[Turkish- LMS] Cilt 1 Bölüm 6

By Wing - 10:41 AM

Rodriguez ciddi bir rahats?zl?kla u?ra?maktayd?.

*Puf*

Bu alt?nc? gündü. Weed hâlâ malikânenin kar??s?nda oturuyordu. ?nzivaya çekilmi? olan Rodrigez ilk günden beri davetsiz misafirin varl???ndan haberdard?. Weed’in mü?terilere heykellerini satmakla me?gul oldu?una bahse girebilirdi.

‘Bu adam? ve benden ne istedi?ini çözmem laz?m.’
A??r? tembelli?ine ra?men, alt?nc? gün Rodriguez nihayet merak?na yenik dü?tü ve harekete geçti.
“Selamlar, yabanc?. Ben Rodriguez. Bana ne vermek için bekliyorsun burada?”

“Vay be! Bilge d??ar? ç?kt?!”
“Gerçekten de o!”
“Rodriguez, Bilgelik Y?ld?z?!”
Weed’in heylekciklerinden almak için s?rada bekleyenler hayretler içindeydi.

Bilgelerin ortak bir yan? vard?, yaln?z b?rak?lmak istiyorlard?. Özellikle bir yabanc? gelip acilen halledilmesi gerekti?ini söyledi?i zamanlarda.

Rodriguez nihayet kap?n?n d???nda göründü.

Weed cebinde mavi ku? i?lemeli bir mendil arayarak bunu bilgeye teslim etti.
“??te bu yüzden alt? gündür buraday?m, Bilge.”

Rodriguez’in gözleri hemencecik ya?larla doldu.
“Evet, Kraliçe Evane’nin mendili… Burada pek çok göz ve kulak var. Neden içeri girmiyorsun, gezgin?”
“Tabi, efendim. Kusura bakmay?n arkada?lar! Bugünlük bu kadar!”
Weed, gözlerini içi zaferle gülerek tezgah? kald?rd? ve aya?a kalkt?.

“Olamaz!”
“Ben de göreyim!”
Kalabal?k yo?un bir ?ekilde itiraz etti, hatta baz?lar? bu tarihi an? göremedikleri için ?ikayet ettiler. Fakat ne Weed ne de Rodriguez umursamad?. Ve sonra Rodriguez misafirini malikâneye buyur etti.

“?u an sessiz. Bu mendili getiren kimse bana bir ?ey söyleme ayr?cal???na sahiptir.”
“Evet, biliyorum, efendim.”


Bilge Rogriguez! Kraliçe Evane’nin e?yas?n? getireni huzuruna kabul edece?ini aç?kça belirtmi?ti. Weed mendili verdi.

“Konu?, gezgin. Söyleyeceklerini can kula??yla dinliyorum.”
Rodriguez’in samimi ses tonu, bir adam?n derdiyle ba? ederkenki bilgenin görevini tasvir ediyordu. Fakat bilge sadece numara yap?yordu.

Kraliçe Evane’nin mendili Rodriguez için çok de?erliydi, Weed’e yard?m için en ufak bir niyeti bile yoktu. Bu onun sözüyle çeli?mez miydi? Sanm?yorum.

Rodriguez Weed’i konu?maya zorlad? ve ondan her ?eyi dinleyebilece?ini söyledi. Bilgenin yapt??? ?ey, dü?ünsel i?tiyak?n? ve merak?n? tatmin etmek için Weed’in ilgilendi?i ?eyi ö?renmekti, hepsi bu. Aç?kças? Weed’in herhangi bir problemine bir çözüm getirmeyi dü?ünmemi?ti bile.

Birçok oyuncu benzer bir ?ekilde Bilge Rodriguez’den kaz?k yemi?ti. Rodriguez onlarla anla?ma yapard? ve onlar?n umutsuzca arad??? cevaplar? vermekten yan çizerdi.

Me?hur Bilgelik Y?ld?z? ünvan?n?n yan?nda, bilge genel olarak Sorular?n Ç?kmaz Soka?? olarak ünlenmi?ti. Weed bu denli çocukça ve safça bir tuza?a dü?medi. Evvela, Rodriguez’e güvenmemi?ti.

?nsano?lu zay?ft?r. Bu, Weed’in Royal Road’a bir y?ll?k haz?rl???n? s?ras?nda samimiyetle hissetti?i ?eydi — güçsüzle?en bir istek ve rahatl?k arayan bir vücut. Weed kendine hiç güvenmemi?ti, peki neden daha önce hiç görmedi?i Rodriguez’e güvenmeliydi?
“Sorunumu söylersem bu herhangi bir fark yapar m??”
“Herhangi bir fark derken ne demek istiyorsun, gezgin?”
“Ben konu?tu?umda bana yard?m edecek misiniz, Bilge?”
“?ey, bu...”
“O halde bir ?ey söylemeyece?im. Neden tenezzül edeyim buna? Bu sadece a?z?m? yoracak.”
Rodriguez ka?lar?n? çatt?. Dürüstlü?ü Weed’in ku?kuculu?undan zarar görmü? gibi davrand?.

“Peki, Weed-nim. ?imdi konu? benle! Akl?ndaki her ?eyi özgürce söyleyebilirsin. Sen bana Kraliçe Evane’nin mendilini getirdin ve akl?ndakileri söylemek senin hakk?n.”
Rodriguez bunu ikna edici bir tatl? dille demi?ti.
Bunlar Weed’in bekledi?i sözlerdi. ‘Onla konu?aca??m.’

Maalesef Weed bilgenin daha önce ba?a ç?kt?klar?ndan daha gözü aç?kt?. Weed son kez teyit etti.
“Bilge, size sorarsam istedi?im ?eyi bana söyleyecek misiniz?”
“…”
“Siz söz verene kadar sessiz kalaca??m.”
“Eh.. dinle beni, Weed-nim.”
“Kraliçe Evane’nin mendili paha biçilemez bir ?eye benziyor, Bilge, bana göre bilhassa sizin için büyük anlam ifade ediyor. Onu geri alabilir miyim?”
“Al ve git ?imdi!”
“Tabii. ?yi günler efendim.”
Weed mendili al?p geri döndü?ünde, Rodriguez beyaz bayrak çekmi? gibi ellerini havaya kald?rd?.
“Bekle! Sana bizzat söz veriyorum, iste?ini duyunca sana yol gösterece?im. Kraliçe Evane’nin e?yas?n? getiren herkesle konu?aca??m? zaten söylemi?tim. Gücüm yetti?i sürece bunu yapmak zorunday?m.”
“Söz veriyor musunuz?”
“Tabii ki… Ama kar??l?k olarak sen de bana bir iyilik yapmal?s?n. Bir gün.”

Weed Rodriguez’in kar?? teklifini dü?ündü ve kafa sallad?.
“Anla?t?k.”

Bilge zorla gülümsedi. “Seni rahats?z eden nedir, Weed-nim? Önemsiz bir soru seni d??ar?da alt? gün boyunca tutmaya zorlayamazd?.” Bu meraktan kaynaklanan sorunun ard?nda Rodriguez’in kendi sorular? vard?.

‘Seni kim takar? Senin gibi dü?ük bir yarat?k ne cüretle benle anla?ma yaparak beni küçük dü?ürür! Sana bir cevap? Verece?im, verece?im. Ancak cevab?m en hileli cevap olacak, fena halde yontulmu? da olsa bu borcumu ödemek için yeterli olur.’

Rodriguez Weed’in iste?ini ö?rendi?inde intikam alabilece?ine emindi. E?er Weed birini bulmak isterse, sordu?u ki?inin e?inin arkada??n?n kay?n validesinin kuzeninin ye?eni hakk?nda falan bir ?eyler diyecekti. E?er bir yer bulmak istiyorsa, benzer addaki çok uzaklardan bir diyardan bahsedecekti.

*Hih-hih-hih (k?s k?s gülme efekti)*
Rodriguez’in kurnaz hilesinden ?üphelense de, Weed akl?ndakileri döktü sonunda.
“Hangi s?n?f? seçmeliyim bilmiyorum.”
“S?n?f? ?imdi anlad?m, henüz bir s?n?f?n yok.”
“Evet, yok, Bilge.”

Rogriguez hafiften güldü. Bu onun tahmin etti?inden çok daha önemsiz bir ?eydi. Weed’in gizli bir zindan?n yerini ya da Rosenheim’?n gelecek planlar?n? soraca??n? falan dü?ünmü?tü.

?yi bir zindan kendisini bulana bir servet verir, ve bir plan ondan nas?l yararlanaca??n? bilirsen çok de?erlidir. Kraliyet saray?n?n gelecek y?l güney bölgeleri geli?tirmek için neler planlad???n? önceden ö?renirsen, bölgedeki ticari haklar?n? ba?kalar?ndan önce garantiye alabilir ve yüklü miktar bir kâr elde edebilirsin.

Hangi s?n?f? seçmeli gibi ki?isel bir öneri, Rodriguez için çantada keklikti.
“Böyle basit bir sorunun ruhuna bu denli s?k?nt? vermesine inanam?yorum. ?lk ba?ta bana dan??mak zorunda de?ildin. ?? bulma bürosuna bir gitmeni öneriyorum. Alt? gün bo?a gitti, Weed-nim.”
“Bana Bilge’nin en iyi karar? verebilecek ki?i oldu?unu söylediler.”
“Pekala, sana mükemmel bir s?n?f önerece?im! Statlar?n? göster bana.”
“Peki, efendim.”

Weed E?itim Salonunda statlar?n? art?rmaya çal??t???ndan beri ilk kez stat penceresini aç??a ç?kard?.
“Stat penceresi!”

 • Oyuncu Ad?: Weed
 • Grup: Nötr
 • Level: 13
 • S?n?f: Yok
 • Ba?l?k: Yok
 • Ün: 0
 • Sa?l?k: 960
 • Büyü Gücü: 100
 • Güç: 55
 • Çeviklik: 105
 • Can: 50
 • Bilgelik: 10
 • Zeka: 10
 • Dayan?kl?l?k: 89
 • Sava?ç? Ruhu: 67
 • ?ans: 0
 • Sanat: 23
 • Liderlik: 0
 • Hücum: 19
 • Savunma: 5
Büyü Direnci: Yok

Weed gece gündüz oynam??t? ve bunun sonucunda 13.levele ula?m??t?. Art?k vakit kaybetmeden bir kurdun icab?na bakabilirdi.

“Ah, Freya’m!”
Ç.N: Freya, ?skandinav mitolojisinde bereket ve a?k tanr?ças?. Ayr?ca Royal Road dünyas?ndaki en önemli tanr?lardan biri.

Rodriguez hayretler içerisindeydi.

“Level 13 ve sa?l?k 960? Leveline göre güçte ve canda elli, çeviklikte yüz art?? göstermi?sin. E?itim Salonu. E?itim Salonunda talim yapt???n? söyleyebilirim. ?rade gücün ?üphesiz takdire ?ayan.”

Rodriguez sadece Weed’in statlar?na bakarak yapt??? do?ru tahminle Bilgelik Y?ld?z? ününe yara??r oldu?unu göstermi?ti. Fakat ?a?k?nl??? orada sonlanmad?.

“Oyma ustal???nda level 4’tesi ve zanaatkârl?kta level 6! Ola?anüstü, basbaya?? inan?lmaz! Nas?l bir yol izledin, duymak isterim.”

Weed Rodriguez’e neler oldu?unu anlatt?. Rodriguez, ard? s?ra olaylara inanmakta güçlük çekerken a?z? aç?k kald?.
“E?itmenle olan arkada?l???n sayesinde ender bulunan görevlerin ço?unu alm??s?n. Ve— ne? Zahab’?n vasiyetini yerine mi getirdin? Ama Ay????? Oymac?s? olma f?rsat?n? geri teptin?”

Rodriguez’in gözleri ?a?k?nl?ktan fal ta?? gibi aç?lm??t?. Kom?u krall???n bir anda, sava? ilan etmeden Rosenheim’? istila etti?i haberlerinden k?l?n?n bile k?p?rdamad??? göz önüne al?nmal?yd?.

‘Zahab. O kim?’

K?tadaki perde arkas?nda sakl? olan mutlak güçlerden biriydi.

Rodriguez Kraliçe Evane’nin hükmü s?ras?nda Zahab’la birkaç kez görü?mü?tü, onun oymac?l?k sanat?na ve k?l?ç tekni?ine hayran kalm??, sayg?de?er ki?ili?ine ve yetene?ine büyük sayg? duymu?tu. Rodriguez onunla dostluk kurmu?tu. Bir çift toy delikanl? aras?ndaki bu arkada?l?k elli y?l önce meydana gelmi?ti. Bilge Majestelerine bile Zahab’? ne pahas?na olursa olsun sarayda tutmas? söylemi?ti.

“H?m, böyle iyi bir s?n?f? reddettin. Ne tür bir s?n?fa kat?lmak istiyorsun, o halde?”
“Bana uyan herhangi kârl? bir s?n?f.”

Rodriguez sessizli?e büründü.

‘Belki bu çocuk O’dur. Bekledi?im ki?i. Büyük ?mparator’un ?radesi belki onda ya??yordur — me?hur gelenekleri Antik Ça?a de?in uzanm?? olabilen gizemli bir s?n?f.’

Tüm k?tay? fethetmi? olan efsanevi imparator Geihar von Arpen’in kan? bilgenin damarlar?nda akmaktayd?.

‘Onun hâlâ s?k?nt?lar? atlatarak de?erini geli?tirmesi gerek. Son testi geçebilir mi? Her neyse, test edilecek olan o, ben de?ilim.’ dedi bilge kendi kendine.

Rodriguez ciddi bir sesle konu?tu.
“Weed-nim.”
“Evet, efendim.”

“Senin için bir görevim var, ama bir t?rt?ldan daha sab?rl?, bir hamamböce?inden daha çok ya?amaya hevesli ve bir sülükten daha inatç? oldu?unu kan?tlaman gerekiyor, aksi hâlde kesinlikle ba?ar?s?z olacaks?n. Bu göreve lay?k m?s?n?”
“…”
“O bak?? ne öyle?”
“Tan?mlama ?eklinizi sevmedim. Ancak gururla söyleyebilirim ki her ?eyi yapmaya haz?r?m.”
“Öz güvenin yüre?ime dokunuyor. Kurtçuklar? bile son damla suyuna kadar çi?neyebilirmi?sin gibi görünüyorsun.”
“…”

“Dedi?im gibi yap ve görev sana bir s?n?f verecek. Yine de seni uyar?yorum, görev senin hayat?n? s?nayacak. E?er korkuyorsan tavsiyemi görmezden gelebilirsin.”

Weed en sonunda Rodriguez’in plan?nda bir tuhafl?k sezmi?ti.

“Pekala, ben var?m.”
“Litvart Zindan?’n? duymu? muydun?”
“Evet, efendim.”

Litvart Zindan? e?itmenin Weed’e bahsetti?i görevin tesadüfî istikâmetiydi. Ya tesadüfî de?ilse? Asla bilemezsiniz.

“O halde, detaylara inmenin rahats?zl???na mahkûmum. Kendi enerjinle, o zindanda vücut bulan kötülük bulutunu yok et. Kötülük ma?lup edilirse, senin için tahsis edilmi? olan s?n?fla mükâfatland?r?lacaks?n.”

*Ç?n*

 • Litvart Zindan?’nda Arama ve ?mha Etme Operasyonu [II]
 • Litvart Zindan?’nda yüz yarat?k bar?nmaktad?r. Her birini en az bir kere öldür, ve sayg?n s?n?fa lay?k oldu?unu kan?tla. Bu görevin tamamlanmas? kaderine giden do?ru yolu gösterecektir.
 • Zorluk Seviyesi: Bilinmiyor
Görev ?artlar?: Yok

Weed talimatlar? en ince ayr?nt?s?na kadar defalarca okudu. ‘Bu tarihi falan-filan kesinlikle bir ?eyler planl?yor.’

Aksi taktirde Rodriguez, Weed’e –be? katl? bir yer alt? mahzeni olan, ba?tan a?a?? ke?fedilmi? ve ço?u halka aç?k olan- Litvart Zindan?’yla alakal? bir görev vermezdi.

Ço?u oyuncu orada gece gündüz hayvan avl?yordu. Weed’in leveli on üç iken, hayvanlar s?kl?kla 20-50 level aras?ndayd?.

Fakat E?itim Salonunda geli?tirdi?i ilave statlar, onu ortalama 40 level bir sava?ç?ya e? de?er olarak güçlendirmi?ti. K?l?ç ustal??? ve zanaatkârl?k skili gibi pasif skileri göz önüne al?rsak, Weed level 50’deki hayvanlar? yenilgiye u?ratacak kadar kendine güveniyordu.

Litvart Zindan?’ndaki hayvanlar? yok etmek Weed için zordu, fakat imkâns?z da de?ildi.

‘Bunun arkas?nda bir ?ey olmal?, bir ?ey. Ama bilgenin bana yalan söylemedi?ine güvenebilirim. Benden saklad??? her ne olursa olsun, görevi tamamlarsam kesinlikle bir s?n?f elde edece?im.’

Bu görevdeki tuzak kokusu a?ikârd?.

‘Bu, zindanda her zamanki hayvanlar? avlamakla alakal? de?il. O halde ne?’ Weed’in gözleri keskin bir ?ekilde parlad?.

“Söyle bana, Weed-nim. Var m?s?n, yok musun? Bilgin olsun, daha iyi bir seçenek öne süremem. Seni zorlamayaca??m. Karar senin.”

K?sa zihinsel bir de?erlendirmenin ard?ndan, Weed ba??n? sallad?.

“Memnuniyetle önerinizi kabul ediyorum, Bilge.”

 • Görev kabul edildi.

“Güzel. Zindandaki tüm hayvanlar? yendi?inde buraya geri dön. Hani olur da görevi tamamlarsan, sana bir ?ey verece?im. Yine de, ?undan eminim ki kesinlikle ba?ar?s?z olacaks?n.”

Rodriguez kocaman bir kahkaha att?.

***

Weed do?ruca E?itim Salonuna yöneldi. ‘Oraya vaktinde varmal?y?m.’

Weed’in ad?mlar? h?zl?yd? çünkü henüz ö?le tatili gelmemi?ti. Salona girdi?inde, e?itmen sefertas?na ka??k dald?rmak üzereydi.

“?yi günler, Sayg?de?er E?itmen.”
“?a??rtt?n beni, Weed-nim. Seni çok özledim.”
“Ben de sizi özledim. O yüzden buraday?m zaten.”
“Gel otur. ??e ba?lamadan önce bir ?eyler ye.”
“Te?ekkür ederim, efendim.”

?yi bir zamanlamayla, Weed karn?n? doyurdu. Sefertas? muazzamd?,e?itmenin XXXL bedeniyle tam orant?l?yd?.

Sefertas?ndan Weed’in pay?n? almak, okyanustan bir bardak su almak gibiydi.

“Bu arada, E?itmenim, geçen gün bahsetti?iniz görevden konu?acak olursak—”
“Ah, ?u görev.”
“Evet, ona kat?lmak isterim.”
“Haha, Bunun olaca??n? biliyordum, bu nedenle sana yer ay?rmalar?n? rica etmi?tim. Görevi istemene sevindim.”

E?itmen cömertçe Weed’in dile?ini yerine getirdi.

 • Görev kabul edildi.

 • Litvart Zindan?nda Temizlik Operasyonu
 • Rosenheim Kral??? son on y?lda say?ca art?? göstermi? olan hayvanlardan büyük ölçüde zarar görmektedir.
 • Kral Theodarren, Rosenheim’?n erdemli ve iyiliksever hükümdar?, me?hur ?övalye Sör Midvale’e, Litvart Zindan?’n? ke?fedip hayvanlar?n kökünü kaz?mas? için kraliyet rütbesi yay?nlatm??t?r. Litvart Zindan?nda Sör Midvale ve askerleriyle birlikte hayvanlar? yok et.
 • Zorluk Seviyesi: E
Görev ?artlar?: Ölürsen ba?ar?s?z olursun.

“Yar?n bölükler gidinceye dek bir günün var. Neden gelip bende kalm?yorsun?”
“Özür dilerim, E?itmenim. Görev için yapmam gereken birkaç bir ?ey var.”
“Tüh. Seni yeme?e davet etmek isterdim.”
“Yemek?”
“Evet. E?im bu sabah domuz barbekü yapaca??n? söylemi?ti.”

Domuz barbekü dü?üncesiyle Weed’in a?z? suland?. Leziz ve baharatl? domuz barbekü! Bu dü?üncenin çekicili?i kar?? konulamazd?.
“Dürüst olmak gerekirse, hep sizi ziyaret etmek istemi?tim.”
“Haha, biliyordum.”
“Hehe.”

Weed köle gibi boyun e?er bir ya?am sürmekten asla utanmam??t?. Ancak… Art?k çavdar ekme?inden g?na gelmi?ti. Royal Road gerçekli?in her halini kopyalar, tad?n bile. Birkaç dakika önce yakalanm?? bir bal?kla yap?lm?? su?i tazedir ve tarihi geçmi? yiyecek sertle?ir ve çürür. Çavdar ekme?inin istisnas? yoktur.

Weed son iki ayd?r sadece çavdar ekme?i yemi?ti ve a?z?nda çavdar tad? vard?. Çavdar ekme?inin görüntüsü bile onu kusuyormu? gibi hissettiriyordu. Domuz barbekü onu kendine getirecekti. Ayr?ca, bele? bir yemekti — paha biçilemez.

“O halde ak?am gelece?im, E?itmenim.”
“Tabi ki, Weed-nim. Görü?ürüz.”

Weed E?itim Salonunda ba?ka bir görevi kabul etmi?ti.
‘Art?k görev penceresindeki üç yer de dolduruldu.’

?lk görev ?imdiye dek gözlerden uzak olan Zahab’?n dile?iydi. Di?er iki görev ise birle?ik set halindeydi.

‘?imdi, problem Rodriguez’in görevinin göründü?ü gibi olmamas?… ama sorun de?il.’ Weed kendini bununla yüzle?mek için haz?r tutuyordu.

En kötü senaryo olarak ölürdü, ne olmu? yani? Weed amaçs?zca ölmek istemiyordu, fakat baz? zorluklar muhakkak olurdu.

‘Pekala, haz?r olmal?y?m. ?lk önce, Litvart Zindan? yolculu?u için al??veri? yapmal?y?m.’

Weed ?ehir merkezine yürüdü. ??k giyimli yayalar heyecanl? heyecanl? konu?arak yan?ndan geçti. Bir grup oyuncu sokaklara büfeler kurup bir ?eyler satt?lar.

Weed demirci dükkan?na gitti ve bir yay ile oklar için k?l?f ald?.

 • Theo Grande’nin Yay?
 • Dayan?kl?l?k: 50/ 50
 • Sald?r?: 5-6
 • Çoklu At?? H?z?: 4
Bir Ork’un kas?yla gerilmi?, kabaca yap?lm?? k?sa bir yay, dü?ük isabet pay? var fakat mevcut sald?r? gücü acemi okçular için yeterli.

Yay bir alt?n ve 20 gümü?lük ediyordu, fakat Weed hiçbir ?ey için tam ücret ödemezdi. Kasiyer bayana kelebek ?ekilli bir heykelcik sunarak bir alt?nla i?i halletti.

Ufak oyma hediyelerle bayanlar?n kalbini kazanabilece?ini ?ans eseri ke?fetmi?ti.
‘Oyma ustal???, sadece ufak tefek ?eylerde i?e yar?yor.’

Weed ayr?ca stok yapmak için çavdar ekme?i alm??t?. G?na gelse de, ekmek en az?ndan açl?ktan daha iyiydi. Ne zaman bir dövü? patlak verse, sa?l?k faktörünün azalma oran? indirgeniyordu. Sa?l?k faktörü %30’dan a?a?? indi?inde ise oyuncu yava?l?yor ve geçici olarak canda dü?ü? ya??yordu.

S?rt çantas? oklar, ?ifal? bitkiler ve ekmekle dolmu?tu. Weed her ?eyin tam ve yerinde oldu?una emin olur olmaz e?itmenin yan?na döndü.
“Ben haz?r?m, E?itmenim.”
“Ah, anlad?m. ?imdi bize gidelim. Bekleyen bir misafirim var.”
“Misafir? Yeme?e ba?ka birini de mi davet ettiniz, E?itmenim?”
“Ondan bahsetmemi? miydim?”

E?itmen’in biraz kafas? kar??m?? gibiydi, ama sonra hemen toparland?.
“Tatl? bir k?z. Eminim onu seversin.”

Garip geliyordu ama, Weed konuyu ?imdilik bir kenara koydu ve rahatlad?. E?itmen Weed’in elini tuttu ve evine do?ru yürüdü. Elleri bir gorilinki gibi tüylüydü.

Weed aln?n? k?r??t?rd?. “?ey, elimi b?rakabilirsiniz, E?itmenim.”
“Tabi ki olmaz. Beni kaybetmenden korkuyorum.”
“Efendim?”

Weed nihayet e?itmenin evine varm??t?.
Kap?y? açt???nda, oturma odas?n? ?l?k bir havayla doldurmu? olan yanan f?r?nla dünyan?n en mutlu ailesini görece?ine ?üphe yoktu.

E?itmenin barbar bir kad?nla evlenmi? oldu?undan Weed’in çoktan haberi vard?. Gerçek a?k ?rk engelini yenmi?ti, fakat henüz çocuklar? yoktu.

Kap? aç?ld???nda, Weed yemek masas?nda oturan k?z? görünce afallad?.
‘?nan?lmaz.’

Bir an için, k?z?n güzelli?i Weed’in nefesini kesmi?ti. Gözleri önüne serilen manzara cennetten bir parça gibiydi. Ama k?sa süre sonra Weed tekrar dünyaya ayak bast?.

E?itmenin evine davet edildi?ine göre, onun da bir NPC oldu?unu dü?ünmü?tü Weed. O bir oyuncuydu, ayn? kendisi gibi.

Epey pahal? gibi görünen k?l?c? ve z?rh?na bakarak, k?z?n yüksek level bir oyuncu oldu?unu söyleyebilirdi.

Weed’i ?a??rtan sadece bu de?ildi. K?z?n ad? k?z?l k?z?l ???ld?yordu.

Bir oyuncu gerçek kimli?ini gizleyebilir ve istedi?i takdirde bir NPC gibi davranabilir. Ancak bir ya da daha fazla ki?iyi öldürmü? bir katil gizlilik hakk?na sahip de?ildir.

K?z?l isim yaz?s? ve al?nda bir kanl? elmas bir katilin i?aretidir, kendi yolda??n? öldürmü? bir katilin i?areti.

“Ah, ah. Sakin ol, Weed-nim. Neden elini s?k? s?k? tuttu?umu ?imdi anlam??s?nd?r.”

Weed kaçmay? denedi, fakat umutsuz giri?imi e?itmenin onun elini tutuyor olmas? nedeniyle ba?ar?s?z oldu.

“E?itmenim.”
“Hah?”
“Benden kurtulmaya bu denli hevesli oldu?unuzu bilmiyordum.”
“O halde art?k biliyorsun.”

E?itmen hain hain güldü ve Weed biraz olsun rahatlad?. E?er e?itmen onun ölmesini isteseydi, ba?kas?na gitmektense kendi ellerini kirletmeyi ye?lerdi.

“Otur lütfen, sizi tan??t?ray?m. Bu Weed. Leveli dü?ük fakat temel e?itim program?n? mükemmel bir ?ekilde geçti.”

Weed hafifçe e?ilip selam verdi ama kafas?n? yana çevirerek k?z onu görmezlikten geldi.
“Bu Seoyoon. O da yak?n zamanda geçti o program?. Ayda bir bize yeme?e gelir.”

“Selam, tan??t???m?za memnun oldum.”
Weed Seoyoon’u kibarca selamlad? ama donuk suratl? k?z gözlerini ona çevirme nezaketinde bile bulunmad?. Bu düpedüz ilgisizli?in göstergesiydi.
‘Dü?ük çömezlerle tak?lmak istemiyorsun falan m?? E?er ayn? odada olmasayd?k, ben de seninle muhatap olmak istemezdim.’

Tam o anda e?itmen özür diledi ve Weed’i sürükledi.
“Kusura bakma. Kabal??? için özür diliyorum.”
“Yok, sorun de?il efendim.”
“O asl?nda iyi bir k?zd?r. Sadece nas?l konu?aca??n? bilmiyor. O bana bir karde? gibi. ?nsanlara kar?? çok güvensiz. Onu davet ettim çünkü içindekileri sana dökebilir diye dü?ündüm.”
“Sorun de?il, hiç umursam?yorum.”

Yine de Weed elini bu Seoyoon denilen k?za uzatmak için bir neden göremiyordu. NPC bile olmayan bir katille tan??mak anlams?zd? ona göre.

“Bu arada Bayan Lancer’a yard?m etsem sorun olur mu?”
“Yemek yapmakta iyi misindir?”
“Hiç iyi de?ilimdir. Ama mutfakta bir el bir eldir. Bana nas?l pi?irilece?ini ö?retebilir.”
“Diledi?in gibi yap.”

Do?as? gere?i bir barbar olan e?itmenin e?i dev gibiydi. Onun talimatlar?n? takip ederek Weed özenle domuz bonfileyi dilimledi ve sosa band?rd?. Weed mutfakta böyle çal???rken Seoyoon kollar?n? s?vad? ve mutfa?a girdi. Masada bo? bo? oturdu?u için utanm??t?.

Weed’in yan?na geldi, bir kenarda durarak Weed’in eti kesi?ini izledi. Yard?m etmeye yeltendi, fakat ilk önce ne yapmas? gerekti?ini bilmiyordu. Weed bula??k da??n? gösterdi.
“Bula??klar? y?ka istersen.”

Weed Seoyoon’un bunu reddedece?ini dü?ünmü?tü ama hayret bir ?ekilde k?z bula??klar? ald? ve yere çömelip y?kad?. Yapt?klar? yard?mlar için ev sahibesinden aferini ald?lar.
“?yi gidiyorsunuz.”
“Te?ekkürler, han?mefendi.”
“Becerikli ellerin var. A?ç?l?k skilini ö?renmek ister misin?”
Bu teklif tam da Weed’in duymak istedi?i ?eydi. Aksi halde neden ellerini bat?rma zahmetine girerdi ki?”
“Tabii ki, han?mefendi. Kibarl???n?z için çok te?ekkür ediyorum.”

 • A?ç?l?k skilini ö?rendiniz.

Weed’i izlerken sanki bir ?ey olmu? gibi, Seoyoon da e?itmenin e?inden kendisine yemek pi?irmeyi ö?retmesini rica etti.

A?ç?l?k Skili- Bir esnaf loncas?na üyelik ücreti ödeyerek ya da bir restoranda ç?rakl?k yaparak her yerde ö?renebilece?iniz basit skilldir.
?yi para sa?layaca??na ?üphe yok.

Nihayet geni?çe bir tepsideki domuz barbekü servis edildi. Sar? sar? kavrulmu?tu, lezzetli kokular sal?yordu. Sanal gerçeklikteki koku gerçekle kar???yordu. Weed hemencecik çatal b?ça?? kapt?.

*Kötü bak??lar*
Bir anda e?itmen Weed’i uyarmak için kendine çekti.
“Sen misafirsin, Weed-nim. Çok yeme.”
Nas?l bir ev sahibi davetli bir misafiri yemek masas?nda uyarabilirdi ki?

O art?k E?itim Salonundaki mert e?itmen de?ildi. Onun yerine masada açgözlülü?ünü aç??a vuran bir Ork vard?. 200 level bir Ork.

Ama Weed böyle bir yemek kar??s?nda ?antaja kar?? kolayca yenik dü?ecek tipten biri de?ildi.
“Naçizane, size kat?lm?yorum.”
“Bana kat?lm?yor musun?”

Weed bir an kald?rabilece?inden daha fazla bir bask? hissetti. Sersem gibi oldu, b?ça?? tutan eli titriyordu.
‘Kahretsin.’ Weed yutkundu ve yana bakt?.

Narin görünümlü k?z?n bununla nas?l ba? etti?ini görmek için Seoyoon’a bakt?. Bu fantezi dünyas? bir RP oyunuydu. Level hüküm sürerdi. K?z hiç etkilenmemi? gibi görünüyordu. ‘Bu k?z en az 200. Barbar e? de öyle.’ diye dü?ündü Weed.

Do?an?n kanununa, özellikle güçlü olan?n hayatta kalmas? ilkesine büyük sayg? gösteren barbarlardan biri olan e?itmenin e?i, güçsüzlü?ü reddetmi?ti.

Bir barbar fiziksel olarak di?er ?rklardan üstün oldu?u için e?itmenin gözlerindeki öldürücü bak??lardan dolay? tehdit alt?nda hisseden bir tek Weed’di. Onun taraf?n? tutan yoktu.

Fakat bu Weed’di. Dü?manlar? dost, dostlar? dü?man yapan ki?i de?il miydi o?
“Sayg?de?er E?itmenim, b?rak?n konu?ay?m.”
Vücudundaki titremeyle sava?arak Weed yaln?zca a?z?n? açabildi.
“Ne! E?er diyecek bir ?eyin varsa önce ?u çatalla b?ça?? b?rak, sonra vakit bitinceye dek güzelce konu?abiliriz.”
“Güzel e?iniz bu yeme?i haz?rlarken fevkalade bir a?ç?l?k iç güdüsü ve hüneri gösterdi. Kokudan dolay? çoktan sarho? oldum, ve kafam tad?n?n nas?l oldu?uyla ili?kin ?eylerle dolu. Bunu bir kez yersem, hat?ras? sonsuza dek de?erini koruyacak.”

E?itmen taktire ?ayan bir kahkaha patlatt?.
“O iyi bir a?ç?. Onunla gurur duyuyorum.”
“Kesinlikle. Ne de olsa sizin e?iniz. Barbekü enfes görünüyor.”

“Tatl?m.”
Bayan Lancer e?ini dürttü. Besbelli Weed’in tatl? iltifatlar?ndan pohpohlanm??t?.

“Do?ru, ba?ka nerede böyle güzel bir yiyece?e el sürme ?ans?n? yakalayabilirsin ki? Ye bakal?m, Weed-nim.”
Ne demi?ler, bir e? kocas?n?n gurur kayna??d?r.

E?itmen konu e?i olunca tam bir k?l?b??a dönü?tü?ünü resmen kan?tlam??t?. Her ?eye ra?men yemek mükemmeldi. Sadece domuz barbekü de?il, ayn? zamanda Kuzey Bölge’den bir tarifle haz?rlanm?? garnitür de Weed’in a?z?n? tatland?rm??t?.

“Mmm. Ellerinize sa?l?k, han?mefendi. Siz en iyisisiniz. Her gün bu lezzetli yiyeceklerden yiyebildi?i için Bay Lancer’i k?skan?yorum.”
“Tabi, tabii.” dedi kocaman bir gülü?le onaylayarak e?itmen.

Weed kemerini gev?etti ve kendini rahatlatt?. E?itmen içtenlikle kahkaha att? ve Seoyoon buzdan yap?lm?? bir Frans?z porselen bebe?i gibi sessizlik içerisinde yeme?ini bitirdi.

Weed o gece orada kald? ve ertesi sabah erken saatlerde kaleden ç?kmak üzere evden ayr?ld?.

Sör Midvale ve Litvart Zindan?’n? fethetmeleri için gönderilmi? otuz piyadeden olu?an ordusu geçidin yak?nlar?na kamp kurmu?tu.
“Selamlar olsun, siz Weed-nim misiniz?” diye sordu bir ?övalye.
“Evet, efendim.” dedi Weed.

Görevden önce biraz ara?t?rman?n zarar? olmaz. Weed’in sokaklardan toplad??? bilgilere göre, Sör Midvale Rosenheim Ordusunu birle?tirici anahtar olan ve üst düzey görevleri gerçekle?tirdi?i K?z?l Yol’a mensuptu. Rivayete göre geçenlerde Kraliyet ?övalyeli?ine terfi etmi?ti. Krall???n gururuydu, mertli?in özü olarak kutsanm??t?.
“?stikâmetimiz epey uzak. At s?rt?nda üç saat sürüyor.” dedi Sör Midvale.
“…”

Weed haricindeki tüm piyadeler kahverengi at sürüyorlard?. O ise s?rt çantas? ta??yordu ve bir ata ihtiyac? oldu?u hiç akl?ndan geçmemi?ti. E?er ona aksi söylenseydi de bu bir fark yapmazd?. Çünkü bir at en az 100 alt?n ederinde yüksek maliyetli bir ula??m arac?yd?.
“Docke bana rica etti. Bu yüzden ?imdilik sana bir at ödünç veriyorum.” dedi Sir Midvale.
“Te?ekkür ederim, efendim.” dedi Weed.
“Vance, at? getir.”

Bir asker üzgün gibi görünen bir tay getirdi. Arka ayaklar?yla direnirken dizginleri zorla çekiliyordu. ?ki alt?n di?ini göstererek ve h?zl? h?zl? soluyarak, tay hovarda bir serseriye benziyordu.
‘E?er bu at? sürersem, önümüzdeki yedi y?l boyunca ?ans?m bir ölününki kadar yaver gidecek.’ diye dü?ündü Weed.
“Görev bitene kadar bu tay senindir.” dedi Sir Midvale.

*Ç?n*

 • ?sim: Arse
 • Grup: Nötr
 • Level: 3
 • Tür: At
 • Ba?l?k: Ayg?r
 • Ün: -300
 • Sa?l?k: 30
Büyü Gücü: 0

“…”

Tay?n stat penceresi sinir bozucu bir ?ekilde rengarenkti. Weed daha önce daha önce safkanlar?n zorlu olduklar?n? duymu?tu, ama bu k?r?lgan at?n daha da beter olmas? haddi a??yordu.

“Çok uzun sürmeyecek, yine de iyi anla?al?m.”
Weed tay? ok?amak için elini kald?rd? fakat tay hemen elini ?s?rd?.
“Sen ne cüretle!”
Weed dik dik bakarken, at etraf?nda döndü ve arka ayaklar? üstüne oturdu.
“Ak?ll? çocuk.” dedi Weed teskin edici bir sesle.

Tay?n s?rt?na ç?kt??? an tay, pek de güzel görünmeyen arka taraftan garip bir koku salarak aniden kafas?n? ileri att?, sonra da arka ayaklar?yla geriye do?ru çifte att?.

“Aah!”
Weed bu hareket yüzünden f?rlay?p berbat bir ?ekilde yere dü?tü. Bu tek atak onu can?ndan yetmi? puan kaybettirdi. Besbelli tay onu tek seferde öldürmeye yeltenmi?ti.
“Seni uyuz!”

*M?rm?r*
Weed ve tay aras?nda bir ba? olu?tu. Sanki birbirlerini bo?azlayacaklarm?? gibi bak??t?lar.
“S?rt?ma ç?kmana katiyen izin vermeyece?im, aptal insan.” diyormu? gibi görünüyordu tay.
“Bir gün seni ölümüne yenece?im.” dedi Weed’in surat ifadesi.
Bir insan ve bir hayvan aras?ndaki benzeri görülmemi? bir ileti?im meydana geldi.
Bu çirkin talihsizlikten sonra, Sir Midvale konu?tu:
“E?er haz?rsan, art?k gidelim.”

Sir Midvale ve bölü?ü güneye do?ru ilerlemeye ba?lad?. Weed tay?n s?rt?na atlad? ve sessizce sürdü.

***
Seoyoon da orada kalm??t?. E?itmenin e?inin yat?ya kalma ?srar?n? reddedememi?ti. Sabah birkaç kez Weed’le kar??la?t?. Misafir odas?n?n kap?s?n? açt???nda Weed yan?ndan geçip gitti. Birbirinin varl???ndan habersizmi? gibi davranarak göz temas?ndan kaç?nd?lar ve kendilerini selamla?maktan muaf tuttular.

Weed evden ayr?ld???nda Seoyoon da onun pe?i s?ra ayr?ld? çünkü tek ba??na b?rak?ld??? için çok utanm??t?. Ölü gözlerle Weed’in birkaç dakika önce oturmu? oldu?u bo? yere bakt?.

“Nereye gideyim ?imdi?” diye sordu kendine.
“Nereye istiyorsam…” diye cevaplad?.
Öyle bir yer yoktu. Ayn? zamanda her yere gitmekte özgürdü.
‘Bu ac? dolu hat?radan kaçabildi?im sürece.’

Seoyoon Güney Kap?s?na do?ru yürümeye ba?lad?. Oraya gitmek istedi?inden de?il, sadece henüz tam ke?fedilmemi? çorak bir yere, s?n?r tan?mayan vah?i hayvanlarla dolu bir yere gitmek istedi?inden.

Sava?acak daha güçlü hayvan aray??? içinde Bat? S?n?r?na gitmek için k?tan?n merkezinden yola ç?km??t?.

“Hayvanlar? görmek istiyorum.”
“Onlarla sava??rken kendimi kaybedebilirim.”
“Ba?ka hiçbir ?ey dü?ünmek zorunda de?ilim.”
“Hayat?mda hiç sevilmedi?im gerçe?ini bile.”
“Dur, Seoyoon. Güçlü ol.”

Seoyoon asl?nda kimseyle konu?muyor olsa da, bu akl?n?n i?levini durdurdu?u anlam?na gelmiyordu.

O kendi kendine soru sorup cevaplarken, donmu? ifadesinin alt?nda su girdaplar yaparak dönüyordu. Fakat d??tan, yüzü buzdan yap?lm?? gibi en ufak bir mimikten yoksundu.

Tekrar eden bir konu?ma. Öyle söyle, böyle duy. Akl?nda yank?lan?yor. Seoyoon bir y???n hayvan?n aras?nda daha az ac?km?? hissetti. Hayvan dolu bir zindanda kanl? sava?lar ar?yordu.

Daha amans?z hayvanlar?n özlemini çekti?inden beri, ölümden korkmuyordu. Sava?ta akan kan?n kurumas?na asla izin vermezdi.

Kendini delilik ve katliama lay?k gören bir Berserker, i?te bu oydu, daima sava? alan?nda huzur bulan…

 • Share:

You Might Also Like

0 comments