[Turkish- LMS] Cilt 1 Bölüm 3

By Wing - 10:35 AM

E?itmenin ?ste?i

Weed önce mataras?n? suyla doldurmak için çe?meye gitti, sonra oymac?l?k dükkan?na yöneldi. Bu Weed’in sokak a?a?? ilk gidi?iydi ve NPCler ile oyuncular?n izdiham?na u?ram??t?.

“17. ya da daha üst bir leveldeki bir papaza ihtiyac?m?z var.”
“Hey, millet! Lasok ma?aras?na gidiyoruz. Kat?lmak isteyen?”

Oyuncular?n ço?u sokaktayd?, ama hiçbiri gözünün ucuyla bile Weed’e bakm?yordu. Yine de Weed bunu takm?yordu. Bir seyyah?n z?rhtan bile yoksun mallar?n?n etraf?nda gezerken, kaleden ayr?lmadan önce dört haftal?k oyunun en ufak gere?ini bile yerine getirmemi? oldu?unu fark etti.

Rosenheim Krall???’n?n ba?kentindeki say?s?z dükkan?n aras?nda, oymac?l?k dükkan?n?n özel bir duru?u vard?.

Ço?u s?radan maceraperest, oymac?l?k dükkan?n?n nerede oldu?unu zar zor hat?rlarlar çünkü onlara göre anlams?zcad?r. Oymac?l?k Sanat?n? ö?renen sadece çok az bir miktar oyuncu oray? düzenli olarak ziyaret eder. Fakat oymac?l?k dükkan? Merkez Bulvar?ndaki soylu kad?nlarca s?k s?k ziyaret edilen kuyumcunun hemen yan?ndad?r.

*Ç?n Ç?n*
“Weed oymac?l?k dükkan?na girdi.

“Ho? geldiniz— seni buraya getiren nedir, yabanc??”

Dükkan sahibi Weed’in k?yafetlerini görünceye kadar mü?terisini nazik bir gülü?le kar??l?yordu, fakat aniden ses tonu de?i?ti. Weed etraf?na bak?nd?, ve fark etti ki dükkanda ondan ba?ka mü?teri yoktu. Bir demirci atölyesi ya da bir bakkal daima a?z?na kadar dolu olurdu, ama oymac?l?k dükkan?na sadece günde birkaç mü?teri geliyordu, o da olursa.

Günlük gelirle k?yaslanacak olursa, oymac?l?k dükkan? demirci atölyesinden geride kal?yordu. Ba?ka bir deyi?le, oymac?l?k dükkan? oldukça pahal? mallar sat?yordu. Weed yakas?n? düzeltti ve kibarca sordu:
“Buraya beni oldukça huzursuz eden bir soruya yan?t bulmak için geldim, efendim.”

“Yani bana soru sormak istiyorsun, yabanc??”
“Evet, efendim. E?er bana birkaç dakika ay?r?rsan?z.”
“?u an me?gulüm, git lütfen.”

Dükkan sahibi rahats?z olarak onu hemen reddetti. Weed’in ünü 0 oldu?undan ve tan?nmam?? oldu?undan dolay?, dükkan sahibinin onu kap? d??ar? etmesi do?ald?.

“Pekala, efendim.Daha sonra gelece?im.”
“Güle güle.” Dedi dükkan sahibi.

Weed kap? e?i?inde oyalan?yordu. Sonra tesadüfen gösterimde olan heykeller gözüne çarpt?.
“Muhte?em!” diye ba??rd? Weed.
“Bu heykellerin ihti?am? beni benden al?yor. Bunu Rosenheim Saray?na vermek ister miydiniz?”

Dükkan sahibi ister istemez Weed’e kulak verdi.
“Hangisinden bahsediyorsun, yabanc??”

“?u saf alt?ndan yap?lm?? iki ba?l? kartal. Bunu hangi ustan?n oydu?unu tahmin etmeye bile cüret edemem, ama muhte?em i?çili?ini görebiliyorum. Tart??man?n da ötesinde de?erli. Öyle hayat dolu ki onu neredeyse gerçek bir kartal san?yordum, iyi ki buraya gelmi?im. Bu dükkan bu s?n?ftan ?eyleri hak ediyor. Benim naçizane gözlerim dünyaya indirilmi? e?siz bir güzelli?i görüyor.”

Dükkan sahibi fark etse de fark etmese de, a?z? yatay bir hilale dönü?üyordu. (Yani hafiften gülümsüyordu.)
“Oymac?l?k sanat?na ilgin mi var, yolcu?”

“San?r?m, evet. Sadece muhte?em heykeller kar??s?nda huzur bulmay? diliyorum, ve ruhum bu heykellerde vuku bulmu? e?sizli?in bir parças? olmay? arzuluyor.”
“?çeri gel, otur. Belki beni s?k?lmaktan kurtarabilirsin.”
“Te?ekkür ederim, efendim.”
“Bir bardak çay ister misin?”
“Ne kadar naziksiniz, sadece bir bardak ball? so?uk su yeterli.”
“Tabii, veriyorum.”

Weed dükkan sahibi taraf?ndan kar??t?r?lm?? ball? suyu içti, ki bu da son üç haftan?n birikmi? yorgunlu?unu hafifletti.

“?imdi söyle bakal?m, seni bu kadar rahats?z eden nedir?” dedi dükkan sahibi.
“Peki, efendim. Fakat her ?eyden önce bu gösterimdeki heykellerin aras?nda ufak bir tur istesem, beni affeder misiniz? Sizin rehberli?inize ihtiyac?m var, lakin bu, benim ?u ba?yap?tlara bakmak isteyen naçizane gönlümü rahatlatmak kadar önemli de?il.”

“Diledi?in kadar bakabilirsin. Bu narin heykellerdeki raison d’être (varolu? nedeni) onlara de?er biçenleri memnun etmek de?il mi?”

Dükkan sahibi nazik bir gülümsemeyle izin verdi. Weed onun kalbini fethetti?ini hissetti, halk?n dikkatinden uzakta ve mü?terilerin zar zor geldi?i bir yerdi. Bakkalda çe?itli mallara göz gezdirmek istemi? olsayd?n, hemen o an kap? d??ar? edilirdin. Weed acele etmeden gösterimdeki heykellerin tad?n? ç?kard?. Fakat konu?ulacak konular? da vard?.

‘Oymac?l?k ustal???yla servet edilece?inden ?üpheliyim.’

Bu günlerde en pahal? heykel 30 gümü?lük ediyor. Heykellerin ta?tan ya da tahtadan yap?lan niteli?i, etkileyici i?çili?e ra?men, materyallerin kendisi ilk ba?ta çok pahal? de?ildi. Ah?ap oyma ya da ta? kaz?madan ba?ka bir ?ey de?ildi.

Weed biliyordu ki e?er devasa bir aslan heykeli ya da tunç heykel yapabiliyorsa, ortada para olmal?yd?, fakat çok uzak bir ihtimal yüzünden aptal yerine konmuyordu. Nas?l soylu bir adam bu kadar parayla her y?l yeni bir heykel sipari? edebilirdi? Bir oymac? olarak en iyisini yapmak için merdivenin en üstüne ç?kmal?yd?. Biraz rekabetle, endüstride en iyi olmak için fazla bir gayrete gerek yoktu.

Buna ra?men, güvenmek için fazla küçük, kuytu bir marketti. Bir servet elde etmek için kesin yol di?er oyuncular? olas? tüketici olarak hedeflemekti. Onlar daima levellerini art?r?yorlar, daha iyi ekipmanlar ve bu tarz ?eyler istiyorlard?. Güçlü ekipmanlar, ate? silahlar?, büyüleyici bilezik ve yüzükler oyuncular aras?nda popülerdi, fakat heykeller, birkaç istisnai ki?i d???nda ço?u ki?iye göre de?ersizdi.
‘Vakit kayb?, para kayb?.’

Weed’in bu oyuna ba?lamaktaki esas hedefi bir sermayeyle para kazanmakt?. Heykellere son kez bakt? ve oymac?l?k sanat?yla ilgili son karar?n? verdi.

‘Bu skill be? para etmez.’
Weed dükkan sahibinin kar??s?na oturdu.
“Pekala, ?u an ne ar?yorsun?” diye sordu dükkan sahibi.
“Geçmi?teki bir olayla ilgileniyorum. Bana, birinin 50 y?l önce Kraliyet Saray?nda ay ?????n? oydu?u söylendi. Bu olay?n do?ruluk pay? var m? bilmek istiyorum.”

“Ah, ?u olay! Bu oymac?lar aras?nda süregelmi? bir efsanevi rivayettir. Ayr?ca Kraliyet Mahkemesi’nden güvenilir birkaç mü?terimden de bu hikayeyi duymu?tum.”

Weed ay ?????n? oyman?n imkans?z oldu?unu ve bir ?ehir efsanesi oldu?unu dü?ünüyordu, fakat dükkan sahibi ayr?ca, E?itim Salonundaki e?itmenin duydu?unu iddia etti?i söylentiyi de biliyordu.

 • Görev tamamland?.

 • Kraliyet Saray?na Geldi?i Rivayet Edilen Gizemli Oymac?
 • E?itmenin kula??na giden rivayet gerçekten ya?anm??t?r.Ay ?????n? oyan bir oymac? yayg?n olarak, ama gizlice Serebourglular aras?nda bilinmektedir. Fakat, ay ?????n? nas?l oydu?u gizemlili?ini sürdürmektedir.
Ödül: Bunu söylemek için e?itmene git.

Weed kocaman s?r?tt?. Bu, yine de, en dü?ük zorluk seviyesi olan E tipi basit bir görevdi. Ayn? zamanda, dükkan sahibiyle dostluk kurmay? ba?aramam?? olsayd?, görev çok zor olurdu.

Görevi tamamlad???na göre, ikinci ad?m E?itim Salonuna dönmek ve e?itmenden ödül almakt?. Weed veda edip gitmek için uygun zaman? kollarken, dü?üncelere dalm?? dükkan sahibi sonunda konu?tu.

“Ay ?????n? nas?l oydu?unu duymad?m.”
“Kraliyet Mahkemesinden mü?teriler bunun hakk?nda bir ?ey demediler mi?”
“H?m, bu bölümü hep atl?yorlar. Bana bununla ilgili bir ?ey söylemeyi reddediyorlar. Rosenheim Kraliçesi Evane’nin, huzur içinde yats?n, bu olaya dahil oldu?unu söylüyorlar. Bana bir iyilik yap?p ?una bakar m?s?n? Böylece merak?m? gidermi? olursun.”

Weed heyecandan titreyen yumru?unu kavrad?.
‘Bu, seri halinde bir görev.’

 • Oymac?n?n Geçmi?i
 • Oymac? Kraliyet Saray?nda kendisini gösterip ay ?????n? oyarken Kraliçe Evane’nin olayda yer ald??? rivayettir.
 • Zorluk Seviyesi: E
Uyar?: E?er rivayeti ara?t?r?rken görülürseniz,Kraliyet ?övalyelerinin dü?manl???na maruz kalacaks?n?z.

Zorluk seviyesi oldukça dü?ük oldu?unda bile, seri halinde görevlerde ödül seviyesi artar. Ne kadar a?ama kaydedersen, o kadar zor görevler gelir, ve ço?u seri halinde görev Weed’in ?u anki leveliyle bunun üstesinden gelmesi için son derece zor. Weed’in tamamlayabilece?i görevler sadece kale içi olanlard?r, etraflarda dola??p insanlardan bilgi edinmek.

“Hala yetersizim. Korkar?m ki göreve lay?k de?ilim.”
“Bu görevi yapabilece?ine eminim. Sa?duyu güvenli?e öncülük edebilir.”
“E?er böyle diyorsan?z, seve seve kabul edece?im.”

 • Görevi kabul ettiniz.

“Te?ekkür ederim, gezgin. Kraliçe Evane’yi sorman gereken ki?i eski hikayeleri ve sokak dedikodular?n? bilen bir ozand?r! Bu konu çok hassas, bu yüzden Kraliyet Ailesine hakaret say?labilecek en ufak bir ?eye dahi sebep olmamal?s?n."

***************
?çinde aniden olu?an, bir melodiyi m?r?ldanma arzusunu bast?ran Weed do?ruca soka??n kar??s?ndaki bir bara yöneldi.

“?yi ö?lenler”

Bir garsonun kar??lamas?na cevap veren Weed, bir ozan bulmak için etrafa bak?nd?. Kar??lanmas? gereken birkaç ko?ul vard?. Öncelikle oyuncu olan ozanlar? eledi. Herhangi bir oyuncunun Royal Road’da yar?m as?r önce olmu? bir olay? bilmesi pek olas? de?ildi. Serabourg’un yerlilerinden biri, mümkünse ya?l? bir tanesi Weed’in i?ine daha çok yarard?.

Türküleri düzgün söyleyip söyleyememesi bir yana, söz konusu dedikodu oldu?unda ya?l? bir ozana güvenebilirdiniz. Weed beklentilerine uyan ozan? bulas?ya kadar birkaç bar dola?t?. K?rklar?nda, orta ya?l? tecrübeli bir ozand?. Weed onu alk??layarak ozana yakla?t?.

“Güzel türkünüz için te?ekkür ederim efendim. Sizi böldü?üm için kusura bakmay?n, fakat birkaç soru sormak istiyorum…. Elli y?l önce Rosenheim’in Kraliyet Saray?nda ne oldu?unu biliyor olabilir misiniz?”

Ozan avucunu uzatt?, Weed bu hareketin anlam?n? biliyordu. An?nda ka?lar? çat?ld?, a?z?n?n kenar? se?irmeye ba?lad?. Tek bir kuru?u bile bo?a harcamak istemiyordu.

“Gerçekten büyüleyici bir sesiniz var. Hem sözleri yazmada hem de bestelemekte yeteneklisiniz. Ayr?ca müzik aletinde yetenekleriniz oldukça etkileyici….”
“…………”

“Her iddias?na girerim ki kariyerinizin zirvesinde genç bir yetenek iken say?s?z Serabourg’lu han?mefendinin kalbini çalm??s?n?zd?r. Elbette, hala devam etti?inize de ?üphem yok…. Bir ozan için macera ve romantizm her ?eydir. Ben de romantizm’den ho?lan?r?m.”

Elini çekmeyen ozan sonunda patlad?.

“Senin gibi yabanc?lar?n böyle ucuz iltifatlar?ndan art?k g?na geldi. Paray? göster ya da kaybol.”

Weed bir anl???na karars?z kald?. Görevi ortas?nda öylece b?rakmak? Her neyse, görev vazgeçse bile ceza vermiyordu. Ama ileride nefis ödüller verebilirdi ve onlar? kaç?rmak istemiyordu.

Weed’in eli cebine uzand? ve hatas?n? fark etmeden önce bir bozukluk ç?kard?.

‘2 Gümü?!’

Cebinde iki gümü? bozukluk vard?. Bu e?itmenin önceki görevi tamamlad?ktan sonra verdi?i her ?eydi. Ozan gümü? bozuklu?u Weed’in elinden kapt?. Paras?n? bak?ra bozdurmay? unutmu? olmas? basit bir hatayd?.

‘Böyle saçma bir hata yapt???ma inanam?yorum!’

Weed ac? ve üzüntüyle titredi.

“Hmph, bu bir s?r, bu yüzden kendine saklamal?s?n.” diye alçak sesle konu?tu ozan.
“Kraliçe Evan ve oymac? daha çocukluklar?ndan beri oldukça yak?nd?lar.”
“Yak?n derken?....” diye sordu Weed.
“Bir kad?n ve erkek aras?nda böyle bir ili?ki tek ?ekilde söylenebilir. Onlar sevgiliydiler.”
“Anl?yorum.”

Weed niçin burnunu bu dedikoduya sokmas?n?n Kraliyet Saray?ndan gizli kalmas? gerekti?ini ?imdi anl?yordu. Eski Kraliçenin kutsal ad?n?n böyle bir skandalda geçti?ini dü?ününce, Kraliyet ?övalyeleri onun onurunu korumak için her hangi birini susturmaktan çekinmezdi.

Ozan barda etrafa göz gezdirdi ve dikkatlice devam etti.

“Onlar ayn? köyde do?mu?, birbirlerini severek büyümü?lerdi. O?lan?n ad? Zahab’d?. K?z küçükken her zaman onun çocukken oydu?u ve ona verdi?i aksesuarlar? bir gün onun gelini olma hayali ile yan?nda ta??rd?. Ama kader onlara kötü bir oyun oynad?! K?z kraliyet taraf?ndan seçildi ve o?lanla ayr?ld?lar. Ama sonunda, aralar?nda bir söz verdiler.”
“Nas?l bir söz oldu?unu sorabilir miyim?” Diye sordu art?k merak etmeye ba?layan Weed.
“Zahab gök kubbenin alt?ndaki en güzel heykeli ona gösterece?ine söz verdi.”
“Öyleyse sözünü tutamad? galiba. Kraliçe, saray?nda güzel ve hayranl?k uyand?r?c? say?s?z heykele sahip olmal?.”
“Hay?r, sözünü tuttu. Uzun y?llar sonra, Zahab Kraliyet Saray?na kendini bir konuk olarak tan?tt?. Söylentiye göre, onun çal??mas?n? gören kraliçe gök kubbenin alt?ndaki en güzel ?ey oldu?unu söyleyerek çok duyguland?.”

“O zaman Kraliçe Evane’ye tam olarak nas?l bir heykel hediye etti ki? Bir kraliçe basit bir esere bu kadar de?er vermez.”
“Do?ru. Kraliçenin o gün orada olan hizmetçisini ziyaret et ve hikayenin geri kalan?n? duy. Bende bir ba?kas?ndan duydu?umdan ancak bu kadar biliyorum.”
“O hala hayatta m??”
“Evet.”

Ozan Weed’e hizmetçinin evini tarif etti. Weed onu ziyarete gitti. Art?k emekli olmu?tu, Kraliçe Evane ve oymac?dan bahsedince onu sevinçle kar??lad?.”

“Kraliçe oldukça erdemli ve zarif bir han?mefendiydi. Öyleyse o zaman ne oldu?unu duymak istiyor musun?”
“Evet efendim.”
“Sormak için do?ru ki?iye geldin. Ben bizzat ona hizmet etmi?tim. ?lk ziyaret etti?i zaman Zahab’a oldukça k?r?lm??t?.”
“Neden oldu?unu sorabilir miyim?”
“Verdikleri söz. Küçükken bir söz vermi?lerdi, Zahab ona gök kubbenin alt?ndaki en güzel heykeli hediye edecekti. Ama sarayda ortaya ç?kt???nda, bir oyma b?ça?? de?il, bir k?l?ç ta??yordu. Herkesin gözünde, o k?l?c?n?n ehli iyi bir k?l?ç ustas? gibi gözüküyordu. Kraliçenin kalbinin ne kadar k?r?ld???n? tahmin edemezsiniz. Zahab’a o kadar inan?yordu ki dünya ba? a?a?? dönse hala ayn? kalaca??n? dü?ünüyordu, aralar?ndaki söz kutsald?.”
“……”
“O gün, Rosenheim’in kom?usu olan Brent Krall??? bir suikastç? grubu yollad?. Krall???m?z?n sonunu getirmek istiyorlard?. Bahçeye dal?p Kraliçeye sald?rmalar?n?n ne büyük bir ?ok oldu?umu ancak tanr? bilir.”
“O ahlaks?z alçak herifler!”
“Evet genç yolcu, aynen öyle. Bir kaç Kraliyet ?övalyesi tuza?a dü?mü?tü, bu yüzden onlar? durduramam??lard?, ve biz de ölümle yüz yüze gelmi?tik. Tam o s?rada, Zahab bahçeye girdi. Tahmin edebilece?iniz gibi Kraliçe ona kaçmas?n? söyledi. Ama o sadece gülümsedi.”
“Böyle tehlikeli bir durumda gülümsedi mi?”
“Gök kubbenin alt?nda oydu?u en güzel helkeli gösterece?ini söyledi. Herkesin ?a?k?n bak??lar? alt?nda, ay ????? Zahab’?n k?l?c?yla parçalara ayr?ld?. Güzelli?i göz kama?t?r?c?yd?. Ay ?????n? oyarken bir ?ark? söylüyordu. ?ark?n?n sözlerini hat?rlayam?yorum, ama ba?l??? Bir Oymac?n?n Kalbi’ydi. ?ark?y? dinlerken kraliçe gözya?lar?na bo?uldu. Gerçekten de hayat? boyunca gördü?ü en güzel heykeldi. Zahab ad?n? bir tahtaya kaz?sa bile kraliçe onu dünyan?n en güzel oymas? kabul ederdi, ama size söylüyorum, ay ?????n? oyarkenki görüntüsü sanki bu dünyaya ait de?ildi. Suikastç?lar bu ak?l almaz görüntü kar??s?nda da??ld?lar ve Zahab sözünü tuttu. O zamandan beri uzun y?llar geçti, ama hala bu duyguland?ran hat?ray? unutamam.”

Ard?ndan, gizemli bir hat?ra Weed’in gözleri önünde oynamaya ba?lad?.

*G?rç*

Bir o?lan elinde ufak bir oymac?l?k b?ça?? tutuyor. B?çak yukar? ve a?a?? kayd?kça tahta ?ekil al?yor. Bir k?z heykeli oyuyor gibi gözüküyor. Ufak, sevimli bir k?z. ?nce i?i sonucu, tahta hayat buluyor. Bir k?z k?zarm?? yüzüyle onu izliyor. Oyma b?ça??n? oynatan eli, o ciddi bak???. K?z onu seviyor, onun hakk?nda her ?eyi seviyor. Az sonra, o?lan ona biten heykeli veriyor. Heykel k?za çok benziyor.

“?imdilik tek yapabildi?im bir parça tahtay? oymak. Ama bir gün sana dünyan?n en güzel heykelini verece?im.
“Te?ekkür ederim Zahab, o günü heyecanla bekliyorum.”

K?z ve o?lan birbirleriyle el ele söz veriyorlar. K?z büyüyor, güzelle?iyor. Kral?n dikkatini çekiyor. Sonunda Kraliçe oluyor. Ama k?z hiç mutlu de?il. Kraliçe Zahab’?n geldi?i gün hala mutlu de?il. Zahab bir k?l?ç ta??yordu, bir oyma b?ça?? de?il. Bahçede yaln?z yürürken, kraliçe bir kan öfkeleniyor ve dikenli bir gülü kopar?yor. Avucu yakut k?rm?z?s? kan?yor.

“Neden sözümüzü unuttun? Verdi?in söz benim için her ?eydi...”

Kraliçe tutulmaya söz yüzünden kahroluyor. O ak?am, suikastç?lar saraya sald?r?yor. Her zamanki gibi sald?rgan bir kom?u olan Brend Krall??? suikastçileri yollam??. Rosenheim ?övalyeleri tek tek yere y?k?l?yor. Hizmetçi ve Kraliçe kaç?n?lmaz ölümle burun buruna geliyorlar. Zahab k?l?c?n? kavr?yor, ve ay ????? dans etmeye ba?l?yor.

 • Görev tamamland?

 • Oymac?n?n Geçmi?i
Çocu?un ve k?z?n aras?ndaki söz tutuldu. Mavimt?rak ay ????? parçalara ayr?ld?, ki bu da s?ras?yla suikastç?lar? bozguna u?ratt?.Ay ????? oymac?s? Zahab. Onun Oyma yetene?i, Usta seviyesine ula?t?. En güzel heykeli çocukluk arkada??na hediye etti.

 • Level atlad?n?z

 • Level atlad?n?z

Weed ?a??rd?, bir görevle iki level birden artm??t? ve bu da son de?ildi. Aniden bir mesaj penceresi geldi. Bir kez daha ?a??rd?, çünkü bu bir s?n?f de?i?tirme penceresiydi.

 • S?n?f De?i?imi!
S?n?f?n?z? Ay I???? Oymac?s?n?n gizli s?n?f?na de?i?tirebilirsiniz. Kabul ederseniz, bu s?n?f?n özel skillerini ö?renebilirsiniz. S?n?f?n?z? Ay I???? Oymac?s?’na dönü?türmek istiyor musunuz?

S?n?rs?z say?da oyuncu Royal Road’daki gizli s?n?flar? ke?fetmek için ko?u?turuyor, ancak sadece binde biri gerçekten ke?fedebilir.

“Reddediyorum.”

 • Karar?n?z? tekrar onaylay?n?z.
Ay I???? Oymac?s? gizli s?n?f?na geçi? yapabilirsiniz. S?n?f?n?z? Ay I???? Oymac?s?’na dönü?türmek istiyor musunuz?

“Reddediyorum.”

Weed’e göre bir odan?n kö?esinde k?s?l?p kalmak ve istemedi?i heykelleri yapmak önemli de?ildi. Weed kabul etmek zorundayd? ki, e?er adam gibi e?itim al?n?rsa, oymac? olmak e?lenceli olabilirdi. Fakat kendi kazanc? için kârl? bir s?n?fa ihtiyac? vard?. Weed kendine geldi?inde hizmetçi onu izliyordu.

“Muhte?em bir hikaye. Çok te?ekkür ederim, madam.”
“Rica ederim. Böyle onlar?n hikayesini anlatmaktan memnuniyet duyuyorum. Evet, genç maceraperest, Sana ufak bir hediye vermek istiyorum. Kabul eder misin?”

?yi niyetli bir hediyeyi reddetmek kabaca olmaz m?yd?? Weed kendisine teklif edilen bir ?eyi geri çevirecek kadar duygusuz de?ildi.
“Seve seve kabul ederim, madam.”

Ya?l? kad?n?n hizmetçisi çekmecenin derinliklerinden sarmalanm?? bir ?ey ç?kard?. Eski bir ne?tere benziyordu.
“Bu eskiden Zahab-nim’e ait olan oyma b?ça??. Bunu Majestelerine b?rakm??t?. ?u an bende. Ve de bu ah?ap heykel Zahab-nim taraf?ndan oyuldu. Lütfen bunlar? al.”
“Hediyelerinize gözüm gibi bakaca??m.”
Bu iki hediyeyi ondan ald? ve bir ?ey oldu.

 • Oyma B?ça??n? elde ettiniz.

 • Zahab'?n Miras?n? elde ettiniz

Weed, Oyma Sanat?’n?n ustalar?ndan birine ait oldu?undan, bu hediyelerin çok nadir oldu?unu dü?ündü. Ah?ap heykel öylesine bir bak??ta bile çok zarif görünüyordu.
“Lütfen, Zahab-nim’in oyma b?ça??na gözün gibi bak.”
“Peki, madam.”
Weed bunlar? satarsa epey kâr edebilece?ini hesaplad?.
“Bu ah?ap heykel sana Zahab-nim’in mezar?n? gösterecek. Umar?m onun Oyma ustal??? sonsuza dek tarihe gömülmez.”
“Ben de öyle umuyorum, madam.”
“Ke?ke o günkü ?ark?y? bir kez daha duyabilsem… Oyma Ustal???yla ilgili her ?ey o oyma b?ça??nda sakl?.”
“Efendim?”
“Zahab-nim’in oyma b?ça??nda.”
O an Weed oyma b?ça??na bakt?. ?çinden bir ses kar?? konulamaz bir kaderin ona yakla?t???n? söylüyordu.

 • Zahab’?n Son Dile?inin Pe?inden Git
 • Zahab o gün ölmedi. Oyma Ustal???n? test etmek için uzak bir k?taya gitti. Bir kez Oyma Ustal???ndan mezun oldun mu,“Bir Oymac?n?n Kalbi” ?ark?s?n? ö?renmek için Zahab’? bulmal?s?n. Daha sonra, buraya geri dönüp ?ark?y? ya?l? hizmetçiye söylemelisin. Efsaneler, Zahab’?n en son Gri Geçi? Bölgesi’ne yöneldi?ini belirtiyor.
 • Zorluk: A
 • Görev Gerekleri:
 • Görevi ya?l? kad?n?n hizmetçisi ölmeden tamamlamal?s?n.
Feshedilemez.

 • Skill: Öge Tespiti’ni ö?rendin

 • Skill: Oyma ustal???’n? ö?rendin

 • Skill: Tamir’i ö?rendin

 • Pasif Skill: El Sanat? Olu?turuldu.

A levelindeki seri halindeki bir görev ve 4 skill mükâfat?. Weed ?ansl? m?yd? de?il miydi bilemedi.

Bir kere, kendi s?n?f?yla alakas?z bir skill elde etmenin a??r? zor oldu?unu biliyordu. Oymac?l?k s?n?f?na geçmeden ö?rendi?i Ö?e tespiti ve Tamir gibi bu skiller, çe?itli yollarla i?e yarayabilir, ama A level görev muhtemelen birkaç y?l gibi uzun bir süre için onun yeteneklerinin ötesindeydi.

Royal Road oyuncular?n?n ortalama leveli ?u an 100 civar?d?r. En yüksek level ise 300’lerin ba??d?r. 300 leveli tamamlamak için dengelenmi? güç derecesi gerektiren bir görevin zorlu?u B-level olarak bilinir. Bu da Weed’in görevle tek ba??na ba? edebilmesi için, levelinin 400’ün üzerinde olmas?n? gerektiren bir görevi kabul etti?i anlam?na geliyor.

Yeterince kötü de?ilmi? gibi, Gri Geçi? Bölgesi güçlü hayvanlar?n ya?ad??? tehlikenin tavan yapt??? bir yerdi. Oras? k?tadaki, ad?m att???n an ?üphesiz parçalara ayr?laca??n On Yasak Bölge’den biriydi.

“Ne belal? i?.”

Bir oyuncunun ayn? anda alabilece?i görev say?s? sadece üçtür. Bunlardan biri “Zahab’?n Son Dile?i” göreviyle al?nd???na göre, Weed’in yeni görev için sadece iki yeri vard?. Ama seri halindeki görevlerde, sonunda kullan?c?y? ne mükafatlar?n bekledi?i tahmin edilemez. Bu seri görevi ikinci etapta gizli s?n?f ortaya koydu. S?n?f?n? de?i?tirmeyi reddettikten sonra bile, ona dört kullan??l? skill verilmi?ti. Son etapta ödüller nas?l olacakt? kim bilir.

Weed iyi bir f?rsat? geri tepecek kadar aptal de?ildi. Fakat, bunun nas?l ve ne zaman çözülece?i hala bilinmiyordu. Ya?l? kad?n?n hizmetçisine veda etti ve oyma dükkan?na geri döndü.

“Ah, bu kadar çabuk döndü?ün için te?ekkür ederim. Bu görevi erkenden vermek kesinlikle do?ru seçimmi?.”

Dükkan sahibi Weed’e görev mükafat? olarak üç gümü?lük verdi. Ozana kapt?rd??? gümü? paray? geri alm??, üstelik 2 gümü?lük daha kazanm??t?. E?itim Salonuna geri döndü?ünde, e?itmenden bir tavsiyeyle birlikte bir gümü?lük daha kazand?.

Paray? alarak, Weed böylece toplam 5 gümü?lük kazanm?? oldu! Ayr?ca 2 level atlayarak 3. levele ula?m??t?. Kazand??? stat bonus puanlar?n? çeviklik ve güce e?it olarak da??tt?.

“Yeni bir görev almal? m?y?m?”

Weed ani bir dürtüyle mücadele etti fakat tahta k?l?c? eline tekrar ald?. ?imdi ald??? göreve benzer halka aç?lmam?? bir görev nadirdi. Weed’in leveline göre fazla cömert ödüller almas? bu yüzdendi.

 • Share:

You Might Also Like

0 comments