[Turkish- LMS] Cilt 1 Bölüm 7

By Wing - 10:46 AM

Litvart Zindan? Grave Da?lar?n?n giri?indeydi, Kaleden yola ç?karak at s?rt?nda üç saatlik bir yolculuk.

Weed’in sürdü?ü tay ara s?ra rotadan ç?k?p ba?ka yönlere gidiyor, hatta aheste aheste otlan?yordu.

Zindan?n önünde atlara göz kulak olan bir asker onlar? bekliyordu.
“Johnson, atlara iyi bak.”
“Peki, efendim.”

Sör Midvale’den gelen emir üzerine atlar? askere emanet ettiler ve zindana girdiler. Weed nihayet taydan kurtulmu?tu.

“Sava?a haz?r ol!”
“Sava? düzenine geç!”
Emir üzerine askerler çelik kalkan? siper ald?lar, m?zrak ve oklarla silahland?lar. Onlara k?yasla Weed’in ekipman? ac?nacak haldeydi. Bir demir k?l?ç ve yay.
Mesaj s?rayla iletildi.

“Bir tek bunlar m? var, Weed-nim?”
“Evet, efendim.”
“Ön saflarda sava?mak için yeterli donan?m?n yok. Arkada kal ve bölüklere destek ol.”
“Peki, efendim.”

Bölükler kalkanlar? önlerine tuttular ve zindanda ilerlemeye ba?lad?lar. Weed arkadan onlar? takip etti.

Biraz ilerledikten sonra bir ate?in etraf?na kamp kurmu? ve bir ?eyler pi?iren be? cüce cine rastlad?lar. Bölüklerin aniden belirmesinden ?a?k?na dönmü? cinler hemen aya?a f?rlad?lar.
“Gaah!”
“Dü?man! ?nsan sald?r?s?!”
Cinler 20 level cücemsi yarat?klard?, boylar? bir metrenin biraz üstündeydi. Kal?n tahta kalkan ve bronz k?l?çla donanm??lard?.
“Öldür, öldür!”
“Kötü insan? def et! Onlar evimizi mahvediyorlar! Aya?a kalk?n, cesur cin sava?ç?lar?!”

Cinler ayakland???nda askerler gerildi. S?k? talim kamplar?ndan yeni ç?km?? olan acemi askerler daha önce bir sava?ta yer almam??lard?. Weed Sör Midvale’e bakt?, fakat ?övalye adamlar?n? herhangi bir yaralanma olay? sorun olmayacakm?? gibi kay?ts?z gözlerle izliyordu.

‘Bir ?övalyenin askerlerinin ölüp ölmeyece?ini umursamas? gerekmez mi? Belki de onlar?n ilk elden dövü? deneyimi kazanmalar?n? istiyordur.’ diye dü?ündü Weed.

Askerler hemen çizgisel düzene geçtiler ve cücelere kar?? sald?r?ya geçtiler. ?ki cüce sapanla ta? f?rlatt?lar ama bunlar bölükleri etkilemedi bile. Dü?mandan say?ca fazla olduklar?ndan ve daha iyi donan?ma sahip olduklar?ndan, askerler az birkaç yaral?yla cücelerden üstündüler. Her bir cüce yenildi?inde, ufak birer metal parças? yere dü?tü.

“Buren, Becker, kalanlar? toplay?n.”
Sör Midvale’in isimlerini söyledi?i askerler metal parçalar? toplamaya ba?lad?lar. Ya bak?rd?lar ya da kötü eritilmi? dü?ük de?erli demir parçalar?yd?lar, fakat tar?m araçlar? için yeterliydiler.

Krall???n böyle bir görevi gerçekle?tirmesinin, yeni askerler yeti?tirmek ve kenar mahallelerdeki güvenli?i onarmak haricindeki nedenlerinden biri sava? ganimeti toplay?p bütçeye iyi bir kâr getirmekti.

“Benim de harekete geçmem gerek…” dedi Weed kendine.
Bir sonraki çat??mada Theo Grande’nin Yay?’n? ald? ve cinin boynuna ni?an ald?.
‘Nefesini tut, ellerini sabit tut ve hedefe ni?an al.’

*Pihuv*
Weed’in çevikli?i ve el sanat? skili oklar?n?n tam hedefe ula?mas?n? sa?lad?.

Level atlad?n?z!

Weed üç cini de öldürdü?ünde bir level mesaj penceresi belirdi. Bu levelleri yirmiden fazla olan cinler, henüz 13. Level olan Weed’e epey bir EXP verdi.

Oklar?yla vurulan her cin hemencecik yere dü?tü çünkü Weed can? tükenmek üzere olanlar? hedeflemi?ti.

Askerler ön saflarda hayatlar?n? tehlikeye atarken Weed zekice arkadan ate? ederek kolay bir zafer elde etti.

Bu bencilce ama güvenilir bir taktikti. Bir evi ate?e veren bir kundakç?, yanan evden mücevherat ve çini çalan bir kom?udan daha iyidir, de?il mi?

Weed’in yapt??? oldukça kötüydü, yarat?klarla sava?mak için kan ter içinde kalan silahlanm?? arkada?lar?n?n tüm avantaj?n? kendi üzerine alm??t?. ?yi bir adam bu denli bir suistimâl yapamazd?.

Di?er taraftan Weed, askerler fark ettiklerinde takti?in i?levini kaybedece?inden ve onu ele?tireceklerinden endi?eliydi. E?er bir cin son darbeyi almadan bilinmezlerden bir okla vurularak ölüp yere y???l?rsa askerlerin ne kadar aldat?lm?? hissedeceklerini dü?ünün.

Weed sadece umutsuzca sa? kalmaya çal??arak kaçan cinleri vuruyordu, ya da bir asker iki üç cin taraf?ndan çaresizce ku?at?ld???nda ate? ediyordu.

Level atlad?n?z!

Her bir cini devirdi?inde, Weed ne?eyle s?r?tt?. Di?er askerler s?k? mücadelelere giri?irken Weed’in tüm yapmas? gereken güvenli bir yerden ok f?rlatmakt?. Bundan daha kolay? ne olabilirdi ki?

Weed’in leveli, Google’?n hisse senedi fiyat? kadar h?zl? art?yordu. Weed’in görevden hemen önce yay alma plan? i?e yaram??t?.

Zindan?n derinliklerine giderken geni? aç?kl?k bir mekan buldular. Sör Midvale ve adamlar? hemen etraf? kolaçan ettiler, ortaya ç?kan cinleri öldürdüler ve sonra geri döndüler.

“Mola verin ve yiyecek bir ?eyler haz?rlay?n.” Sir Midvale emir verdi.
“Anla??ld?.” Buren ve Becker hemen çanak çömle?i ç?kar?p ate? yakt?lar. Gruptaki en küçük olduklar?ndan dolay? zevksiz ?v?r z?v?r i?leri yap?yorlard?. Weed onlar?n yan?na gitti ve bir b?çak kapt?.
“Size yard?m edeyim.” dedi mahcup bir ?ekilde.
“Ah, gerek yok.” dedi Becker.
“Yemek yapmay? severim. Henüz bir amatörüm ama siz, k?l?ç kalkanlar?n? Roseneim’a adam?? cesur sava?ç?lara yard?m etsem iyi olmaz m??”
“Çok naziksin, Weed-nim.”

Weed böylece askerlerin sevgisini kazand?. Bir seyahatte el i?lerine gönüllü olan biri daima güzel kar??lan?r. Bu vesileyle Becker ve Buren’in Weed’e olan davran??lar? de?i?ti. B?ça?? kap?p s???r etini dilimleyen Weed’i sevmemeleri imkans?zd?.

Tabi ki onun kendince nedenleri vard? ve bunun hay?rseverlikle falan alakas? yoktu. A?ç?l?k skilini geli?tirmek.

Weed s???r etini dilimledi ve çömle?in içine koydu, güveç yapmak için sebze ve çe?ni katt?. 32 adam?n midesine gidecek malzemeler epey çoktu. Weed çok miktarda yemek yapman?n a?ç?l?k skilini mümkün oldu?unca çabuk art?rman?n kestirme yolu oldu?unun fark?ndayd?.

 • Level art???: A?ç?l?k Skili [2]
 • Yemeklerin lezzetini art?r?r.
 • Servis edildi?inde dayan?kl?l?k yenilenme h?z?n? art?r?r.
Servis edildi?inde can? art?r?r. (+5 CAN)

 • Level art???: El Sanat? Skili
Her alanda sanat skillerini art?r?r.

?ki mesaj penceresi neredeyse ayn? anda belirdi. Level art??? için birkaç deneyim puan? gerektiren el sanat? skili yediye ç?karken, a?ç?l?k skili de artt?. Bir ta?la iki ku?, cidden.

Weed bir ka??k dolusu güvecin tad?na bakt?—a?ç?ba?? olman?n ayr?cal???.
“Mükemmel.”

Bu güveci, her bakkalda olan ucuz çavdar ekme?iyle k?yaslamak bir hakaretti. Önceki gün yedi?i domuz barbekü kadar güzel de?ildi ama dü?ük a?ç?l?k skilini telafi eden yüksek el sanat? skili sayesinde ilk yiyecek servisi yapma giri?imi için yeterince tatmin ediciydi.
“Millet! Yemek haz?r! Buyrun.”

S?k? mücadeleler yüzünden kar?nlar? kaz?nan askerlere birer tabak güveç verildi, ki onlar da aç gözlerle sald?rd?lar.
“Ah, bu leziz.”
“D??ar?da bir yeme?in böyle lezzetli olmas?na inanam?yorum.”
“Her nas?lsa e?imden daha iyi bir a?ç?.”

Hepsi ellerini kald?r?p ba? parmaklar?yla onaylad?. Weed onlar?n hareketlerinden, yemek yapmaya devam etmesini istediklerini anlad?.

?stedikleri zaman bo? tabaklar? s???r eti güveciyle doldurdu, tabii bu s?rada kendi midesini de.

Askerler taba?? silip süpürdüler ve yemek aras? sona erdi, Sör Midvale Weed’in yan?na geldi. Samimi bir ?ekilde sordu.
“Weed-nim, askerlerimin karn?n? doyurmaya devam edebilir misin?”

Besbelli bir cesur ?övalye bile iyi yeme?in de?erini biliyordu. Yine de sayg? gösterilen bir soylu olarak daha az?n? kabul edemeyece?i bu tarz lezzetli yemeklere al??k?n olmas? çok da muhtemeldi

“Evet efendim. Yemekleri ben halledece?im.”
Ve böylece, Weed sald?r? ekibinin resmen ba? a?ç?s? oldu.

Sör Midvale’in ricas?n? geri çevirmek için hiçbir neden bulamad?, günde üç defa otuz iki ki?ilik güveç haz?rlayarak a?ç?l?k skilini de geli?tirebilirdi.

Üstelik sadece a?ç?l?kla s?n?rl? da de?ildi.
“Silahlar ve z?rhlar, onlar? onarabilirim. Varsa zarar görmü? ya da parçalanm?? her ?eyi getirin.”
“Gerçekten mi?”
“K?l?c?m? onarabilir misin?”
“Kalkan?m yar? yar?ya zarar gördü, dayan?kl?l??? dü?ük…”
“Sadece ne varsa bana gösterin. Onar!”

Birkaç askerin ona getirdi?i silahlar? ve e?yalar? onarmak için tamir skilini kulland?. Zarar görmü? ekipmanlar? ?ehre götürüp bir demirciye tamir ettirmek bir servete mâl olurdu. E?er dayan?kl?l?klar? azald?ysa sava??n ortas?nda aniden parçalanabilirlerdi.
“Te?ekkürler, Weed-nim!”

Bölükler Weed’den memnundu. El sanat? ve tamir skilini yükseltebildi ve bonus olarak askerlerin güvenini kazanabildi.

Arkada??n?n Weed’i göreve dahil etme önerisine ?üpheyle yakla?m?? olan Sir Midvale art?k tatmin olmu?tu.
“Sen tam da bu i?in adam?s?n!”
“Yok efendim.”

Weed bölüklerin geri kalan?yla da ilgilendi.

Onsuz kim bilir ne kadar zorluk çekerlerdi. K?r?k ya da kenarlar? t?rt?kl? silahlar? tamir ettirmeleri gerekti?inde yak?nlardaki bir köye gitmek zorunda kalacaklard? ve yemekler midelerini isyan ettirecekti.

Nadir bulunan büyülü e?yalar için tanesi birkaç alt?n de?erindeki tespit par?ömenine ihtiyaç olurdu. Bunun yerine Weed onlar? hemen orac?kta tespit skili sayesinde belirledi.

Buren ve Becker’in s???r eti güveci oldu?unu iddia ettikleri tats?z tuzsuz yulaf çorbas?na geri dönmek askerler için tam bir i?kence olurdu, hele de Weed’inkini tatt?ktan sonra.

“Biz a?ç? de?iliz ki!” diye ba??rd?lar Buren ve Becker ayn? anda.

Böylece Weed ve askerler umulmad?k bir arkada?l?k kurdular.

*Pihuv*
Ne zaman Weed ok atsa bir cin griye döndü.

Cinler nispeten güçsüz olarak dü?ünülürler. Onlar silahlar? nas?l kullanmalar? gerekti?ini bilirler fakat silahlar? çocuklar taraf?ndan yap?lm?? gibi basit ve kabad?r. Onlar esas?nda sava?larda say?ya güvenirler.

“Kiyoyo!” Dokuz cinden olu?an bir grup bir anda sald?r?ya geçti.

‘Hadi! Benim k?ymetli EXP puanlar?m!’

Yüzünde kocaman bir s?r?t??la Weed cinleri sessiz kahkahalarla selamlad?. Kolayl?kla EXP toplayarak oklar? rastgele att?. Savunmay? askerler halletti. Weed’in yapmas? gereken tek ?ey mümkün oldu?unca çok ok atmakt?.

Level atlad?n?z.

Level atlad?n?z.

Yeni Skil: Okçuluk

Bu level atlama ç?lg?nl???yd?.

Weed ayr?ca okçuluk da ö?renmi?ti, genellikle okçuluk s?n?f?na özel olan bir skil. Mücadelelerde bir kez bile k?l?c?n? sallamay?p alabildi?ine ok f?rlatt???n? dü?ünecek olursak bu pek de ?a??rt?c? de?ildi.

Yine de askerler biraz bile onu k?skanmam??t?. Sava?lardan sonra Weed oradaki en me?gul insand?. Yemekleri pi?irmi?, silahlar? ve teçhizat? onarm?? ve de yaral?larla ilgilenmi?ti.

Sör Midvale’de acil durumlar için birkaç iyile?tirme iksiri vard? ama emir görevindeki askerlerin bu kadar pahal? ilaçlara gücü yetmezdi. Weed yaralara ?ifal? ot sürüp el sanat? skiliyle bunlar? sarg? beziyle sard?.

 • Skill: Bandaj Skili
 • Kanamay? durdurman? sa?lar.
Sar?ld???nda yaral?n?n can?n? art?r?r.

Bir oyuncu s?n?f?na karar vermedi?i sürece kullanabilece?i skill say?s? maksimum ondur.

Weed’in el sanat? skilinden etkilenen bandaj skilinin taktire ?ayan etkileri vard?. Günde otuz yaral?yla ilgilendi?i için skill h?zl?ca art?yordu.

Bölükler bir hafta boyunca birinci ve ikinci kat? gezerek cinleri öldürdüler. Oyuncular ara s?ra NPC sald?r? ekibi görevine kat?l?p onlarla birlikte yarat?klar? avlad??? için Weed’e k?skanç gözlerle bakt?lar.

Cinleri öldürdü?ü hafta sayesinde leveli yirmi alt?ya ç?kt?. Tamir skili level üç oldu ve art?k level dört olan a?ç?l?k skili ona, yemek servis ettiklerine memnuniyet faktörü dü?ene kadar 50 HP art?rma seçene?i kazand?rd?.

Yine de ba? a?r?s? vard?.

“Görev Bilgilendirme Penceresi”

 • Litvart Zindan?’nda Ara ve Yok et Operasyonu [II]
 • Litvart Zindan?’nda yüz yarat?k bulunmaktad?r. Her birini en az bir kez öldür ve bu sayg?de?er s?n?fa lay?k oldu?unu kan?tla. Görevin tamamlanmas? kaderine do?ru yolu açacak.
 • Zorluk Seviyesi: Bilinmiyor
 • Görev Ko?ullar?: Yok
Kalan Yarat?k Say?s?: 100

Bilge Rodriguez’in görevinde, Weed yüzlerce cini öldürmü? olmas?na ra?men öldürülmesi gereken yarat?k say?s? biraz bile azalmam??t?.

Cinlerle bir hafta e?lendikten sonra, bölükler zindan?n üçüncü kat?na — goblinlerin bölgesine yöneldiler.

Cinleri avlamak aslen çaylaklara birinci elden sava? deneyimi ya?atmak içindi, fakat goblinlerle mücadele etmek canlar? için ciddi tehdit olu?turuyordu.

Cinlerin leveli yirmilerdeydi. Ba?? bo? cinler yirmi üç leveldeydi ve nispeten yirmi sekiz levelli sava?ç? cinlerden daha güçlüydüler, ama isimsiz cinler yirmi leveldeydi.
Öte yandan, goblinler elli level yada üstüydü.


****


Onlar?n silah ve teçhizatlar?, cinlerin sald?r? gücü ve savunmada donand?klar?ndan üstündü. Goblinlerin sald?r? gücü cinlerinkinden be?-alt? kat fazlayd?.

“Art?k dikkat edin. Kendinizi tehlikede hissetti?iniz an derhal geri çekilin.”
“Anla??ld?, Komutan?m!”

Askerler heyecan ve gerginliklerini gizleyemiyorlard?. Cinleri haklamalar?na göre levelleri 23 ila 25 aras? de?i?iyordu, ancak leveli neredeyse kendilerini ikiye katlayan meçhul bir dü?manla yüzle?me dü?üncesi morallerini çöküntüye u?rat?yordu. Tek umutlar? goblinler cinlerden daha az say?dayd?.

“Oof.”
Weed bezgin bir iç çekti. Bölükler ?u anda goblinlerle sava??rlarsa, ?üphesiz ki kaç?n?lmaz ?ekilde yaral?lar?n olaca?? dü?üncesiyle kan? donmu?tu.
‘Üçte bir? Ya da belki de daha fazla? Umar?m tamamen imha edilmeyiz.”

E?er bölükler Weed’in yükümlülü?ünde olsayd?, goblinlerle nas?l sava?aca??n? ö?retmek ?öyle dursun, onlar? goblinlerin dibine getirmeden önce daha çok deneyim ve level kazanmalar? için vakit ay?r?rd?.

Fakat sald?r? ekibi önceden Sör Midvale’in komutas?ndayd?. Weed’in iki seçene?i vard?. Ya önceden oldu?u gibi onlar? takip edecekti ve safi oturup çaresizce onlar?n ölmesini izleyecekti, ya da görevden vazgeçip goblinlerle ba? edebilecek seviyeye gelene kadar kendi ba??na daha çok cüce cin alt edecekti. Onu a??r ?ekilde cezaland?racak olan ikinci seçenek söz konusu dahi olamazd?.

Asl?nda Weed’in askerlerin refah?yla bu kadar alakal? olmas?n?n sebebi, onca u?ra?tan sonra onlarla zar zor bir arkada?l?k kurmu?ken, bo? yere ölmelerini görmek istememesiydi.

“Geliyorlar. Haz?r olun!”
Sör Midvale laf?n? bitirmeden önce birkaç goblin ma?aradan f?rlam??t? bile.
“Kigggg!”
“?nsan, insan!”
“Ölsünler!”
Be? goblin vard?. Askerlerin toplam say?s? onlar? say?ca katl?yordu, 6:1. Weed ilk ad?m? olarak goblinlere bir ok atmay? ve ard?ndan bir f?rsat yakalamay? planlad?, ?üphesiz ki bir goblin büyük bir miktar EXP sa?lard? ve Weed de bunu ölümüne istiyordu.

Fakat askerler donmu?lard?, bulunduklar? yere çivilenmi? gibi hareketsizce duruyorlard?. Ve goblinlerden sava?ma ruhu yay?l?yordu!

Elli level dü?manlar? görünce askerlerin dizlerinin ba?? çözülmü?tü. K?l?çlar? yere dü?mü?, kalkanlar? aç?kça titriyordu.

‘Aptallar…’
Weed dilini ?aklatt?. Goblinler, askerler korkusuzca onlarla sava?salar bile kolay kolay yenilecek gibi de?ildiler ve üstelik ?u an askerler sava? ba?lamadan önce donakalm??t?. Bu olay? felakete sürüklerdi. Weed hemen yan? ba??nda duran Sör Midvale’e bir bak?? att?. ?övalye besbelli askerlerini motive edecek havada de?ildi.

‘Güçsüzler ölümü hak ederler.’
Rosenheim Krall???ndaki ?övalyelik yasas? çok ac?mas?zcayd?. Weed ileri bir ad?m att?. Yay?n? s?rt?na savurdu ve demir k?l?c? ald? eline.
‘U?runda çok çabalad???m bu dostlu?a inan?yorum.’

Sonra Weed, onun önceki sava?larda yapt?klar?n? bilen askerlere ak?l almaz gelecek bir ?ey yapt?. Bir sava? naras? atarak goblinlere sald?r?ya geçti!
“Yatz!”

Weed’in k?l?c? o kadar kolay hareket ediyordu ki içine bir bo?unal?k hissi dolmu?tu. Yüksek statlar?yla kendi leveli ve goblinlerinki aras?ndaki fark? telafi edebilirdi, ancak k?l?c?n yak?n temas? tehlikeliydi. Daha uzun m?zraklarla donanm?? olan goblinlere k?l?ç pek de i?lemiyordu.

‘Savunma amaçl? bir kalkan?m yok. E?er bana isabet ederse, ölürüm.’
Goblinler Weed’in k?l?c?n? engellediler ve neredeyse ayn? anda m?zraklar?n? ona do?rulttular. Weed çömelip kurtuldu. Bunu inan?lmaz reflekslerine ve h?zl? k?vrak zekas?na borçluydu. Goblinlerle ciddi anlamda sava?mak gibi bir niyeti hiç olmam??t?, bu yüzden müteakip sald?r?lar? lalettayindi.

“Geber, insan!”
“K?l?c?n berbat!”
Goblinler be? m?zrakla içgüdüleri önderli?inde rasgele sald?r?yorlard?. Weed k?l?c?n eri?im alan?na yakla?mad??? sürece m?zraklar taraf?ndan ?i?e geçirilme riski pek yoktu. Yine de m?zraklara yakla?arak tehlikedeymi? numaras? yapt?. Bu manzara askerlerin gözlerinde güçsüzlerin umutsuz sava?? gibiydi.

Weed’in leveli onlar? a?al? çok olmas?na ra?men, onu sadece tamirci, a?ç? ve ilkyard?mc? gibi el i?i yapan her eve laz?m biri gibi görüyorlard?. Goblinlerle dövü?en Weed’di. Askerlerin gözlerinde titrek bir özgüven ????? belirdi.

Birkaç de?i?iklikten sonra Weed birkaç ad?m geriledi ve gürlercesine ba??rd?.
“Onlara bak?n! Goblinler göründüklerinden daha güçsüz! Bize bak?n! Biz say?ca fazlay?z! Yaln?z de?ilsiniz; birbirimize sahibiz! Yolda?lar?m?z omuz omuza arkam?z? kolluyor!”
“Hoo-hah!” Askerler hemen morallerini geri kazand?lar.
“E?er Weed’in arkas?nda korkak gibi saklanmak bize yak??maz!”
“Kalk?n ve sava??n!” Direk goblinlere hücum ettiler.

Weed yakla?an bir meydan kavgas? sezdi ve kendini sava?tan çekti.
“Bu adiler sadece m?zrak kullan?yor. E?er m?zraklar?n ula??m alan?nsa sava??rsak, bu sadece bize daha çok zarar verecektir. Siper olun. Kalkanlar?n?z? havaya kald?r?n, ileri ad?m mar?. Aradaki bo?lu?u daralt?n ve m?zraklar?n? serbestçe atmalar?na engel olun.”
“Anla??ld?!”
“Emredersiniz!”

Weed s?rayla samimi bir ?ekilde komutalar verdi.

Aralar?ndaki arkada?l?k en yüksek seviyeye ula?t??? için emirleri askerler taraf?ndan kabul edilmi?ti.

Goblinleri zor kullanarak geri ittiler. Askerlerin üçte ikisi ön saflarda siper oldular, kalanlar da k?l?çlar?n? ellerine ald?lar.

?lk iki s?ra kalkanlar?n?n ard?ndan sald?rarak goblinlerin m?zraklar?n? geri püskürttüler, ki bu da beyinsiz dü?man? epey bir ?a?k?na u?ratt?. Mesafe bir darald? m?, k?l?ç taburu k?l?çlar?n? sallamaya ba?lad?lar.

Liderlik +3 Puan (+3 LEA)


Aylak aylak gezinen Weed’in etkisi üç puan artm??t?. Etki stat?n?n NPC bölükleri üzerinde etkisi vard?, hayvanlar? evcille?tirmeyi ve paral? asker tutmay? da kolayla?t?r?yordu.

Weed’in konu?mas?ndan moral kazanan askerler harekete geçtiler, Weed’in liderli?i kabul gördü.

*Çaat*

Çok daha yüksek levellerine ra?men goblinler, kendilerinden say?ca alt? kat daha fazla olan bölükleri yenemediler.

Koordine sald?r?lar? goblinleri ard? s?ra gri bir ????a dönü?türdü.
Bu Roma lejyon taktikleri e?it asker say?s? olan ordular?n sava?? söz konusu oldu?unda etkisiz olurdu, ama otuz ki?ilik kalkanl? bir ordu, dört taraftan sald?rarak uzun m?zraklar? silah edinmi? goblinleri bozguna u?ratt?lar.

Weed’in bölüklerin arkas?na s???n?p att??? birkaç ok da goblinlerin daha çok dikkatini da??tm??t?.

Be? goblin! ‘Onlardan birini de ben yendim!’

Weed sava? sahnesini gözlemlemi?ti ve bir goblin öldü ölecek gibi oldu?unda okunu direkt goblinin boynuna f?rlatm??t?.

Level atlad?n?z.

Weed level yirmi alt?da oldu?undan cinler eskisi kadar EXP vermemi?ti. ??in ne taraf?ndan bakarsan bak yine de biraz fazlayd?, ama Weed için çok dü?üktü.

Bir goblin bir cinden daha farkl? boyutlara sahiptir. Weed goblini öldürdü?ünde, bu tek ba??na bir sonraki levele, yani yirmi yediye kalan yüzde otuz yedilik k?sm? dolduruyordu ve de?i?tirmek için de fazladan yüzde on al?yordu.
‘Level 50’de goblinler cinlerden çok faha fazla EXP veriyorlar.’

Weed bir goblini devirmek için can at?yordu. Askerler etraf?nda olmasayd? ne yapard? bir tek Allah bilirdi. Bundan daha iyi bir avlanma yeri bulmak hayli zor olurdu.

“Kazand?k!”

Askerler k?l?çlar?n? havaya kald?rarak zaferle hayk?rd?lar. ?lk goblinleri ba?ar?yla def etmelerinin vermi? oldu?u güvenle sarmalanm??lard?.

“Goblinler bizim için çocuk oyunca??yd?.”
“Yok yok, kolayca yendik çünkü Weed’in emirlerine uyduk.”
“Onda liderlik yetene?i var.”
“Dü?man?n gücünü ölçmekte mükemmel.
“Onun komutas? alt?nda, ya?ama ?ans?m?z epey yüksek olacak.”

Sava? bitti?inde askerler Weed’e s?rt?na vura vura iltifatlar ya?d?rd?lar. ?ans tanr?ças? ona destek oluyordu! Yine de Weed bak??lar?n? dikkatlice Sör Midvale’e yöneltti.

?övalye, komutas?n?n sadece bir yabanc? taraf?ndan çi?nenmesine gücendiyse, Weed’i yarg?lamadan öldürme hakk? sonuna kadar vard?, yine de Weed onun ?övalyeyle olan arkada?l??? bu durumda en kötüsünü engelleyece?ine dair kendini temenni ediyordu.

Sör Midvale goblinin cesedine bir an derincene dü?ünerek bakt? ve sonra Weed’e döndü.
“Sen iyi bir askersin Weed-nim. Sende büyük yetenek görüyorum. Kraliyet muhaf?zl???na kat?lmaya ne dersin?
“Kraliyet muhaf?z??”
“Rosenheim Krall???’n?n ?erefli ordusunda bir subay olacaks?n. Denarion mevkiisinden ba?layacaks?n.”

*Ç?n*

 • Bir i? teklifiniz var!
E?er i?i kabul edersen, Rosenheim ordusunda askeri Denarion mevkisinde olacaks?n. On piyade komutanda olacak. Düzenli e?itim ve ayda elli gümü?lük gelir hakk?na sahip olacaks?n. Bu i? teklifini kabul ediyor musun?

Düzenli e?itimi tamamlamak ?art?yla belli ba?l? temel k?l?ç teknikleri ö?retilip, k?l?ç kalkan gibi bir miktar askeri teçhizat verilir. ?üphe yok ki onlar ?ehirdeki en keskin demir k?l?ç ya da benzeri bir silah de?ildi ve sadece savunmaya yarayan a??r bir kalkand?.

Weed kafas?n? sallad? çünkü plan?na göre, kendine bir meslek belirlemek için henüz çok erkendi.

“Beni böyle yüksek bir mevkiiye lay?k gördü?ünüz için beni onurland?rd?n?z, efendim. Ancak bunu kabul edemem. Kraliyet muhaf?zl??? ?üphesiz çok arzulad???m bir ?ey, fakat kendimi etraflarda dola??p fakir ve güçsüzlere yard?m etmeye adamak ve ?u anl?k kötü yarat?klar? yok etmek istiyorum. Damarlar?mda bir avarenin kan? ak?yor, Sör Midvale.”
“Pekala, öyle olsun. E?er olur da fikrin de?i?irse bana haber ver. ?imdilik adamlar?m?n ba??na geç.”
“Bunu gerçekten yapabilir miyim?”
“Bu benim görevim, ama adamlar?m senin pe?inden gelip bir sürü ?ey ö?reniyormu? gibi görünüyor. Arkada kal?p liderli?inin onlara ne kadar önderlik edebilece?ini izleyece?im.

Sör Midvale Sald?r? Ekibi’nin komtas?n? Weed’e devretti.

?imdilik, askerler en az?ndan bu zindanda da olsa onun emirlerine uymak zorundayd?lar. Tabi ki tek bir sözüyle askerlerin kendilerini ate? çukuruna atacak sadakati göstermelerini beklemiyordu.

Weed’in etkisi oldukça dü?üktü, bu nedenle askerlerle olan arkada?l?klar?na güvendi. Yine de yeni görevi dolay?s?yla epey heyecanl?yd?.
‘Güzel! Bu durumdan sonuna kadar yararlanaca??m.’ dedi kendi kendine.

Weed h?zl?ca yay? yerine koydu, k?l?c?n? ç?kard? ve yukar? kald?rd?. Bu onun yeni edindi?i mevkisinin bir göstergesiydi. Bölüklerinin sava?taki son davran??lar?n? dü?ününce yay? tutmak çok da etkili olmazd?.

“Dinleyin, askerler! Benim ad?m Weed ve an itibariyle sizin komutan?z? üstleniyorum. Sizden emirlerime itaatkârca uyman?z? istiyorum.”
“Emredersiniz, Komutan?m!”
“Öncelikli hedefim kazas?z belas?z zindan? duman etmek. Elinizden geleni yap?n, bir damla kan bile bo?a akmayacak.”
“Emredersiniz, Komutan?m!”

Weed Sör Midvale’den komutay? ald???ndan beri bölüklerin ona olan davran??lar? ciddi bir ?ekilde de?i?mi?ti.

“Buren, Becker.”
“Evet, Komutan?m!”
“Siz bundan böyle gözcüsünüz. Ordunun ba??nda durup bölgelerdeki dü?manlar? belleyeceksiniz. Sava?t???m?z zamanlarda bile yakla?an en ufak dü?man? dahi bulmal?s?n?z.”
“Emderedersiniz, Komutan?m!”

Weed bölükleri onlara öncülük eden iki gözcüyle ilerletti. K?sa süre sonra Buren soluk solu?a onun yan?na ko?tu.
“Komutan?m.”
“Söyle.”
“Buren rapor ediyor, efendim! Saat on iki yönünde yedi goblin bulunmaktad?r, iki di?i goblin ve be? ak?nc? goblin.”

Weede’in gizli veritaban?na göre ak?nc? goblinler 58 level yarat?klard?.

“?yi i? ç?kard?n, Buren. Askerler, durun!”
Weed bölüklere aç?kl?k bir alanda durup birkaç tuzak kurmalar?n? emretti. Daha sonra goblinlerin bulundu?u yere tek ba??na gitti.

Buren’in dedi?ine göre yedi goblin burada kestiriyordu. Weed yay?n? ald? ve oku en uzaktaki gobline f?rlatt?. Ok hedefe isabet etmeden önce Weed dönüp kaçt?.

*H???rt*

“Kyah, insan!” goblinler etrafa bak?nd?lar ve Weed’i görüp hemen pe?inden ko?tular.

Weed biliyordu ki e?er bu yedi gobline yakalan?rsa, hiç ?ans? kalmayacakt?. Aya?? tak?lmamas? için dua etti.

*Gümm*

Weed goblinlerin kendisine neredeyse yeti?ti?ini anlay?nca bir an ürperdi. Ellerinde m?zraklarla goblinler koca ad?mlarla kendisine do?ru ko?uyorlard?.
‘Tanr?m, tüylerimi diken diken ettiler. Deh?et oyun diye buna derler. Yok yok, benim için en haval? i? bu.’ diye söylendi kendi kendine.

Tehlikenin e?i?inde bile Weed’in dü?ünceleri hâlâ olumluydu. Yaln?zd? fakat bölüklerinin sakland??? yere bir ula?t? m? güvende olacakt?. Weed paçalar? tutu?mu? gibi h?zla ko?tu ve nihayet aç?kl?k alana ula?t?.

“Komutan?m!”
Buren ve Becker gördü?ü ilk yüzlerdi.
“Sava?a haz?r olun. Goblinler geliyor!”

Weed’in sesi bo?lukta yank?lan?rken yedi goblin ma?aradan f?rlad?. Sadece bir saniye içince, kaderleri belli olacakt?.

“Ha?”
Aptal ve saf goblinler askerlerin sakland?klar? kayalar?n ard?ndan aniden ortaya ç?kmas? yüzünden afallam??lard?. Ard?ndan askerler yanan me?aleleri goblinlere f?rlatt?lar.

“Kö?eye s?k??t?lar!”
“Sald?r?n!”
“M?zraklar? var. M?zraklara dikkat edin! Yaralananlar ciddi olsun olmas?n geri çekilsinler.”

Weed bölüklerin ba??na geçece?ini bilseydi, daha çok tuzak ve kapan getirirdi. Ortada ba?ka alet yokken akl?na gelen en iyi fikir goblinlere me?aleleri f?rlatmak oldu.

Yine de askerler iyi sava??yorlard?. Otuz bölük goblinleri tek tek bulup ard? ard?na öldüren bir makine gibiydi. Moral denen haddi hesab? olmayan bir de?i?ken sayesinde güçlenmi?lerdi.

Söz konusu yarat?klar da olsa NPCler de olsa, moral sava?larda daima katî rol oynar. Askerler yeniyetme liderleri Weed'e inanm??lard?. Öte yandan üzerlerine hücum eden me?aleler yüzünden afallam?? olan goblinler insanlar taraf?ndan çevrelenip tuza?a dü?tüklerini fark etmi?lerdi, bu yüzden tekrar sava?ma arzular? kaybetmi?lerdi.

"Hilekâr insanlar bize sald?rd?lar!"
"Kieeekk! Kaçal?m, can?m?z? kurtaral?m!"
"Sizi canl? b?rakaca??m?z? m? san?yorsun?"

Askerler dü?manlar?n? durmaks?z?n itip kakarken Weed'in gözleri parlad?.
"Çevrelerini ku?at?n. Ma?aran?n giri?ini kapat?n!"
"Emredersiniz, Komutan?m!"
"Yaral?lar derhal geri çekilsin ve ilk yard?m als?n. Canlar? tam olan di?er askerler savunmaya odaklans?n. Tedavi görenler beklemede kals?n. Emir verdi?imde sava?a kat?lmaya haz?r olacaks?n?z."

Askerler Weed'in komutas? alt?nda, ikisi okla vurulmu? olan goblinleri hareketsiz hale getirdi.

Weed hayat?n? riske att??? için en az?ndan iki goblinle idare etmeyi hakketti?ini dü?ünüyordu.

Yüksek levelli goblinler hat?r? say?l?r bir süre dü?ük morale ra?men durdurulmu?tu, ama Weed bölükleri üçe bölüp s?rayla dü?man?n enerjisini tüketmelerini emretti?inde, yarat?klar gri ???lt?lara dönü?mü?lerdi.

Goblinler artlar?nda dokuz gümü?lük, çelik kalkan ve bronz m?zrak b?rakt?. Buren ve Becker emredildi?i gibi onlar? almaya giderken Weed müdahale etti.

"Asker, dinle! Cesaretinizden dolay? sizle gurur duyuyorum. Ganimetleri her zamankinden daha farkl? bir ?ekilde pay edece?im."
“…?”

“Goblinlerle en cesurca sava?an askeri ödüllendirece?im. Bir ?artla— önümüzdeki sava?ta yer alamayacak kadar a??r yaralanmam?? olmal?. Önceli?im sizi ailelerinize sa? salim ula?t?rmak.”
“Emredersiniz, Komutan?m!”

Weed’in konu?mas?yla bölüklerin gözleri hayranl?kla doldu.


Liderlik +2 Puan (+2 LEA)


Weed elinden gelseydi tüm e?yalar? kendine al?rd?, ama kendini kontrol alt?nda tuttu. E?er askerlerle olan dostlu?u sekteye u?rarsa, dü?ük etkisi onu isyan ihtimalinden ve hatta idamdan koruyamazd?.

Sör Midvale’in varl??? ak?l almaz açgözlülü?ünü gizlemek için Weed’in omuzlar?na daha da yük oldu. Bölüklere liderlik ederek Weed sistematik olarak üçüncü kattaki goblinlerin kökünü kuruttu.

Fakat bir gün Sör Midvale yüzünü buru?turarak; “Weed-nim, görevin ilerleyi?i yava?lad?. H?zlansan iyi olur.” dedi.
“Aff?n?za s???n?yorum, efendim.”
Bu askerleri di?er alaylardan getirttim. Onlar? süresiz olarak tutma yetkisine sahip de?ilim. Görev i bir ay içinde tamamlamal?lar ve esas alaylar?na geri dönmeliler.”

Weed’in zaman s?n?r?ndan haberi yoktu. Sadece askerler buna zorunlu gibi görünüyordu. Yine de Weed ad?mlar?n? h?zland?rmad?.

Alt? ya da daha fazla gobline kar?? onlar? daima bir iki ok atarak bölüklerinin galip gelece?i en yak?n aç?kl?k alana çekti. Alt? goblinden daha fazla olma ihtimaline kar?? da askerlere dü?manla direk sava?malar?n? emretti.

Weed askerleri son adama kadar tamamen iyile?medikçe sava?maktan kaç?nd?. Güveçler yap?p hasara u?ram?? silahlar? ve teçhizatlar?, en iyi ?ekilde kullan?labilsinler diye tamir etmeye devam etti.

****

Sald?r? ekibi üçüncü kat? da temizledikten sonra Weed otuz yedi, adamlar? da otuz dört levele ula?m??t?. ??te ?imdi zaman? gelmi?ti, gerçek av zaman?.

"Hücum!"
"Düzeninizi koruyun! Hücum!"
Weed'in emriyle, askerler ç?lg?na dönmü? insanlar gibi hareket etmeye ba?lam??lard?. Onlara göre, goblinler hiçbir ?ey de?ildi.

"Yatz! Yatz!"
"Geberin, sizi çirkin hayvanlar!"
"Siz, peynir-yiyen i?renç kurba?alar. Sizi yeryüzünden temizleyece?im!"

Askerler önlerindeki kalkanlarla goblinleri püskürtmü?lerdi. Askerlerin a?z? bozuktu çünkü Weed onlara Rodriguez'in sözlü?ünden dört harfli kelimeler ö?retmi?ti. Askerler ba?armas? imkans?z gibi görünen zamanlarda bile korkusuzca kükreyerek sald?rm??lard?. K?l?çlar?yla goblinlerin delici m?zraklar?ndan daha enerjiklerdi.

Weed askerlerinin yolda?lar?na güvenmesi için ayn? düzeni muhafaza ediyordu ama askerler oldukça pervas?zd?. Arkalar?nda binlerce goblin cesedi b?rakarak defalarca goblinleri öldürmü?lerdi.

Weed'in agresif taktikleri, bölüklerin koordine sald?r?lar? ile goblinlerin defans?n? k?rmalar?n? sa?lam??t?. Otuz k?demli askerden olu?an bölük göz aç?p kapay?ncaya kadar alt? goblinlik bir müfrezeyi yok etmi?ti.

"Sava?? kazand?k. ?imdi kahramanl?k düzeyimize göre ganimetleri payla?al?m. Hosram ve Dale."
"Ya?as?n!"
"Onar?ma ya da dinlenmeye ihtiyac? olan askerler var m??"
"Hay?r, komutan?m!"
"Yok!"
"O zaman devam edelim. Ke?if birli?i, rapor!"

Buren ve Becker, s?rayla gözlemledikleri goblinlerin say?s?n? ve yerini bildirmi?ti.
"Becker rapor ediyor, komutan?m! Sekiz goblin yüz metre uza??m?zda saat dokuz yönünde bulunuyor. Biri simyac? olmak üzere alt? sava?ç? goblin ve bir normal goblin bulunmaktad?r."

"?lerleyin!"
Askerler rahat bir ?ekilde, ne h?zl? ne de yava? denebilecek tempoda ko?maya ba?lam??lard?. Onlar sava?tan sonra toparlanmak ve yeni bir sava?a haz?rlanmak için ko?turmaya ba?lam??lard?.

"?.. in.. insanlar!"
"Dü?man! Hepsini öldürün!"
Goblinler direnmeye ba?lad? ama bu direni? bo?una olmu?tu. Askerler art?k goblinlere üstün gelmenin verdi?i moralle, deneyimli sava? gazileri olmu?tu ve Weed'in att??? ok, goblinler için idam cezas? olmu?tu.

Weed sava?la yakînen ilgiliydi. Ve oklar?n? sadece son vuru?u yapmaya yönelik kulland??? için okçuluk yetene?i h?zla geli?mi?ti. Weed goblinlerin gruplar halinde adamlar?n?n etraf?n? çevirmesini engellemek için ok kullanarak uyar? at??lar? yap?yordu. Ana hedef olmalar?na ra?men hiçbir goblin askerlerden herhangi birinin hayat? için tehlike olu?turmuyordu.

Dü?ünün ki bir goblin m?zra??n? size do?ru f?rlatm?? ve sizin lideriniz o goblinin kafas?nda oklarla delikler açm??, siz korunmu? hissedersiniz ve ona kar?? daha sad?k olursunuz, de?il mi? Ayn? mant?kla, Weed birkaç askerin hayat?n? son saniyede kurtarm??t?.

Bölükler goblinleri en h?zl? ve etkili yolla avlam??lard?. Dördüncü kat?, üçüncü kattan daha h?zl? temizlediler ve hatta bunu birçok goblinle kar??la?t?klar? be?inci katta da devam ettirdiler.


****


Askerler kendilerine yüksek gazi leveli veren dövü? skilinde ustala?t?kça, goblinlerle bire bir dövü? yapabilme yetileri do?uyordu.

Yine de, Weed savunmaya odaklanma ve goblinleri say?ca a?ma gibi eski taktiklerden kopam?yordu. Adamlar?ndan baz?lar? ukalal?k edip bunu b?rakarak yerine bir oyun alan?nda e?it ?artlarda sava?malar? gerekti?ini söylüyordu. Weed yine de istifini bozmad?.

“Bu i?renç goblinlerin adil bir dövü? hak ettiklerini dü?ünmeyin! Daha önce hiç yarat?klarla düello etmek isteyen bir ?övalye gördünüz mü? E?er böyle biri olsayd?, yarat?klara kar?? onurunu koruyacak kadar aptal olurdu. Biz onlarla bar??? geri getirmek ve Rosenheim halk?n? korumak için sava??yoruz. ?unu akl?n?zda tutun; e?er sadece ahlakî de?erleriniz nedeniyle bir goblinin i?ini bitirmekte tereddüt ederseniz, o zaman bunun sonuçlar?n? silah arkada?lar?n?z ödeyecek!”

Weed’in liderli?i otuz askerli ordusunu kontrol alt?na alm??t?. Goblinle tek ba??na sava?an biri tan?nma hakk?nda vazgeçmi? olur. Bir sonraki sava?tan muaf tutulur. ?lk ba?ta tehlikeden uzak olaca?? için sevinse de daha sonra tek yapabilece?inin arkada kal?p yolda?lar?n?n level atmas?n? izlemek oldu?unu fark eder.

Bu örnek herkese ders olarak ö?retilir, bu nedenle bölükler mümkün oldu?unca goblinleri k?l?çtan geçirdiler. ?üphesiz Weed’in a?z?ndan ç?kanlarla beyinleri y?kanm??t?. Piyade Dövü? Teknikleri 101.

Weed bir aydan az bir zamand?r ke?if ekibine Litvart Zindan?’n?nda öncülük ediyordu. Henüz bir haftalar? daha oldu?una göre üçüncü kata geri dönüp zemin kata giderken de tekrar iyile?mi? olan goblinlerin kökünü kaz?yabilirlerdi.

Sava? ba?lar ba?lamaz askerler ku?atma düzeni olu?turarak kollara ayr?ld?lar ve birkaç solukta dü?manlar?n? yerle bir ettiler. Sava? biter bitmez bir ötekine do?ru ilerlediler.

Bir asker dahi ölmedi. Litvart Zindan?’nda Ara ve Yok et Operasyonunu bölükler 57 levelle ve Weed ise 62 levelle tamamlam??t?. Rosenheim Ordusu’ndaki denarionlar?n levelinin k?rk küsür oldu?unu dü?ünecek olursak, Weed’in ba?ar?s? ola?anüstüydü.

“?yi i? ç?kard?n, Weed-nim. Bize büyük yard?m?n dokundu.”
Sör Midvale Weed’e ?a??rd??? gerçe?ini gizlememi?ti.

“E?er senin cesaret ve liderli?ine sahip be? adam?m?z daha olsayd?, Rosenheim yarat?klar taraf?ndan hiç zarar görmemi? olacakt?. Bir kraliyet ?övalyesi olarak, burada sana centurionl?k teklif ediyorum. Teklifimi kabul edecek misin, Weed-nim?”

Ding!

 • Bir i? teklifiniz var!
 • E?er i?i kabul edersen, Rosenheim ordusunda askeri Centurion mevkisinde olacaks?n. Yüz piyade komutanda olacak. Düzenli e?itim ve ayda üç alt?n gelir hakk?na sahip olacaks?n.
Bu i? teklifini kabul ediyor musun?

Bir yüz askerlik bölük komutan?, bir centurion, K?z?l Ordu’da bir y?l tecrübeli ?övalyelik terfisi alan bir yard?mc? ?övalye say?lmaktad?r. E?er ba?ka oyuncular olsayd? bunu seve seve kabul ederlerdi, ancak Weed zerre etkilenmemi?ti bile.

“Bunu duydu?uma çok minnettar?m, Sör Midvale. Ancak bunu kabul edemem.”
“Ah Freya’m! Ba?ka bir iste?in varsa söyle Weed-nim. Eminim ki bir ortas?n? buluruz.”
“Teklifiniz.. en büyük dile?imden de öte. Fakat tüm iste?im sadece Rosenheim Krall???’nda bar?? ve bolluk bereket. Kalbim bir sürü yere gidip yard?ma muhtaçlara bir el uzatmaya yetti?i sürece, bir mevkide kalmak için çok erken. Sonbahar hasad?ndan sonra yarat?klar? yok etmek ad?na ba?ka bir göreviniz varsa ya da Rosenheim istila edildiyse, Rosenheim Ordusu’nun yi?it askerlerine öncülük etmek ve tüm hizmetimi sunmak için ilk gelenlerden olaca??m.”
“Ben seni anlad?m, Weed-nim. Kraliyet Ordusu’nun kap?lar? sana daima aç?k olacakt?r.”
Sör Midvale ho?nut bir ?ekilde teklifi geri çekti.

“Görevi tamamlad???m?za göre, tekrar Kale’ye dönece?iz. Bize e?lik edecek misin?”
“Burada yap?lacak i?lerim var, efendim.”
“Ne oldu?unu sorabilir miyim?”

Sör Midvale merakl? görünüyordu. Son dört haftad?r Weed günde otuz iki porsiyon güveç pi?irmi?ti. Deneyimli a?ç?l?k skili harikulade yeme?i tam zaman?nda yeti?tiriyordu ve Weed’le s?k? bir arkada?l?k kuran Sör Midvale yeme?e a??k olanlardan biriydi.

“Bilge Rodriguez için görevi halletmeliyim.”
Weed, goblin imhas?n?n görevin gereklerini kar??layaca??n? farzetmi?ti ancak bir hesap hatas? yapm??t?. Yok etti?ini dü?ündü?ü yarat?klar?n say?s? hâlâ bir dü?ü? belirtisi göstermeden 100’deydi. Her halukârda, kaba bir hesapla her katta yüzlerce goblin vard?.

Rodriguez’in görevi Litvart Zindan?’ndaki tüm ‘yarat?klar?’ ortadan kald?rmakt? fakat yüzü a?k?n say?lar? nedeniyle cüce cin ve goblinleri hedeflemek pek mümkün de?ildi.

“Anl?yorum, Weed-nim. Bilge’den bir görev.. Anlad?m. Kale’ye seninle birlikte dönmek isterdim, fakat görünen o ki kader yollar?m?z? burada ay?r?yor. Yine de Arse’? sana ödünç verece?im.”
“Arse? Kimin at??”
“Geçen gün burada sürdü?ün at? çoktan unuttun mu?”
“Sak?n bana…”
Weed bir anda kafas?nda a??r ve kal?n bir yük hissetti. At onu iki arka baca??yla tekmeleyip elini ?s?rm??t?! ?imdi at?n ad?n?n Arse oldu?unu hat?rlad?. Bir ayg?r bozuntusu için ne utanç verici bir ad!
“Kale’ye dönü? yolu ats?z büyük vakit kayb?na neden olacakt?r. ??te Arse hizmetinde.”
“Te?ekkür ederim, ama gerek yok efendim. Ata ihtiyac?m yok.”
“Sadece yapt?klar?na bir kar??l?k olarak, Weed-nim. Lütfen kabul et. Görevini bitirdi?inde Kraliyet Çiftli?ine geri getirirsin.”
“…”

Sör Midvale diyeceklerini söyler söylemez hemen döndü. Bu davran??? ba?ka bir ?ey duymak istemedi?ini belli ediyordu, konu kapanm??t?. ?övalye Weed’in iyili?i için böyle yapm??t? ancak Weed bunu zerre istemiyordu. Öyle vah?i bir ata nas?l katlanabilirdi ki? Kesinlikle o attan nefret ediyordu ama yine de kabul etmek zorundayd?, aksi halde kraliyet ?övalyesini tekrar mahçup edecekti.

“Kamutan?m, sizi özleyece?im.”
“Hepimiz eve sa? salim gidiyoruz, sayende!”
“Lütfen Kale’ye geldi?inizde beni ziyaret edin.”
“Merkez bulvarda bir han i?letiyorum. Her zaman beklerim.”
“Ailemin bir restoran? var. E?im sana harika bir yemek haz?rlayacakt?r, seninkiler kadar güzel olmasa da!”
Askerler Weed’i u?urlamak için yan?na gelmi?ti. En iyi puan? elde eden bir iki ki?i daha iyi bir mevkii aray???na girebilecekken, yüksek level gaziler muhtemelen bir üst mevkiye, en az?ndan denarionl??a terfi edeceklerdi. Weed ast? olan tüm askerlerin elini s?kt?. Eli ?s?nm??t?, bir tokala?ma birkaç dakika sürüyordu.

“Gerçekten gitmek zorunda m?s?n?z?”
“Sizle birlikte kalmak istiyorum, Komutan?m. Ancak ben Rosenheim Ordusu’nun ?erefli bir askeriyim. Kendi bölü?üme geri dönmeliyim.”
“Komutan?m, sizi özleyece?im!”

Weed’in gözlerini belli belirsiz bir ho?nutsuzluk bürüdü. Bu askerleri e?itmek için ne kadar da u?ra?m??t?! Yirmili levellerde yeni yetme askerleri sava? skilinde birer gaziye dönü?türmek ilk ba?ar?s?yd?. Art?k Weed krall?k taraf?ndan soyguna u?ram?? gibi hissediyordu.

“Millet, iyi yolculuklar!” dedi Weed.
“Yolunuz aç?k olsun, komutan?m!”
“Komutan?m, daha sonra benim mekan?ma u?ramal?s?n?z!”

Eski bölü?üyle isteksiz bir vedala?man?n ard?ndan, Weed tek ba??na yola devam etti.

Litvart Zindan? Grave Da?lar?n?n giri?indeydi, Kaleden yola ç?karak at s?rt?nda üç saatlik bir yolculuk.

Weed’in sürdü?ü tay ara s?ra rotadan ç?k?p ba?ka yönlere gidiyor, hatta aheste aheste otlan?yordu.

Zindan?n önünde atlara göz kulak olan bir asker onlar? bekliyordu.
“Johnson, atlara iyi bak.”
“Peki, efendim.”

Sör Midvale’den gelen emir üzerine atlar? askere emanet ettiler ve zindana girdiler. Weed nihayet taydan kurtulmu?tu.

“Sava?a haz?r ol!”
“Sava? düzenine geç!”
Emir üzerine askerler çelik kalkan? siper ald?lar, m?zrak ve oklarla silahland?lar. Onlara k?yasla Weed’in ekipman? ac?nacak haldeydi. Bir demir k?l?ç ve yay.
Mesaj s?rayla iletildi.

“Bir tek bunlar m? var, Weed-nim?”
“Evet, efendim.”
“Ön saflarda sava?mak için yeterli donan?m?n yok. Arkada kal ve bölüklere destek ol.”
“Peki, efendim.”

Bölükler kalkanlar? önlerine tuttular ve zindanda ilerlemeye ba?lad?lar. Weed arkadan onlar? takip etti.

Biraz ilerledikten sonra bir ate?in etraf?na kamp kurmu? ve bir ?eyler pi?iren be? cüce cine rastlad?lar. Bölüklerin aniden belirmesinden ?a?k?na dönmü? cinler hemen aya?a f?rlad?lar.
“Gaah!”
“Dü?man! ?nsan sald?r?s?!”
Cinler 20 level cücemsi yarat?klard?, boylar? bir metrenin biraz üstündeydi. Kal?n tahta kalkan ve bronz k?l?çla donanm??lard?.
“Öldür, öldür!”
“Kötü insan? def et! Onlar evimizi mahvediyorlar! Aya?a kalk?n, cesur cin sava?ç?lar?!”

Cinler ayakland???nda askerler gerildi. S?k? talim kamplar?ndan yeni ç?km?? olan acemi askerler daha önce bir sava?ta yer almam??lard?. Weed Sör Midvale’e bakt?, fakat ?övalye adamlar?n? herhangi bir yaralanma olay? sorun olmayacakm?? gibi kay?ts?z gözlerle izliyordu.

‘Bir ?övalyenin askerlerinin ölüp ölmeyece?ini umursamas? gerekmez mi? Belki de onlar?n ilk elden dövü? deneyimi kazanmalar?n? istiyordur.’ diye dü?ündü Weed.

Askerler hemen çizgisel düzene geçtiler ve cücelere kar?? sald?r?ya geçtiler. ?ki cüce sapanla ta? f?rlatt?lar ama bunlar bölükleri etkilemedi bile. Dü?mandan say?ca fazla olduklar?ndan ve daha iyi donan?ma sahip olduklar?ndan, askerler az birkaç yaral?yla cücelerden üstündüler. Her bir cüce yenildi?inde, ufak birer metal parças? yere dü?tü.

“Buren, Becker, kalanlar? toplay?n.”
Sör Midvale’in isimlerini söyledi?i askerler metal parçalar? toplamaya ba?lad?lar. Ya bak?rd?lar ya da kötü eritilmi? dü?ük de?erli demir parçalar?yd?lar, fakat tar?m araçlar? için yeterliydiler.

Krall???n böyle bir görevi gerçekle?tirmesinin, yeni askerler yeti?tirmek ve kenar mahallelerdeki güvenli?i onarmak haricindeki nedenlerinden biri sava? ganimeti toplay?p bütçeye iyi bir kâr getirmekti.

“Benim de harekete geçmem gerek…” dedi Weed kendine.
Bir sonraki çat??mada Theo Grande’nin Yay?’n? ald? ve cinin boynuna ni?an ald?.
‘Nefesini tut, ellerini sabit tut ve hedefe ni?an al.’

*Pihuv*
Weed’in çevikli?i ve el sanat? skili oklar?n?n tam hedefe ula?mas?n? sa?lad?.

Level atlad?n?z!

Weed üç cini de öldürdü?ünde bir level mesaj penceresi belirdi. Bu levelleri yirmiden fazla olan cinler, henüz 13. Level olan Weed’e epey bir EXP verdi.

Oklar?yla vurulan her cin hemencecik yere dü?tü çünkü Weed can? tükenmek üzere olanlar? hedeflemi?ti.

Askerler ön saflarda hayatlar?n? tehlikeye atarken Weed zekice arkadan ate? ederek kolay bir zafer elde etti.

Bu bencilce ama güvenilir bir taktikti. Bir evi ate?e veren bir kundakç?, yanan evden mücevherat ve çini çalan bir kom?udan daha iyidir, de?il mi?

Weed’in yapt??? oldukça kötüydü, yarat?klarla sava?mak için kan ter içinde kalan silahlanm?? arkada?lar?n?n tüm avantaj?n? kendi üzerine alm??t?. ?yi bir adam bu denli bir suistimâl yapamazd?.

Di?er taraftan Weed, askerler fark ettiklerinde takti?in i?levini kaybedece?inden ve onu ele?tireceklerinden endi?eliydi. E?er bir cin son darbeyi almadan bilinmezlerden bir okla vurularak ölüp yere y???l?rsa askerlerin ne kadar aldat?lm?? hissedeceklerini dü?ünün.

Weed sadece umutsuzca sa? kalmaya çal??arak kaçan cinleri vuruyordu, ya da bir asker iki üç cin taraf?ndan çaresizce ku?at?ld???nda ate? ediyordu.

Level atlad?n?z!

Her bir cini devirdi?inde, Weed ne?eyle s?r?tt?. Di?er askerler s?k? mücadelelere giri?irken Weed’in tüm yapmas? gereken güvenli bir yerden ok f?rlatmakt?. Bundan daha kolay? ne olabilirdi ki?

Weed’in leveli, Google’?n hisse senedi fiyat? kadar h?zl? art?yordu. Weed’in görevden hemen önce yay alma plan? i?e yaram??t?.

Zindan?n derinliklerine giderken geni? aç?kl?k bir mekan buldular. Sör Midvale ve adamlar? hemen etraf? kolaçan ettiler, ortaya ç?kan cinleri öldürdüler ve sonra geri döndüler.

“Mola verin ve yiyecek bir ?eyler haz?rlay?n.” Sir Midvale emir verdi.
“Anla??ld?.” Buren ve Becker hemen çanak çömle?i ç?kar?p ate? yakt?lar. Gruptaki en küçük olduklar?ndan dolay? zevksiz ?v?r z?v?r i?leri yap?yorlard?. Weed onlar?n yan?na gitti ve bir b?çak kapt?.
“Size yard?m edeyim.” dedi mahcup bir ?ekilde.
“Ah, gerek yok.” dedi Becker.
“Yemek yapmay? severim. Henüz bir amatörüm ama siz, k?l?ç kalkanlar?n? Roseneim’a adam?? cesur sava?ç?lara yard?m etsem iyi olmaz m??”
“Çok naziksin, Weed-nim.”

Weed böylece askerlerin sevgisini kazand?. Bir seyahatte el i?lerine gönüllü olan biri daima güzel kar??lan?r. Bu vesileyle Becker ve Buren’in Weed’e olan davran??lar? de?i?ti. B?ça?? kap?p s???r etini dilimleyen Weed’i sevmemeleri imkans?zd?.

Tabi ki onun kendince nedenleri vard? ve bunun hay?rseverlikle falan alakas? yoktu. A?ç?l?k skilini geli?tirmek.

Weed s???r etini dilimledi ve çömle?in içine koydu, güveç yapmak için sebze ve çe?ni katt?. 32 adam?n midesine gidecek malzemeler epey çoktu. Weed çok miktarda yemek yapman?n a?ç?l?k skilini mümkün oldu?unca çabuk art?rman?n kestirme yolu oldu?unun fark?ndayd?.

 • Level art???: A?ç?l?k Skili [2]
 • Yemeklerin lezzetini art?r?r.
 • Servis edildi?inde dayan?kl?l?k yenilenme h?z?n? art?r?r.
Servis edildi?inde can? art?r?r. (+5 CAN)

 • Level art???: El Sanat? Skili
Her alanda sanat skillerini art?r?r.

?ki mesaj penceresi neredeyse ayn? anda belirdi. Level art??? için birkaç deneyim puan? gerektiren el sanat? skili yediye ç?karken, a?ç?l?k skili de artt?. Bir ta?la iki ku?, cidden.

Weed bir ka??k dolusu güvecin tad?na bakt?—a?ç?ba?? olman?n ayr?cal???.
“Mükemmel.”

Bu güveci, her bakkalda olan ucuz çavdar ekme?iyle k?yaslamak bir hakaretti. Önceki gün yedi?i domuz barbekü kadar güzel de?ildi ama dü?ük a?ç?l?k skilini telafi eden yüksek el sanat? skili sayesinde ilk yiyecek servisi yapma giri?imi için yeterince tatmin ediciydi.
“Millet! Yemek haz?r! Buyrun.”

S?k? mücadeleler yüzünden kar?nlar? kaz?nan askerlere birer tabak güveç verildi, ki onlar da aç gözlerle sald?rd?lar.
“Ah, bu leziz.”
“D??ar?da bir yeme?in böyle lezzetli olmas?na inanam?yorum.”
“Her nas?lsa e?imden daha iyi bir a?ç?.”

Hepsi ellerini kald?r?p ba? parmaklar?yla onaylad?. Weed onlar?n hareketlerinden, yemek yapmaya devam etmesini istediklerini anlad?.

?stedikleri zaman bo? tabaklar? s???r eti güveciyle doldurdu, tabii bu s?rada kendi midesini de.

Askerler taba?? silip süpürdüler ve yemek aras? sona erdi, Sör Midvale Weed’in yan?na geldi. Samimi bir ?ekilde sordu.
“Weed-nim, askerlerimin karn?n? doyurmaya devam edebilir misin?”

Besbelli bir cesur ?övalye bile iyi yeme?in de?erini biliyordu. Yine de sayg? gösterilen bir soylu olarak daha az?n? kabul edemeyece?i bu tarz lezzetli yemeklere al??k?n olmas? çok da muhtemeldi

“Evet efendim. Yemekleri ben halledece?im.”
Ve böylece, Weed sald?r? ekibinin resmen ba? a?ç?s? oldu.

Sör Midvale’in ricas?n? geri çevirmek için hiçbir neden bulamad?, günde üç defa otuz iki ki?ilik güveç haz?rlayarak a?ç?l?k skilini de geli?tirebilirdi.

Üstelik sadece a?ç?l?kla s?n?rl? da de?ildi.
“Silahlar ve z?rhlar, onlar? onarabilirim. Varsa zarar görmü? ya da parçalanm?? her ?eyi getirin.”
“Gerçekten mi?”
“K?l?c?m? onarabilir misin?”
“Kalkan?m yar? yar?ya zarar gördü, dayan?kl?l??? dü?ük…”
“Sadece ne varsa bana gösterin. Onar!”

Birkaç askerin ona getirdi?i silahlar? ve e?yalar? onarmak için tamir skilini kulland?. Zarar görmü? ekipmanlar? ?ehre götürüp bir demirciye tamir ettirmek bir servete mâl olurdu. E?er dayan?kl?l?klar? azald?ysa sava??n ortas?nda aniden parçalanabilirlerdi.
“Te?ekkürler, Weed-nim!”

Bölükler Weed’den memnundu. El sanat? ve tamir skilini yükseltebildi ve bonus olarak askerlerin güvenini kazanabildi.

Arkada??n?n Weed’i göreve dahil etme önerisine ?üpheyle yakla?m?? olan Sir Midvale art?k tatmin olmu?tu.
“Sen tam da bu i?in adam?s?n!”
“Yok efendim.”

Weed bölüklerin geri kalan?yla da ilgilendi.

Onsuz kim bilir ne kadar zorluk çekerlerdi. K?r?k ya da kenarlar? t?rt?kl? silahlar? tamir ettirmeleri gerekti?inde yak?nlardaki bir köye gitmek zorunda kalacaklard? ve yemekler midelerini isyan ettirecekti.

Nadir bulunan büyülü e?yalar için tanesi birkaç alt?n de?erindeki tespit par?ömenine ihtiyaç olurdu. Bunun yerine Weed onlar? hemen orac?kta tespit skili sayesinde belirledi.

Buren ve Becker’in s???r eti güveci oldu?unu iddia ettikleri tats?z tuzsuz yulaf çorbas?na geri dönmek askerler için tam bir i?kence olurdu, hele de Weed’inkini tatt?ktan sonra.

“Biz a?ç? de?iliz ki!” diye ba??rd?lar Buren ve Becker ayn? anda.

Böylece Weed ve askerler umulmad?k bir arkada?l?k kurdular.

*Pihuv*
Ne zaman Weed ok atsa bir cin griye döndü.

Cinler nispeten güçsüz olarak dü?ünülürler. Onlar silahlar? nas?l kullanmalar? gerekti?ini bilirler fakat silahlar? çocuklar taraf?ndan yap?lm?? gibi basit ve kabad?r. Onlar esas?nda sava?larda say?ya güvenirler.

“Kiyoyo!” Dokuz cinden olu?an bir grup bir anda sald?r?ya geçti.

‘Hadi! Benim k?ymetli EXP puanlar?m!’

Yüzünde kocaman bir s?r?t??la Weed cinleri sessiz kahkahalarla selamlad?. Kolayl?kla EXP toplayarak oklar? rastgele att?. Savunmay? askerler halletti. Weed’in yapmas? gereken tek ?ey mümkün oldu?unca çok ok atmakt?.

Level atlad?n?z.

Level atlad?n?z.

Yeni Skil: Okçuluk

Bu level atlama ç?lg?nl???yd?.

Weed ayr?ca okçuluk da ö?renmi?ti, genellikle okçuluk s?n?f?na özel olan bir skil. Mücadelelerde bir kez bile k?l?c?n? sallamay?p alabildi?ine ok f?rlatt???n? dü?ünecek olursak bu pek de ?a??rt?c? de?ildi.

Yine de askerler biraz bile onu k?skanmam??t?. Sava?lardan sonra Weed oradaki en me?gul insand?. Yemekleri pi?irmi?, silahlar? ve teçhizat? onarm?? ve de yaral?larla ilgilenmi?ti.

Sör Midvale’de acil durumlar için birkaç iyile?tirme iksiri vard? ama emir görevindeki askerlerin bu kadar pahal? ilaçlara gücü yetmezdi. Weed yaralara ?ifal? ot sürüp el sanat? skiliyle bunlar? sarg? beziyle sard?.

 • Skill: Bandaj Skili
 • Kanamay? durdurman? sa?lar.
Sar?ld???nda yaral?n?n can?n? art?r?r.

Bir oyuncu s?n?f?na karar vermedi?i sürece kullanabilece?i skill say?s? maksimum ondur.

Weed’in el sanat? skilinden etkilenen bandaj skilinin taktire ?ayan etkileri vard?. Günde otuz yaral?yla ilgilendi?i için skill h?zl?ca art?yordu.

Bölükler bir hafta boyunca birinci ve ikinci kat? gezerek cinleri öldürdüler. Oyuncular ara s?ra NPC sald?r? ekibi görevine kat?l?p onlarla birlikte yarat?klar? avlad??? için Weed’e k?skanç gözlerle bakt?lar.

Cinleri öldürdü?ü hafta sayesinde leveli yirmi alt?ya ç?kt?. Tamir skili level üç oldu ve art?k level dört olan a?ç?l?k skili ona, yemek servis ettiklerine memnuniyet faktörü dü?ene kadar 50 HP art?rma seçene?i kazand?rd?.

Yine de ba? a?r?s? vard?.

“Görev Bilgilendirme Penceresi”

 • Litvart Zindan?’nda Ara ve Yok et Operasyonu [II]
 • Litvart Zindan?’nda yüz yarat?k bulunmaktad?r. Her birini en az bir kez öldür ve bu sayg?de?er s?n?fa lay?k oldu?unu kan?tla. Görevin tamamlanmas? kaderine do?ru yolu açacak.
 • Zorluk Seviyesi: Bilinmiyor
 • Görev Ko?ullar?: Yok
Kalan Yarat?k Say?s?: 100

Bilge Rodriguez’in görevinde, Weed yüzlerce cini öldürmü? olmas?na ra?men öldürülmesi gereken yarat?k say?s? biraz bile azalmam??t?.

Cinlerle bir hafta e?lendikten sonra, bölükler zindan?n üçüncü kat?na — goblinlerin bölgesine yöneldiler.

Cinleri avlamak aslen çaylaklara birinci elden sava? deneyimi ya?atmak içindi, fakat goblinlerle mücadele etmek canlar? için ciddi tehdit olu?turuyordu.

Cinlerin leveli yirmilerdeydi. Ba?? bo? cinler yirmi üç leveldeydi ve nispeten yirmi sekiz levelli sava?ç? cinlerden daha güçlüydüler, ama isimsiz cinler yirmi leveldeydi.
Öte yandan, goblinler elli level yada üstüydü.


****


Onlar?n silah ve teçhizatlar?, cinlerin sald?r? gücü ve savunmada donand?klar?ndan üstündü. Goblinlerin sald?r? gücü cinlerinkinden be?-alt? kat fazlayd?.

“Art?k dikkat edin. Kendinizi tehlikede hissetti?iniz an derhal geri çekilin.”
“Anla??ld?, Komutan?m!”

Askerler heyecan ve gerginliklerini gizleyemiyorlard?. Cinleri haklamalar?na göre levelleri 23 ila 25 aras? de?i?iyordu, ancak leveli neredeyse kendilerini ikiye katlayan meçhul bir dü?manla yüzle?me dü?üncesi morallerini çöküntüye u?rat?yordu. Tek umutlar? goblinler cinlerden daha az say?dayd?.

“Oof.”
Weed bezgin bir iç çekti. Bölükler ?u anda goblinlerle sava??rlarsa, ?üphesiz ki kaç?n?lmaz ?ekilde yaral?lar?n olaca?? dü?üncesiyle kan? donmu?tu.
‘Üçte bir? Ya da belki de daha fazla? Umar?m tamamen imha edilmeyiz.”

E?er bölükler Weed’in yükümlülü?ünde olsayd?, goblinlerle nas?l sava?aca??n? ö?retmek ?öyle dursun, onlar? goblinlerin dibine getirmeden önce daha çok deneyim ve level kazanmalar? için vakit ay?r?rd?.

Fakat sald?r? ekibi önceden Sör Midvale’in komutas?ndayd?. Weed’in iki seçene?i vard?. Ya önceden oldu?u gibi onlar? takip edecekti ve safi oturup çaresizce onlar?n ölmesini izleyecekti, ya da görevden vazgeçip goblinlerle ba? edebilecek seviyeye gelene kadar kendi ba??na daha çok cüce cin alt edecekti. Onu a??r ?ekilde cezaland?racak olan ikinci seçenek söz konusu dahi olamazd?.

Asl?nda Weed’in askerlerin refah?yla bu kadar alakal? olmas?n?n sebebi, onca u?ra?tan sonra onlarla zar zor bir arkada?l?k kurmu?ken, bo? yere ölmelerini görmek istememesiydi.

“Geliyorlar. Haz?r olun!”
Sör Midvale laf?n? bitirmeden önce birkaç goblin ma?aradan f?rlam??t? bile.
“Kigggg!”
“?nsan, insan!”
“Ölsünler!”
Be? goblin vard?. Askerlerin toplam say?s? onlar? say?ca katl?yordu, 6:1. Weed ilk ad?m? olarak goblinlere bir ok atmay? ve ard?ndan bir f?rsat yakalamay? planlad?, ?üphesiz ki bir goblin büyük bir miktar EXP sa?lard? ve Weed de bunu ölümüne istiyordu.

Fakat askerler donmu?lard?, bulunduklar? yere çivilenmi? gibi hareketsizce duruyorlard?. Ve goblinlerden sava?ma ruhu yay?l?yordu!

Elli level dü?manlar? görünce askerlerin dizlerinin ba?? çözülmü?tü. K?l?çlar? yere dü?mü?, kalkanlar? aç?kça titriyordu.

‘Aptallar…’
Weed dilini ?aklatt?. Goblinler, askerler korkusuzca onlarla sava?salar bile kolay kolay yenilecek gibi de?ildiler ve üstelik ?u an askerler sava? ba?lamadan önce donakalm??t?. Bu olay? felakete sürüklerdi. Weed hemen yan? ba??nda duran Sör Midvale’e bir bak?? att?. ?övalye besbelli askerlerini motive edecek havada de?ildi.

‘Güçsüzler ölümü hak ederler.’
Rosenheim Krall???ndaki ?övalyelik yasas? çok ac?mas?zcayd?. Weed ileri bir ad?m att?. Yay?n? s?rt?na savurdu ve demir k?l?c? ald? eline.
‘U?runda çok çabalad???m bu dostlu?a inan?yorum.’

Sonra Weed, onun önceki sava?larda yapt?klar?n? bilen askerlere ak?l almaz gelecek bir ?ey yapt?. Bir sava? naras? atarak goblinlere sald?r?ya geçti!
“Yatz!”

Weed’in k?l?c? o kadar kolay hareket ediyordu ki içine bir bo?unal?k hissi dolmu?tu. Yüksek statlar?yla kendi leveli ve goblinlerinki aras?ndaki fark? telafi edebilirdi, ancak k?l?c?n yak?n temas? tehlikeliydi. Daha uzun m?zraklarla donanm?? olan goblinlere k?l?ç pek de i?lemiyordu.

‘Savunma amaçl? bir kalkan?m yok. E?er bana isabet ederse, ölürüm.’
Goblinler Weed’in k?l?c?n? engellediler ve neredeyse ayn? anda m?zraklar?n? ona do?rulttular. Weed çömelip kurtuldu. Bunu inan?lmaz reflekslerine ve h?zl? k?vrak zekas?na borçluydu. Goblinlerle ciddi anlamda sava?mak gibi bir niyeti hiç olmam??t?, bu yüzden müteakip sald?r?lar? lalettayindi.

“Geber, insan!”
“K?l?c?n berbat!”
Goblinler be? m?zrakla içgüdüleri önderli?inde rasgele sald?r?yorlard?. Weed k?l?c?n eri?im alan?na yakla?mad??? sürece m?zraklar taraf?ndan ?i?e geçirilme riski pek yoktu. Yine de m?zraklara yakla?arak tehlikedeymi? numaras? yapt?. Bu manzara askerlerin gözlerinde güçsüzlerin umutsuz sava?? gibiydi.

Weed’in leveli onlar? a?al? çok olmas?na ra?men, onu sadece tamirci, a?ç? ve ilkyard?mc? gibi el i?i yapan her eve laz?m biri gibi görüyorlard?. Goblinlerle dövü?en Weed’di. Askerlerin gözlerinde titrek bir özgüven ????? belirdi.

Birkaç de?i?iklikten sonra Weed birkaç ad?m geriledi ve gürlercesine ba??rd?.
“Onlara bak?n! Goblinler göründüklerinden daha güçsüz! Bize bak?n! Biz say?ca fazlay?z! Yaln?z de?ilsiniz; birbirimize sahibiz! Yolda?lar?m?z omuz omuza arkam?z? kolluyor!”
“Hoo-hah!” Askerler hemen morallerini geri kazand?lar.
“E?er Weed’in arkas?nda korkak gibi saklanmak bize yak??maz!”
“Kalk?n ve sava??n!” Direk goblinlere hücum ettiler.

Weed yakla?an bir meydan kavgas? sezdi ve kendini sava?tan çekti.
“Bu adiler sadece m?zrak kullan?yor. E?er m?zraklar?n ula??m alan?nsa sava??rsak, bu sadece bize daha çok zarar verecektir. Siper olun. Kalkanlar?n?z? havaya kald?r?n, ileri ad?m mar?. Aradaki bo?lu?u daralt?n ve m?zraklar?n? serbestçe atmalar?na engel olun.”
“Anla??ld?!”
“Emredersiniz!”

Weed s?rayla samimi bir ?ekilde komutalar verdi.

Aralar?ndaki arkada?l?k en yüksek seviyeye ula?t??? için emirleri askerler taraf?ndan kabul edilmi?ti.

Goblinleri zor kullanarak geri ittiler. Askerlerin üçte ikisi ön saflarda siper oldular, kalanlar da k?l?çlar?n? ellerine ald?lar.

?lk iki s?ra kalkanlar?n?n ard?ndan sald?rarak goblinlerin m?zraklar?n? geri püskürttüler, ki bu da beyinsiz dü?man? epey bir ?a?k?na u?ratt?. Mesafe bir darald? m?, k?l?ç taburu k?l?çlar?n? sallamaya ba?lad?lar.

Liderlik +3 Puan (+3 LEA)


Aylak aylak gezinen Weed’in etkisi üç puan artm??t?. Etki stat?n?n NPC bölükleri üzerinde etkisi vard?, hayvanlar? evcille?tirmeyi ve paral? asker tutmay? da kolayla?t?r?yordu.

Weed’in konu?mas?ndan moral kazanan askerler harekete geçtiler, Weed’in liderli?i kabul gördü.

*Çaat*

Çok daha yüksek levellerine ra?men goblinler, kendilerinden say?ca alt? kat daha fazla olan bölükleri yenemediler.

Koordine sald?r?lar? goblinleri ard? s?ra gri bir ????a dönü?türdü.
Bu Roma lejyon taktikleri e?it asker say?s? olan ordular?n sava?? söz konusu oldu?unda etkisiz olurdu, ama otuz ki?ilik kalkanl? bir ordu, dört taraftan sald?rarak uzun m?zraklar? silah edinmi? goblinleri bozguna u?ratt?lar.

Weed’in bölüklerin arkas?na s???n?p att??? birkaç ok da goblinlerin daha çok dikkatini da??tm??t?.

Be? goblin! ‘Onlardan birini de ben yendim!’

Weed sava? sahnesini gözlemlemi?ti ve bir goblin öldü ölecek gibi oldu?unda okunu direkt goblinin boynuna f?rlatm??t?.

Level atlad?n?z.

Weed level yirmi alt?da oldu?undan cinler eskisi kadar EXP vermemi?ti. ??in ne taraf?ndan bakarsan bak yine de biraz fazlayd?, ama Weed için çok dü?üktü.

Bir goblin bir cinden daha farkl? boyutlara sahiptir. Weed goblini öldürdü?ünde, bu tek ba??na bir sonraki levele, yani yirmi yediye kalan yüzde otuz yedilik k?sm? dolduruyordu ve de?i?tirmek için de fazladan yüzde on al?yordu.
‘Level 50’de goblinler cinlerden çok faha fazla EXP veriyorlar.’

Weed bir goblini devirmek için can at?yordu. Askerler etraf?nda olmasayd? ne yapard? bir tek Allah bilirdi. Bundan daha iyi bir avlanma yeri bulmak hayli zor olurdu.

“Kazand?k!”

Askerler k?l?çlar?n? havaya kald?rarak zaferle hayk?rd?lar. ?lk goblinleri ba?ar?yla def etmelerinin vermi? oldu?u güvenle sarmalanm??lard?.

“Goblinler bizim için çocuk oyunca??yd?.”
“Yok yok, kolayca yendik çünkü Weed’in emirlerine uyduk.”
“Onda liderlik yetene?i var.”
“Dü?man?n gücünü ölçmekte mükemmel.
“Onun komutas? alt?nda, ya?ama ?ans?m?z epey yüksek olacak.”

Sava? bitti?inde askerler Weed’e s?rt?na vura vura iltifatlar ya?d?rd?lar. ?ans tanr?ças? ona destek oluyordu! Yine de Weed bak??lar?n? dikkatlice Sör Midvale’e yöneltti.

?övalye, komutas?n?n sadece bir yabanc? taraf?ndan çi?nenmesine gücendiyse, Weed’i yarg?lamadan öldürme hakk? sonuna kadar vard?, yine de Weed onun ?övalyeyle olan arkada?l??? bu durumda en kötüsünü engelleyece?ine dair kendini temenni ediyordu.

Sör Midvale goblinin cesedine bir an derincene dü?ünerek bakt? ve sonra Weed’e döndü.
“Sen iyi bir askersin Weed-nim. Sende büyük yetenek görüyorum. Kraliyet muhaf?zl???na kat?lmaya ne dersin?
“Kraliyet muhaf?z??”
“Rosenheim Krall???’n?n ?erefli ordusunda bir subay olacaks?n. Denarion mevkiisinden ba?layacaks?n.”

*Ç?n*

 • Bir i? teklifiniz var!
E?er i?i kabul edersen, Rosenheim ordusunda askeri Denarion mevkisinde olacaks?n. On piyade komutanda olacak. Düzenli e?itim ve ayda elli gümü?lük gelir hakk?na sahip olacaks?n. Bu i? teklifini kabul ediyor musun?

Düzenli e?itimi tamamlamak ?art?yla belli ba?l? temel k?l?ç teknikleri ö?retilip, k?l?ç kalkan gibi bir miktar askeri teçhizat verilir. ?üphe yok ki onlar ?ehirdeki en keskin demir k?l?ç ya da benzeri bir silah de?ildi ve sadece savunmaya yarayan a??r bir kalkand?.

Weed kafas?n? sallad? çünkü plan?na göre, kendine bir meslek belirlemek için henüz çok erkendi.

“Beni böyle yüksek bir mevkiiye lay?k gördü?ünüz için beni onurland?rd?n?z, efendim. Ancak bunu kabul edemem. Kraliyet muhaf?zl??? ?üphesiz çok arzulad???m bir ?ey, fakat kendimi etraflarda dola??p fakir ve güçsüzlere yard?m etmeye adamak ve ?u anl?k kötü yarat?klar? yok etmek istiyorum. Damarlar?mda bir avarenin kan? ak?yor, Sör Midvale.”
“Pekala, öyle olsun. E?er olur da fikrin de?i?irse bana haber ver. ?imdilik adamlar?m?n ba??na geç.”
“Bunu gerçekten yapabilir miyim?”
“Bu benim görevim, ama adamlar?m senin pe?inden gelip bir sürü ?ey ö?reniyormu? gibi görünüyor. Arkada kal?p liderli?inin onlara ne kadar önderlik edebilece?ini izleyece?im.

Sör Midvale Sald?r? Ekibi’nin komtas?n? Weed’e devretti.

?imdilik, askerler en az?ndan bu zindanda da olsa onun emirlerine uymak zorundayd?lar. Tabi ki tek bir sözüyle askerlerin kendilerini ate? çukuruna atacak sadakati göstermelerini beklemiyordu.

Weed’in etkisi oldukça dü?üktü, bu nedenle askerlerle olan arkada?l?klar?na güvendi. Yine de yeni görevi dolay?s?yla epey heyecanl?yd?.
‘Güzel! Bu durumdan sonuna kadar yararlanaca??m.’ dedi kendi kendine.

Weed h?zl?ca yay? yerine koydu, k?l?c?n? ç?kard? ve yukar? kald?rd?. Bu onun yeni edindi?i mevkisinin bir göstergesiydi. Bölüklerinin sava?taki son davran??lar?n? dü?ününce yay? tutmak çok da etkili olmazd?.

“Dinleyin, askerler! Benim ad?m Weed ve an itibariyle sizin komutan?z? üstleniyorum. Sizden emirlerime itaatkârca uyman?z? istiyorum.”
“Emredersiniz, Komutan?m!”
“Öncelikli hedefim kazas?z belas?z zindan? duman etmek. Elinizden geleni yap?n, bir damla kan bile bo?a akmayacak.”
“Emredersiniz, Komutan?m!”

Weed Sör Midvale’den komutay? ald???ndan beri bölüklerin ona olan davran??lar? ciddi bir ?ekilde de?i?mi?ti.

“Buren, Becker.”
“Evet, Komutan?m!”
“Siz bundan böyle gözcüsünüz. Ordunun ba??nda durup bölgelerdeki dü?manlar? belleyeceksiniz. Sava?t???m?z zamanlarda bile yakla?an en ufak dü?man? dahi bulmal?s?n?z.”
“Emderedersiniz, Komutan?m!”

Weed bölükleri onlara öncülük eden iki gözcüyle ilerletti. K?sa süre sonra Buren soluk solu?a onun yan?na ko?tu.
“Komutan?m.”
“Söyle.”
“Buren rapor ediyor, efendim! Saat on iki yönünde yedi goblin bulunmaktad?r, iki di?i goblin ve be? ak?nc? goblin.”

Weede’in gizli veritaban?na göre ak?nc? goblinler 58 level yarat?klard?.

“?yi i? ç?kard?n, Buren. Askerler, durun!”
Weed bölüklere aç?kl?k bir alanda durup birkaç tuzak kurmalar?n? emretti. Daha sonra goblinlerin bulundu?u yere tek ba??na gitti.

Buren’in dedi?ine göre yedi goblin burada kestiriyordu. Weed yay?n? ald? ve oku en uzaktaki gobline f?rlatt?. Ok hedefe isabet etmeden önce Weed dönüp kaçt?.

*H???rt*

“Kyah, insan!” goblinler etrafa bak?nd?lar ve Weed’i görüp hemen pe?inden ko?tular.

Weed biliyordu ki e?er bu yedi gobline yakalan?rsa, hiç ?ans? kalmayacakt?. Aya?? tak?lmamas? için dua etti.

*Gümm*

Weed goblinlerin kendisine neredeyse yeti?ti?ini anlay?nca bir an ürperdi. Ellerinde m?zraklarla goblinler koca ad?mlarla kendisine do?ru ko?uyorlard?.
‘Tanr?m, tüylerimi diken diken ettiler. Deh?et oyun diye buna derler. Yok yok, benim için en haval? i? bu.’ diye söylendi kendi kendine.

Tehlikenin e?i?inde bile Weed’in dü?ünceleri hâlâ olumluydu. Yaln?zd? fakat bölüklerinin sakland??? yere bir ula?t? m? güvende olacakt?. Weed paçalar? tutu?mu? gibi h?zla ko?tu ve nihayet aç?kl?k alana ula?t?.

“Komutan?m!”
Buren ve Becker gördü?ü ilk yüzlerdi.
“Sava?a haz?r olun. Goblinler geliyor!”

Weed’in sesi bo?lukta yank?lan?rken yedi goblin ma?aradan f?rlad?. Sadece bir saniye içince, kaderleri belli olacakt?.

“Ha?”
Aptal ve saf goblinler askerlerin sakland?klar? kayalar?n ard?ndan aniden ortaya ç?kmas? yüzünden afallam??lard?. Ard?ndan askerler yanan me?aleleri goblinlere f?rlatt?lar.

“Kö?eye s?k??t?lar!”
“Sald?r?n!”
“M?zraklar? var. M?zraklara dikkat edin! Yaralananlar ciddi olsun olmas?n geri çekilsinler.”

Weed bölüklerin ba??na geçece?ini bilseydi, daha çok tuzak ve kapan getirirdi. Ortada ba?ka alet yokken akl?na gelen en iyi fikir goblinlere me?aleleri f?rlatmak oldu.

Yine de askerler iyi sava??yorlard?. Otuz bölük goblinleri tek tek bulup ard? ard?na öldüren bir makine gibiydi. Moral denen haddi hesab? olmayan bir de?i?ken sayesinde güçlenmi?lerdi.

Söz konusu yarat?klar da olsa NPCler de olsa, moral sava?larda daima katî rol oynar. Askerler yeniyetme liderleri Weed'e inanm??lard?. Öte yandan üzerlerine hücum eden me?aleler yüzünden afallam?? olan goblinler insanlar taraf?ndan çevrelenip tuza?a dü?tüklerini fark etmi?lerdi, bu yüzden tekrar sava?ma arzular? kaybetmi?lerdi.

"Hilekâr insanlar bize sald?rd?lar!"
"Kieeekk! Kaçal?m, can?m?z? kurtaral?m!"
"Sizi canl? b?rakaca??m?z? m? san?yorsun?"

Askerler dü?manlar?n? durmaks?z?n itip kakarken Weed'in gözleri parlad?.
"Çevrelerini ku?at?n. Ma?aran?n giri?ini kapat?n!"
"Emredersiniz, Komutan?m!"
"Yaral?lar derhal geri çekilsin ve ilk yard?m als?n. Canlar? tam olan di?er askerler savunmaya odaklans?n. Tedavi görenler beklemede kals?n. Emir verdi?imde sava?a kat?lmaya haz?r olacaks?n?z."

Askerler Weed'in komutas? alt?nda, ikisi okla vurulmu? olan goblinleri hareketsiz hale getirdi.

Weed hayat?n? riske att??? için en az?ndan iki goblinle idare etmeyi hakketti?ini dü?ünüyordu.

Yüksek levelli goblinler hat?r? say?l?r bir süre dü?ük morale ra?men durdurulmu?tu, ama Weed bölükleri üçe bölüp s?rayla dü?man?n enerjisini tüketmelerini emretti?inde, yarat?klar gri ???lt?lara dönü?mü?lerdi.

Goblinler artlar?nda dokuz gümü?lük, çelik kalkan ve bronz m?zrak b?rakt?. Buren ve Becker emredildi?i gibi onlar? almaya giderken Weed müdahale etti.

"Asker, dinle! Cesaretinizden dolay? sizle gurur duyuyorum. Ganimetleri her zamankinden daha farkl? bir ?ekilde pay edece?im."
“…?”

“Goblinlerle en cesurca sava?an askeri ödüllendirece?im. Bir ?artla— önümüzdeki sava?ta yer alamayacak kadar a??r yaralanmam?? olmal?. Önceli?im sizi ailelerinize sa? salim ula?t?rmak.”
“Emredersiniz, Komutan?m!”

Weed’in konu?mas?yla bölüklerin gözleri hayranl?kla doldu.


Liderlik +2 Puan (+2 LEA)


Weed elinden gelseydi tüm e?yalar? kendine al?rd?, ama kendini kontrol alt?nda tuttu. E?er askerlerle olan dostlu?u sekteye u?rarsa, dü?ük etkisi onu isyan ihtimalinden ve hatta idamdan koruyamazd?.

Sör Midvale’in varl??? ak?l almaz açgözlülü?ünü gizlemek için Weed’in omuzlar?na daha da yük oldu. Bölüklere liderlik ederek Weed sistematik olarak üçüncü kattaki goblinlerin kökünü kuruttu.

Fakat bir gün Sör Midvale yüzünü buru?turarak; “Weed-nim, görevin ilerleyi?i yava?lad?. H?zlansan iyi olur.” dedi.
“Aff?n?za s???n?yorum, efendim.”
Bu askerleri di?er alaylardan getirttim. Onlar? süresiz olarak tutma yetkisine sahip de?ilim. Görev i bir ay içinde tamamlamal?lar ve esas alaylar?na geri dönmeliler.”

Weed’in zaman s?n?r?ndan haberi yoktu. Sadece askerler buna zorunlu gibi görünüyordu. Yine de Weed ad?mlar?n? h?zland?rmad?.

Alt? ya da daha fazla gobline kar?? onlar? daima bir iki ok atarak bölüklerinin galip gelece?i en yak?n aç?kl?k alana çekti. Alt? goblinden daha fazla olma ihtimaline kar?? da askerlere dü?manla direk sava?malar?n? emretti.

Weed askerleri son adama kadar tamamen iyile?medikçe sava?maktan kaç?nd?. Güveçler yap?p hasara u?ram?? silahlar? ve teçhizatlar?, en iyi ?ekilde kullan?labilsinler diye tamir etmeye devam etti.

****

Sald?r? ekibi üçüncü kat? da temizledikten sonra Weed otuz yedi, adamlar? da otuz dört levele ula?m??t?. ??te ?imdi zaman? gelmi?ti, gerçek av zaman?.

"Hücum!"
"Düzeninizi koruyun! Hücum!"
Weed'in emriyle, askerler ç?lg?na dönmü? insanlar gibi hareket etmeye ba?lam??lard?. Onlara göre, goblinler hiçbir ?ey de?ildi.

"Yatz! Yatz!"
"Geberin, sizi çirkin hayvanlar!"
"Siz, peynir-yiyen i?renç kurba?alar. Sizi yeryüzünden temizleyece?im!"

Askerler önlerindeki kalkanlarla goblinleri püskürtmü?lerdi. Askerlerin a?z? bozuktu çünkü Weed onlara Rodriguez'in sözlü?ünden dört harfli kelimeler ö?retmi?ti. Askerler ba?armas? imkans?z gibi görünen zamanlarda bile korkusuzca kükreyerek sald?rm??lard?. K?l?çlar?yla goblinlerin delici m?zraklar?ndan daha enerjiklerdi.

Weed askerlerinin yolda?lar?na güvenmesi için ayn? düzeni muhafaza ediyordu ama askerler oldukça pervas?zd?. Arkalar?nda binlerce goblin cesedi b?rakarak defalarca goblinleri öldürmü?lerdi.

Weed'in agresif taktikleri, bölüklerin koordine sald?r?lar? ile goblinlerin defans?n? k?rmalar?n? sa?lam??t?. Otuz k?demli askerden olu?an bölük göz aç?p kapay?ncaya kadar alt? goblinlik bir müfrezeyi yok etmi?ti.

"Sava?? kazand?k. ?imdi kahramanl?k düzeyimize göre ganimetleri payla?al?m. Hosram ve Dale."
"Ya?as?n!"
"Onar?ma ya da dinlenmeye ihtiyac? olan askerler var m??"
"Hay?r, komutan?m!"
"Yok!"
"O zaman devam edelim. Ke?if birli?i, rapor!"

Buren ve Becker, s?rayla gözlemledikleri goblinlerin say?s?n? ve yerini bildirmi?ti.
"Becker rapor ediyor, komutan?m! Sekiz goblin yüz metre uza??m?zda saat dokuz yönünde bulunuyor. Biri simyac? olmak üzere alt? sava?ç? goblin ve bir normal goblin bulunmaktad?r."

"?lerleyin!"
Askerler rahat bir ?ekilde, ne h?zl? ne de yava? denebilecek tempoda ko?maya ba?lam??lard?. Onlar sava?tan sonra toparlanmak ve yeni bir sava?a haz?rlanmak için ko?turmaya ba?lam??lard?.

"?.. in.. insanlar!"
"Dü?man! Hepsini öldürün!"
Goblinler direnmeye ba?lad? ama bu direni? bo?una olmu?tu. Askerler art?k goblinlere üstün gelmenin verdi?i moralle, deneyimli sava? gazileri olmu?tu ve Weed'in att??? ok, goblinler için idam cezas? olmu?tu.

Weed sava?la yakînen ilgiliydi. Ve oklar?n? sadece son vuru?u yapmaya yönelik kulland??? için okçuluk yetene?i h?zla geli?mi?ti. Weed goblinlerin gruplar halinde adamlar?n?n etraf?n? çevirmesini engellemek için ok kullanarak uyar? at??lar? yap?yordu. Ana hedef olmalar?na ra?men hiçbir goblin askerlerden herhangi birinin hayat? için tehlike olu?turmuyordu.

Dü?ünün ki bir goblin m?zra??n? size do?ru f?rlatm?? ve sizin lideriniz o goblinin kafas?nda oklarla delikler açm??, siz korunmu? hissedersiniz ve ona kar?? daha sad?k olursunuz, de?il mi? Ayn? mant?kla, Weed birkaç askerin hayat?n? son saniyede kurtarm??t?.

Bölükler goblinleri en h?zl? ve etkili yolla avlam??lard?. Dördüncü kat?, üçüncü kattan daha h?zl? temizlediler ve hatta bunu birçok goblinle kar??la?t?klar? be?inci katta da devam ettirdiler.


****


Askerler kendilerine yüksek gazi leveli veren dövü? skilinde ustala?t?kça, goblinlerle bire bir dövü? yapabilme yetileri do?uyordu.

Yine de, Weed savunmaya odaklanma ve goblinleri say?ca a?ma gibi eski taktiklerden kopam?yordu. Adamlar?ndan baz?lar? ukalal?k edip bunu b?rakarak yerine bir oyun alan?nda e?it ?artlarda sava?malar? gerekti?ini söylüyordu. Weed yine de istifini bozmad?.

“Bu i?renç goblinlerin adil bir dövü? hak ettiklerini dü?ünmeyin! Daha önce hiç yarat?klarla düello etmek isteyen bir ?övalye gördünüz mü? E?er böyle biri olsayd?, yarat?klara kar?? onurunu koruyacak kadar aptal olurdu. Biz onlarla bar??? geri getirmek ve Rosenheim halk?n? korumak için sava??yoruz. ?unu akl?n?zda tutun; e?er sadece ahlakî de?erleriniz nedeniyle bir goblinin i?ini bitirmekte tereddüt ederseniz, o zaman bunun sonuçlar?n? silah arkada?lar?n?z ödeyecek!”

Weed’in liderli?i otuz askerli ordusunu kontrol alt?na alm??t?. Goblinle tek ba??na sava?an biri tan?nma hakk?nda vazgeçmi? olur. Bir sonraki sava?tan muaf tutulur. ?lk ba?ta tehlikeden uzak olaca?? için sevinse de daha sonra tek yapabilece?inin arkada kal?p yolda?lar?n?n level atmas?n? izlemek oldu?unu fark eder.

Bu örnek herkese ders olarak ö?retilir, bu nedenle bölükler mümkün oldu?unca goblinleri k?l?çtan geçirdiler. ?üphesiz Weed’in a?z?ndan ç?kanlarla beyinleri y?kanm??t?. Piyade Dövü? Teknikleri 101.

Weed bir aydan az bir zamand?r ke?if ekibine Litvart Zindan?’n?nda öncülük ediyordu. Henüz bir haftalar? daha oldu?una göre üçüncü kata geri dönüp zemin kata giderken de tekrar iyile?mi? olan goblinlerin kökünü kaz?yabilirlerdi.

Sava? ba?lar ba?lamaz askerler ku?atma düzeni olu?turarak kollara ayr?ld?lar ve birkaç solukta dü?manlar?n? yerle bir ettiler. Sava? biter bitmez bir ötekine do?ru ilerlediler.

Bir asker dahi ölmedi. Litvart Zindan?’nda Ara ve Yok et Operasyonunu bölükler 57 levelle ve Weed ise 62 levelle tamamlam??t?. Rosenheim Ordusu’ndaki denarionlar?n levelinin k?rk küsür oldu?unu dü?ünecek olursak, Weed’in ba?ar?s? ola?anüstüydü.

“?yi i? ç?kard?n, Weed-nim. Bize büyük yard?m?n dokundu.”
Sör Midvale Weed’e ?a??rd??? gerçe?ini gizlememi?ti.

“E?er senin cesaret ve liderli?ine sahip be? adam?m?z daha olsayd?, Rosenheim yarat?klar taraf?ndan hiç zarar görmemi? olacakt?. Bir kraliyet ?övalyesi olarak, burada sana centurionl?k teklif ediyorum. Teklifimi kabul edecek misin, Weed-nim?”

Ding!

 • Bir i? teklifiniz var!
 • E?er i?i kabul edersen, Rosenheim ordusunda askeri Centurion mevkisinde olacaks?n. Yüz piyade komutanda olacak. Düzenli e?itim ve ayda üç alt?n gelir hakk?na sahip olacaks?n.
Bu i? teklifini kabul ediyor musun?

Bir yüz askerlik bölük komutan?, bir centurion, K?z?l Ordu’da bir y?l tecrübeli ?övalyelik terfisi alan bir yard?mc? ?övalye say?lmaktad?r. E?er ba?ka oyuncular olsayd? bunu seve seve kabul ederlerdi, ancak Weed zerre etkilenmemi?ti bile.

“Bunu duydu?uma çok minnettar?m, Sör Midvale. Ancak bunu kabul edemem.”
“Ah Freya’m! Ba?ka bir iste?in varsa söyle Weed-nim. Eminim ki bir ortas?n? buluruz.”
“Teklifiniz.. en büyük dile?imden de öte. Fakat tüm iste?im sadece Rosenheim Krall???’nda bar?? ve bolluk bereket. Kalbim bir sürü yere gidip yard?ma muhtaçlara bir el uzatmaya yetti?i sürece, bir mevkide kalmak için çok erken. Sonbahar hasad?ndan sonra yarat?klar? yok etmek ad?na ba?ka bir göreviniz varsa ya da Rosenheim istila edildiyse, Rosenheim Ordusu’nun yi?it askerlerine öncülük etmek ve tüm hizmetimi sunmak için ilk gelenlerden olaca??m.”
“Ben seni anlad?m, Weed-nim. Kraliyet Ordusu’nun kap?lar? sana daima aç?k olacakt?r.”
Sör Midvale ho?nut bir ?ekilde teklifi geri çekti.

“Görevi tamamlad???m?za göre, tekrar Kale’ye dönece?iz. Bize e?lik edecek misin?”
“Burada yap?lacak i?lerim var, efendim.”
“Ne oldu?unu sorabilir miyim?”

Sör Midvale merakl? görünüyordu. Son dört haftad?r Weed günde otuz iki porsiyon güveç pi?irmi?ti. Deneyimli a?ç?l?k skili harikulade yeme?i tam zaman?nda yeti?tiriyordu ve Weed’le s?k? bir arkada?l?k kuran Sör Midvale yeme?e a??k olanlardan biriydi.

“Bilge Rodriguez için görevi halletmeliyim.”
Weed, goblin imhas?n?n görevin gereklerini kar??layaca??n? farzetmi?ti ancak bir hesap hatas? yapm??t?. Yok etti?ini dü?ündü?ü yarat?klar?n say?s? hâlâ bir dü?ü? belirtisi göstermeden 100’deydi. Her halukârda, kaba bir hesapla her katta yüzlerce goblin vard?.

Rodriguez’in görevi Litvart Zindan?’ndaki tüm ‘yarat?klar?’ ortadan kald?rmakt? fakat yüzü a?k?n say?lar? nedeniyle cüce cin ve goblinleri hedeflemek pek mümkün de?ildi.

“Anl?yorum, Weed-nim. Bilge’den bir görev.. Anlad?m. Kale’ye seninle birlikte dönmek isterdim, fakat görünen o ki kader yollar?m?z? burada ay?r?yor. Yine de Arse’? sana ödünç verece?im.”
“Arse? Kimin at??”
“Geçen gün burada sürdü?ün at? çoktan unuttun mu?”
“Sak?n bana…”
Weed bir anda kafas?nda a??r ve kal?n bir yük hissetti. At onu iki arka baca??yla tekmeleyip elini ?s?rm??t?! ?imdi at?n ad?n?n Arse oldu?unu hat?rlad?. Bir ayg?r bozuntusu için ne utanç verici bir ad!
“Kale’ye dönü? yolu ats?z büyük vakit kayb?na neden olacakt?r. ??te Arse hizmetinde.”
“Te?ekkür ederim, ama gerek yok efendim. Ata ihtiyac?m yok.”
“Sadece yapt?klar?na bir kar??l?k olarak, Weed-nim. Lütfen kabul et. Görevini bitirdi?inde Kraliyet Çiftli?ine geri getirirsin.”
“…”

Sör Midvale diyeceklerini söyler söylemez hemen döndü. Bu davran??? ba?ka bir ?ey duymak istemedi?ini belli ediyordu, konu kapanm??t?. ?övalye Weed’in iyili?i için böyle yapm??t? ancak Weed bunu zerre istemiyordu. Öyle vah?i bir ata nas?l katlanabilirdi ki? Kesinlikle o attan nefret ediyordu ama yine de kabul etmek zorundayd?, aksi halde kraliyet ?övalyesini tekrar mahçup edecekti.

“Kamutan?m, sizi özleyece?im.”
“Hepimiz eve sa? salim gidiyoruz, sayende!”
“Lütfen Kale’ye geldi?inizde beni ziyaret edin.”
“Merkez bulvarda bir han i?letiyorum. Her zaman beklerim.”
“Ailemin bir restoran? var. E?im sana harika bir yemek haz?rlayacakt?r, seninkiler kadar güzel olmasa da!”
Askerler Weed’i u?urlamak için yan?na gelmi?ti. En iyi puan? elde eden bir iki ki?i daha iyi bir mevkii aray???na girebilecekken, yüksek level gaziler muhtemelen bir üst mevkiye, en az?ndan denarionl??a terfi edeceklerdi. Weed ast? olan tüm askerlerin elini s?kt?. Eli ?s?nm??t?, bir tokala?ma birkaç dakika sürüyordu.

“Gerçekten gitmek zorunda m?s?n?z?”
“Sizle birlikte kalmak istiyorum, Komutan?m. Ancak ben Rosenheim Ordusu’nun ?erefli bir askeriyim. Kendi bölü?üme geri dönmeliyim.”
“Komutan?m, sizi özleyece?im!”

Weed’in gözlerini belli belirsiz bir ho?nutsuzluk bürüdü. Bu askerleri e?itmek için ne kadar da u?ra?m??t?! Yirmili levellerde yeni yetme askerleri sava? skilinde birer gaziye dönü?türmek ilk ba?ar?s?yd?. Art?k Weed krall?k taraf?ndan soyguna u?ram?? gibi hissediyordu.

“Millet, iyi yolculuklar!” dedi Weed.
“Yolunuz aç?k olsun, komutan?m!”
“Komutan?m, daha sonra benim mekan?ma u?ramal?s?n?z!”

Eski bölü?üyle isteksiz bir vedala?man?n ard?ndan, Weed tek ba??na yola devam etti.

 • Share:

You Might Also Like

0 comments