[Turkish- LMS] Cilt 1 Bölüm 8

By Wing - 10:47 AM

Her zaman yapt??? gibi Rodriguez ö?leden sonra yürüyü?ünü yap?yordu. Kom?ular?na u?ray?p onlar?n dertlerini art?rmaya bay?l?yordu.
“Nas?ls?n Hans?”
“?yiyim, Bilge.”
“Bugünkü meyvelerden en iyisi hangisi?”
“Bu. Lütfen al?n. Taze çilek efendim.”
“Te?ekkürler.”

Rodriguez ufak ad?mlarla yürüyordu. Ama, o ö?leden sonra dik dik bakt??? halde di?erlerini rahats?z etmiyordu. Son yazd??? kitab? yay?nland??? için mutluydu.

Eve döndü?ünde u?a?? giri?te onu kar??lamak için bekliyordu. Rodriguez uzun y?llard?r ailesine ba?l? olan u?akla konu?maya ba?lad?.
“Yürüyü?ünüz nas?ld? efendim?”
“Mükemmel. Çok mükemmel. Endi?e etmedi?im günler mükemmel oluyor.”
“Bunu duydu?uma sevindim efendim. Bu arada, bir soru sormam?n sak?ncas? var m??”
“Nedir o, Williams?”
“Bu soka??n öbür taraf?ndaki heykel yapan çocukla ilgili efendim.”
“Ah, o çocuk!”
“Arad??? ?eyi buldu mu?”

Rodriguez güldü.
“O kadar kolay olmayacak.”
“O halde…”
“Mümkün de?il! Yeri bulamaz, her ?eye ra?men bulsa bile …”
“…”
“S?n?f? elde ettikten sonra bile do?ru dürüst onun i?ini görür. Keuha Ha ha ha!” Rodriguez deli gibi gülmeye ba?lad?.

****

Weed’in yaln?z kald???nda yapt??? ilk ?ey envanterini ve z?rh?n? iyice kontrol etmek oldu.
“Yirmi dört alt?n ve otuz gümü?lük…”

Adamlar?n?n cüce cin ve goblinlerden toplad??? ilkel silahlardan, e?yalardan pay?n? almak yerine; Weed zor yoldan kazanmay? seçti.

“Gelir hiç de fena de?il, ve…”

Son ayda, Weed yeteneklerini çok iyi yerlere getirmi?ti. Yemek yapma yetene?i level 6 olmu?tu, tamir etme yetene?i ise level 4. Tamir yetene?i çok kullan??l?yd? o yüzden bir çok oyuncu bu yetene?i seçmi?ti, ama yemek yapmay? kimse alm?yordu, profesyonel a?ç?lar d???nda.
Weed’in bandaj yetene?i ?imdi level 4 olmu?tu, küçük yaralar? bu yetene?iyle hemen sar?p devam edebiliyordu. Ama en çok ilerleme kaydeden stat? hiç ?üphesiz karakter leveliydi. Güldü.

Arse Weed’in korkusuna kar??l?k olarak hafifçe ki?nedi. Weed, Sör Midvale’in at?na göz kulak olmal?yd?. At hiç yoktan iyiydi, fakat Weed onu Kraliyet Ah?r?na götürmek zorundayd?.

‘Litvart Zindan?. Böylesi bir zindan daha önce bulunmam??t?. Buras?yd?.’

Bilgenin aldatmacas?. Bunun arkas?nda bir ?ey oldu?undan emin olarak Weed, görevi farkl? aç?lardan inceledi.

‘Bu zindanda bir yerde olmal?, birilerinin bulamad??? bir yer – gizli bir oda.’

Weed 1. kattan 2. kata kadar olan yerlerin hepsini tarad?. Maceraperest s?n?flar?n, mesela okçu ve gezginler gözleme ba?l? stat ve yeteneklere sahiptir, gizli bir giri?i bulmalar? çok daha kolayd?r.

Ama Weed sadece ç?plak gözleriyle ve elleriyle gizli bir giri? için ara?t?rma yapabiliyordu. Litvart Zindan?n?n her kat?nda en az?ndan 20 oyuncu vard?. Canavarlar? avl?yor ve Weed hakk?nda yorum yap?yorlard?, tuhaf davrand??? için.

“Bu adam ne yap?yor öyle?”
“Görünü?e göre bir giri? ar?yor. Yoksa neden ta?tan duvarla o kadar ilgilensin ki?”
“Ahahaha, aptal. Zindan?n herhangi bir gizli geçidi yok.”
“Bu, Rosenheim’da bulunan ve ke?fedilen ilk zindan. Buraya binlerce oyuncu ak?n etti. Resmen kumar oynuyor.”
“Tipik bir dalkavuk i?te.”

Weed’e aç?kça güldüler, çünkü 30 tane NPC askeriyle zindan?n içinde dola??yordu, k?skançl???n ve g?ptan?n merkezi oldu?undan ?üphe yoktu.

“Ne olur ne olmaz…”
“Dikkatli olun. Onun arkas?nda oldu?umuzu anlamas?n.”

Birkaç oyuncu NPC’lerden önemli bir bilgi duymu? olabilece?ini dü?ünerek Weed’i sessizce takip etti. Belki de özel bir görev ta??yordu. Öyle bir durumda Weed’i görevi payla?mas? için zorlamay? bile dü?ündüler.
Onlar?n gözünde bu yaln?z adam dü?ük level bir okçuydu, yak?n dövü?te berbatt? ve ordunun ayak i?lerini görüp onlara hizmet ediyordu.

1 hafta sonra hala bir ?ey olmam??t? ve Weed hala zindan? ara?t?rmaya devam ediyordu, bu yüzden Weed’i takip edenler de vazgeçtiler.

“Ç?ld?rm??.”
“Lanet olsun, delirece?im. Kaç gün harcad?m belli de?il.”
Weed’i yaln?z b?rakm?? olsalar bile Weed devam etti.
‘Mutlaka bir ?eyler olmal?.’

Ço?u oyuncu çoktan bütün alan?n haritas?n? ç?kartm??t? ve hiçbir ?ey kalmad??? sonucunu ç?karm??lard?. Bu Weed’e söylenilendi. Asl?nda cüce cin ve goblin avlarken ara?t?rma yapm?? fakat i?e yarar bir sonuç elde edememi?ti. Yine de Weed bir gün bir ?ey bulaca??na emindi.

‘K?tan?n birçok yerinden gelen macerac? buray? arad?. Yani? Onlar yanl??, Ben do?ruyum.’

Litvart Zindan? büyük bir yerdi. Gizli bir yeri aç??a ç?karma gibi bo? ümitlerle geli?igüzel dola?mak, Dünya ile Andromeda aras?ndaki mesafe kadar uzak bir umuttu.
Maceraperestlerin gözlem yetenekleri daha iyi de olsa yükseklik büyük ölçüde etkiliydi. Weed sakince duvara dokundu, bir ipucu arad?.

Arse Weed’i hor gören gözlerle izledi. Weed at? zindana ona göz kulak olacak ba?ka kimse olmad??? için getirmi?ti, ama o itaatsiz hayvandan rahats?zl?k duymu?tu.

‘Önce ona bir ders vermeliyim.’
Weed bilerek Arse’yi goblinlerin oldu?u bir bar?na?a yönlendirdi —1 sava?ç? goblin ve 3 ak?nc? goblin. Weed’i gördükleri anda ona do?ru depar att?lar. Sakin at? korumak için at?lm??ças?na goblinlerle sava?maya ba?layarak ba??rd?:
“Tanr?m! Ölmek istemiyorum!”

Goblin sava?ç?s?n?n m?zra?? Weed’e do?ru uçtu ama sadece s?y?rd?, etten az?c?k kan süzüldü.
“E?er… E?er ben öldürülürsem benim biricik Arse’?ma ne olur…” Goblinler Weed’e sald?rmaya devam ettiler.
“Hay?r! Arse’? korumak için dimdik ayakta duraca??m! Gelin bakal?m i?renç yarat?klar! Ona o i?renç parmaklar?n?z? de?ebilmeniz için önce benim cesedimi çi?nemeniz gerekiyor!”

Weed zay?f insanlar? koruyan güçlü ?övalyeyi oynuyordu. Arkaya bakt???nda, at?n esneyip yerdeki bir çak?lla oynamaya ba?lad???n? gördü. Ayn? zamanda sahibi öldü?ünde zindan?n ç?k???na do?ru depar atmak için haz?rd?

“Lanet!”
Weed’in morali olanlar yüzünden bozulmu?tu. At?n güvenini kazanmak için niye aptalca davranm??t??

*Pihuv*

Weed k?l?c?n?n bir darbasiyle goblinleri öldürdü. At? da öldürmeyi dü?ünse de Sör Midvale’in güvenini kaybetmek çok büyük riskti.

Arse Weed’e “Kolayca öldürebilecek iken neden bu kadar u?ra?t?n?” der gibi bakt?.
‘Of.. Öyle yapmak aptalcayd?. Sakin ol. Sakin ol.’

Weed ini ara?t?rmaya devam etti. 3 gün sonra, yaln?z ba??na yapt??? ara?t?rman?n 10. günü, 4. katta karanl?k bir kö?ede goblinlerin yenilendi?i bir oyuk buldu.

Yenilenme noktas?ndan 10 metre kadar a?a??dayd? buras?. En dikkatli okçu bile buray? gözünden kaç?r?rd?. D??ar?ya do?ru bakan koca bir kayan?n alt?nda oyuk gölgede kalm??t?, insanlar?n gözünden uzakta.

‘Acaba orda biri var m??’
Weed etraf?na bak?n?p yak?nlarda kimsenin olmad???ndan emin oldu. 1 hafta önce onu takip edenler çoktan gitmi?ti, fakat ekstra dikkatten zarar gelmezdi. E?er bu oyuk Weed’in umdu?u gibi ç?karsa 2 kat tecrübe puan? alacakt?, Weed de bu ekstray? kimseyle payla?mak istemiyordu.

Bilinmeyen bir bölgeyi ilk defa bulanlara ödüller çok iyiydi. Bulunmas?ndan sonra ün ve bir hafta süreyle 2 kat tecrübe puan?, ayr?ca daha güzel e?yalar?n dü?me olas?l??? art?yordu. Weed oyu?a yava?ça süründü.

Oyu?un geni?li?i sanki kayan?n üzerindeki büyükçe bir yar?k kadard?, ama her ad?mda biraz daha geni?ledi. Weed sonunda rahatça hareket edebildi?i bir geçide gelmi?ti. Burnuna nem ve çürük kokusu geldi.

Tedirgindi, sava?maya haz?rland?. Weed’in bir sonraki canavarla ilgili hiçbir tahmini yoktu o yüzden sa? eline demir k?l?c?n? sol eline de ?ifal? bitki ve bandajlar? ald?.

‘Hadi bakal?m.’
Weed ma?aran?n içine yava?ça girdi. Ma?aran?n içinde birkaç tane ayr? yol vard?. Soldakini seçip girdi, ve kar??s?nda a??r? büyük bir solucan buldu.

“Bu da ne…bu nas?l bir canavar? Daha önce hiç böyle bir solu—”
Weed sözlerini bitirmeden etraf bir anda de?i?ti. Siyah?ms? bir yer zannetti?i zemin bir anda serçe parma?? boyundaki böceklerle doluydu.

*K?vr?m k?vr?m*
Musa’n?n K?z?l Deniz’i ortadan ay?rmas? gibi böcekler de birbirinden ayr?l?p Weed’e sald?rmaya ba?lad?lar, Weed’i tehdit edercesine.
“Bu ne!— Nas?l cüret edersin!” Weed k?l?c?n? yel de?irmeni gibi sallad?.

Rahats?z edici derecede zay?f kabuklar?yla küçük böcekler neredeyse zarar veremiyordu, ama büyük olan solucan Weed’in böcekleri öldürme h?z?ndan daha h?zl? bir ?ekilde böcekleri do?uruyordu. Ke?ke sald?r? ekibi yan?nda olsa diye iç geçirdi

“Onlar yan?mda olsa bu pisli?i bitirebilirdim.”
Solucan birden aç?k ye?il gaz ç?karmaya ba?lad?. Bir damla mürekkebin koca suda da??lmas? gibi, ye?il gaz da havaya yava?ça da??ld?, sonunda da Weed’in durdu?u yere kadar geldi.

Ve nefes ald??? anda—

 • Zehirlendin.
Sa?l?k azald?.


Sonra Weed ya?am enerji bar?n? kontrol etti.

*Nefesi kesildi.*
Ya?am enerjisi saniyede 1 azal?yordu.

“Lanet olsun…Panzehirim yok! E?er devam ederse…”
Birden Weed küçük böcekleri bo? verip solucana ko?up demir k?l?c?n? ona bat?rd?. Solucan?n sert kabu?u çatlad? ve içinden sar? bir s?v? s?zd?.

“E?er ölsceksem seni de benimle götürece?im!”
Weed onu ?s?ran böceklere ald?rmadan devam etti, nas?l olsa bir kaç dakika içinde ölecekti.

?ki seçene?in aras?nda kal?nca, kraliçeyi öldürüp bu kahrolas? yerden d??ar? ç?kmak daha iyi olacakt?. Ufak böcekler annelerinin ölece?ini hissetmi? gibi Weed’in ba??na ü?ü?tüler, fakat onun demir k?l?c? dayan?kl?yd?.

Solucan?n kabu?u çok sertti, biraz parçalanm??t? ama yine de solucan hayattayd?. O s?rada Weed’in ba?? dönmeye ba?lad?.

‘Burada ölece?im.. Ke?ke sava? skilim olsayd?…—…skill? Neden daha önce dü?ünemedim!’

Daha önce Weed’e kullanma f?rsat? geçmeyen skill! Onun sava?ma skili o kadar çok do?aüstü gününü harc?yordu ki buna bir dakikadan daha fazla dayanamad?. ??e yarasa da yaramasa da, durum yeterince vahimdi.

“Oyma B?ça?? Tekni?i!” Weed’in demir k?l?c? parlad?. Belli bir süreli?ine dü?man?n savunmas?n? etkisiz hale getirdi.

*Çat?rt*

Sonunda solucan ve z?rh? parçalara ayr?ld?.

Level atlad?n?z.

Weed aç?lan pencereyi kapat?p ba??rd?,

“Görev Bildiri Ekran?!”

 • Litvart Zindan?’nda Ara ve Yok et Operasyonu [II]
 • Litvart Zindan?’nda yüz yarat?k bulunmaktad?r. Her birini en az bir kere öldür ve bu sayg?de?er s?n?fa lay?k oldu?unu kan?tla. Görevin tamamlanmas? kaderine do?ru yolu açacak.
 • Zorluk Seviyesi: Bilinmiyor
 • Görev Ko?ullar?: Yok
Kalan Yarat?k Say?s?: 99

Zehirlenmi? ve ölüyor olmas?na ra?men s?r?tt?.
“Yapt?m be!”

Weed sonunda s?n?f de?i?ikli?i için bir cevap bulmu?tu. Bu ma?aradaki solucand?. Büyük olan? öldürmeliydi, böcekleri de?il.

“Önce zehirden ar?nmal?y?m…”

Küçük böcekler kovalarken Weed ko?arak ma?aradan ç?kt?. Böceklerin ma?ara s?n?r?n? geçemediklerini gördü?ünde atla beraber yava?ça a?a??ya yürümeye ba?lad?. E?er bir oyuncu zehirlenirse yüzü karar?rd?.

Weed zehirlendi?ini gizlemek için di?er oyuncularla ileti?ime girmekten kaç?nd? ve ?ifal? bitkileri yaralar?na sürerek, önceden haz?rlad??? yeme?i yiyerek can?n? doldurdu. Denese mutlaka içinde rahip olan bir parti bulabilirdi. Ama o can?n?n yenilenmesi için a?lamaktansa ölmeyi ye?lerdi. Weed can?n? pazarl?k edecek kadar m? gururluydu?

Alakas? bile yok!

Litvart Zindan?nda zehirli canavarlar yoktu. Ne cüce cinler ne de goblinler zehirli maddelerin kullan?m?n? biliyorlard?, nas?l kullacaklard?!

Bir gezgin mutlaka Weed’in nerede zehirlendi?ini ö?renmek isteyecekti, ama Weed görevden veya koca solucandan bahsetmektense ölmeyi tercih ederdi. Ayr?ca haftalarca süren aray???yd? bu, hiç kimseyle payla?amazd?. Yere yak?n olan ç?k??a ç?kt???nda ata bindi.
“Köye, en yak?n köye. Çabuk yoksa ölece?im.”

At k?l?n? bile k?p?rdatmad?, sanki sa??rm??ças?na topra?? e?elemeye devam etti. Protesto edercesine oldu?u yerde durdu.

“E?er böyle yapacaksan ba?ka çare kalmad?…”
Bu Weed’in sabr?n? ta??ran son damla oldu.

“Ba?ka seçenek b?rakmad?n.”
Weed oyma b?ça??n? ç?kard?. Arse keskin cismi görünce bir an korktu, ama Weed’in blöf yapt???n? dü?ünüp sakinledi.

Arse’? kesmek yerine, Weed kendi kolunu kesti. Zaten zehirli gaz yüzünden azalm?? can?n? kolunu keserek daha da azaltacak kadar kendini kaybetmi? miydi?

“Hoho.”
Weed haince s?r?tt?, kans?zl?ktan görü?ünün bozulmas?na ra?men.Sonra at?n çenesini zorla açarak kan?n? içmeye zorlad?.

“Bak, e?er benim kan?m? içersen sen de zehirlenirsin. Beni köye götür yoksa ikimiz de ölürüz. Ben hemen yeniden do?ar?m, ama sen hayata geri gelmeyeceksin, anlad?n m??”

At sonunda köye do?ru ko?tu, hiç bu kadar h?zl? ko?mam??t?. Köye geldiklerinde Weed ölümün e?i?indeyken ?ifa büyüsü yapt?rd?. 20 alt?na mâl olan ?ifal? bitki ve iksir ald?. Cepleri bo? olsa da hiç pi?manl?k duymad?.

Weed hemen Litvart Zindan?na döndü ve birilerinin onu takip etmedi?inden emin olunca solucan?n bulundu?u yerden ma?araya girdi.

Arse’? bile yan?nda getirmi?ti. Di?er oyuncular?n onu çalaca??n? dü?ünerek onu yan?nda getirmi?ti ve attan ba?kas?n?n elinden kurtulabilme fikri güzel olsa bile onu
Kraliyet Çiftli?ine geri götüremezse ne olaca??n?
bilemiyordu.

“Her zaman benim arkamda dur.”
Arse anlad???n? söylercesine kuyru?unu sallad?. Weed sadece solucanlar? kesti. Küçük böcekler kendi boyutlar? gibi az?c?k tecrübe puan? verdi, ayr?ca Weed’e do?ru gelen bir sürü böcek oldu?unu dü?ünürsek bunlar?n hepsini öldürmesi imkans?zd?.

Hiçbir k?l?ç ustas?n?n havadan dü?en ya?mur tanesini ortadan ikiye yaramayaca?? gibi, Weed de yeri kaplayan i?renç böceklerle u?ra?mad?.

“Oyma B?ça?? Tekni?i!”
Zahab’?n gizemli k?l?ç tekni?i. Dü?man?n kabu?unun do?as?n? bozarak parçalayan bir teknikti, dayan?kl?l??? veya savunmas? önemli de?ildi. Bazen Weed büyük solucanlara rastlad???nda, birkaç k?l?ç darbesiyle oyaland? çünkü o k?l?ç darbeleri aras?nda büyü gücünü dolduruyordu.

Küçük böceklerden dolay? zehirlenmi?ti. Can?n?n azalmas?yla birlikte hep az?c?k canla kaçm??t?; ölüm hiç bu kadar yak?n olmam??t?. Ma?aradaki solucanlardan kestikçe nedense daha da umutsuzlu?a kap?l?yordu. Kim bunlar?n s?n?f de?i?tirmek oldu?una inan?rd? ki? Ço?u oyuncu s?n?flar?n? daha level 10 olmadan önce seçmi?lerdi.

Öte yandan Weed level 62’ydi ve bu ma?ara da onun için ölüm kal?m meselesiydi. Sadece hangi s?n?f?n bu kadar u?ra? gerektirdi?ini dü?ündü.

Kalan Yarat?k Say?s?: 1

Yedi günlük ?iddetli bir mücadelenin sonunda, Weed’in öldürmesi gereken sadece tek bir ?ey kalm??t?. Kraliçelerin kraliçesi! Di?er kraliçe solucanlardan be? kat daha büyüktü. Weed tedbirsizce taht odas?na girdi?inde, kraliçenin onun için haz?rlam?? oldu?u yo?un zehirli gaz dumanlar?yla kar??land?.

Ba?ka ko?ullarda kendisine ula?mas?na izin verirdi , fakat istemsizce geri çekildi.

*V?c?k*
Dumana temas eden ufak böcekler saniyeler içinde çürüyüp eridiler.
“Ne korkunç zehir.” Weed’in kalbi bir an için atmay? unutmu?tu sanki.

Zehirli gazdan uzak durman?n tek yoklu oku uzak mesafeden kullanmakt?. Fakat oklar? kraliçe solucan?n kal?n derisini delip geçemiyordu. Zehirli gaz?n?n ula?t??? yere kadar yakla?mak zorundayd? Weed.

Kraliçe solucan Weed’in ikilemini fark etti ve bir a??z dolusu zehirli gazla Weed’in yakla?mas?n? bekledi, böylece zehri üzerine ya?d?rabilecekti.

Bir ?ans için f?rsat kollayan bir ç?ng?rakl? y?lan gibi, kraliçe solucan ve Weed birbirlerine bakt?lar hareket etmeksizin.
‘O yo?un zehri sadece bir kez f?rlatabilir. E?er onu atlat?rsam ikincisi çok daha güçsüz olacakt?r. Belirleyici olan ilk hamle.’

Kraliçe solucan?n ard?na gizlenmi? hazineyi görünce Weed’in gözleri ???ldad?.
‘Katiyen burada pes etmeyece?im. Ke?ke zehirli gaza feda edebilece?im birini bulabilseydim… Tabi ya, i?te bu.’

Gözlerini k?st?. Dik dik bak???n?n ard?ndan aptal suratl? Arse çömeldi.

*Paat*

Weed ata bir tane patlatt?. Arse içgüdüsel olarak ileri at?ld? ve kraliçe solucan ani bir refleksle zehirli gaz? ona do?ru püskürttü.
‘Üzgünüm, Arse. Kader seni esir ald?. Hayat adil de?ildir ve bu bizim ili?kimizin sonu.’

Weed zavall? hayvan?n ak?betini izlemenin keyfine kar?? koyam?yordu. Kraliçe solucan?n a?z?nda kalm?? olan son zehrin de tamamen yok oldu?una emin oldu?u an ona do?ru at?ld?.

“Oyma B?ça?? Tekni?i! Çifte dans!”
Weed do?aüstü gücü tükenene kadar k?l?c?n? ç?lg?nca sallad?.

Sa? elinde demir k?l?c?, sol elinde oyma b?ça?? kraliçe solucan?n kabu?unu çekip ald?

Kayda de?er bir sava? skili olmaks?z?n bu Weed için en iyi yoldu. Kraliçe solucan can çeki?ti, fakat Weed ona yakla?t?kça onun devasa boyutu daha da tehdit ediliyordu.

Kraliçe solucan nihayetinde gözlerini kapad?. Daha sonra vücudundan bir anahtar dü?tü.

“??te bu.”
Weed anahtar? kapt? ve define sand???n?n anahtar deli?ine geçirerek saat yönünde çevirdi.

Sand???n içinde birkaç cilt kitap ve bir par?ömen tomar? buldu.

 • Efsanevi ?mparator’un Varisi
 • Ben Geihar Von Apren, K?tan?n ilk hükümdar?, sonu gelmeyen bu ayr?l??a noktay? koyan adam.
 • Son y?llar?m ba?ar?dan yoksundu.
 • Bendeki ?zd?rab?, bendeki yüceli?i bilen yok!
 • Neden kimse beni anlam?yor?
 • Neden herkes bana sayg?s?z gözlerle a?a??larcas?na bak?yor?
 • Ön yarg?lara esir, yetenekliler bendeki iyi niyeti anlamamak için direndiler ve benim sanat?mda beni geçtiler.
 • Kendi öz evlad?m bile öyle.
 • Ne saçma ve anlams?z insanlar!
Gizli sanat?m? sana emanet ediyorum.

?mparator Geihar, Versailles K?tas? tarihinde bir birle?mi? imparatorlu?a hükmeden ilk ve yegane insand?.

Ölümünün ard?ndan imparatorluk bir kez daha parçaland?, böylece harita tekrar ?ekillendi ancak onun ba?ar?lar? efsanevi olarak varl???n? sürdürdü.

Weed’in tüyleri diken diken olmu?tu.
“O zamankiler basbaya?? aptalm?? o zaman. Daha iyi bilmeleri gerekirdi. Bu mükemmel bir f?rsat… ?mparator Geihar kim? Kendi gücüyle tüm k?tay? fetheden ilk adam?n ta kendisi ve bu da o adam?n s?n?f?! Bu deh?et güzel olmal?yd? ama onlar bunu üstünkörü bir ?ekilde geçi?tirdiler.”

*Ç?n*

 • Gizli S?n?f!
E?er bunu kabul ederseniz, s?n?f?n do?as?na uygun seçilmi? skileri kullanabilirsiniz. S?n?f?n?z? ?imdi dönü?türmek istiyor musunuz?

Weed tereddüt etmeksizin “Tabi ki!” diye ba??rd?. O an avatar? ???k saçt?.

 • Karakter Ad?: Weed
 • Grup: Nötr
 • Level: 68
 • Uzmanl?k: Efsanevi Ay I???? Oymac?s?
 • Ba?l?k: Yok
 • Ün: 250
 • Sa?l?k: 3460
 • Do?aüstü Güç: 340
 • Güç: 235 +20
 • Çeviklik: 200 +20
 • Ya?am Enerjisi: 89 +20
 • Ak?l: 16 + 20
 • Zekâ: 10 + 20
 • Dayan?kl?l?k: 89 + 20
 • Sava?ç? Ruhu: 67 + 20
 • ?ans: 5 + 20
 • Liderlik: 68 + 20
 • Sanat: 29 + 100
 • Sald?r?: 170
 • Savunma: 30
 • Büyü Direnci
 • Ate?: 0%
 • Su: 0%
 • Toprak: 0%
 • Kara Büyü:0%
 • +Tüm statlara +20 puan
 • +Sanat stat? extra +80 puan
 • +Mehtapl? gecede tüm statlar ilave olarak %30 artar.
 • +S?n?fa özel belli ba?l? e?yalar? kullanma imkan?
 • +Bir ustan?nki kadar sanat skili ö?renme imkan?
 • +Üretilmi? ya da geli?tirilmi? e?yalar için ekstra seçenekler
 • +Oyma B?ça??’n?n sald?r? gücünü art?r?r.
 • +Oyma B?ça?? Tekni?i’nin harcad??? Do?aüstü Güç Tüketimi’ni azalt?r.
 • +Oyma Ustal??? leveline dayanan gizli skilleri ö?renme imkan?
+Al???lm???n d???nda ?ekil ve sanatsal de?eri olan heykelcikler yaparak ününü art?rman? sa?lar.
Weed nihayet uzun zamand?r u?runda sava? verdi?i s?n?f? elde etmi?ti, fakat yeni s?n?f?n?n ad?n? görünce a?a??lanm??l?k duygusuyla dünyas? y?k?ld?.
“Lanet olsun!” ‘Ay I???? Oymac?s?!’

****

Kan ter içinde kald?ktan sonra i? dönüp dola??p tekrar Ay????? Oymac?s?’na gitmi?ti. Asl?nda ???l ???l par?ldayan bir ön ekle ‘Efsanevi’ Ay????? Oymac?s?’yd? o, ama bu Weed’in zerre umurunda de?ildi. Lanetli ve aç gözlü uzmanl?k alan?, Ay????? Oymac?s?!

“Neden ben…?”
Göz ya?lar? Weed’in gözlerinden usul usul süzüldü.

Kraliçe solucan?n ölüm dö?e?indeyken son anda sald??? zehirli gazdan son arta kalan zehrin kokusunu ald? Weed, fakat Weed’in gözlerindeki setleri kald?ran bu de?ildi.

Onun bu Ay????? Oymac?s? yasakl? s?n?f?n? kabul etmekten ba?ka çaresi yoktu.
“S?radan bir sava?ç? s?n?f? seçmi? olmam gerekirdi.”

Bir zamanlar ?mparator Geihar’?n uzmanl???n? reddeden aptallara gülen Weed, ?imdi imparatoru s?n?f?n? Ay????? Oymac?s?na çevirttirmekle suçluyordu, ki o hiç de suçlu de?ildi.

‘Hayat neden beni bu kadar zorluyor?’
Weed kendine ac?yordu.

Rodriguez’i harekete geçirmek için tam bir hafta boyunca soka??n ortas?nda oturmu?tu ve bu oyu?u bulup i?renç solucanlar? ezmek için yedi haftadan fazla süredir Litvart Zindan?’ndayd?. Tüm bu çaba Ay????? Oymac?s?’na bo?a harcanm??t?!

Weed içindekileri hayk?rmak istiyordu.

Yine de el sanat? skilini ve oyma ustal???n? geli?tirmi?, Rodriguez’in malikânesi önünde oturdu?u sürelerde iyi bir has?lat elde etmi?ti; zindanda inan?lmaz bir h?z kazanm??t? ve tüm bunlar bo?a gitmi?ti.

Sadece ac? gerçek, Ay????? Oymac?s?, onu üzmeye yetiyordu. Bunun adil olmad???n? hayk?rmak istiyordu Weed.

“Göründü?ü kadar kötü de?il.”
Uzun bir buhran an?ndan sonra, Weed’in gözleri, ?st?rap seline kap?lm??ken kaç?rd??? bir ?eyi fark etmesiyle tekrar ???ldad?.

Dibe vurdu?unu dü?ünmü?tü, ama sakinle?ince i?in farkl? bir boyutunu gördü.

Sava?ç?lar, korucular ve rahipler, di?er s?n?flardan daha iyi olduklar? denenmi? onaylanm?? olan ilk üç s?n?ft?.

Sava?ç? ve korucu s?n?f? için, alt s?n?flar?na göre bir silah seçene?iyle donand?klar?nda onlara %50 bonus sald?r? gücü verilir. Rahip s?n?f?, ?övalye s?n?f? haricinde ba?ka hiçbir s?n?f?n ö?renip kullanamayaca?? kutsal sihirleri ö?renebilir.

Bu Weed’in k?l?ç sava?ç?s? arkada?lar?ndan daha az zararla kurtulmas?n?n ve oklar?n?n sald?r? gücü, bir tam gün korucununkiyle a??k atamazd?.

Üstelik, deneme yan?lma yöntemiyle çözülmesi gereken gizli s?n?f?n s?rlar?, ço?unlukla ortaya ç?k?? ?ekillerine dayan?rd?. E?er s?n?f?n de?er ve nitelikleri odakl? bir ?ekilde usulünce geli?tirilirse, iyi meyve verir. E?er olmazsa, di?er herhangi bir s?n?ftan farks?z vasat bir hale gelecektir. Weed dikkatini çabucak par?ömene toplad?. Henüz okumad??? paragraflar vard?.

 • Güzel heykelleri severim. Kvasir’in azametli ruhuyla oyulmu? bu heykeller beni asla yüzüstü b?rakmad?. Onlar? sevip güvendi?im müddetçe, onlar bana sad?k olacaklard?r.
 • Kim inan?r buna? Bu mütevazi Oyma Ustal???, bir kasabadaki boynu bükük bir çiftçi taraf?ndan K?ta’y? birle?tiren adama verilen görevin yap?ta??yd?.
 • Dinle, oymac?l?k yolunda yürüyen varisim.
 • Çetrefilli bir yol seni bekliyor. Yüzlerce ve yüzlerce adam?n pes etti?i yol, ve bir ordu insan?n da daha iyisini yapamayaca?? yol.
 • Mamafih, varisim, en zor yolun e?i?inde kalman için arkanday?m. Me?akkatin kendine has bir de?eri vard?r, ve kararl?l?k ise kendine has bir sonuç meydana getirir.
 • Ulu Oyma Ustal???!
 • Benim ö?renmeyi ba?aramad???m Oyma Ustal???’n?n s?rlar?n? ö?renmelisin. Oymac?l?k sanat?n? ö?renmi? olan herkesin dile?idir bu.
 • Bu vesileyle bu de?eri sana emanet ediyorum.
?mparator Geihar, Oyma Ustal??? vas?tas?yla yerlerin göklerin ve denizlerin fatihi.


Weed par?ömeni okumay? tamamlad? ve di?er e?yalar?—tabletleri ve kitab? kontrol etti. Tabletlerin etkileri hiçbir yerde kay?tl? de?ildi, ama o bu durumda hangi skili kullanmas? gerekti?ini biliyordu.

“Tespit et!”


E?yay? tespit etmekte ba?ar?s?z oldunuz.

E?yay? tespit etmekte ba?ar?s?z oldunuz.

E?yay? tespit etmekte ba?ar?s?z oldunuz.

 • ?mparatorun Tableti
 • Bu tablet eski bir imparator taraf?ndan, nadir bulunan çe?itli ?ifal? otlarla yap?lm??t?r. Al?nd???nda zihni berrakla?t?r?r.
Etki: Do?aüstü gücü art?r?r. (+200 Do?aüstü Güç)

Bir dizi ba?ar?s?z giri?imin ard?ndan Weed nihayet de?erli e?yalar? belirleyebilmi?ti. Onlar ender bulunan—hay?r, enderlikten de öte bir de?ere sahip olan—do?aüstü gücü kal?c? olarak 200 puan art?ran e?yalard?.


Tabletlerden tarif edilemez bir ?ekilde rahatlat?c? bir koku geliyordu. Weed tek bir tabletin bin alt?ndan daha dü?ük fiyata olmayaca??n? tahmin etmi?ti. Tabletler do?aüstü gücü en yükse?e ç?kard??? için, dükkanda sat?lan geçici do?aüstü güç iyile?tiriciler yerine, böyle gözleri oyuklar?ndan f?rlatan bir fiyata de?erdi.

****

“Çok te?ekkür ederim. Cömertli?inize hayran?m, Majesteleri.” Weed tabletleri yerine koydu ve kitab? eline ald?.

“Önemli skiller var m? kitapta? Olmal?! Bunca aksilikten sonra art?k daha fazla bahts?z kaderin beni süründürece?ini sanm?yorum. Hay?r hay?r, o kadar ?anss?z bir de?ilim.
Onca hata mesaj?n?n ard?ndan neredeyse pes etmek üzereyken, bu sefer Weed kitab?n içeri?ini tespit etmeyi ba?arabildi.


 • Kraliyet Ailesinden Apren’den — ?mparator Gieihar Von Apren’den yadigâr Gizli K?l?ç Teknikleri Kitab?, Kraliyet Ailesi’nin ebediyeti ve zenginli?i nam?na Kusursuz K?l?ç Teknikleri kayda tabii tutulmu?tur.
 • Kitap be? hareket ve bir ad?mdan olu?uyor.
Kraliyet Ailesi’nin tüm bireyleri aslen ?övalyedir. Skill ilk ba?larda sadece ?övalyelik s?n?f?yla s?n?rl?yd?, ancak ?mparator Geihar Von Apren, Oyma Ustal???’ndaki varisini dü?ünerek, bir oymac?n?n skilin zay?flat?lm?? bir versiyonunu ö?renebilmesi amac?yla geli?tirdi.


Weed ?a?k?nl?kla neredeyse kitab? dü?ürüyordu.
“Bu, bu renk—”

Gizli K?l?ç Teknikleri Kitab? tespit edildi?inde alt?n rengi bir ???lt? yayd?. Bu demek oluyordu kibu kitap nadir bir skill kitab?yd?. Üstüne üstlük A s?n?f? bir k?l?ç teknikleri kitab?yd?.

“Çok cömertsiniz, Majesteleri. Beni A s?n?f? bir k?l?ç teknikleri kitab?na lay?k gördü?ünüz için minnettar?m.”

Hayal k?r?kl???na u?ratan ufak bir gerçek ise kitab?n S-tipine özgün olmamas?yd?. Yine de, art?k bir oymac? olan Weed‘in böylesine yüksek seviyeli k?l?ç tekniklerini ö?renip ö?renemeyece?i muallâktayd?.

S-tipi k?l?ç teknikleri genelde k?l?ç sava?ç?lar? ve ?övalyeler ba?ta olmak üzere belli ba?l? s?n?flara gereksinim duyard?. Weed’in daha önce pek de kayda de?er bir dövü? skili olmad???ndan ötürü, bu kitap kurakl?ktaki bir ya?mur damlas? gibiydi.

Temel k?l?ç skili ve okçuluk günleri! Onlar art?k yoklard?, sadece uzak bir an?yd?. Weed elini kitaba koydu ve ba??rd?:
“Ö?ren!”

 • Skill: Kraliyet Düzensiz K?l?ç Tekni?ini ö?rendin.
Teknik Hâkimiyeti: %0

K?l?ç teknikleri kitab? beyaz alevlerle kapland? ve küle döndü.
“Kraliyet Düzensiz K?l?ç Tekni?i Penceresi’”


 • Kraliyet Düzensiz K?l?ç Tekni?i
 • Bu skill ?mparator Geihar Von Apren taraf?ndan Oymac?lar için haz?rlanm??t?r. Oyma Ustal???’nda level artt?kça, skilin Sald?r? Gücü %1 artar.
Bu teknik; be? hareket, bir nefes alma tekni?i ve bir ad?mdan olu?maktad?r.


“Fufufu*” Weed’in a?z? kulaklar?na varm??t?.

Harika! Arpenya ?mparatorlu?u eskiden tüm K?ta’ya hükmederdi. Art?k neredeyse sadece bir isim durumuna dü?mü? olsa da, bir zamanlar sadece Kraliyet Ailesi’ne özel olan k?l?ç tekni?i ?üphesiz ki para ederdi. Ancak Weed, skill bilgilendirme penceresindeki aç?klamalar? okudukça iyice umutsuzlu?a sürüklendi.

“Yok daha neler!”
Weed bir hayk?r?? sal?verdi. En az be?lik do?aüstü güç harcayan ilk hareket üç yüz do?aüstü güç puan? gerektiriyordu. Çünkü Weed’in maksimum do?aüstü güç seviyesi ?imdilik çok dü?ük oldu?u için bu gizli k?l?ç tekni?i, ?mparator’un Tabletlerinden yutsa dahi onun eri?ebilece?inden çok ötedeydi.


*ÇN: Fufufu: (Genellikle) kötü gülü? efekti.

 • Share:

You Might Also Like

0 comments