almak için s?raya dizilmi?lerdi. Malzemeleri yüzünden bak?rdan daha az tutan tilkiler ve tav?anlar, be? gümü?lük tutmas?na ra?men ???k h?z?nda sat?lan tezgâhtaki en popüler e?yayd?.

Weed bu giri?iminin dürüst bir i? oldu?una inan?yordu. Heykelciklerini almas? için kimseyi zorlam?yordu. Sabit fiyattan almak için ak?n eden insanlara ne yapabilirdi ki? Weed oyma b?ça??n? daha h?zl? kulland?. Bir yandan para kazan?p, di?er yandan da oyma ustal???ndaki uzmanl?k seviyesini yükseltiyordu.

Oyma ustal??? gibi, her on levele ula?t?ktan sonra bir üst seviyede tekrar s?f?r levele dü?en sistemde, level 10’a ula?t?klar?nda a?ç?l?k tamir ve di?er el sanat? skilleri de ba?lang?ç seviyesinden orta düzeye yükselmi?ti

A?ç?l?k skilinde bu yükselme, el yap?m? yemekler için can? ve do?aüstü gücü art?rmada net seçenekler sunar. Tamir skilinde ise orta düzey, silah ve teçhizat üretip tamir etmek için yeni bir teknoloji a?ac? olu?turur.

Bunla da bitmiyordu. Level bir kez daha 10’a ula?t???nda, orta düzeyi geçerek, tüm gerekli ad?mlar? tamamlay?p buna lay?k oldu?unu kan?tlayan bir deneyimli usta olunan uzman düzeye ula??lm?? olur.

Dövü? ya da el sanat? fark etmez, herhangi bir skilldeki bir usta, sadece skilldeki uzmanl???n?n liyakatine dayanarak tan?n?r ve sayg? görür, ancak oyma sanat? ve a?ç?l?k gibi tüm el sanat? skilleri olas?l?klar? s?n?rl?d?r.

Weed’in bu noktada önceli?i temel el sanat? skilini orta düzeye yükseltmekti. Weed Litvart Zindan?’nda bölüklerin zarar görmü? teçhizatlar?n? onar?rken ve millete yemek da??t?rken skill leveli 9’a ula?m??t?. Bir level daha atlad?ktan sonra orta düzey el sanat? skili kar??s?nda olacakt?.

Orta düzey el sanat? skili tüm sald?r? gücünü %30 art?rarak k?l?ç ustal???n? ve okçulu?u geli?tirir. Lanetli s?n?f? yüzünden sald?r? gücü en iyi haliyle bile bir seviyenin alt?nda olan bir oymac? için bu skill zorunluydu.

‘El saat? skili bir hayli kullan??l?.’

El sanat? skili artt?kça, tüm sanat skilleri daha etkili hale gelir. El sanat? ustas? s?n?f k?s?tlamalar?n?, demirci i?i ve simya gibi sanat skilleri alan?n? oyuncular için geni?letebilir.

Efsanevi Ay I???? Oymac?s? s?n?f? di?er uzmanl?k alanlar?yla alakal? tüm skillere geçi? hakk? sunar, fakat Weed daha yüksek bir el sanat? skilinin, onlar? elde etmek ve geli?tirmek için daha kolay ve h?zl? k?laca??n? biliyordu.

Belki sanatç?lar Ulu Üstad egemenli?inde yollar? kesi?en yerde yava? yava? birbirleriyle tan???rlard?. El sanat? skili olmasayd? sanatç?lar?n nesli tükenmi? olurdu dü?üncesi tam olarak do?ru say?lmazd? asl?nda. Ac?nas? dövü? skillerini güçlendirmedikçe dövü? uzmanlar?yla boy ölçü?emezlerdi.

‘Hele ?ükür 100 heykelci?i bitirebildim!’

Weed dur durak bilmeden heykelcikleri oyuyordu, oyma ustal???nda level 4 %98’de tak?l? kalm??t?. H?zla büyüyen el sanat? skilinin aksine, oyma ustal???n?n geli?imi bir hayli yava?t?.

’50 heykel daha yapsam level atlayaca??m san?r?m.’


O an bayan mü?teriler tela?a kap?ld?lar ve arada olu?an koridorda Weed’e do?ru yürüyen, yüreklere korku salan görünümlü uzun bir adam belirdi. Adam?n öylesine ölümcül bir auras? vard? ki Weed bile kan?n?n dondu?unu hissetti.

‘Ne yanl?? yapt?m da bu e?k?ya k?l?kl? herif bana dü?man oldu?’
Weed k?s?k sesle sordu kendine. Adam k?s?k gözlerle etraf?na bak?nd?.

*Hyaaa*

“Beni gördü!”
K?zlar ç??l?k att?lar. Adam Weed’e do?ru yava?ça yürüdü ve ard?ndan harap bitap hale dü?mü? bir fare gibi peri?an bir ?ekilde e?ildi.
“Senden bir ricam var.”

“Lanet” –Yanl?? sözcük seçimi.
“Ben, ben heykel almak için geldim buraya. Ama istedi?im hiçbir ?ey bulamad?m.” dedi adam Weed’in önünde diz çökerek. “?stedi?im ?ekilde bana bir heykelcik yapabilir misin? Hatta yalvar?yorum, lütfen. Bana bir heykelcik yapas?n ki ben de gidip ona evlenme teklifi edebileyim.”

Weed adam? aya?a kald?r?p duymaya çal??t?. Adam?n ad? Volk’’tu. Bir kad?na a??k olmu?tu. Bu online oyuna kat?lmas?n?n ba?l?ca sebebi kad?n? yakînen koruyabilmekti. Onun, o rahibenin iyili?i için kahraman ?övalyelik s?n?f?n? seçmi?ti.

Bir y?ll?k say?s? görev ve sava? boyunca kad?n, Volk’un sadakât ve fedakârl??? sayesinde bir kez bile ölmemi?ti. Ayr?ca Volk kad?n?n destekledi?i ve iyile?tirdi?i bu ikinci hayatta e?leniyordu. Aralar?ndaki ba? gün geçtikçe daha da güçlenmi?ti ve Volk kad?n? her gördü?ünde mutluluktan havalara uçuyordu. ??te ?imdi ona evlenme teklifi etme vaktiydi.

“Ona asla unutamayaca?? bir ?ey vermek istiyorum. Bir gün solacak bir çiçek de?il. Senden kalbimi içine koyabilece?in ve asla solmayacak çiçekler oyman? istiyorum! Lütfen!”

Volk dizleri üzerinde durdu. Surat? tehditkârd? ama kalbi de?il. Kaç adam bir yabanc?n?n önünde böylesine kay?ts?z ?arts?z kalpte beslenen bir a?k için diz çökerdi ki? Weed derince iç çekerek etraf?na bak?nd?. Ço?u kad?n duygulanm?? görünüyordu. Hata gözünü para bürümü? Weed bile Volk’un kederini hissedebiliyordu.

‘Onu seviyorum. Onu seviyorum, fakat o neden bunu göremiyor?’
‘Ona kalbimi açmak istiyorum.’
‘Binlerce kez denedim yüre?imdekileri söylemeyi, SEN? SEV?YORUM!’
‘Ama neden ayn? ?eyleri onun yüzüne kar?? söyleyemiyorum?’

Bir erkek olarak Weed Volk’un halinden anl?yordu. ?övalyenin elinden tutarak aya?a kalkmas?na yard?m etti.

“Böyle bir rica için…” dedi Weed kibarca. “Diz çökmenize gerek yok, Volk-nim. Bu sizin hakk?n?z, dimdik ayakta durarak isteyebilirsiniz. Böyle bir ricaya kar?? direnemem. ?ste?inizi seve seve yapaca??m.”

Volk gözya?lar?na bo?uldu.
“Çok te?ekkür ederim, Weed-nim.”
“Ne demek, laf? bile olmaz. Pekala, nas?l bir çiçek istiyorsun?”
“Yedi tane ayçiçe?i. Onlar, yedi y?ld?r hayat?m?n ?????n?n, yani onun pe?inden giden kalbimi temsil edecek.”
“Anlad?m. Biraz bekleyebilir misin?”

Weed yamac?ndaki tahta stokunu inceledi ve en kaliteli parçay?—Elf A?ac?’n? seçti. Sadece güneyde s?cak bir iklimde yeti?ti?i bilinen oldukça kal?n ve sert bir a?açt?. Tahta parças? hâlâ bir bütün halinde duruyordu, heykelcik olmak için henüz küçük parçalara bölünmemi? büyücerek bir ta?t?.

‘Bunu zaman?nda yeti?tirebilmek için elimden geleni yapmal?y?m.’

Weed art?k bir tilki ya da tav?an? gözleri kapal? bir ?ekilde oyabilirdi, ancak çiçekler epey çetrefilli olacakt?.

‘Her çiçe?i ayr? ayr? oyarsam i? kolay olacak, ama daha sonra onlar? nas?l bir araya getirece?im o zaman? Yedi ayçiçe?i ve yüz gül, bu çifte özel hediyem olsun. Tüm çiçekleri bir buket halinde oyay?m en iyisi.’

Weed heykelci?in son halini akl?nda canland?rd? ve Elf A?ac?’n? yava? yava? pürüzsüz hale getirmeye ba?lad?. Weed’in ne pe?inde oldu?una dair Volk’un ve di?er k?zlar?n en ufak bir fikirleri bile yoktu. Sadece yedi ayçiçe?i için neden bu kadar büyük bir parça seçti?ini anlayam?yorlard?.

Öyle veya böyle, Evlen A?ac? kesip düzeltildikçe ortaya bir ?ekil ç?k?yordu yava? yava?. ?lk çiçekler nispeten büyük ayçiçekleriydi, ard?ndan onlar? çevreleyen güller meydana geldi. Weed’in sihirli elleri dans ettikçe, ba?tan a?a?? güzel bir buket gözler önüne serildi.

“Vay be!”
“Muhte?em ötesi.”

Merakla bekleyen mü?teriler Weed’in oyma sanat?n? izledikten sonra nutku tutulmu? izleyicilere dönü?tüler. Oyma b?ça??n?n her hareketinde, tahta parças?n?n her kesili?inde, izleyicilerin kalbi endi?eyle küt küt at?yordu. Çünkü en ufak bir yanl?? bile narin çiçe?i mahvedebilirdi.

“Tanr?m! Lütfen bitirebilsin.”

Bu sadece Weed ve Volk’un dile?i de?il, ayn? zamanda oradaki herkesin gönlünden geçendi. Weed onca ki?inin kar??s?nda tamamen çiçeklere odaklanm??t?. Oyma b?ça?? hareket ettikçe tahta parças? ?ekilleniyor; çiçek, gövde ve yapraklar ortaya ç?k?yordu.

‘Burada hataya yer yok.’

Weed’in gözleri par?ldad?. Yaln?z olsayd? her hata affedilebilirdi, ancak ?u an yo?un bir izleyici kitlesiyle çevrelenmi?ti. E?er müstakbel mü?terileri kar??s?nda hata yaparsa, birden f?rlayan ?öhreti direkt ayaklar alt?na al?nacakt?.

Yak?n çevrede ba?ka oymac? olmamas?yla büyük ölçüde alakal? olan popülerli?inin geni?ledi?ini herkesten daha iyi biliyordu, ve her ne pahas?na olursa olsun bu ünü kaybetmemeliydi.

Bir mü?terinin hayal gücü para demekti!

Weed’in haddinden fazla tak?nt?s? sanatsal bir esere dönü?tü ve nihayet buketi yapmay? ba?arabildi.


 • Level Art???: Oyma Ustal??? [5]
 • Heykellerin güzelli?ini ve karma??kl???n? art?r?r.
Heykel yaparken hata yapma oran?n? azalt?r.

 • Art??: El Sanat? Skili [Ba?lang?çtan Orta Düzeye]
 • Silah ve yumruklar?n sald?r? gücünü art?r?r. (+%30 ATK)
 • Sanat skilinin ve tüm alanlar?n? ve K?l?ç Ustal???n? yükseltir.
 • Sanat +5 puan. (+5 Sanat)
 • Ün +1 puan. (+1 Ün)
Dikkat: Ba?ar?s?z olmu? ürünün sat?m? bunu geçersiz k?lar.****

Weed ah?ap buketi bitirir bitirmez, iki skil birden level atlad?. Çünkü oyma ustal??? level 4 %98’de tak?l? kalm??t?, o yüzden ilk level art??? ?a??rt?c? de?ildi. Ancak el sanat? skili bir sonraki level için henüz yüzde alt?da olmas?na ra?men, bir anda dolarak orta düzeye ula?m??t?.

?u i?e bak?n ki, geli?imi hiçbir yerde görülmedi?i için onu devaml? olarak huzursuz eden art stat? be? puan artm??t?.

“?nan?lmaz.”
“Skil penceresi!”

Weed pencereyi çabucak gözden geçirdi ve oyma ustal??? skili sadece level atlamakla kalmam??, ayn? zamanda deneyim derecesi de %17 olmu?tu. El sanat? skili bile orta düzeye geçtikten sonra %5 deneyim derecesi kazanm??t?.

‘Çok ?ansl? de?il miyim?’

Weed bu ?ans nedeniyle çok heyecanl?yd?, ancak k?sa süre sonra bunun neden oldu?unu anlad?. Oyma sanat? bir ta??ma band? de?ildi. Kurabiye kal?b?yla yap?lm?? gibi benzer heykelciklerin seri imalat?, oyma ustal???ndaki deneyim derecesinin ilerleyi?ine hiçbir katk?s? olmazd?.

Bir oymac? daha önce hiç denenmemi? yüksek sanatsal de?ere sahip bir ürün meydana getirirse, oyma ustal??? büyük ölçüde bir deneyim derecesi kazan?r. Bu, ilk yapt??? tilki ve tav?an heykelciklerinin ilk etapta deneyim derecesini ne kadar etkiledi?ini an?msatt? Weed’e.

Denedi, ba?ar?s?z oldu, böylelikle skili gözle görülür bir h?zla artt?. Art?k yeni bir ?ekil, bir stil denemeyi b?rakt???nda ve tekrar tekrar ayn? ?eylerin seri üretimini yapt???nda, oyma ustal???ndaki ilerleyi?i neredeyse durma noktas?na de?in yava?lad?.

‘Level art???, level yükseldikçe yava?lar diye dü?ünmü?tüm, ancak öyle de?ilmi?. Yanl?? yolu seçmi?im.’

Weed böyle dü?üncelere dalm??ken, Volk ve di?er kad?nlar buket kar??s?nda büyülenmi?lerdi. Ah?ap bir buket. Ayçiçekleri ve güller, yumu?akl?k ve içtenlik saç?yordu sanki gerçeklermi? gibi.

“??te tamamd?r, Volk-nim.”

Weed buketi Volk’a teslim etti. ?övalyenin gözleri par?ldam??t? ay çiçekleri ve gülleri görünce. Ona göre, bu bir sihirdi.

“Ah, tanr?m. Ben—ben inanam?yorum…” Volk’un gözlerinden ya?lar döküldü yine. “Bu gerçekten tahtadan m? yap?ld?? Oyma ustal??? harikalar yarat?yor…”
“Evet, Volk-nim. ?imdi bunu oyarken beni gördünüz, de?il mi?”
“Kesinlikle inan?lmaz.” dedi Volk gözya?lar? içinde.

Di?er izleyiciler de Weed’in tamamlanm?? eserine hayran olmu?lard?. Zahab’?n oyma b?ça?? olmasayd? bu buketi yapamazd?. Özellikle en kritik anda , oyma ustal??? ve el sanat? skili eser üzerinde daha büyüleyici etkiler meydana getirmek için bir araya gelmi?lerdi.

“Bu buketi tüm kalbimle yapt?m. ?imdi kendi yüce kalbinle ona git.”
Volk’u nazik bir ?ekilde cesaretlendirdi. Buketi yaparken oyma ustal???n?n gizli kap?lar?ndan birini ke?fetti?i için ilham gelmi?ti Weed’e.

“Te?ekkür ederim, çok te?ekkür ederim.”
Volk tüm içtenli?iyle Weed’e müte?ekkirdi. Buketin ücretini ödemek için elini cebine soktu.
“Üç alt?n.” dedi Weed.

Verdi?i emekleri göz önüne al?nca bu buket üç alt?ndan çok daha fazlas?n? hak ediyordu, ama onun için bu da kâfiydi. Birden bire Volk afallam?? bir suratla ceplerini bo?altmaya ba?lad?.

“Nereye… nereye gittiler?”
Volk gürledi. Eli hunharca cebini kar??t?r?yordu ama cep bo?tu. O an esas panikleyen Weed’di.

‘Bir dolaplar m? çeviriyor o?’

Weed neler olaca??n? anlam??t?, bilhassa Volk’un bir sonraki laf?n?n ne olaca??n?.

‘Paras?n? bir yerlerde kaybetti?ini iddia edecek.’

“Be-ben özür dilerim, Weed-nim. Param? bir yerlerde kaybetmi? olmal?y?m.” dedi Volk.

‘Çünkü en ba??ndan hiç alt?n?n olmad???n? söyleyemezdin.’

Volk Weed’in cevab?n? beklemeden ba??rd?. “Cüzdan?m çal?nm?? olmal?. Lanet olas?ca!”

‘Anca bunu yapars?n sen. Ancak her hareketine ?ahitlik eden bunca insan? kand?ramazs?n. E?er kendi alan?nda bir uzmansa, beni kaz?klay?p bir de canl? kalabilece?ini sanmaktan çok daha iyi bir ?eyler yapmal?yd?.’

“Parayla e? de?erde bir ?eyler versem sorun olur mu?”

Volk, Weed’in çoktan net bir ?ekilde görebildi?i ad?mlar? takip ediyordu, bir zü?ürtün tipik dalaveresi i?te. Fakat felaket bir aura yayan Weed’i hafife alm??t? Volk.

‘Beni kekleyebilece?ini mi sand?n, ahmak herif?’

Daha sonra Volk tekrar elini cebine soktu.

“Çok ?ükür. ?ki alt?n ve doksan gümü?lük buldum. On gümü?lük indirim yapabilir misin?” diye sordu Volk.
“Neden bana on gümü?lük de?erinde bir ?ey vermiyorsun?”
Weed’in keskin gözleri Volk’un k?l?p k?yafetini tarad?. Silahlar?n?, teçhizat ve aksesuarlar?n? inceledi. On binlerce Royal Road’da tespit edilmi? e?ya Volk’un beyninin bir kö?esine alfabetik s?rayla kaydedilmi?ti. Weed bir an önce bir fiyat belirleyip iki hatta üç kat? bir sevinçle bir e?ya tespit etmek istiyordu.

Fakat gözleri, k?l?k k?yafeti sefalet içinde olan Volk’ta herhangi k?ymetli bir ?ey bulamad?. ?övalye, k?yafetinin içinden bir kitap ç?kard? ve Weed’e uzatt?.
“10 gümü?lük kar??l???nda bu kitaba ne dersin?”

Weed kitaba h?zl?ca göz gezdirdi.


 • Versailles K?tas?’nda Unutulmu? ?ehir #4
 • Rosenhein Krall???’n?n Güney Bölge’si üzerinde uzanan gökyüzünde, bariz bir ?ekilde insan d??? oldu?u dü?ünülen bir ?rk?n oldu?una dair gizemli masal ve efsanelerle dolu büyük bir kent bulunmaktad?r. Onlar? en iyi tarif edecek kelime Ave olur.
 • Canavar olarak nefret edilen güçlü sava?ç?lar ?rk? Güney Bölge’sinin huzursuzluk kayna?? olarak görülürlerdi, bu nedenle hiçbir yerde görünmezlerdi.
 • Fakat ?rk zamanla yok oldu ve Cennet ?ehri’ne giden yol bile art?k kay?p.
 • ?imdilerde ?ehrin varl??? ?üphe konusu, ancak ya?l?lar bu hikayeyi gelecek nesillerin beynine kaz?rken Güney Bölge halk? hâlâ ?ehre ve cesur avian yerlilerine inan?yorlard?.
Güvenilmez bir kayna?a göre, Cennet ?ehri’ne ç?kmak için Sakl? Tohum gerekmektedir.


Weed kand?r?lm?? gibi hissediyordu. Cennet ?ehri gibi bir saçmal??a kim inan?rd? ki? Diyelim ki tüm fizik kurallar?n? y?karak havada bir yerlerde süzülüyor, o halde ?ehir yeryüzünden görülmesi gerekirdi. Sonuç olarak Cennet ?ehri’nin varl???n? iddia eden kitap sadece söylentiden ibaret olmal?yd?.

E?er fazlas?yla gülünç ve rezil olmasayd?, ?ehre bir bitkiyle t?rmanmakla ilgili son paragraf çok insafs?zca olurdu. Bu ?eyin güvenilirli?i s?f?rd?. Volk, Weed’in kitaptan ?üphe duydu?unu hissetmi?çesine alelacele kendini savunmaya geçti.
“Buna inanm?yor olabilirsin, ancak bu kitap bulunmaz hint kuma??…”
“…”
“Ke?ke sana daha iyi bir ?eyler verebilseydim, ancak ?ansa bak ki bu kitap elimdeki en de?erli ?ey.” dedi Volk, içinde tav?an kürkü, y?lan derisi ve k?r?k bir k?l?ç parças? olan s?rt çantas?n? ona göstererek.

Weed k?l?c? tamir edebilirdi, fakat bu, +2 ATK ile bir cüce cinin bile f?rlat?p ataca?? yar?m yamalak bir ?ey olurdu. Belki bir demirciyle iki baltaya pazarl?k yapabilirdi.

“Çok üzgünüm Weed-nim.”

Weed derince bir iç çekti.

‘Pekala, kabul. Oyma ustal???n?n s?rr?n? ö?rendim nas?l olsa. Sürekli ayn? ?eyleri yapsayd?m, bunu anlayamazd?m. On gümü?lü?e katakulli yapt??? için onu
affedece?im. Pek önemli bir mevzu de?il.’

Weed 3 alt?n dedi?inde bunun pazarl?k yap?labilir oldu?unu zaten dü?ünmü?tü. Böyle demesinin esas amac? Volk’u ?a?k?na u?ratmakt?. Normal standartlara göre yap?lmam?? heykeller ço?unlukla mü?terinin oymac?yla yapt??? pazarl??a göre de?erlendirilirdi.

?ki alt?n doksan gümü?lük, art? saçma salak bir kitap, bir de oyma ustal???ndaki ve di?er skillerdeki level art???n? hesaba kat?nca bu hiç de fena say?lmazd?. Fakat Weed’in iki alt?n seksek gümü?lü?e ne kadar önem verdi?ini ancak tanr? bilebilirdi.

“Bence bu kitap on gümü?lük eder. Umar?m teklifinde ?ans seninle olur, Volk-nim. Ve a??k oldu?un kad?n—”
“Efendim?” dedi Volk.
“Senle mutlu mesut bir hayat ya?ayacak.” dedi Weed i?neleyici bir ?ekilde. Böyle cimri bir kocayla, hayat?n?n geri kalan? boyunca hep be? paras?z kalacakt?.

“Te?ekkürler, Weed-nim.”

Weed’le el s?k??t?ktan sonra yava? yava? yürüyerek uzakla?t? Volk. Weed onun gidi?ini seyretti. Bir anda Volk’un k?l?k k?yafeti, parlak Mithril* z?rh?na büründü. Pantolonu bir çift Mithril tozlu?uyla kapland?. Hatta botlar? bile Mithril’e dönü?tü – Weed’i sersemlemi? bir halde b?rakm??t? bu.

‘Maksimum sa?l??? iki kat?na ç?karan ender e?yalardan biri olan pamuk bir yüzük! Paha biçilemez bir hazine! Bildi?im kadar?yla bu küpeler y?ld?r?m elementine kar?? dirençli. Sadece listede ad? oldu?unu duymu?tum ve onlara sahip biri gerçekte yoktu. Adi herif, çok paran var demek ha – zavall? bir oymac?y? kaz?klamak hiç adil de?il.’

Volk’un donand??? e?yalar Weed’in en ç?lg?n hayalinden bile daha k?ymetliydi. Hatta baz?lar? binlerce alt?n de?erindeydi.

***

Yo?un çal??mal? saatlerin ard?ndan buketi bitirince Wed kollar?n? uzat?p esnedi. Birden bire izleyiciler Weed’e alt?nlar f?rlatarak ba??rmaya ba?lad?lar.

“Birebir ayn? buketten bana da yap, lütfen!”
“Biraz önce iki tilki alm??t?m, sipari?imi bukete dönü?türebilir miyim?”
“Lütfen!”

***

Volk Serabourg Kalesini’nden ayr?ld?ktan sonra adice gülümsedi. Korkunç yüzüne ihanet eden nüktedan yüre?iyle Volk, buketi tüm kalbiyle yapan Weed’e gerçekten de?erli bir ?eyler vermek istemi?ti.

Cennet ?ehri kitab?!—aç?kças? Volk onu ele geçirmek için iki ay u?ra?m??t?. Kitaba göre, onun bile ad?m?n? atmad??? gizemli bir mekând? oras?. Rosenheim’a gelmesinin sebeplerinden biri ?ehri ziyaret etmekti.

Fakat kalbini çalan genç bayana edece?i teklif di?er her ?eye bask?n ç?km??t?. Volk buketin kar??l??? olarak kitab? Weed’e vermi?ti, ancak bu hiçbir ?eymi? gibi geliyordu.

‘Öylece bir kenara atma. Sende kals?n. E?er bulmaya çal???rsan kitap sana yol gösterecektir ev bir gün oraya ula?acaks?n.’

Volk buketi tüm içtenli?iyle tutarak, k?ymetli genç bayan?n ya?ad??? Brent Krall???’na do?ru yol ald?.

***

Ah?ap bir buket!

Bir adam bir k?za ç?kma teklif edece?i zaman böyle bir buket mükemmel bir hediye olurdu, ?övalye Volk, narin sevgilisi ve ah?ap buketle ilgili rivayetler gitgide yay?l?rken, Weed’in aç?k hava oyma dükkan? h?zla büyüyordu.

Ço?u oyuncu heykelcikleri ?ömine üzerine konulacak ya da kuytu kö?elere at?larak zamanla üstü toz ba?lamaya mahkum edilmi? bir hat?ra olarak görüyordu. Fakat Volk’un durumu, insanlar?n heykelciklere olan bak?? aç?s?n? de?i?tirdi. O gün Weed ilan etti:
“Üzgünüm, fakat art?k ayn? heykelcikleri yapmayaca??m!”

Oyma ustal???nda ve el sanat? skilinde level atlama gibi sadece ki?isel ç?karlar? için bu karara varm??t?. Ancak etraftakiler yanl?? yorumlam??t? olay?.

“Gerçek bir sanatç?!”
“Çok haval?. Ayn? ?eyi iki kez yapmam dedi!”
“Bu durumda heykelciklerin fiyat? artacakt?r.”

Weed’in mü?terileri, hediyelik e?ya olarak uygun fiyata bir iki tav?an ya da tilki al?rlard?, fakat bundan böyle hediyeler özel olarak haz?rlanacakt?. Tamamlanm?? eserlerin say?s? iki basamak a?a?? dü?mü?tü çünkü tek bir i? bile onun saatlerini al?yordu. Ancak yine de onlar kurabiye kal?b?ndan ç?km?? gibi olanlardan çok daha popülerdiler, heykel ba?? üç alt?n ediyordu.

Üretim maliyetlerine pek ihtiyac? olmayan türden bir i? oldu?u için epey kârl? say?l?rd?. Üstelik Weed’in oyma ustal???ndaki ve el sanat? skilindeki leveli k?sa süre içinde epey f?rlam??t?.

Sadece üç gün içinde oyma ustal???ndaki leveli 5’ten 8’e, orta düzey el sanat? skili ise level 4’e ç?km??t?. Sipari?ler olmad??? zamanlarda da yemek pi?irip sat?yordu.

“Tav?an ya da tilki eti! Bana herhangi bir et getirirseniz sizin için pi?iririm. Uzun süre dayanmaz bu yüzden bir gün içinde tüketmelisiniz!”

Weed’in a?ç?l?k skili pi?irdi?i yemeklerde art? bir ya?am enerjisi sa?l?yordu. Bu fakir bir adam?n ikinci bir ekmek kap?s?yd?. Kale yak?nlar?nda avlan?rken elde ettikleri etlerle ba? etmekte zorlananlar Weed’e ko?uyorlard?.

“Buyrun.”
“Gerçekten pi?irir misin?”
“Evet. Bana güvenin. Sadece baharat ve soslar için para ödeseniz yeter. Onun haricinde tek yapman?z gereken, ne eti istiyorsan?z onu bana getirmek.”

Weed’in servis etti?i oyma ustal???yla yap?lan yemek sanatsal bir eserdi. Tahmin edilenden daha fazla oyuncu yemek pi?irmeyi ö?renirdi çünkü kamp yapt?klar?nda çok faydas? oluyordu. Fakat hangi amatör a?ç? yemek pi?irirken sanat stat?na ba?vururdu ki?

Profesyonel a?ç?lar?n haricinde di?er a?ç?lar bu skile pek enerji ve zaman sarf etmiyordu ve i?tah kabart?c? yemekler, profesyoneller aras?nda bile nadirdi. Weed dü?ük fiyata yüksek kalite yemekler satarak büyük bir ilerleme kaydetmi?ti. Oyuncular ilave ya?am enerjisi umuduyla onun yemeklerini al?yorlard?.

Biri, satmak için heykel oymaya ve yemek pi?irmeye bir hafta harcayan Weed’e f?s?ldad?:

- Weed-nim, beni duyabiliyor musun?
Gecenin geç saatlerinde tilki ve kurt avlarken tan??t??? okçu Pale idi bu.

- Selam. Uzun zamand?r görü?emedik.
- Süper, aç?ks?n. Nerelerdesin? Neredeyse her gün mesaj gönderdim ama hep kapal?yd?n.
-Çal??mam gerekiyordu.

Litvart Zindan?’ndaki gizli ma?arada mesajla?ma sistemi otomatik olarak kapanm??t?. Pale Weed’e kar??mad?.
-Anl?yorum. ?u an zaman?n var m??

Weed etraf?na bak?nd?. Heykelcikleri hâlâ revaçtayd?, ancak iste?e ba?l? sipari?lerdi onlar, bu yüzden sat??lar zirveyi a?m??t?. ?nsanlar?n hediye olarak istedikleri ?eyler benzerdi. Bu bak?ma, sadece özel istek üzerine heykelcik yapma beyan? ona geri tepmi?ti.

- Evet.

- O halde, neden bizle birlikte Baran Kasabas?’na ke?if gezisi görevine kat?lm?yorsun? Görevi beraber yapmaya karar verdik ve sen de kat?lmak ister misin diye sormak için sana ula?maya çal???yordum

 • Share:

You Might Also Like

0 comments