[Turkish - LMS] Cilt 1 Bölüm 1

By Wing - 10:32 AM

Bir Karanl?k Oyuncunun Do?u?u

Sadece dizilerde bulabilece?iniz, fakir ama mutlu bir ya?am? hayal edin. Ne kadar fakir olsan?z da, bu sizi ba?kalar?na kar??l?ks?z sevgi göstermekten ve tek bir ekmek dilimini bile yüzünüzde bir gülümsemeyle payla?maktan al? koymas?n.
E?er birisi böyle bir ilizyonun gerçek hayatta var oldu?unu iddia ederse, Lee Hyun onu hastanelik edinceye kadar döver ard?ndan da i?ini bitirmek için bir kez daha sald?r?rd?. Hayat fakir için fazla ac?mas?zd?.
Parlemento’nun ??çi Sa?l??? Yasas?nda yapt??? düzenleme re?it olmayanlara tüm i? yollar?n? kapat?yordu. Yasa d??? olmas?na ra?men, Lee Hyun akla gelebilecek her türlü i?te çal??t?.
14 Ya??nda bir fabrikada diki? dikmeye ba?lad?. Maa??n oldukça dü?ük olmas?na ra?men ücretsiz yemek yiyebiliyordu. Ama yer alt?nda, sadece iki havaland?rma fan?n?n çal??t??? bu ortamda sa?l??? son derece kötüle?ti. Hasar gören ci?erleri yüzünden, a??r hastane masraflar?n?n alt?nda kald?. Ard?ndan bir benzin istasyonunda çal??maya ba?lad? ve ara s?ra da bir el arabas? ile hurda toplad?. Ama ne kadar s?k? çal???rsa çal??s?n, cebinde kalan para yeterli de?ildi. Re?it olmad???ndan i?lerini yasa d??? almak zorundayd?. Bu gerçek i? verenleri taraf?ndan onu can? ç?k?ncaya kadar çal??t?rmak için kullan?l?yordu.
Bu ko?ullar 20 ya??na kadar devam etti. Ya?ad?klar? yüzünden, Lee Hyun paran?n de?erini çok iyi biliyordu. Fakat art?k i?ler farkl?yd?. Sonunda re?it olmu?tu ve onun yasal olarak çal??mas?na izin veren bir kimli?e sahipti.
Lee Hyun kimlik kart?n? cüzdan?na yerle?tirirken m?r?ldand?.
“Y?k?l?ncaya kadar çal??mal?y?m. Bir günde 3 i?i kald?rabiliyor olmal?y?m.”
O daha bir çocukken, anne ve babas?n? kaybetmi?ti. Ailesi ?imdi sadece karde?i ve büyük annesinden ibaretti.
“Pekala. ?imdiden itibaren, zengin olaca??z.”
Lee Hyun bunu gerçekle?tirece?ine ant içtikten sonra evine döndü.
“Ah, ?imdi mi geldin?”
Büyük annesi bir battaniyeye sar?lm?? yat?yordu. Birkaç gün önce merdivenlerden dü?tükten sonra belini incitmi?ti, bu yüzden çal??am?yordu. ?laçlar?n? almas?na ra?men, evdeki maddi durumlar yüzünden hastaneye gidip do?ru dürüst bir tedavi alam?yordu, bu nedenle dinlenmekten ba?ka yapacak bir ?ey yoktu. Tedavi edilemedi?inden, her gece ac?yla inliyordu.
Ne zaman Lee Hyun eve gelse, gö?sü s?k???yordu. Bu, ya?l? bir büyük anne ve so?uk bir karde?le cans?z bir evdi. Fark?nda olmasa da, büyük ihtimalle bu eve gelmeyi giderek daha az sevmesinin nedeniydi.
“Hye Yeon?”
“Hiçbir fikrim yok. Bir ara evden ç?kt? ve geri gelmedi. Emin de?ilim ama yine o i?e yaramaz grupla tak?l?yor olabilir.”
Lee Hye Yeon onun k?z karde?iydi. Son zamanlar yüzünü pek göremiyordu.
“Bir sorun ç?kmaz. Ne olabilir ki?”
“Sen onun tek abisisin. Bir abi karde?ini korumal?.
“Tamam”
Lee Hyun sahte bir ?ekilde gülümsedi ve odas?na ç?kt?. A??r i?ler yapmak yada taksi sürmek zorunda kalsa bile karde?ini üniversiteye göndermeye kararl?yd?.
Son zamanlarda biraz sorumsuz davran?yordu, ama o Lee Hyun’un aksine ne?eli ve zekiydi. Karde?inin üniversitede iyi bir koca ile tan???p do?ru düzgün bir hayat sürebilece?ine inan?yordu. Ayr?ca onu ve karde?ini yeti?tirirken feda ettikleri için büyük annesine olan borcunu ödemek istiyordu.
“Pekala, yar?n yine i? arayaca??m. Büyük ihtimal birkaç i? görü?mesi de olur.”
Lee Hyun m?r?ldanarak bilgisayar?n? açt?. Eski bilgisayar v?z?ldayarak hayata döndü. ?nternete ba?lan?r ba?lanmaz, her zamanki gibi, oyuna giri? yapt?. Ad? Continent of Magic (Büyü K?tas?) olan, 20 y?l önce piyasaya sürülmü? bir oyundu. Bir zamanlar Kore’de bir ç?lg?nl?k olmu? bir oyun.
Oyun üç y?l öncesine kadar hala zirvedeydi. Lee Hyun’un oradan, buradan toplama antika bilgisayar? ço?u oyunu açam?yordu. Continent of Magic d???nda hiçbir oyun düzgünce çal??m?yordu.
Bu oynad??? ilk oyundu, ama ancak oyun s?ras?nda e?lendi?ini hissedebiliyordu.
Lee Hyun’un oynay?? stili oldukça tuhaft?. Etraf?ndaki insanlarla ilgilenmiyordu. Bunun yerine tüm gün boyunca avlan?yordu. Canavarlar? öldürdükten ve levelini yükselttikten sonra , daha zor avlanma alanlar?na gidiyordu. Ku?atmalara ve lonce sava?lar?na hiç kat?lm?yordu.
Oyunda karakterinin yeteneklerini ve e?yalar?n? git gide güçlendirmek ona zevk veriyordu. Bir keresinde 200 saat boyunca gözünü bile k?rmadan aral?ks?z avlanm??t?. Onun için sadece bir level yükselmek ya da tek bir canavar? yakalamak için bir ay boyunca u?ra?mak al???lmad?k de?ildi.
Baz?lar? ne tür bir e?lence arad???n? merak edebilir, ama onun için, karakterinin güçlenmesini ve daha önce yenemedi?i canavarlar? yenebilmesini izlemek yeterince keyif vericiydi.
K?sa süre içinde, Lee Hyun en üst levele ula?t?. Tek ba??na tüm efsanevi canavarlar?, ejderhalar de dahil.
Buna ra?men, Lee Hyun tüm ilgisini kaybetmi?ti. Bu günlerde, teknolojik geli?melerle birlikte tüm oyunlar?n en yüksek hedefi kendisini sanal gerçeklik sistemiyle donatmakt?.
Royal Road (Kraliyet Yolu) ad?nda gerçekten ola?an üstü bir oyun sanal gerçekli?in ölçütü olarak gösteriliyordu. Tamamen gerçekçi dünyas?n?n yan? s?ra, oyun on binlerce ?rk, meslek ve yetenek bar?nd?r?yordu.
Arzu etti?in gibi maceraya at?labiliyor, ya da arkada?lar?nda denizde günlerce bal?k tutmaya gidebiliyordun, arada s?rada ç?kan f?rt?nalardan birine yakalanmazsan tabi.
Oyunun bah?etti?i devasa ölçüdeki özgürlük inan?lmazd?, fakat hepsinden öte en iyi özelli?i ak?l almaz sistemiydi. Royal Road bir insan?n bir oyundan isteyebilece?i her ?eye sahip olmakla ünlüydü.
“Ama benim için bunlar?n hepsi imkans?z bir hayal.”
Lee Hyun di?erlerinden biraz daha kar???k olan internet sitelerinde yava?layan bir bilgisayardan ne bekleyebilirdi ki?
Popüler de olsa, sanal gerçekli?i mümkün k?lan donan?m? kurmak 10,000,000 Won (~20,500 TL) üzerinde tutard?. E?er böyle bir paras? olsayd?, herhangi bir durumda bunu büyük annesinin hastane masraflar?na ve karde?inin üniversite ö?renimine harcayd?. Ve ?imdi, daha özenle para kazanmak için oyun sona ermek zorundayd?.

Karakterinizi silmek istedi?inizden emin misiniz?
Evet | Hay?r

Lee Hyun farenin imlecini ‘Evet’ yaz?s? üzerine getirdi. Art?k, tek bir t?klama ile buraya kadar getirdi?i de?erli karakteri sonsuza kadar yok olacakt?. Parma??n? bükmek üzereyken akl?na bir fikir geldi.
‘Hesab?m? para için satabilir miyim ki?’
Bir yerlerde, san?r?m bir gazetede yada ona benzer bir ?eyde, karakter al?m-sat???n?n oldukça yayg?n oldu?unu okumu?tu. Ve bu hikaye para anlam?na geliyordu. E?er Lee Hyun karakterini zaten silecekse, bunun yerine bir ba?kas?na satmak o kadar da kötü bir fikir de?ildi.
Lee Hyun internette bir karakter al??-veri? sitesi arad?. Tek bir adama düzinelerce siteyle sonuçland?, ve aralar?ndan en büyük kullan?c? say?s? olana t?klad?.
“Öyleyse sadece karakterimi buraya koyup fiyat? yaz?yorum, ve halloluyor?”
Lee Hyun karakteriyle birlikte resimler de yollad?.
Continent of Magic’te en yüksek level, fiyatlar? 30 trilyon mark (Oyun para birimi) tutan ejderhalardan gelen en iyi e?yalarla.
Aç?k artt?rmay? 50,000 Won (~100 TL) ile ba?latmaya karar verdi. E?er çok yüksek bir fiyat isterse kimsenin artt?rmayaca??ndan endi?elenmi?ti.
Aç?k artt?rma s?n?r? bir gündü.
Büyük miktarda para gelmesi için uzun süre beklemek pek olas? de?ildi. Bir i? bulmak için do?ru düzgün bir tak?m elbise gerekliydi, bu yüzden paray? direk almak için acele ediyordu.
Genellikle, fiyat? belirlemek için karakter ve e?yalar?na bak?l?yordu. Fakat di?er ki?ilerin aç?k artt?rma detaylar? sadece para ödeyen üyeler taraf?ndan görülebiliyordu. Bu yüzden Lee Hyun’un eri?imi yoktu.
Lee Hyun payla??m?n? bitirdi ve uyumaya gitti. Ertesi gün erken uyan?p bir i? bulma ofisine gitmeyi planlad?.
Lee Hyun payla??ma yapt?ktan sonra daha bir saat olmadan, sanal dünyay? mesken edinmi? ki?iler, internetin alt?n? üstüne getirmeye ba?lam??t?.
*****************
Ba?lang?çta hiç kimse aç?k artt?rman?n gerçek oldu?una inanmad?. Continent of Magic’in en son güncellemesiyle birlikte levellerin oldukça artt???n?n fark?ndayd?lar.
En yüksek level s?n?r? 200’dü.
Tüm serverde, böyle bir konuma ula?m?? hiç kimseyi bulamazd?n?z, böyle bir rakama ula?mak pratik olarak imkans?zd?.
?imdi ise, en yüksek levele ula?m?? karakter bir aç?k artt?rmada sat?l?kt?.
“Birisi bizi kand?rmaya çal???yor.”
“Nas?l bir aptal böyle s?k?c? bir ?eyi payla?t??”
“Bu art?k o kadar s?k oluyor ki komikli?ini yitirdi.”
Birkaç ki?i bu tip yorumlar yapm??t?. Kimisi di?erlerini kanmamalar? için uyar?yordu, kimisi ise onu güldürdü?ü için te?ekkür ediyordu.
21. yüzy?l?n ba?lar?ndan beri bu ?ekildeki doland?r?c?l?klar moda olmu?tu, o kadar çok ki?i kand?r?lm??t? ki, yine böyle bir dava oldu?unu sand?lar.
“Hay?r, olamaz…”
“?mkans?z…”
?nternet sakinleri aç?k artt?rmay? görmezden gelmeye çal??t?. Fakat meraklar?na kar?? ç?kamad?lar ve payla??ma bir kez daha bakmak için geri döndüler.
Aç?k artt?rma konusunda karakterin ekran görüntülerinin gösterilmesi zorunluluktu.
Payla??ma konulan tüm dosyalar tek tek aç?ld?. Karakter bilgisi gerçekten inan?lmazd?. Pek çok stat s?n?ra dayanm??t? ve giyilen e?yalar gerçekten ola?an üstüydü.
“Bu silahlar? nerden bulmu? bu böyle?”
“K?z?l Ejderha Z?rh? seti, ek olarak K?z?l Ejderha Kemi?i Kalkan?? Wow…”
“Siyah Tanr? Valor taraf?ndan verildi?ini söylüyor.”
?nsanlar buna hayran kalm??t?. Bir ?ekilde, bu basit bir dolanc?r?c?l?k gibi görünmüyordu. Böyle detayl? resimleri yapmak için oldukça fazla emek gerekirdi.
“Adam kesinlikle bunun üzerinde epeyce vakit harcam??.”
“Arayüz Continent of Magic’e ait. Ama e?yalar? hangi oyundan alm?? ki?”
Aç?k artt?rmaya bakanlar aras?nda grafik tasar?mc?lar? da vard?. Foto?raflara bak?p kör bir nokta arad?lar.
“Foto?raf ne kadar iyi yap?lm?? olursa olsun, mikroskobik izler kal?r. D??ar?dan bak?ld???nda mükemmel gibi gözükse de, en son teknolojiyi uygularsan sahte k?s?mlar aç??a ç?kacakt?r.”
Tasar?mc?lar foto?raflar?n sahteli?ini kan?tlamak için 10,000 kat büyüttüler, pikselleri incelediler, her bir gölgeyi ara?t?rd?lar, hatta foto?raflar? üç boyutta tarad?lar. Ama çabalar? bo?a ç?kt?. Sonuçta onaylamaya mecbur kald?lar.
“Bu foto?raflar?n tamam? gerçek.”
“Ben LK ?irketinin ba? tasar?mc?s?y?m. Size bu foto?raflar?n hiçbir ?ekilde de?i?tirilmedi?inin garantisini verebilirim.”
Beklentilerinin aksine, grafik tasar?mc?lar? foto?raflar?n gerçekli?ini onaylamaya ba?lad?lar.
Ard?ndan Continent Of Magic’in gerçek oyuncular? belirdi. Resimleri gördükleri anda, ?a?k?nl?k içinde hayk?rd?lar. En ba??ndan beri, hiç bir ?eyden ?üphelenmediler.
“Bu gerçek. Weed ad?ndaki karakter. Bu kullan?c? deli gibi ünlü.”
“Bu e?yalar onun, fakat en yüksek levele ula?t???n? bilmiyordum. Gerçekten etkileyici.”
Lee Hyun, bilerek çok fazla ki?i olan avlanma alanlar?ndan kaç?n?p hep yaln?z ba??na oynad?. Ku?atmalara hiç kat?lmad?, ve ufak tart??malar görmezden gelindi. Fakat hakk?ndaki dedikodular hiç kesilmedi.
Ejderhalar? ve deniz canavarlar?n? avlamak, basitçe yenilmez kabul edilmek ve en yüksek level avlanma alanlar?n? tek ba??na temizlemek.
Di?er insanlarla ili?ki kurmamas?, onu tan?mayacaklar? anlam?na gelmiyordu. Geriye kalan oyuncular aras?nda, ?imdiden bir efsaneydi. Kendisinin ününün fark?nda olmayan tek ki?i Lee Hyun’du.
“O zaman e?yalar gerçek?”
“Öyleyse turnay? gözünden vurduk…”
Aç?k artt?rman?n ba?lang?ç fiyat? 50,000 Won’du (~100 TL). Karakterin de?erini ve e?yalar?n? dahil edince, ?u anki fiyatlara göre fiyat çok dü?üktü.
?nsanlar aceleyle fiyat? artt?rmaya ba?lad?. Göz aç?p kapay?ncaya kadar fiyat 50,000 den 300,000 e (~600 TL), hatta 700,000 e (~1,500 TL) kadar f?rlad?. Daha bir saat geçmeden fiyat 1,000,000 Won’un (~2,000 TL) üstüne ç?kt?.
Sadece tek bir e?yay? satmakla bile elde edilecek kar ile, kaybedece?in para hakk?nda tereddüt etmek için zaman yoktu. Fiyat iyice uçmaya ba?lad?.
Art?k bu vakitte, ço?u insan umutsuzluk ile kat?lmaktan vazgeçti. Çünkü bir bak?ma aç?k artt?rman?n kapan?? fiyat?n? hayal edebiliyorlard?.
Continent of Magic’in oyuncu say?s? zamanla azalm?? olsa da, serverler birle?tikten ve oyun ücretsiz olduktan sonra hala pek çok oyuncusu vard?.
?lk ba?ta fiyat? yükseltenler Continent of Magic oyuncular?yd?. Onlar? takiben zengin ofis çal??anlar? fiyat? daha da artt?rd?.
Bir zamanlar, oyun ilk yap?ld???nda, Continent of Magic Kore’yi tüm gecelerce uyan?k tuttu. O oyundaki en yüksek level, böyle de?erli bir antikaya sahip olmak o kadar özeldi ki onu herkese göstermek isterdin.
Ofis çal??anlar? aras?nda kurnaz olanlar, ya?lar? yak?n olan patronlar?n? aceleyle arad?lar.
“Patron, sen misin?”
-Niçin beni gecenin bu vaktinde ar?yorsun kovulmak m? istiyorsun?
“Eh? ?ey… Patron, eskiden Continent of Magic oynam?? m?yd?n?"
-Evet, ne olmu??
“Continent of Magic’teki en yüksel level karakter ?u an aç?k artt?rmada. Patronumun kesinlikle ilgilenece?ini dü?ünmü?tüm.
-Ne! Weed’i mi kastediyorsun?
“Evet. Demek patronun da haberi var. Karakter level 200. Statlar ve e?yalar ise s?n?ra dayanm??.”
Ard?ndan aç?klama geldi.
-Hemen ?imdi. Kendi paranla 30,000,000 Won’u (~60,000 TL) hemen ?imdi yat?r. Ben hemen eve kontrol etmeye gidiyorum, en yüksek fiyat? vermeye çal??.
?imdiki devirde, ?irketlerde önemli mevkilerde bulunan ki?iler gençliklerini online oyunlar ile geçirmi? bir nesile aittiler. Üst fiyat? daha da çok artt?rd?lar.
Büyük forumlarda ve oyun ile ilgili her sitede en çok konu?ulan konu Continent of Magic’teki en yüksek levelin aç?k artt?rmas?yd?. Pek çok insan?n aramas?yla, konu da üst s?ralara ç?kt?. Bu noktadan itibaren, as?l aç?k artt?rma ba?lad?.
Bu s?rada ise, Lee Hyun hiçbir ?eyden habersiz derin bir uykudayd?.
“S?k? çal??…Günlük 50,000 Won (~100 TL). Restoranda bula??klar? y?kamak, 30,000 Won (~60 TL). Ak?am yeme?i, k?zartma…”
Rüyalar?nda ertesi gün ne yapaca??n? planlamakla me?guldü.
********************
Herkesin dikkatinin tek bir ki?i üstünde toplanmas?yla, aç?k artt?rma fiyat? ç?lg?nca art?yordu.
?imdiye kadar, hiç kimse Continent of Magic’in en yüksek levelinin kim oldu?unu bilmiyordu, ama bu bir zamanlar?n en iyi oyununun ölümsüz karakterine sahip olma ve gösteri? yapma arzusu uyand?r?yordu.
Aç?k artt?rma fiyat? sonunda 100,000,000 Won’u (~200,000 TL) geçti.
Bu noktada, karaktere sahip olman?n fiyat? karakterin e?yalar?n?n fiyatlar?n? a?m??t?. Baz? ki?iler paralar?n?n olmamas?ndan yak?nd? ve aç?k artt?rmadan çekildi.
“San?r?m bu karakteri satan ki?i oldukça tuhaf birisi”
“Nas?l bu kadar paha biçilemez bir karakterin aç?k artt?rma süresini bir gün yapabilir?”
“En yüksek fiyat? alabilece?inden bu kadar m? emin?”
?nsanlar üzüntülerini dindirmek için aç?k artt?rmaya böyle yorumlar yazd?lar. Fazla süre geçmeden, yorum say?s? 900’ü a?t?.
Aç?k artt?rma birkaç kez otomatik olarak uzat?ld?, ve 300,000,000 Won’u (~600,000 TL) a?t??? zaman, birkaç ?irket etkin olarak ilgilenmeye ba?lad?.
Aç?k artt?rma hakk?nda insanlar?n bildikleri bir ?ey varsa o da sonunun görünmedi?iydi. E?er aç?k artt?rma devasa bir miktarla sona ererse, say?s?z insan bunu haberlerden ve di?er ki?ilerden duyacakt?. Kamu oyuna etkisi inan?lmazd?.
Sadece tek bir reklam yerle?tirmek bir y???n para gerektiriyordu, ayr?ca bir reklam yapmak için o kadar para harcad?ktan sonra insanlar bakmaya bile ü?enmiyordu. Peki, en yüksek level karakterin küçük bir servete sat?lmas? haberine ne demeli? ?nsanlar?n ilgisi ve dikkati bunun üzerine yo?unla??rd?.
Her bir ?irketin halkla ili?kiler bölümü olaya bu aç?dan yakla??yordu. Dijital medyan?n yo?un rekabetinde, oyun yay?nc?lar? en yüksek level karakteri elde etmek istiyordu. Karakterin de?eri veya market fiyat? önemli de?ildi. Eskiden ünlü olan oyun hakk?nda özel programlardan olu?an bir seri düzenlemek, ard?ndan söz konusu karaktere rol vermek yay?nc?lar?n güvenilirli?i ve imaj?n? artt?r?rd?.
Bu ate?li rekabet fiyat?n tavan yapmas?na ve al?m sat?m sitesinin artan ziyaretçi say?s? ile yüzünün gülmesine sebep oldu.
Aç?k artt?rma sonunda bitti.
Be? oyun yay?nc?s? birbiriyle kap??t?, ama rekabetin ortas?nda en yüksek fiyat? veren ve karakteri alan CTS Medyayd?. Son zamanlara h?zla geni?leyen ve reytingini artt?ran, gelecek vadeden bir ?irketti. ?irketin müdürünün sekreterinin yapt??? müdahale ile kazanan rakam?n yaz?lmas? ve yollanmas? aç?k artt?rmay? sona erdirdi.

********************
“Alo?”
Lee Hyun sabah onu uykusundan uyand?ran bir telefon ald?.
-Merhaba.
Beklenmedik bir ?ekilde, telefondan güzel bir bayan sesi geliyorudu.
“Um… san?r?m yanl?? numaray? arad?n?z.”
Lee Hyun, akl? ba??nda hiç kimsenin bu evi aramayaca??ndan emindi, aviyezi yerine koymaya çal??t?.
Fakat.
-Hesab?n? internet üzerinden satmaya çal??t?n, öyle de?il mi?
“Do?ru.”
-Buras? CTS Medya. Ben müdürün sekreteri, Yoon Nahee. Aç?k artt?rmada en son fiyat? hesab?na aktard?k, al??veri? sitesinden onaylayabilirsiniz, ayr?ca bizimle temasa geçmekten de çekinmeyin.
“Durun bir dakika, aç?k artt?rmada ba?ar?l? bir teklif mi var?”
-Hmm. Evet var. Henüz kontrol edip etmedi?inizi sorabilir miyim?
“Hay?r, biraz me?guldüm.”
CTS Medya’dan Yoon Nahee.
Müdürün sekreteri, maddi kaynaklarda bile çal??an, normal d??? bir kad?nd?. Ayr?ca sekiz dil bilmesi ile, etraf?ndakiler hep onu övmekle me?guldü. Ama böyle bir servetin aç?k artt?rmas?n? kontrol etmemi? olmas? Yoon Nahee’ni ?ok etmeye yeterli olmu?tu.
“En yüksek teklif ne kadard??”
Lee Hyun oldukça tedirgindi. Hastane masraflar?n? ödeyebilmek için 200,000 Won (~400 TL) üzerinde olmas?n? umut ederek sormu?tu, fakat telefondan duydu?u ses onu sersemletti.
-3,090,000,000 Won. (~6,300,000 TL)
Orjinalde, Lee Hyun'un karakteri, Weed, market fiyat?na göre 150,000,000 Won’du. (~300,000 TL)
Bu günlerde, oyunlar?n popülerli?inin zirvesinde, sadece e?yalar bile 100,000,000 Won’u (~200,000 TL) geçebiliyordu. Ama söz konusu eski bir oyunsa, market fiyat? oldukça dü?üyordu.
Fakat, pek çok etkenden dolay?, k?s?tl? aç?k artt?rma süresi, türünün tek örne?i nadirli?i ve ünü de dahil olmak üzere fiyat?n inan?lmaz bir ?ekilde 3,000,000,000 Won’un (~6,000,000 TL) üzerine ç?kmas?na sebep oldu ki bu da tam olarak CTS Medya’n?n istedi?i ?eydi.
Yine de, Lee Hyun aç?kça cevap verdi.
“?aka m? yap?yorsunuz?”
-Ne?
“Beni bunun gibi aptalca bir ?ey için arad???n?za inanam?yorum. Telefonu ?imdi kapat?yorum.”
Ahizeyi yerine koyduktan sonra Lee Hyun ac? bir ?ekilde güldü.
“Aç?k artt?rmadan nas?l haberi oldu ki? Ayr?ca bu ?akay? yapmak için telefonumu nereden buldu?”
Lee Hyun hiç birine inanmam??t?. Bu kula?a a??r? saçma geliyordu.
Fakat siteye girdi?i anda, aç?k artt?rmas?n?n al??veri? sitesini ana sayfas?nda oldu?unu gördü. Say?s?z insan hala yorumlar yaz?yordu ve aç?k artt?rman?n son teklifi söyledi?i gibi 3,090,000,000 Won’du! (~6,300,000 TL)
Lee Hyun bay?lmadan kalmay? zar zor ba?ard?.
‘E?er bu bir rüyaysa, uyanmak istemem.’
Ertesi gün, Lee Hyun hesab?na 3,000,000,000 Won’un (~6,000,000 TL) üzerinde yat?r?lm?? oldu?unu makbuzunu alarak onaylad?.
Kolunu kanat?ncaya kadar çimdikledi, ?üphesiz gerçekti! Lee Hyun büyük annesinin yan?na banka cüzdan?n? göstermek için aceleyle gitti. Hala do?rudan söylemeye cesareti yoktu.
“Büyük anne, ben para kazand?m.”
“Öyle mi?”
Büyük annesi umutsuzca yan?tlad?. Kimlik kart? ç?kal? daha üç gün olmu?tu. Pek fazla kazanm?? olamazd?.
“Pekala, iyi i? Hyun.”
“Çok zor de?ildi, büyük anne.”
Lee Hyun banka cüzdan?n? ona verdi.
“Bu nedir?”
“Bak, buradaki kazand???m para.”
Büyük annesi banka cüzdan?na bakarken soluk gözlerini birkaç kez ovu?turdu. Cüzdanda yaz?l? olan miktara, tepkisi ?üpheydi.
“Sen, çald?n m?? Hay?r, hay?r, bu miktarda para öylece çal?nm?? olamaz…”
“Yapt???m hesab?m? satmakt?.”
“Hesap?”
“Anlatmas? biraz kar???k… Her neyse, bu paray? yasal yollarla elde ettim.”
“O zaman gerçekten…”
Büyük annesinin duygulanarak gözleri ya?arm??t?.
“Hyun, di?erleri gibi elektrik ve su faturas? hakk?nda endi?elenmeden ya?ayabilir miyiz?”
“Elbette. Art?k kendi evimiz bile olabilir.”
“Sen okula geri dönebilirsin… Hye Yeon da üniversiteye gidebilir. Art?k ba?kalar?na imrenmeden ya?ayabiliriz.”
Büyük annesi daha fazla tutamayarak a?lamaya ba?lad?. Lee Hyun için de ayn?s? geçerliydi.
Katland??? tüm ac?lar bir bir akl?ndan geçiyordu.”
“Art?k mutlu bir ?ekilde ya?ayabiliriz, büyük anne.”
“Evet, elbette.”
Zor zamanlar? birlikte geçiren bu ikisi oldukça heyecanl?yd?lar. Birkaç gün sonra, yeni bir ev sat?n ald?lar ve hastanede muayene oldular. Büyük annesi belinin d???nda pek çok aç?dan hastayd? ve hastanede yatmas? gerekiyordu. Karde?i Hye Yeon da oldukça keyifliydi. Ama mutluluklar? fazla uzun sürmedi.
Siyah tak?m elbiseli adamlar. Görmeyi en az istedikleri, hastaneye gelmi?ti.
Siyah giyimmi? adamlar, kutusu yeni aç?lm?? ayakkab?lar?yla odaya dald?lar. Yap?l? olduklar? için sadece be? ki?i olsalar bile oda dolmu? gibi gözüküyordu.
Tüm di?er hastalar korkuyla panikledi, bu yüzden hasta bak?c?lar?n yard?m?yla sessizce d??ar?ya kaçt?lar.
Sadece Lee Hyun, büyük annesi ve adamlar kald?. Lee Hyun geldiklerinde k?z karde?i burada olmad??? için ?ansl? oldu?unu dü?ündü. Ama bu adamlardan hiç bir zaman iyi bir haber gelmezdi. Yine ayn? ?ekilde olaca??n? az çok tahmin ediyordu.
“Lee Hyun. Ailenin ba??na talih ku?unun kondu?unu duydum…”
Sar? saçl? olan adam konu?tu.
Lee Hyun ise sert bir ?ekilde cevap verdi.
“Yani?”
“Eskiden baban bizden borç alm??t?. Sadece borcunu almaya geldik.”
“Borç?”
“Evet. Ve ?imdi paran oldu?una göre, geri ödemeye haz?rs?nd?r diye dü?ünüyorum.”
Lee Hyun yutkundu. Ailesi vefat etti?inde, 100,000,000 Won’luk (~200,000 TL) borç Lee Hyun’un üstüne kalm??t?.
E?er miras? reddetmi? olsayd? bir sorun ç?kmazd?, ama o zamanlar Lee Hyun gençti ve yasalar? pek bilmiyordu. Ek olarak, büyük annesi çocu?unu kaybetmenin ac?s?yla, miras? reddetmek için mahkemeye ba?vuramam??t? ve üç ay?n geçmesi sonucu itiraz haklar?n? kaybetmi?lerdi.
Böylece, Lee Hyun tefecilere 100,000,000 Won (~200,000 TL) borçlanm??t?. Ne kadar ac?mas?z olduklar?n? biliyordu, fakat ?imdi oldukça paras? vard? ve korkacak bir ?ey yoktu.
“Borcu ödeyece?im. Ne kadar?”
“Sohbet etmeye pek niyetli de?ilsin gibi. Her neyse, biz mü?terilerimize önem veririz. Ödemen gereken miktar 3,000,000,000 Won (~6,000,000 TL)”
Adam?n sözleri üzerine Lee Hyun’un tepesinin tas? att?.
“Bu çok anlams?z… Babam?n ald??? miktar aç?kça 100,000,000 Won’du (~200,000 TL)”
“Hey, 8 y?l oldu. Zaman geçtikçe faiz birikiyor.”
“Bu kadar saçma bir ?ey… Sizi polise ?ikayet edece?im.”
“?ikayet? Kendine gel. Polisin sizin taraf?n?z? tutaca??n? m? zannediyorsun?”
“Polis halk?n koruyucusudur.”
“Fuhahahahaha!”
Adamlar Lee Hyun’un sözlerine güldüler. Özellikle, sar? saçl? olan, söylediklerinin saçmal???n? duyunca elini aln?na koyup uzun süre kahkaha att?. Arkada sessizce duran adam konu?tu. Ortamdaki de?i?ime bak?nca büyük ihtimal patronlar?yd?.
“Çocu?a direk aç?klay?n. Gereksiz sorun ç?kartmay?n.”
“Evet patron, kusura bakma. Pekala çocuk, iyi dinle. Bizim yapt???m?z hiçbir yasay? çi?nemiyor. Yasal olarak faizde anla?m??t?k. Zaten, faiz y?ll?k %50’ydi. Hesaplamam? ister misin? ?lk y?l 100,000,000’den 150,000,000’e (~200,000 TL’den ~300,000 TL’ye) ikinci y?lda ise yuvarlarsak 220,000,000’e (~450,000 TL) ç?kt?, üçüncü y?l 330,000,000’u (~670,000 TL) geçti, dördüncü y?l ise neredeyse 500,000,000’e (~1,000,000 TL) yak?nd?.
Hesaplamay? dinledikçe Lee Hyun daha da umutsuz hissetti. Borç sadece dört y?lda be? kat?na ç?km??t?. Sekiz y?l geçmi?ti, öyleyse borç 2,500,000,000 (~5,000,000 TL) olmal?yd?, ama tam olarak geçen zaman sekiz y?ldan biraz uzundu. Bu yüzden 3,000,000,000 (~6,000,000 TL) demek yanl?? olmazd?.
Lee Hyun, çete üyeleri taraf?ndan rahats?z edilirken, ne kadar borcu oldu?unu bilmiyordu. Fark?nda olmadan, borcu 3,000,000,000 (~6,000,000 TL) kadar olmu?tu.
?flas!
3,000,000,000 (6,000,000 TL) borcu olan di?er ki?iler iflas ettiklerini ilan ederlerdi. ?flas ettikten sonra bile, büyük ihtimal hala birkaç bin Won borçlu kal?rd?n. Lee Hyun iflas? dikkate almad? bile. Sadece iflas etti?ini aç?klamak bile para tutuyordu. Mahkemeler ve avukatlar. Onlara para ödedikten ve gerekli i?lemleri hallettikten sonra iflas?n? onaylatabiliyordun.
Lee Hyun’un iflas etmeye gücü yetmezdi. Zaten, paran bile olsa, tefecilerin senin rahat rahat iflas?n? ilan etmene izin vereceklerini sanm?yordu.
“3,000,000,000 (~6,000,000 TL) istiyoruz.
“Hay?r, imkan? yok.”
“?mkan? yok? Sen bilirsin. E?er istemiyorsan, yar?n yine geliriz. O zaman ödemen gereken miktar biraz daha artm?? olur. Senin seçimin."
Siyah k?yafetli adamlar özgüvenle konu?tular.
Böylece, Lee Hyun e?er yapabilirse ödemenin daha iyi olaca??n? biliyordu. Zaten ba?ka seçenek yoktu, paras? oldu?unu bilerek gelmi?lerdi. S?r?tarak güldüler.
“Zavall? büyük anne yaralanm?? ve hastaneye yatm??, ama hastanede rahat? yerindeymi? gibi gözüküyor. T?pk? koridordaki karde?in gibi. Oldukça güzel bir k?z karde?in var, eminim bir adada yüksek bir fiyata sat?labilir…”
“Hye Yeon’a dokunmay? akl?n?zdan bile geçirmeyin!”
“Rahatla, hiçbir ?ey olmad?, henüz. ?imdilik sadece konu?uyoruz. Ya üç ki?ilik ailesinin tamam? birlikte hastanede yatmak zorunda kalsayd?? Bu oldukça üzücü bir görüntü olurdu.”
Lee Hyun art?k bu üstü kapal? tehtidlere kar?? koyam?yordu. Yapacak bir ?ey yoktu. Sadece onlar?n art?k pe?lerini b?rakmas? bile yeterliydi. Kenar mahallelerde, ald?klar? paray? ödeyemeyenler, yeterince paras? olmayanlar?n kaderine gözleriyle ?ahit olmu?tu. E?er bir suçlar? varsa, en ba?ta onlardan para almakt?.”
Yasaya bile güvenemeden, Lee Hyun banka cüzdan?n? vermek zorunda kald?. Adamlar paray? ald?ktan sonra bir çantadan 90,000,000 Won (~200,000 TL)
nakidi ç?kard?lar. Ailesinin sekiz y?l önce yazd??? çek de yan?ndayd?. En ba??ndan beri her ?eyi biliyorlard?, iyice haz?rl?kl? gelmi?lerdi.
“Te?ekkürler, ve rahats?zl?k için özür dileriz.”
Adamlar hastane odas?n? terk ederlerken, Lee Hyun arkalar?ndan ba??rd?.
“Durun bir dakika!”
“Ne oldu çocuk? Bir ?ey mi var?”
“Bir gün, size bunu ödedece?im.”
“Ne?”
“Para ödendi diye her ?ey bitti sanmay?n. ?leride sizinle hesab?m? kapataca??m.”
Genç, vah?i bir canavar. Gözlerindeki ürkütücü bak?? enselerinden so?uk terler dökülmesine sebep oldu.
“Görüyorum ki içinde hala cesaret var. Senin gibi korkusuz bir çocu?a dünyan?n nas?l bir yer oldu?unu ö?retmemiz gerekiyor.”
Adamlar kollar?n? s?vad?lar. Ama Lee Hyun en ufak bir korku belirtisi göstermedi yada geri çekilmedi.
“Yeter, param?z? ald?k. Gereksiz ?eyler yapmay?n.”
“Ama…
“Gerçekten hastanede olay m? ç?kartacaks?n?z?”
“Anla??ld? patron.”
Adamlar homurdanarak uzakla?maya ba?lad?.
“Ve sen çocuk.”
Adamlar?n patronu Lee Hyun’a bakt? ve ona bir tavsiye verdi.
“Ben Myongdong’dan Jinsup. Gözüpek olman?n bu zehirli dünyada bir i?e yarayaca??n? m? dü?ünüyorsun? E?er adil olmad???n? dü?ünüyorsan, be? y?l içinde 3,000,000,000 (~6,000,000 TL) kazan ve beni bul. O zaman seni patronum kabul edece?im ve hizmetine girece?im.”
Tefeciler gittikten sonra Lee Hyun çaresizce yere oturdu. Karde?inin koridordan gelen a?lama sesiyle, büyük annesi derin bir iç çekti.
********************
3,000,000,000 (~6,000,000 TL) çald?rd?ktan sonra, kendinde bir ?eyler yapacak güç bulam?yordu. Kendini bombo? hissediyordu. Fakat, paray? kaybetmesinin üçüncü gününde, aya?a kalkt?.
Hala umut vard?. Bu yüzden oturup tereddüt edemezdi. Belli belirsiz bir gülümseme yüzünde belirdi. Göz ya?lar?n?n aras?nda, kahkahalar duyuldu.
Sadece bir anl???nayd?, büyük miktarda para kazanman?n tecrübesi, bir anl???na da olsa, bu dünyada ya?am?n? sürdürmek için bir yol.
‘Do?ru ya. E?er bir kez kazand?ysam ikinci kez de kazanabilirim.’
Lee Hyun oldukça me?guldü. Elinde hala 90,000,000 (~200,000 TL) vard?, ama bu hepsini kullanabilece?i anlam?na gelmiyordu. Çünkü evin anla?mas?n? zaten imzalad??? için, 50,000,000 Won’u (¨100,000 TL) bir kenar? ay?rm??t?.
?ptal edebilirdi ama ceza olarak bir miktar ödemek zorunda kal?rd?. Bunu ödemektense ölmeyi tercih ederdi.
Sonuç olarak, kullanabilece?i miktar sadece 40,000,000 Won’du! (~80,000 TL)
********************
Kalan paran?n bir k?sm?n? kullanarak, Lee Hyun aikido, kendo ve tekvando gibi dövü? sanat? kurslar?na kay?t oldu. Günde alt? kadar yeri dola?t??? s?k? bir program haz?rlad?. Vücudu say?s?z spor salonunda yo?rulurken, dövü? sanatlar?nda ustala?t?.
Oradaki e?itimciler onu Vah?i Hayvan diye ça??r?yorlard?. Dayan?kl?l???n? artt?rarak, her gün elleri kanay?ncaya kadar k?l?c?n? sall?yordu.
Sanal gerçeklik oyunu!
Vücudunu hareket ettirebildi?in bir yer demek, gerçek hayattaym?? gibi davranabilmen demekti. Öyleyse, dövü? sanatlar?n? ö?renmek ve oyunun sitemini biraz daha iyi anlamak, faydal? olmaz m?yd??
Elbette, dövü? sanat? ö?renenler tamamen üstün de?ildi. Ama level 1 iken bile biraz daha güçlü olmak için, dövü? sanatlar?n? ö?renmi? olmak daha iyiydi.
Oyun boyunca %10 daha güçlü oldu?unuzu, bunun yarataca?? muazzam etkiyi dü?ünün. Bu nedenle, Lee Hyun gündüzleri dövü? sanatlar? ö?renirken geceleri de sanal gerçeklik oyunlar? hakk?nda ara?t?rmalar yapt?. Hangi oyunun oyuncu say?s? daha fazla oldu?unu ve oyun sistemlerinin i?leyi?ini iyice inceledi.
Her bir meslek, ?ehir ve yetenek için Lee Hyun tablolar haz?rlad? ve odas?n?n duvarlar?na ast?. Odas?n?n her yeri ka??tlarla dolmu?tu.
Bir y?l. Lee Hyun dövü? sanatlar?n? ve sanal gerçeklik oyunlar? hakk?ndakileri ö?rendi. Bu bir y?l sadece bir haz?rl?k zaman? de?ildi, ayr?ca Royal Road’?n geli?imini incelemek için kullan?lm??t?.
Seçti?i sanal gerçeklik oyunu, tahmin etti?i gibi Royal Road oldu. Ad?n?n da söyledi?i gibi (Kraliyet Yolu) bir imparatorun yolunu takip etti?in bir oyundu. Dünya oyun marketinin %75’inden fazlas?n? kaplayan oyun, Koreli oyuncular?n %90’? taraf?ndan oynan?yordu.
Özellikle krallar?n sava?lar?nda, herkesin gözünün üzerinde oldu?u bir noktaya geldi. Dünyada, her hangi birinin ?öhret, güç ve para elde edebilece?i tek oyundu. Royal Road ustaca yap?lm?? bir sistemin sanal gerçeklikle bulu?mas?n?n ürünüydü.
“Harika. Her ?ey plana göre ilerliyor.”
Lee Hyun’un so?uk gözleri ekrana bak?yordu.
O gün, Royal Road’a ba?lanmak için gerekli olan kapsülü 10,000,000 Won’a (~20,000 TL) sat?n alm??t?. Gözlerinden ya?lar gelmesine sebep olacak kadar pahal?yd?, ama kendisine sürekli bunun gerekli bir harcama oldu?unu hat?rlatt?. Tüm haz?rl?klar tamamd?. Art?k oyunun ba?lang?c?yd?. Kendisini sava? alan?na giden bir asker gibi hissediyordu.


 • Royal Road’a ba?lanmak ister misiniz?
 • Evet | Hay?r

Mesaj gözüktü?ünde, Lee Hyun tereddüt etmeden ba??rd?.

“Evet!”

 • Share:

You Might Also Like

1 comments

 1. Bir ACİL kredi ihtiyacım var?

  BİZ 7 iş günü içinde KREDİ TEKLİF VE ŞARTLARI SİZ BUGÜN GEREKİR KREDİ İÇİN HERHANGİ BİR UYGUN FAİZ ORANI% 3 İLETİŞİM IS.
  DAHA FAZLA BİLGİ İÇİN: acgbusinesscompany@gmail.com

  DİKKAT ciddi insanlar içindir

  ReplyDelete