[Turkish- LMS] Cilt 1 Bölüm 4

By Wing - 10:40 AM

Korkutucu Weed


Versailles K?tas?nda uygarl?k yakla??k olarak bir milyon sekiz bin y?l önce do?du. O zamanlar ?nsanlar, Elfler, Cüceler ve Orklar birlikte ya?ard?.


Cüce kad?nlar usta elleri ile bebek orklara ebelik yaparlard?. Elf kad?nlar ork çocuklar? vaftiz ederler ve insan kad?nlar onlar? temiz suyla y?karlard?. Dört ?rk birbirlerinin eksik yönlerini tamamlayarak birlikte ya??yorlard?.


Elf korucular a?açlardan meyveler toplar, insan izciler ork sava?ç?lar?yla birlikte avlan?rlard?. Ölümcül canavarlarla dolu bu dünyada zay?f?n hayatta kalmak için birbirine güvenmekten ba?ka ?ans? yoktu.


?ki yada üç y?l içinde büyüyen orklar, do?alar? gere?i iyi sava?ç?lard?. Do?u?tan gelen anormal güçleri ve sava? kabiliyetleri ile insan ve elflere bask?n ç?k?yorlard?.
Orklar hiçbir ?rk onlar?n do?urganl??? ve dövü? yetene?i ile ba?a ç?kamad???ndan kendilerini dört ?rk?n lideri ilan etmi?lerdi.


Ancak, insanlar tar?m tekniklerini geli?tirdiler, hayvanlar? evcille?tirdiler, g?da zincirini ele geçirdiler ve zamanla orklar?n üstünlü?üne meydan okudular.


Do?ayla birlik olup element ve ruh büyülerini ö?renen elfler küstahla?t?lar ve cahil olarak damgalad?klar? orklarla aralar?na mesafe koymaya ba?lad?lar.


Cüceler, onlara orklara meydan okumak için yeni nesil silahlar veren metal teknolojisini gün ve gün geli?tirdiler.


Dört ?rk?n birli?i bir seri dü?manca çat??ma ve k?skançl?k krizleri ard?ndan da??ld?.
?nsanlar zengin topraklarda daha sonra birle?erek krall?klar? olu?turan ?ehirler kurdular.


Elfler element ve ruhlar?n gücünün yüksek oldu?u Dönü?ü Olmayan Ormana yerle?tiler ve büyü alan?ndaki bilgilerini geni?lettiler.


Orklar vah?i do?a ve ekilmemi? topraklara yay?ld?lar. Do?ada avlanarak, kafalar?na estikçe di?er ?rklar? rahats?z ederek ve kontrolsüzce dövü?lerden zevk alarak ya?ad?lar.


Cüceler da?lara kapand?lar, i?lenmemi? madenleri ç?kartt?lar ve zanaatlerini geli?tirdiler.


Kaç?n?lmaz olarak, insanlar ve orklar s?n?rl? besin üzerine tart???lar, elfler ve cüceler ise do?a üzerinde üstünlüklerini sa?lamaya yar???nda birbirlerinden nefret ettiler.


Bu Versailles K?tas?n?n hikâyesi, dört ?rk?n unutulmu? efsanesidir.

*************
Tuhaf yabanc? hakk?ndaki dedikodular Serabourg kalesinde ate? gibi yay?ld?.


Bu, E?itim Salonunda tahta k?l?çla korkulu?a dört haftad?r tek kelime etmeden aral?ks?z vuran canavar hakk?ndayd?.


*Pat**Güm*


Weed sessizce tahta k?l?c? savuruyordu. Korkulu?a ac?madan vuruyordu. Tahta k?l?ç korkulu?a her vurdu?unda güçlü bir ses yank?lan?yordu.


?lk günlerde, korkulu?a zar zor bir çizik atmak onu memnun ediyordu. Gücü ve çevikli?i istikrarl? bir ?ekilde artt?kça tahta k?l?c?yla daha fazla kuvvet uyguluyordu.


“O gerçekten bir oyuncu mu?”
“Onun gerçek birisi oldu?unu mu dü?ünüyorsun? Dü?ük bir ihtimal.”
“Ona baksana, olmad???na bahse girerim.”
“Bir NPC olabilir mi?”
“Aniden ortaya ç?k???n? dü?ünürsek…”
“Bir görev ile ba?lant?l? bir NPC olmal?!”


Baz? oyuncular?n gözleri heyecanla ???ldamaya ba?lad?. Pek çok oyuncu Weed’in bir görev NPC’si olup olmad???n? merak ederek onun gözüne girmek için yiyecek ve para teklif etti. Dilenci gibi davran?lmak için fazla gururlu olan Weed onlar? reddetti ama oldukça ?srarc?yd?lar.


“Hadi, lütfen al ?unu….”
“Ba?ka bir ?ey ister misin? Sadece söyle. Gidip bulurum.”
“Çelik bir k?l?c?n bu tahta k?l?çtan daha iyi oldu?unu dü?ünmüyor musun? Sana i?ine yarayacak bir uzun k?l?ç verebilirim.”


Onlar? özel bir göreve ula?t?rmas? umudu ile Weed’i takip ettiler. Kesin olarak emin de?ildiler çünkü Weed sürekli bir görev NPC’si oldu?unu reddediyor ve e?itiminde onu rahats?z ettiklerini söyleyerek ba??ndan sav?yordu. Tuhaf bir ?ekilde, bu aksine inançlar?n? daha da güçlendirdi.
“Hiçbir hediyeyi kabul etmiyor.”
“Kim bir korkulu?a sadece bir ya da iki gün de?il de, dört hafta boyunca vurabilir ki?”
“Üstelik e?itmenin yak?n arkada??….”


Kullan?c?lar? hep ba? belas? olarak küçümseyen e?itmen Weed’e onunla her gün yeme?ini payla?acak kadar iyi davran?yordu. Halk?n gözünde, Weed insan gibi gözükmüyordu.


Bir oyuncuyu bir NPC’den ay?rt etmenin tek yolu oyuncunun bunu kendi söylemesiydi. Bu yüzden Weed di?er oyuncular ile yanl?? anla??lmaya sebep oldu.


Pek çok yüksek level oyuncu Weed’in gücünü ve di?er statlar?n? artt?rma çabas?n? fark etti. Yan?na gelip iyi davrand?lar. Onun bir oyuncu oldu?unun tamamen fark?nda olarak, bilinçli bir ?ekilde yakla??yorlard?.


“E?er klan?ma kat?l?rsan, sana zor durumda oldu?unda yard?mc? oluruz.”
“Sen yüz levele ula?as?ya kadar sana sponsorluk yapar?z. Hiç bir ?eyi esirgemeyiz.”


Royal Road di?er oyunlar gibi klanlar veya loncalar gibi kavramlara sahip, fakat bu resmin sadece küçük bir k?sm?.


?mparator!


Yüksek s?ralamalardaki ki?ilere sahip her klan?n amac?, aralar?ndan birini ?mparatorluk taht?na ç?karmak- Versailles K?tas?nda kendi imparatorluklar?n? kurmak ve her ?eye hükmetmek.


Ayl?k toplanan vergiler ile, feodal lordlar ve hükümdarlar gözetimleri alt?nda olan ?ehirlerde tah?l ambarlar? ve demirci atölyeleri gibi önemli yap?lar? in?a edebilir ya da para ile asker al?p onlar? e?itebilirler.


Devlet i?lerini idare eden bir yönetici sayesinde, ekonominin geli?ir, teknoloji ilerler. Teknolojik yenilikler demircilerin daha iyi silahlar üretmesini sa?lar ve bir ?ehrin boyutu kamu güvenli?i ve temizli?ine ba?l?d?r.


?ç ve d?? politikalar? belirleyerek ve di?er ülkelerle diplomatik ili?kiler kurarak, piramit ?eklindeki bir toplumun en üstündeki krallar herkesten fazla yetkiye sahiptir.


Kral ?ehirler ve kaleleri alanlar?n? geni?letmeye te?vik eder, daha fazla mülteciyi yönetmek için çekerler. ?ç i?lerinin d???nda, bir de sava?lar var.


E?er birisi sava? ilan ederse, h?rsl? krallar?n göreve ça??rd??? ordular komutanlar?n emri alt?nda birbiriyle sava?a giri?ir.


Oyuncular?n hakk?nda bilgili ve dürüst diye konu?tuklar? krallar?n ?ehirleri büyüyerek daha ba?ar?l? hale gelir ve ticaret daha dinamik bir hal al?r, ki bu da oyuncular? oyunda ba?ar?n?n pe?inden ko?malar? için te?vik eder.


Yinede, Weed tüm klan tekliflerini reddetti.


 • +1 GÜÇ


 • +1 ÇEV?KL?K


 • +1 DAYANIKLILIK


 • +20 ?ÖHRET


 • +100 HP


Hiç durmayacakm?? gibi gözüken tahta k?l?ç aniden havada as?l? kald?. Ard?ndan Weed gözlerini yumdu.


"Ba?ard?m."


Oyunun zaman ak???na göre, Weed dört haftada statlar?n? E?itim Salonunda artt?rabilece?in en yüksek miktara ç?kartm??t?. Sürpriz bir ?ekilde, biraz ?öhret de kazanm??t?, biraz ?öhret sahibi olmaktan zarar gelmezdi.


Ne kadar çok ?öhretin olursa, manavlardan ve demircilerden o kadar ucuza mal alabilir ve NPC’ler ile konu?ur ya da pazarl?k yaparken daha fazla sayg? görebilirsin.


Belirli bir mesafeden onu memnun bir ?ekilde izleyen e?itmen, Weed’e do?ru yürüdü ve konu?maya ba?lad?.


“?yi i?ti Weed.”
“Sa? olun efendim.”
“Bu kadar ilerleyebilece?ini dü?ünmüyordum. Yinede sen ön yarg?lar?m? yenmeyi ba?ard?n. Seninle gurur duyuyorum.”
“Sizin ö?retileriniz olmadan ba?aramazd?m, sayg?de?er e?itmenim.”
“Hahaha! Kesinlikle hakl?s?n!” E?itmen içtenlikle kahkaha att?.


Weed basit bir kelimenin e?itmeni nas?l memnun edece?ini tecrübelerinden biliyordu.


E?itmen Weed’e bir k?l?ç verdi.


“Bu k?l?ç….?”
“Art?k senindir. Bu k?l?ç basit e?itim program?n? tamamlayan ki?ilere ödüldür.”
“Basit e?itim…”


Weed’in kafas?nda ani bir soru i?areti belirdi.


E?itim salonunda bir korkulu?a tahta k?l?c? savurarak statlar?n? artt?rabilece?ini ?ans eseri ö?renmi?ti.


?nternette küçük oyun topluluklar?n? dola??rken, bir kaç ufak klan?n yönetti?i bir forumda bu konuyla ilgili bir mesaj görmü?tü.


Bu nedenle, ciddi bir ?ekilde oyuna ba?lamadan önce e?itim salonunda statlar?n? mümkün oldu?unca artt?rmaya odaklanm??t?.


Dört haftas?n? statlar?n? yava?ça birer birer artt?rman?n kula?a verimsiz geldi?ini kabul etmek zorunda olsa da, bunu yapmak için iyi bir sebebi vard?.


Söz konusu di?er oyuncular oldu?unda, daha az zaman harcayarak statlar?n? biraz artt?ran bir e?ya bulmay? tercih ederlerdi.


“Yinede”, diye dü?ündü Weed, “Bu birisinin karakterinin temel statlar?n? s?k? çal??arak artt?rmas?yla ayn? de?il. Aralar?nda büyük bir fark var.”


E?er ?ans?n?z yaver giderse, yolculu?unuz s?ras?nda güzel bir e?ya bulabilirsiniz, ama as?l statlar?n?z giydi?iniz e?yalara ba?l? olmaks?z?n ayn? kal?r. Statlar?n?z? k?rk puan artt?rd???n?z? varsay?n ve üstüne +50 GÜÇ özelli?i olan bir kolyeyi giydi?inizde nas?l olaca??n? hayal edin.


Weed’in E?itim Salonunda tohumunu ekti?i statlar oyunda son saniyeye kadar ona yard?mc? olacakt?r.


Weed e?itmenin sözlerinin anlam?n? dü?ündükten sonra sonunda sormaya karar verdi, “?imdiye kadar kaç ki?inin basit e?itimi tamamlad???n? biliyor musun?”


“Burada on alt?.” Diye an?nda cevap verdi e?itmen.


Ard?ndan devam etti,
“K?ta oldukça geni? Weed. San?r?m tüm E?itim Salonlar?nda toplam üç bin sekiz yüz ki?i var. Bildi?im kadar?yla, hiç kimse basit e?itimi senin kadar h?zl? bitirmedi.”


Üç bin sekiz yüz ki?i! Weed’in gözleri alev alev parlad?.


“Onlar benim potansiyel rakiplerim!”


Sonraki sorusu k?sa süren sessizli?i bozdu.


“Bunun basit e?itim program? oldu?unu söyledin. Daha yüksek seviye e?itim programlar? veriyor musun?”
“Ben vermiyorum fakat veren yerler var.”
“Neredeler?”
“Nerede olduklar?n? bilmiyorum. Sadece kaderinde onlar? bulmak olanlara kap?lar?n?n aç?k oldu?unu duymu?tum. Sonraki seviye e?itime geçebilmek için basit seviyeyi bitirmen gerekli.”
“Verdi?in bilgi için te?ekkür ederim sayg?de?er e?itmenim.”
“Laf? bile olmaz.”


Art?k Weed’in e?itim salonuyla i?i kalmam??t?. Ayr?lmak için döndü?ünde e?itmen ona seslendi.


“Weed, bir plan?n var m??”
“Buyurun?”


“Bir hafta sonra Livart Zindan?na bir sefer düzenlenecek. Benim bir meslekta??m birli?in komutan?. Ad? Midvale. E?er yapacak daha iyi bir i?in yoksa neden ona bir yard?m eli uzatm?yorsun?”
E?itmenin teklifi herhangi bir oyuncunun kabul etmeye can att??? bir görevdi. Rosenheim Kraliyet Ordusu derli toplu ve s?k? e?itilmi? askerlerle doludur. Piyadeler için ortalama level a?a?? yukar? otuzdur ve ?övalyenin leveli 150’yi geçer.


 • Litvart Zindan?’nda Temizlik Operasyonu
 • Rosenheim Krall??? son on y?ld?r say?ca artan yarat?klarla sorunlar ya??yor. Resonheim’in dürüst ve yard?msever hükümdar? Kral Theodarren, Litvart Zindan?’n? bulmak ve oradaki yarat?klar?n kökünü kaz?mak için seçkin bir ?övalye olan Sör Midvale’i emre ça??ran bir kraliyet beyannamesi yay?nlad?. Sör Midvale ve onun askerleriyle birlikte yarat?klar? yok et.
 • Zorluk: E
 • Görev Gerekleri:
Ölürsen ba?ar?s?z olursun.


Özellikle, saflarda kendilerine isim yapm?? ?övalyeler Soylu ?övalyeler olarak kutsanm??t?r. Levelleri 180 ila 220 aras?ndad?r. Bu güç ile her zindan? zorlanmaks?z?n temizleyebilirler. Livart Zindan?’n?n istisnai olmas? hiç de mümkün de?ildir. Weed’in ara?t?rmas?na göre, Livart Zindan? 20’li leveldaki koboldlar (Alman mitolojisinde kobalt madenini lanetleyen ufak cinlere verilen isim.) 50’li leveldaki cüce cinler taraf?ndan istila edilmi?ti.


Weed’in yapmas? gereken tek ?ey, görevdeki birli?e kat?ld?ktan sonra aktif olsun olmas?n hayatta kalmakt?. Bu e?itmenin iyi niyetinden ona teklif edilen kaç?r?lmaz bir alt?n f?rsatt?. Ama Weed kafas?n? sallad?.


“Üzgünüm, efendim.”


 • Görevi reddettiniz.


“?nanam?yorum. Seni rahats?z eden bir ?ey mi var, Weed-nim..?”
“Hiç, sadece henüz bir s?n?f?m yok.”
“Ah, hakl?s?n! ?nsafs?zca davrand?m. Diledi?in zaman ziyaret et. Sana uygun önerebilece?im bir görev oldu?unda haber verece?im.”


E?itmen sadece 200 levele eri?mekle kalmam??, ayr?ca ondan e?itim alm?? askerlerle ileti?imini sürdürmü?tü. Ba?ka bir deyi?le, Kraliyet Ordusunda kendi ileti?im a??n? kurmu?tu.


Buna ra?men, e?itmen nispeten, yüksek rütbeli memular?n takibinden korunan mütevazi bir konumdayd?.


Bir anda, e?itmen alçak sesle sordu,
“Weed-nim, gitmek istedi?in s?n?f? seçtin mi?”
“Henüz karar vermedim. Dan??manl?k loncas?na gidip önerdikleri s?n?f? görmeliyim.”


Dan??manl?k loncas? oyunculara, onlar?n stat ve skilerini göz önüne alarak tavsiyeler verir. ?lk etapta, ço?u oyuncu ayn? yoldan yürürdü, böylece dan??manl?k loncas? onlar?, ‘sava? s?n?f?’ (meydan kavgas? ve destek) ve tüccarlar?n da dahil oldu?u ‘sanat s?n?f?’ olarak iki gruba ay?r?r. Baz? ender durumlarda lonca, gizli s?n?flar? ortaya ç?kar?r. Gerçekten çok nadir.


“Bunu sana söylüyorum çünkü sen… oymac?l?k gibi be? para etmez bir s?n?fa kat?lmay? reddeden güvenilir birisin. Dürüstçe söyle, Weed-nim, oyma b?ça??n? almad???n için pi?man m?s?n?


“Kesinlikle hay?r, efendim! Oymac?, ne olursa olsun onu almayaca??m.”
“H?mm, bunu ba?ka kimseye söylememi?tim… sen ilk ki?isin. Yak?na gel.”


E?itmenin sesi m?r?lt?ya dönü?tü. Weed’in kula??nda f?s?lt?yla konu?tu. Ork’umsu e?itmenin nefesi yüzünü yalad???nda Weed’in tüyleri diken diken oldu, ama tiksintisini kontrol alt?nda tuttu.


“?yi bir s?n?f ar?yorsun. Sana yolu gösterece?im. Bilge Rodriquez’i duymu? muydun?”
“Evet, efendim.”
“Git onu ziyaret et. Bilgelik Y?ld?z? olarak methedilir ve her ?eyi bilen olarak hürmet edilir. Sadece bir dan??manl?k loncas?ndansa o sana en iyi hangi alan?n uyaca??n? o söyleyecektir. Fakat…”
“…?”
“O garip biri. Daha da kötüsü, bir dahaki sefer nereye gidecek bilemezsin. Huysuz, yaramaz ve eski kafal? biri.”
“…”
“Onu normal ?ekilde bizzat göremezsin. ?lk ba?ta seni dinleme zahmetine girmeyecektir. Ama ona bunu verirsen, sana sadece bir kereli?ine bir iyilik yapacakt?r.”


E?ya: Kraliçe Evane'nin Mendili


“Te?ekkür ederim, sayg?de?er e?itmen.”
“Ne demek. Karar?n için kendimi oldukça sorumlu hissediyorum çünkü birçok k?l?ç sava?ç?lar?n?n ay ????? oymac?lar?ndan daha kötü oldu?unu inkar edemem. Freya’ya (?skandinav mitolojisinde bereket ve a?k tanr?ças?) dua ediyorum ki iyi bir s?n?f elde edesin. Bilge Rodriguez’e dikkat et. O utanma arlanma bilmez, bu yüzden senle konu?ana kadar ne istedi?ini ona söylememelisin.”


Weed E?itim Salonu ç?k???nda e?itmene veda etti?inde, dalyan gibi bir adam ona yakla?t?. Bu adam?n ad? Python’du, devasa k?l?c?yla gözü pek bir sava?ç?.
“Hemen gidiyor musun?”
“Evet.”
“H?mm, nereye gidiyorsun?”
“Öncelikle bir s?n?f bulaca??m, daha sonra levelimi art?rmakla u?ra?aca??m.”
“Bunu çabucak ba?araca??ndan eminim. Online oyunlarda senin kadar sebatkâr?n? görmedim! Dayan?kl? olu?umla övünmeme ra?men, çelik gibi bir adams?n sen.”


Python 288 leveldeki bir sava?ç?yd?. Yeni bir skill kazanm??t? ve E?itim Salonuna onu denemek için gelmi?ti. Salona vard???nda içerisi, hepsi Weed’i izlemek için toplanm?? bir y???n oyuncu doluydu.


Python ayr?ca merakl? bir adamd?.


Baz? insanlar Weed’i NPC san?yorlard?, fakat Python kalabal?k aras?nda s?k???p kald???nda ve bir oyuncunun E?itim Salonunda statlar?n? art?rabilece?ine kulak misafiri oldu?unda, Weed’in hemen yan?ndaki korkulu?a darbe atmaya ba?lam??t?. Python’un devasa figüründen sal?nan güç ?ok ediciydi. Gösteride yer alan birkaç oyuncu ile de Python tüm dikkatleri istemsizce Weed’in üzerinden çekti.


Son hafta içinde, Python Weed’in konu?tu?u tek oyuncuydu.
“?ltifat?n için te?ekkürler.”


“Neyse, Tekrar kar??la?aca??m?z günü iple çekiyorum. Beni hayal k?r?kl???na u?ratmayacaks?n, de?il mi?”
“Hayal k?r?kl???na u?rayacaks?n.”
“Huh?”
“Bu güçsüzlü?ünle, tahmin etti?inden daha kuvvetliyim.”
“Fahahahaha.”


Python sesli bir kahkaha att?. Leveli 280lerin sonlar?nda oldu?undan, en güçlüler aras?nda say?l?r ve gitti?i her yerde sayg? görürdü.


Güçlülere keskin yorumlar yapan Weed onun ilgisini çekmi?ti. Python’un gözleri biraz ciddi bir ?ekilde k?s?ld?.
“Gerçekten sab?rs?zl?kla bekliyorum.”
“Kendine iyi bak.”
Weed ona veda etti ve bilge Rodriguez’?n malikânesine do?ru yol ald?.
“Bilge Rodriguez, Bilgelik Y?ld?z?, s?n?rs?z bir bilgiye sahip. Hangi s?n?f? seçmem gerekti?i konusunda bana rehberlik edecektir.” dedi kendi kendine.
**********
Bilge Rodriguez’in malikânesi Serabourg kalesinin kuzey bölgesindeydi ve askerler malikânenin çevresinde nöbet tutuyorlard?.


Weed geçite do?ru yürür yürümez, iki asker ona durmas?n? söyledi.
“Dur! Burada i?in ne, yabanc??”
“Buraya bilgeyi görmeye geldim. Ona vermem gereken, E?itim Salonundaki e?itmenin bana emanet etti?i bir ?ey var.”
“Ne kötü. Halledilmesi gereken bir i?in var, anl?yorum fakat Bilge ünü bu kadar az olan biriyle ilgilenmez.” dedi i?in-asl?-bu ses tonuyla.
“Fakat e?itmenin benden bizzat vermemi istedi?i bir ?ey var.”
“Oras? beni ilgilendirmez. Sadece ona verecek bir ?eyin oldu?u için Ekselanslar?’n? görmene izin verilece?ini mi san?yorsun?”
“…”
K?saca, Krallar? ya da soylular? ziyaret edebilmek için etkileyici bir itibar ya da k?yaslanabilir bir ün gerekiyordu. Weed’in ünü ise sadece 20’ydi, bilgenin malikânesine girmek için oldukça azd?.
“E?itim Salonundaki e?itmeni ?ahsen çok iyi tan?yorum. Bir keresinde kendi elleriyle bana e?itim vermi?ti. Yine de, malikâneye giri? izni veremem.”
“E?er ?srar ederseniz, içeri girmedi?im sürece burada kalabilir miyim?”
Weed’in sorusu yüzünden gardiyanlar?n akl? kar??m??t?. “Aç?k konu?, gezgin.”
“Burada oturup bilgenin d??ar? gelmesini beklesem sorun olur mu diye soruyorum.”
“Tabi ki hay?r.” Asker kay?ts?zca ekledi, “Sokak herkesin.”
Weed hafifçe kafas?n? sallad?.
“?zin için te?ekkürler.”
“Önemli de?il. Fakat…”


“Efendim?”
“E?itmenin tan?d???s?n diye söylüyorum, bilge s?k s?k kendini bir haftal???na falan içeri kapat?r. Özellikle istenmeyen misafir kap?s?n? çald???nda, kesinlikle içeride kalacakt?r. Hâlâ onu beklemeyi istiyor musun?”


Lui Bei, Zhuge Liang’? almak için üç kere geldi ve güneybat? Çin’de yeni bir hanedanl???n temel ta??n? att?. Weed me?hur olay? hat?rlayarak kafa sallad?.
“Evet.”


Weed bilgenin yak?n zamanda ç?kmas?n? umut ederek malikânenin kar??s?nda bir yere çömeldi. Ara s?ra gardiyanlarla sohbet etti, ve e?itmenin dü?ük seviyeliler aras?nda pek bir sayg? gördü?ünü hemencecik anlad?.
“Bir zamanlar ?övalyelik hayali kuran adam, ?imdi bunun için tamamen nitelikli.”


Bu arada, gece derinle?ti ve bilgenin malikânesi karanl??a büründü.
“?stedi?imi ilk günden almay? umdu?umu söylersem yalan söylemi? olurum. Sonsuza dek içeride saklanamaz.”
Malikânenin çevresinde nöbet beklemek nafileydi çünkü bilge uyuyordu. Oradan çekilip geçite yöneldi.


Mehtapl? bir gece, Versailles K?tas?ndaki yarat?klar?n ac?mas?zl???n? daha da art?r?r. Yar? yar?ya daha güçlü olurlar, ve %30 fazla EXP sa?larlar. Bu, ölüm riskini önlemek için oyuncular?n artan ilgisini uyand?rd?.


O gece Weed’in kale d??? ilk maceras?yd?. Aç?kl?k bir alanda bir grup oyuncu tilkileri, tav?anlar? ve rakunlar? koval?yordu, yak?n zamanda Weed’in de dahil olaca?? çaylaklar?n görüntüsü.
“Silah olarak kullanabilece?im bir ?ey…?”
E?itmenin verdi?i demir k?l?c? ald? ve s?k?ca tuttu.


“E?ya stat penceresi.”


 • Sert Demir K?l?ç
 • Dayan?kl?l?k: 54/54
 • Hasar: 10-14
 • Basit e?itim program?n? tamamlayanlara ödül olarak verilir. Yang?n olarak kullan?lan bu uzun k?l?ç demirci atölyelerinde mevcut olan basit tip silahlardan daha iyidir.
 • Donan?m:
 • +10 GÜÇ
 • Gerekler:
 • Güç 40+
Dayan?kl?l?k 35+


E?itmenin verdi?i k?l?ç Weed’in ?u an kullanabilecekleri aras?nda en iyilerden biriydi. Birkaç kez savurduktan sonra rahat hissettiren k?l?c?n dengesinin ideal oldu?unu fark etti. Weed di?er silah? kontrol etti.


 • Zahab’?n Oyma B?ça??
 • Dayan?kl?l?k: 984/1000
 • Hasar: 40-54
 • Hassas i?çilik için yap?lm??, k?sa, ufak bir oyma b?ça??. Bu b?çak oldukça keskin.
 • Donan?m:
Kritik vuru? yapma ?ans?n?z? artt?r?r.


Oyma b?ça?? sert demir k?l?çtan daha fazla hasar verse de, Weed ikincisini seçti. Öncelikle daha uzun oldu?u için daha uza?a eri?ebilirdi. Oyma b?ça?? ile dü?mana vurmak daha zordu. Sert demir k?l?ç canavar avlamak için daha i?e yarard?.


Ayr?ca, oyma b?ça?? yüksek dayan?kl?l??? nedeniyle daha zor y?pran?yordu. Bu avantaj tamir yetene?ine sahip Weed için i?e yaramazd?, sert demir k?l?ç daha k?r?lgan oldu?u ve s?k s?k bak?m gerektirdi?i için tamir yetene?ini geli?tirmesi için Weed’e daha çok imkan sa?l?yordu.


“Harika. San?r?m gitmeye haz?r?m.” Weed demir k?l?c?n? etrafa sallad?. “Rakunlar, tilkiler, kurtlar, gelin hadi. Hepinizi ala?a?? edece?im.”


Tam avlanmak için ç?km??t? ki-
“Af edersiniz.” Sessizlik içinde yürürken birisi Weed ile konu?tu.
“Yaln?z m?s?n?z?”
Weed arkas?n? döndü. Önünde tatl? bir k?z vard?. Pamuk bir ?apka ve mavimsi deri bir z?rh giyiyordu.
“Bir k?z” Diye kendi kendine söyledi Weed.
“Evet, sadece ben var?m.” Weed ses tonunu alçaltt?.
“Avlanma görevi için bize kat?lmak ister misin? Bir büyücü, bir rahip, bir okçu ve bir ke?i?imiz var.”

Weed cevaplamadan önce omzunun üzerinden bakt?. Orada iki cüppeli k?z ve orman bekçisi (Elflerin okçu s?n?f?) oldu?unu tahmin etti?i bir adam vard?. Ölçüp biçtikten sonra, onlar?n neden bir yabanc?y? partilerine davet ettiklerini anlad?.


Bu oyuncular uzun mesafeli sald?r?larla s?n?rl?, deri z?rh ve elbise giyen dayan?ks?z insanlard?, bu yüzden kay?p bir parçaya—onlara koruma sa?layacak bir tanka ihtiyaçlar? vard?.


‘Kötü bir fikir de?il. Bu benim ilk sava??m ve bir partiyle ba?lamak daha iyi olacakt?r. Dikkatli olmak, sonradan pi?man olmaktan iyidir.’ diye dü?ündü.


Weed çoktan raz? olmu?tu;
“Kula?a iyi geliyor.”
“Te?ekkürler.”


Weed hemen partiye kat?ld?.


“Tan??t???m?za memnun oldum. Ben Irene, level 7 bir rahibeyim. Sa?l?k ve ilahi güç korumas? alan?nda u?ra??yorum.”
“Ben 6. level bir sihirbaz?m, ad?m Romuna. Ço?unlukla ate? elementiyle ilgileniyorum.”


?ki k?z ilk ba?ta kendilerini tan?tt?lar, sonra s?ra adama geldi. Konu?madan önce Weed’in yüzünü merak içinde inceledi.


“Ben Pale, 6. level okçu. Böyle gecenin bir vakti avlanmaya gidecek cesaretin var, dostum.”
“Hehe, Ben Surka, 7. level ke?i?.”


Weed’e isimlerini ve levellerini söylediler, ve ?imdi Weed’in s?ras?yd?.


“Ben Weed, 3. levelim.”
“…”


Herkesi sessiz bir ?a?k?nl?k bürüdü.
Pale cesaretini toplay?p sordu.


“Kulland???n ekipman ne?”
“Sahip oldu?um tek ?ey bu k?l?ç.”
“…”
Cebinin derinliklerinde Weed’in sadece be? gümü?lü?ü vard?. Güzel bir deri z?rh, di?er harcamalar?n haricinde, otuz gümü?lük tutard?.


Weed s?radan görevler alma zahmetine girmemi?ti, bu yüzden bir deri z?rh alacak kadar paras? bile yoktu.


“Peki s?n?f?n…?”
“Henüz belli de?il.”


Weed ba??n? ku?kuyla sallayarak cevaplad?. Bir ?eylerin yanl?? oldu?unu hissetmi?ti, fakat yine de nedenini çözemiyordu.


“Haa…” Pale iç geçirdi. Tamamen pes etmi? gibi gözüküyordu.


“Senin için en iyi s?n?fa karar vermek için beklemek sana kalm??… Bu arada, yaln?z avlan?yorsun gibi görünüyor. ?lk d??ar? ç?k???n m??”
“Evet, sanal gerçeklik oyununda yeniyim.”
“Anl?yorum, nedense bunu duydu?uma ?a??rmad?m.”


Irene ve Romuna, Weed’in dürüst cevab?na kar?? Surka’ya azarlayan bak??larla bakt?lar. Bak??lar?yla yanl?? adam? buldu?unu söylüyorlardu.


Level: 3, S?n?f: Belirsiz


Yeterince kötü de?ilmi? gibi, pespaye k?l?kl? bu çocuk, sanal gerçeklik oyununda yeniydi. ?lk sava??nda bir canavarla kar??la?t???nda deneyim eksikli?i ölümcül olabilirdi. S?ras?yla önce sakinli?ini kaybedersin, ard?ndan sa?duyunu kaybedersin ve sonunda da hayat?n? kaybedersin.


Onlar acemilikten kendi paylar?n? ald?klar?ndan bunun fark?ndayd?lar. Bu hayvanlar, kale çevresindeki acemiler için uyarlanm?? olmalar?na ra?men hâlâ oldukça az?l? ve güçlüydüler. Yaln?z bir oyuncu için çok fazlayd?.


“Of… San?r?m ba??m?z belada.”


Pale ne diyece?ini bilemedi ve yaln?zca kaçamak bir gülü? att?. Weed herkesi bu huzursuzluktan kurtarmak için gitmeye karar verdi.


“Yarardan çok zarar?m dokunuyorsa, gidece?im.”
“Üzgünüm.”


Surka hatas?n? kabul edip özür dilercesine e?ilmi?ti. Dikkatli bak?nca, Weed’in temel GI (O beyaz karete elbisesi) giydi?ini gördü.


“Demir k?l?c? oldu?u için güçlü oldu?unu zannetmi?tim. Peh, nereden bulmu?tu o k?l?c?? Acayip güzel görünüyordu…” dedi kendi kendine.


Weed partiden ayr?ld? ve yaln?z ba??na sahaya yöneldi. Pale ve Surka onu reddettikleri için kendilerini kötü hissettiler.


“?imdi ne yapmal?y?z? Yeni birini mi arayal?m?”


Her yerde insan vard?. Versailles K?tas?nda bol oyuncu vard? ama yarat?klar say?ca azd?.


“Bak, çoktan onunla anla?t?k.”
“Tak?m halinde çal???rsak, i?e yarayacak, de?il mi?”
“Öyle san?yorum, fakat…”
“Ona bir ?ans verelim.”


Weed’e yeti?tiler. ??e etraflarda z?playan birkaç tav?an ve rakunla ba?lam??t?. Genel olarak yarat?klar?n ne kadar zarar verebilecekleri ve sald?rmak için ne kullanacaklar?ndan bihaberdi.


Pale, “Affedersin, e?er hâlâ ilgileniyorsan, kat?lman? isteriz.” diye sordu.
“Dü?ük bir leveldeyim. Bu sizin için sorun olmayacaksa, size kat?lmak isterim.” dedi Weed ihtiyatla.
“Sorun yok .?u an bir tak?m?z. Kendini öne atmana gerek yok, istersen arkam?zda durabilirsin.”


Pale Weed’e, avda direk rol almaktansa geri planda kalmas?n? önerdi. Onlar?n gözlerinde, Weed saf bir çömezden ba?ka bir ?ey de?ildi.


“Emin misiniz?”
“Evet, daha az katk?da bulundu?unda, ekibini yenilgiye u?ratt???ndaki kadar deneyim kazanamazs?n, fakat bu noktada k?demin levelini art?racak. Dinle, level 3 ve level 6 aras?nda pek çok farkl?l?k var, sadece üç level fark olsa da. E?er level 3’teysen ve tüm stat bonus puanlar? gücüne eklersen, sen 25 puan alacaks?n. Bense 40 puan. Bir s?n?fa geçi? sürecinde on bonus puan eklenir ve seninle benim aramdaki fark büyük miktarda artar.”
“…”


Pale bunu aç?klad?, fakat oyuncunun s?n?f?yla paralel olan ek ödüller daha çok göze çarp?yordu.


Mesela, k?l?ç kullanan bir okçu ve bir k?l?ç ustas? dü?ünelim; k?l?ç ustas?, okçudan iki kat daha fazla zarar verecektir. Di?er taraftan onun oku, okçunun verdi?i zarar?n yar?s?ndan daha az olacak. Aç?kças? bu, Weed’in ba??ms?z oldu?u ki?iler için hayal k?r?kl???yd?.


“?imdi, arkada kal ve ?unlar? nas?l yenece?imizi izle, Weed-nim. F?rsat?n? buldu?unda bir dene ve geri git. Onlar?n kafalar?n? kar??t?rmak istiyorsan bu bize yard?m edecek, dikkatlerini ba?ka yere çekecektir.”
Weed ba??n? sallad?, “Anlad?m.”


Karma?a ba?lad? ve Weed onlara kat?l?p hayvanlar? beraber avlamaya karar verdi. Bu, kalenin etraf?ndaki hayvanlar?n çaresine bakmak için olu?turulmu? toplama bir ekipti ve ekip üyeleri çoktan onsuz i?e koyulmu?lard?. Yine de, anlam??lard? ki bu öyle riskliydi ki, sadece bir ke?i? olan Surka’n?n sald?r?lar? atlatmaktaki çevikli?i, dü?ük seviye bir savunmay? dengeleyebilirdi. ??te bu yüzden kendilerine kalkan görevi görecek birini ar?yorlard?.

***


“Lanet olsun.”


Ahn Hyundo, Kore’deki geleneksel k?l?ç okullar?ndan biri olan Bonkuk Kumdo’nun varisi, dudaklar?n? ho?nutsuzlukla büzdü. Dojangda (Kore sava? sanatlar? okullar?ndaki e?itim salonu.), yüzlerce genç ve yeti?kin, sava? naralar? yada Bonkuk Kumdo’nun diliyle kihap atarak Kumbo e?itimi al?yorlard?.


“Yatz!”
“Yatz!”


Ahn Hyundo yank?lanan kihaplar? ve çarp??an k?l?çlar?n ?sl???n? duyabiliyordu.


Bir kere k?l?çta ustala?t?n m?, bir ses sana bir Kumbo ö?rencisinin hangi kademe oldu?unu söyler.


Ahn Hyundo dünyaca tan?nan, 4 kez Dünya K?l?ç Ustal??? ?ampiyonlu?unu alan gelmi? geçmi? en iyi Kumbo ustas? olarak görülürdü. Ahn Hyundo ya?land???nda, kendi dojang?na çekildi ve kendini yeni nesil Kumdo talebelerini e?itmeye adad?, fakat eli ve bedeni, k?l?c? bir an için bile b?rakmam??t?.


“Böyle gözü pek birini hiç görmemi?tim. Bu çocu?u etraflardayken güzelce e?itmeliydim. Onda bir ?ey var, yetene?imi a?an bir ?ey. Ayr?ca cesaret…”
Ahn Hyundo bu kadar yetenekli ç?raklar?yla yetinirdi. Onlar, her be? y?lda bir düzenlenen Dünya K?l?ç Ustal??? ?ampiyonlu?u’nda madalya alabilecek kadar yetenekliydiler.


Fakat bir gün, büyük üstad?n sezgileri altüst oldu.


***
Bir y?l önce.


20’li ya?lar?nda bir adam Ahn Hyundo’yu ziyaret etti.
“Merhaba, ad?m Lee Hyun. Buray? en iyi dojang olarak önerdikleri için geldim.”
“Evlat, daha önce hiç eline k?l?ç ald?n m??”
“Hay?r, efendim. Zaten ö?renmek için buraday?m.”
“Do?ru, ö?renmelisin. Ö?ren ve k?l?ç ustal???n? idrak edene kadar tekrar ö?ren, daha sonra kimin en iyi oldu?u hakk?nda konu?abiliriz.”


Ahn Hyundo bunun son oldu?unu dü?ünmü?tü ve bu çocu?u bir süreli?ine unutmu?tu. Sonra bir sabah, Lee Hyun’u güne? ????? huzmesi alt?nda k?l?ç sallarken gördü. Lee Hyun saatlerce k?l?ç sallam??t?. Hareketleri nefesiyle e? zamanl?yd? ve k?l?c?ndan güzel bir ses ç?k?yordu. Bir aceminin birkaç ayda ula?abilece?i seviyenin ötesine çoktan geçmi?ti. Ahn Hyundo, ast e?itmenlerini ça??rd? ve kendini durmaks?z?n e?itime adam?? olan Lee Hyun’u sordu.
“Bu i?te yeni olmas?ndan bahsetmi?ken, onda tutku var. E?itimi akl?na böyle koymu? birini daha görmemi?tim.”
“O ne kadar azimli?”
“Bir kere k?l?c? ald? m?, biz elinden alana kadar b?rakm?yor.”
“Onu durdurmak için k?l?c? elinden alman gerek?”
“Evet, ustam. Ayn? ?ey ikinci gün de oldu. Ellerini nas?r bürüyüp kanayana kadar k?l?ç teknikleri çal??t?, tutu?u sa?lam ve avuç içleri kaya gibi sertti. Bu nedenle bu seviyeye bu kadar h?zl? eri?mesi ?a??rt?c? de?il.”
“Muhte?em!”
Ah Hyundo Lee Hyun’u, ona haber vermeden varisi seçti. Yetenek ve azim. Bu acemi, bu iki erdeme de sahipti ve ustan?n akl?n? esas çelen ise onun gözleriydi. Ahn Hyundo, varisi-olacak-adam? düelloya davet etti?inde, gözleri farkl? bir ?eyle par?ldad?. Bu sava?ma arzusuydu, medeniyet taraf?ndan yetene?i köreltilmi? s?radan bir adam?n elde edemeyece?i arzu. Bu Lee Hyun’da vard?. Bu hâlâ onun için bir s?navd?.


Ahn Hyundo, onun geli?imini engelleyebilecek planlar?n? Lee Hyun’a söylemek için henüz çok erken oldu?unu dü?ündü. Üstelik, o ç?ra??na (Weed’e), çe?itli amaçlarla motive olmas? için ve geli?imini uzaktan izlemek için oldukça kay?ts?zca davranm??t?.
Sonra bir gün, Lee Hyun dojanga gelmeyi b?rakt?.


***


— Günümüz —


“Ah.”
Ahn Hyundo derin bir nefes ald?.
“?imdi ne yap?yor merak ediyorum. O zaman onu varisim yapmal?yd?m.”


***


Weed Pale’in arkas?nda güvenli bir yerde durmu? çat??may? izliyordu.
“Irene, yard?m et!”
“Anla??ld?! Ate? küresi!” diye ba??rd? Romuna.
“?lahi güç bize zafer bah?etsin!”
Ke?i? Surka tilkiye önden sald?r?rken, Romuna, Pale ve Irene arkadan sald?rd?lar.


Bu stratejiyi belirlediler çünkü Surka’n?n leveli 7’ydi, onlar?n aras?nda en yükse?iydi ve geri kalanlar dü?ük can ve savunmaya sahiptiler. Tilki oradan oraya h?zl?ca hareket ediyordu. Surka’n?n ilk sald?r?s?ndan ufak bir s?yr?lmayla kurtuldu ve bazen dönen kuyruk sald?r?lar? Surka’y? geri itmeye yetecek kadar tehlikeliydi.


Kalan son gücüyle, Surka sürekli kendini bir hareketsiz kalma tehlikesi içinde buluyordu. Sonra di?erleri tilkiyi ondan uzakla?t?rmak için sald?r?lar yaparken, Irene onun can?n? ve ya?am gücünü yenilemek için h?zl? bir tedavi uygulad?.
Fena de?illerdi.
Bu dörtlünün tak?m çal??mas? yads?namazd?.


Ne ucuz ?eylere dü?kündüler, ne de ufak ?eyler hedeflemi?lerdi. Tak?m arkada?lar? aras?nda bu uyum zamanla olu?mu?tu. Belki de Royal Road’a gelmeden önce ba?ka bir oyunda bir araya gelmi?lerdi.


Yine de, level 5’te bir tilkiyi avlarken gerilimi yüksek tutmak zorundayd?lar. Rakunlar ve tav?anlar kolayd?, öyle ki Surka tek ba??na halledebilirdi. Fakat bir tilki kolayl?kla avlamak için çetindi. Weed, bu tilkileri avlamaya odaklanm?? tak?ma bakarak bunu anlam??t?. Weed yeterince gördü?üne emin olana kadar mücadeleyi izledi.


Keskin gözleri, Surka’n?n ve tilkilerin hareketlerini inceledi.
‘Dü?ündü?ümden daha kolay.’


Dü?manlar?na göre dörde bir say?ca üstündüler. Weed’in görebildi?i kadar?yla tilkinin hareketleri yava? ve tahmin edilebilirdi. Yeterince öz güven toplayana kadar izledi. Sonra, demir k?l?c? ald? ve korumadan ç?kt?. Surka, yan?na gelen Weed’e gülümsedi.
“Dikkatli ol, Weed-nim.”
“Peki.” Cevab? oldukça k?sayd?.
Kar??lar?ndaki yarat?k yine bir tilkiydi.
“Önce onun dikkatini çekece?im, Weed-nim., sen sonra sald?r. Nas?l olsa art?k neredeyse öldü.”
Surka, refleks olarak üzerine z?playan tilkiye vurdu. Romuna, Pale ve Irene kurbanlar?na hem fiziksel hem de büyülü darbelerini ya?d?rd?lar. Tilkinin can? üçte birine indi?i zaman, Weed harekete geçti.


Sanal gerçeklik oyunlar?nda çok az sava? deneyimi vard?, fakat yüzlerce düelloda gerçek k?l?ç kullanmaya a?inayd?. Ayr?ca korkulukla defalarca idman yapm??t?.


Demir k?l?ç havada her saniye parlak beyaz ???lt?lar olu?turuyordu. Bu cümbü? sonunda, tilki yar? yar?ya çevrelenmi?ti. Weed sald?rmak için zaman? ayarlam??t?, böylece tilki sald?r?y? atlatmaya yeltenemeyecekti bile.


 • Kritik Vuru?!


Sadece Weed’e gözüken bir mesaj penceresi belirdi. Kritik vuru?!


Bu sadece hassas bir zamanlama sonucu etkili bir atak sayesinde hasar iki kat?na ç?kt???nda belirirdi.


Tilki ikiye ayr?ld? ve bir parlama ile kayboldu. ?ki e?ya dü?ürdü. Tilki derisi ve et.


Eti bir kamp ate?inde pi?irerek bifte?e çevirebiliyordun, tilki derisi ise k?yafetlerde kullan?lan en yayg?n e?yalardan birisiydi. Bu tip üretim yöntemleri ilgili yetenekleri gerektirmekteydi. Oyuna yeni ba?layanlar nadiren a?ç?l?k ve terzilik gibi yetenekleri ö?renirdi. Bu e?yalar?n kaderi genellikle en yak?n marketin raflar? oluyordu.


“Güzel hamle! Bu sefer ?ansl?yd?n.”
Surka s?r?tarak e?yalar? toplad?.


Bir kar?? sald?r? olas?l???na kar?? en güçlü büyülerini haz?rlam?? olan Pale ve Romuna yeni tak?m arkada?lar?n?n ba?ar?s?ndan memnundular.


“Weed-nim, e?yalar? avlanma görevi sona erince payla?aca??z.”
“Pekala.”
“Öyleyse, ben gidip bir tilki daha çekece?im. Herkes haz?rlans?n.”
“Tamam. E?yalarla dolu bir tilki daha getir.”


Surka, “Ah, ke?ke bu benim elimde olsa.” diye gülünç bir biçimde homurdand?.
Etrafta dola?an bir tilkiye bir yumruk indirdi ve onu yak?na çekti.


“Ate? Topu!”
“Kutsama. ?yile?tiren El”


Surka h?zl? hareket eden tilki ile çetin bir mücadeleye giri?ti. Pale ve Romuna tilkiye ?srarl? bir ?ekilde bask? uygulad?.


Weed’in demir k?l?c? tilkinin yüzde k?rk can? kald???nda hareket etmeye ba?lad?. K?l?ç k?l?f?ndan s?yr?ld? ve tilkiye y?ld?r?m gibi sapland?.


*Vo??*


Sonuçta tilki hiçbir e?ya dü?ürmedi, zaten s?radan tilkilerden dü?en e?yalar o kadar de?erli de de?ildi.


Üçüncü tilkide, k?l?ç can?n?n yüzde ellisi kald???nda harekete geçti.


Bu sefer kritik bir vuru? ortaya ç?kmad?, bu yüzden tilki Weed’in ilk sald?r?s?nda hayatta kald?. Bunu ak??kan bir seri sald?r? takip etti. Kesilen tilki sadece tek bir e?ya dü?ürdü.


“Ne?”
“Bu biraz tuhaf gözüküyor.”
“Tilkileri daha h?zl? avl?yoruz.”
“Weed onlara sald?rd???nda, neredeyse her seferinde ölüyorlar.”


Birkaç tilki sonra, di?er tak?m arkada?lar? kal?b? fark etti.


Weed partiye kat?ld???ndan beri, tilkileri avlama h?zlar? artm??t?. K?l?c?n? çekti?i anda, tilkiler çaresizce katlediliyordu. Weed k?l?c?n? savurdu?u anda gri bir parlama ile kayboluyorlard?.


“Nas?l yani!”


Pale’nin a?z? kocaman aç?lm??, bir süre o ?ekilde kalmay? planl?yordu. Weed tilkileri çok h?zl? kesti?i için Surka uzaktan yenilerini çekmekle me?guldü.


Pale oklar? f?rlatmakla u?ra?masa bile avlanma h?zlar? neredeyse hiç yava?lam?yordu. Partideki di?er ki?ilerin gözlerinde aç?klamaz olan bu durum, Weed’in statlar?ndan kaynaklanmaktayd?.


Ba?lang?çta, Weed hesab?n? aktive etti?inde on puan güç alm??t?, ek olarak E?itim Salonundan da k?rk puan elde etmi?ti. Atlad??? iki seviye ile kazand??? tüm puanlar? çeviklik ve güce e?it olarak da??tm??t?. Sonuç olarak, çevikli?i ve gücünün ikisi de elli be? ve dayan?kl?l??? elliydi.


Dahas?, Weed kulland??? k?l?çtan gelen on puan gücünde tad?n? ç?kart?yordu. Bu seviye güce sadece levelini artt?rarak gelmek için on bir levele gelinceye kadar tüm puanlar?n? güce harcamal?yd?n.


Daha dikkat çekici olan ise, Weed’in çeviklik, dayan?kl?l?k ve irade statlar? seviyesinin çok üstündeydi. Bu kadar geli?mek için en az?ndan sekiz yada dokuz level daha atlamak gerektirirdi.


Weed, Level 3, ortalama bir Level 30 sava?ç?ya e?de?erdi.


Daha da ilginci ise Korkulu?a sald?r?rken k?l?ç ustal??? dördüncü seviyeye ula?m??t?. Bu dü?mana yüzde k?rk daha fazla hasar vermek anlam?na geliyordu.


Weed’in k?l?ç ustal???nda ?u anki seviyesi dört art? yüzde doksan sekizdi. Be?inci seviyeye ula?t???nda, sald?r?lar?n?n etkisi yüzde elliye ç?kacakt?. Son ama bir o kadar önemli olarak, e?itmenin Weed’e verdi?i demir k?l?ç leveline göre oldukça güçlü ve lüks bir e?yayd?. Özetlemek gerekirse, bir tilkinin Weed’e kar?? hiç ?ans? yoktu.


“O k?l?ç özel bir k?l?ç olmal?.”


Pale an?nda ?üphelenmeye ba?lad?. Aksi taktirde, Weed’in al???lmad?k gücüne do?ru düzgün bir aç?klama bulam?yorlard?. Hala acemiydiler, bu yüzden Weed’in nas?l do?ru zamanda sald?rmay? bildi?i?ini fark edemiyorlard?.


Sanal gerçeklik oyunlar?ndaki dövü?lerde, gerçek hayattaki hareketler baz al?nd???ndan dövü? sanatlar? bilen birisi ?üphesiz hantal birisinden daha iyi konumdayd?.


Weed y?l boyunca ö?rendi?i k?l?ç tekniklerinden önemsiz gözüken ayak hareketlerine kadar, e?itimsiz bir ki?inin gözlerinin göremeyece?i her ?eyden yararlan?yordu.


“Harika.”


Heyecanl?, Surka tilkileri bir bir çekti.


Weed demir k?l?c?n? s?k?ca kavrad?. Ö?rendi?i ve ara?t?rd??? k?l?ç teknikleri i?e yarad??? için morali yüksekti.


“Bir y?l?m? bo?a harcamamam???m!” diye kendi kendine hayk?rd?.


 • Kritik Vuru?!


Weed’in ço?u ata?? kritikti. Tilkinin nereye hareket edece?ini tahmin ediyor ve tam olarak gitti?i yere sald?r?yordu. Y?l boyunca kan ve ter dökmesine sebep olan e?itimi meyvesini veriyordu.
“Yatz! Yatz!”
A?z?ndan enerjik sava? naralar? gelmeye ba?lad?. Kavgas?nda, tilkilerle göz temas? kurup k?l?c?n? ac?mas?zca savurmaya dalm??t?.
Irene ve Romuna Weed’in böyle acayip bir ?ekilde ciddi görünmesi ve davranmas?na k?k?rdad?lar. Aniden, tilkinin pençesi onu gö?sünden çizdi.
“?yile?tiren El!”
Weed’in gövdesi beyaz ile parlad?. Ard?ndan, kutsamay? almadan önce bile can?n?n dü?ü?ünün çok az oldu?unu fark etti.
“Belkide…”
Weed ba?ka bir tilkiyi çekmek için ko?makta olan Surka’ya seslendi,
“Surka-nim”
“Efendim, Weed-nim?”
“Can?n kaç?”
“150. Neden ki?”
“Ah, hiç. Sadece merak ettim.”
Bir tilki en fazla 15 hasar verebilir. Savunmas?zca, Weed hasar?n tamam?n? almak zorunda kalm??t?, ama can? sekiz yüzün üzerindeydi.
“Pekala, Surka-nim. ?imdilik benim tanklamama ne dersin?”
“Bunun iyi oldu?undan emin misin?”
“Evet. O yüzden, tilkileri çekmeye devam et. Romuna-nim ve Irene kuvvetleri çabuk tükendi?i için fazla uzakla?amaz. Pale-nim, uzaktaki tilkileri buraya çekmek için onlara ok atar m?s?n?”
K?sa süre içinde, Weed partinin lideri rolünü alm??t?.
“Elbette.”
“Öyleyse, Pale-nim, Lütfen Surka’ya tilkileri buraya getirmesinde yard?m et.”
Weed vah?i bir ?ekilde hareket ediyordu. Surka bir tilkiden hasar al?p geri ko?tu?unda, h?zl?ca icab?na bak?yordu. Pale’nin oklar?yla çekilen tilkiler an?nda k?l?c?ndan dü?üyor ve gri bir parlama ile kayboluyordu.
Weed level 4 e ç?kt?. Tüm puanlar?n? çevikli?e harcamaya karar verdi.
Çeviklik ne kadar yüksek ise, dü?man?n sald?r?lar?ndan kurtulmak ve ona sald?rmak o kadar kolayla??yordu. Bu s?yr?lma ve hedef alma ile do?rudan alakal?yd?.
Weed’in sahip oldu?u güç için fazladan destek sa?layan demir k?l?ç bir acemi için ola?anüstüydü. Bu yüzden karakterini güçlendirmek yerine endi?elenmeden 5 puan? çevikli?e harcam??t?.
Av cümbü?ü devam etti. Avlanman?n h?z? ile heyecanlanan Romuna ve Irene ne kadar ?ansl? olduklar?na inanam?yorlard?. Daha önce hiç böyle harika bir av tecrübe etmemi?lerdi.
“Surka, buraya biraz daha tilki çek.”
“Kesinlikle. Di?er her ?eyi bize b?rakabilirsin. Sen sadece çekmeye odaklan.”
“Peki abla.”
Surka onlara tilkileri çekmekle me?guldü. Pale de öyle.
E?er Weed tek ba??na avlansayd?, canavarlar? aramak için etrafta dola?mak zorunda kal?r ve kuvvetini yenilemek için s?kça dinleye mecbur olurdu. Bunun yerine, partisi onun için canavarlar? buluyor ve onu iyile?tiriyordu. Bu tart??mas?z ki avlanma h?z?n? artt?r?yordu.
Tek ki?i oynamak gibi de?ildi.
Eskiden Weed Continent of Magic oynarken, etraf? hep canavarlarla çevrili olurdu.
Weed canavarlarla dolu zindanlarda yürümeye ve can? istedi?i gibi sava?maya al??k?nd?. ?ksir ve ?ifal? bitkileri tükeninceye kadar gece gündüz aç?k olurdu.
Çok fazla öldürürdü, fakat kar??l???nda bir o kadar da ölürdü.
Weed bir grup oyununun oynamaya al??k?n oldu?undan çok daha farkl? oldu?unu hissetti. Bu daha verimliydi ve daha çok e?leniyordu. Stratejileri k?sa süre sonra geri tepti.
“Kyah!”
Surka ölümcül bir hata yapm??t?. Bir tilkiyi çekmeye çal???rken, istemeden bir kurdun dikkatini çekmi?ti.
Surka kaçmaya çal???rken ba??rd?, “Herkes kaçs?n!”
*H?rr*
Kurt dört aya??n?n üzerinde Surka’y? koval?yordu. Korkunç a?z?ndan salyalar daml?yordu.
Di?erleri ne yapaca??n? bilemezken Surka sürekli kurdun sald?r?s?na u?ruyordu. Bir tilkiden daha h?zl?yd?, kolayca ona bask?n ç?k?yordu.
“Ben onu kurtaraca??m. Siz kaçmal?s?n?z. Kutsal ruhun gücü ile, onun can?n? geri getir. ?yile?tiren El!
Rahibe Irene can?n? kurtarmak için kaçma dürtüsünü reddetti ve Surka’n?n azalan can?n? doldurmak için tekrar tekrar ?yile?tiren El’i kulland?.
“Kahretsin!”
K?sa bir karars?zl?ktan sonra, Pale kurda ok atmaya ba?lad?.
Bir, iki, üç at??. Yay?na oku koyar koymaz f?rlat?yordu. Çoklu at??lar, onun özel yetene?i kurda do?ru uçtu ama neredeyse hiç etki etmedi.
Kurt art?k tüm partiyi dü?man? olarak kaydetti?i için, Surka’n?n i?ini bitirir bitirmez, sonunda Irene ve Pale’ye de sald?racakt?.
Öyleyse, Weed ne yapacakt?? Demir k?l?c?n? kavrad? ve ileriye ad?m att?.
Yapabilir miyim? Neden olmas?n! ?lk bak??ta kurdun di?leri ve pençeleri korkutucu gözüküyordu.
Weed kurdun a??rl???n? onun üzerine ataca??na ve pençelemek yerine delice ?s?raca??na dair bir bahis oynad?.
“Umar?m herkesten önce benimle ilgilenirsin.” diyerek kurdun yoluna geçti Weed.
Weed kurdun söylediklerini anlamas?n? beklemiyordu, ama sanki iç güdü ile en ölümcül dü?man?n belirdi?ini anlam?? gibi, gözlerini ona do?ru çevirdi.
*H?rr*
Kurt yerden do?ruca Weed’e do?ru s?çrad?.
Weed kurdun yolundan kaç?lmak için yana do?ru süratle at?ld? ve k?l?c?n? savurdu. Di?leri neredeyse bo?az?n? kopart?yordu.
“Weed-nim, kaç! Büyü gücüm tükendi, o yüzden sana ?yile?tiren El ile yard?m edemem.” Diye ba??rd? Irene.
“Hadi ama! Nas?l bir rahibe büyü gücünü idare etmeyi bilmez ki?”
Irene tamamen iyile?tirmeye atand???ndan, bir acil duruma kar?? daima yeterli miktarda büyü gücünü saklamal?yd?. E?er yapmazsa, birisi ölebilir ya da en kötü senaryoda tüm parti yok olabilirdi.
Weed, Irene Surka’y? kurtarmaya gönüllü oldu?unda elinin alt?nda bir ?ey oldu?unu dü?ünmü?tü. Dü?ündü?ünün aksine tek sahip oldu?u, do?u?tan bir rahibe olarak, büyük bir kalpti.
?u anki ç?kmaz Weed’e onu suçlayacak zaman vermedi. Kurt ona h?rl?yordu.
Romuna’dan birkaç alev sonra, art?k daha fazla büyü deste?e gelmedi. Anla??lan onunda büyü gücü tükenmi?ti.
Geriye sadece Pale’nin uzaktan att??? oklar kalm??t?. Kurt kan içinde kalm??t?, yinede Pale’nin bo? çabalar? sadece onun sald?rganl???n? artt?rmaya yarad?.
“Elinden geleni ard?na koyma!” Weed k?l?c?n? savurdu ve kurt ile yüzle?ti.
Havlayan kurt onun üzerine s?çrad?. O andan itibaren Weed’in duru?u ve hareketleri büyük ölçüde de?i?ti.
Ayaklar? yere sabitlenmi?ken beli ve gövdesi ileri geri sallan?yordu. Weed k?zg?n kurdun bir esinti gibi geçmesine izin verdi.
“Burada ölürsem maskara olurum.”
Weed kurdun sonraki hamlesini tahmin edebiliyordu ve tek bir yara korktu?u kadar fazla de?ildi.
“Onu yenebilece?imi biliyorum.”
Weed k?l?c?n? kavrayan elini bilerek gev?etti.
Kurt ac? içinde inledi. Weed gücünün bir k?sm?n? daha yüksek h?z için feda ettikten sonra bile, k?l?c?n?n verdi?i fiziksel hasar oldukça fazlayd?.
“Kahretsin!”
Weed de kurt ne zaman onu pençelese yaralan?yordu. 700 can? 200’e dü?tü.
“Üzgünüm Weed-nim, onu bir yerde tutam?yorum. Çok h?zl? hareket ediyor!”
Pale’nin dü?ük çevikli?i onun y?ld?r?m gibi hareket eden kurda vurabilmesini imkans?z k?l?yordu.
“Bende sava?aca??m.”
Surka Weed’in yan?na geldi. Kurt ona sald?rd???nda zaten yaralanm??t?, can? yar?dan azd?.
Weed titreyen ayaklar?yla tökezleyerek konu?tu. “?imdi, iyi dinleyin. Ben hala sizi koruyabiliyorken güvenli bir yere kaçmal?s?n?z.”
“Ama…”
“Bu tek ?ans?n?z. ?imdi!”
Pale ve Surka birbirlerine bakt?lar. Ama ayaklar? en ufak bir kaça belirtisi göstermiyordu.
Ard?ndan Weed umutsuzca m?r?ldand?, “Aptallar! Bir yabanc? için can?n?z? feda etmenin anlam? ne?”
Pale a?layacakm?? gibi hissetti. Weed isteseydi ölümden kaçabilirdi. Korumalar?n onu tehlikeden koruyaca?? kale kap?s?na kadar ko?abilirdi.
Bunu yerine, Weed ileri ad?m att? ve k?l?c?n? kald?r?p saatler önce tan?mad??? tak?m arkada?lar? için kurt ile yüzle?ti.
“Weed-nim.” Surka’n?n gözleri ya?ar?yordu. Masum ve hassas olan onu, Weed’in kahramanca hareketi onu derinden etkilemi?ti.
Weed, kurttan gözünü ay?rmadan, kararl? bir ?ekilde konu?tu. “E?er burada kalmak istiyorsan?z öyle olsun. Bu pislikle dövü?mek için elimden geleni yapaca??m. Yinede, ben ölür ölmez buradan tüymelisiniz.”
“Pekala.”
“Söz verin.”
“Tamam.”
Surka ve Pale yer açmak için biraz uzakla?t? ve Weed hala ciddi bir tehlike belirten kurt ile kanl? bir sava?a giri?ti.
Weed’in can? 150’ye dü?tü, k?sa süre sonra ise 70’e. Demir k?l?ç kurdu santimlerle ?skalamaya devam etti.
Kurt o kadar çok kan?yordu ki bir darbe onu yere y?kacak gibiydi. Ama Weed ?imdiye kadar o son sald?r?y? yapamam??t?.
Irene ve Romuna sonunda Weed’in can?n?n o hayati tehlike içeren ana, yüzde onun alt?na dü?tü?ünü fark etti.
Pale’nin kalbi kontrolden ç?km??t? ve Surka’n?nki deli gibi at?yordu. Kurdun dikkatini çekmeye çal??t?lar ama kurt Weed’in öldürmesi gerekti?i oldu?unu biliyordu ve di?er ufak karakterleri tamamen görmezden geliyordu.
Kurttan tek bir darbe daha, ve Weed ölecekti.
E?er Weed ölürse, çantas?ndan birkaç e?ya kaybedecekti, bir yada daha fazla level kaybedecekti ve ceza olarak sonraki yirmi dört saat Royal Road’a giri?i reddedilecekti, hepsi Weed can?n? bir grup yabanc? için feda etmeye karar verdi?i içindi.
Kurt az?l? dü?man?na kar?? üstün ç?kt???n? hissederek k?s k?s güldü.
*H?rr*
Kurt son bir sald?r? ile Weed’i öldürmek için s?çrad???nda sürekli onu ?skalamakta olan k?l?c? sonunda onun kaburgalar?n? parçalad?.
Weed’in gözleri önünde bir y???n pencere belirdi.


 • Level atlad?n?z!
 • Yükselenler:
 • K?l?ç ustal??? [5]
 • +50% GÜÇ
 • +15% ÇEV?KL?K
 • Yetenek:
Yeni skili kazand?n?z, Oyma B?ça?? Tekni?i


Kurttan o kadar çok tecrübe gelmi?ti ki, leveli 5’e ç?km??t?. Weed yar? ?a?k?nl?k içinde ba??n? sallad?.
“Oyma B?ça?? Tekni?i de ne? Skill Penceresi!”


 • ?Tan?mlama (Lv. 1 %0): Tan?mlanamayan e?yalar?n gerçek de?erini ö?renmeni sa?lar.
 • Büyü gücü tüketimi: 30
 • ?Oymac?l?k (Lv. 1 %0): Farkl? materyalleri oyabilmeni ya da yontabilmeni sa?lar. Yüksek sanatsal de?ere sahip eserler bir servet de?erindedir. Bir k?z?n kalbini kazanmay? kolayla?t?r?r.
 • ?Tamir (Lv. 1 %0): Z?rhlar? ve silahlar? tamir edebilmeni sa?lar. Lv. 5’den sonra, yeni silahlar ve e?yalar olu?turabilirsin
 • ?El Becerisi (Lv. 1 %0): Çe?itli zanaat yeteneklerinde ve k?l?ç ustal???nda fazladan etkileri vard?r.
 • ?K?l?ç (Lv. 5 %0): K?l?c?n sald?r? gücünü ve isabet oran?n? artt?r?r.
 • ?Oyma B?ça?? Tekni?i (Lv. 1 %0): Görülmezi ve anla??lmaz? oyman?z? sa?lar.
 • Büyü gücü tüketimi: Saniyede 50
Efsaneye göre Büyük Usta Zahab oyma sanat?n? uygularken yanl??l?kla gerçe?in yolunu, oyman?n tüm var olanlar? oymac?n?n iradesine göre ?ekillendirmek oldu?unu ke?fetti. Zahab’?n gizli tekni?i varisine devredildi.


Weed skill penceresini kontrol etti ve ba??n? ku?kuyla sallad?.
Bu oyma b?ça?? tekni?inin ne halt oldu?unu anlamak için denemem gerekli. Büyü gücünü çok kötü sömürüyor. Benim seviyemde bunu düz hesap iki saniyeden daha fazla kullanamam.
Kurt nas?l olsa ölmü?tü.
*U?hh*
Weed inleyerek yere dü?tü, yüzü kireç gibi bembeyazd?. Ard?ndan Pale, Irene, Romuna ve Surka onun yan?na ko?tu.
Weed’in tak?m arkada?lar?na söyledi?i ilk söz, “Surka, iyi misin?”
“Weed-nim…”
Irene ve Romuna gözya?lar?na bo?ulman?n e?i?indeydiler.
Surka göz ya?lar?n? göz ya?lar?n? gizleyemedi.
Weed d???ndaki tek erkek olan Pale, bir duygu seline kap?lm?? ve ne diyece?ini bilemiyordu.
E?er bir oyuncunun can? yüzde onun alt?na dü?erse, o ki?i yava?ça ölür.
Bir dakika içinde, Irene büyü gücünün bir k?sm?n? tekrar toplad? ve Weed’i ölümün pençesinden kurtarmak için ?yile?tiren El’i kulland?.
“Te?ekkürler, Irene-nim.”
“Bir ?ey de?il, Weed-nim”
Weed ile Irene aras?ndaki bak??ma yumu?am??t?, onun Weed’e yak?n hissetti?inin bir kan?t?. Ayn?s? Romuna ve Surka için de geçerliydi. ?a??rt?c? bir ?ekilde Pale, okçudan hiç görülmemi? ?ekilde ona sayg? ve hayranl?k ile hitap ediyordu.
Weed daha iyi hissedince “Haydi devam edelim.” dedi.
“?yi misin?”
“Evet. Canl? ve sa?l?kl?.” Diyerek kollar?n? s?vay?p kaslar?n? gösterdi Weed.
Surka ayn? hatay? tekrar yapmad?.Weed’in liderli?i alt?nda parti ?a??rt?c? bir ?ekilde dört saatte altm?? tilki rekoruna ula?t?.
Romuna, Irene, Pale ve Surka, Level 6’ya ula?an Weed gibi hepsi level atlad?.
Weed tüm puanlar?n? çevikli?e harcad?.
Büyü gücünün a??r? kullan?m? nedeniyle tükenmi? hisseden, terlemi? Romuna “Puff. Tamamd?r.” diye konu?tu.
“Art?k ç?kmal?y?z. Sabah s?n?fa gitmemiz gerekiyor.”
“Tekrar bir araya gelip avlanmal?y?z. Yar?n yine burada olacaks?n de?il mi?” diye sorunca, Weed Romuna’y? ba??yla onaylad?.
Surka “Seni arkada? listeme ekleyebilir miyim?” diye sordu.
Pale ve Irene s?r?t?yorlard?.
“Pekala.”Weed onlar? arkada? listesine ekledi ve veda etti.
“Bunlar senin pay?n.”
Weed avdan kalan ganimeti bölü?türdüklerinde üç gümü? ald?. Onlar ayr?ld?ktan sonra biraz daha tilki avlad?.
Bu grup oyunlar?n? sevmemesinin nedeniydi. Tam i?ler k?z??maya ba?larken insanlar ayr?l?yordu.
Weed daha gün do?umuna bir saat oldu?undan canavar aramaya ba?lad?. Tilki ve rakun gibi basit hedefleri görmezden geldi ve ?ehrin s?n?rlar?n? terk edip her gölgede kurtlar?n dola?t??? bir ormana girdi.
*H?rr*
Bir kurt sürüsü ortaya ç?kt?.Gözlerinde sevinçli bir par?lt?yla sürünerek yaln?z dola?an Weed’e yakla?t?lar.
Royal Road’?n sistemi canavarlar?n kendi aralar?ndaki anla?mazl?klarla yada oyuncular? öldürerek seviye atlamalar?na izin veriyordu, bu yüzden kurtlar yaln?z oyuncular?n pe?lerine dü?üyorlard?. Kurtlar Weed’in gözlerine bakt?klar?ndaysa, içgüdüsel olarak titrediler.
“O gözler…”
“Bu insan bizi dü?man? olarak görmüyor.”
“O bizi sadece tecrübe puan? olarak görüyor.”
“?yi tecrübe. Güzel e?yalar dü?mesi. Bizden istedi?i bu.”
Kurtlar Weed’in niyetini fark ettiler. Daha da kötüsü, sava?ma arzusu onlar?n ürkmesine sebep oldu.
Ac? ac? avlayarak kuyruklar?n? k?st?r?p kaçmak için arkalar?n? döndüler.
“Nas?l cüret edersiniz.
Demir k?l?ç merhamet, Weed ise onur bilmiyordu. Geri çekilen tilkileri aç?kça s?rtlar?ndan b?çaklad?, onlar? gidecek yerleri kalmayacak ?ekilde k?st?rd? ve her birini tan?nmayacak hale gelesiye kadar pataklad?.
“Gelin bakal?m pislikler!”
Weed’in k?l?c? havay? yarar yarmaz, bir kurt daha umutsuzlu?a dü?tü. H?zl? ve ac?mas?z. Weed’in anormal k?l?ç teknikleri kurtlar? deh?et içinde b?rakt?.
Öyleyse tak?m arkada?lar? yan?ndayken niçin tek bir kurda kar?? zar zor dövü?tü?
Yak?n ve kaç?ln?zmaz bir ölümün e?i?inde, Weed kurdu öldürmek için son bir sald?r? yapt?. Tak?m arkada?lar?n?n önünde, bu ?anl? bir darbeydi. Bu s?r Weed taraf?ndan saklanm??t?.

Sabah güne? do?ar do?maz Weed’in kurtlarla i?i bitmi?ti. Sava? alan?n? terk etti ve Dan??man Rodriguez’in kö?küne do?ru yöneldi.

 • Share:

You Might Also Like

0 comments