[Turkish - LMS] Cilt 1 Bölüm 2

By Wing - 10:33 AM

Vah?i Hayvan Sahneye Ç?kar

“?ris ve damar taraman?z sonucunda kay?tl? olmad???n?z saptanm??t?r. Yeni bir hesap açmak ister misiniz?”

Lee Hyun Royal Road’a ba?land???nda, ilk olarak bir kad?n sesi i?itti. Onunla kimin konu?tu?unu duymak için etraf?na bak?nd? ama orada, evrenin derinliklerindeki bir bo?lukta, ba?ka kimse yoktu. Sonra fark etti ki, yeni bir hesab?n aktivasyon sürecinin tam ortas?ndayd?.
“Evet!”
-Kullan?c? isminizi se…
“Weed (Yabani Ot).”
Weed, bitki krall???ndaki en dü?ük seviyeli ot. Lee Hyun’a, en uygunu oymu? gibi geldi.
-Cinsiyetinizi seçin; bay, bayan, nötr…
“Bay!”
-Royal Road’da 49 farkl? ?rk bulunmaktad?r. ?lk 29 ?rktan diledi?inizi seçebilir…
“?nsan!”
-Görünü?ünüzü de?i?tirebilirsi…
“Neysem o!”
-Hesab?n?z etkinle?tirilmi?tir. S?n?f?n?z ve istatistikleriniz Royal Road’? oynarken belirlenece…
“Geç!”
-Ba?lamak istedi?iniz kent ve krall??? seçin.
“Serabourg Kalesi, Rosenheim Krall???!”
-Royal Road’a ho? geld—
“Geç!”
Lee Hyun bir dakika dahi harcamaya korkarak, rehber bölümünü h?zl?ca geçti ve önceden haz?rlad??? planlar?na göre çabucak kararlar ald?. Bir ayl?k ücret 300.000 Won (~600 TL) civar?ndayd?, ki bu da oyunun ne kadar pahal? oldu?unu gösteriyordu.

****

Royal Road’da yüzden fazla büyük ?ehir ve binlerce kasaba bulunur. Yeni bir oyuncu maceras?na ba?kentte veya bununla k?yaslanabilecek büyüklükteki bir ?ehirde ba?lar, ayn? Weed’in ba?lad??? yer gibi.

*Par?lt?*
Bir ???k huzmesiyle Rosenheim Krall???’ndaki Serabourg Kalesi’ne geldi.
“Bu…”
Weed binlerce oyuncu ve NPC (Oyun D??? Karakterler) ile kar??la??nca bir an sars?ld?, sanki Seoul’un (Kore ba?kenti) göbe?inde kaybolmu?tu.
“Neredeyim ben? ?nan?lmaz!”
Hayretler içinde etraf?na bakarken gözlerine inanam?yordu. Laklak edenlerin ve pazarl?k yapmaya çal??anlar?n curcunas? kula??na çal?nd?. Gözleri önünde serilen manzara, acele içinde ko?u?turan insanlar, gerçek dünyayla birebir ayn?yd?. Yere basan bacaklar?na bakt?. Kesinlikle tek parça oldu?u kan?s?ndayd?. O hâlâ afallam?? bir ?ekilde ayakta dikilirken yabanc?lar onun yan?ndan geçip gidiyordu.

“?u çocu?a bak. Kesinlikle bir çömez.”
“Daha önce hiç sanal-gerçek bir oyun oynamam?? gibi görünüyor.”

Baz? kullan?c?lar geçerken omuzlar? üzerinden k?sa bak??lar att?lar. ??neleyici bak??lar? onu kendine getirmeye yetmi?ti. “Hakl?lar. Buras? Royal Road. Sanal gerçekli?in dünyas? ve yeni i? yerim.”

Ne kadar iyi haz?rlanm?? olursa olsun, sanal-gerçeklik bilgisi ve oyun içi incelemesi, ?u an ya?ad??? ilginç deneyimden sonra geliyordu. Sars?lm??t?, ama bu geçiciydi ve k?sa süre içinde sakinle?ti. Ayr?ca farkl?l?klar da gözüne ili?meye ba?lad?. Duyular? gerçeklikle tutarl?yd?, ama etraf?ndaki insanlar ya z?rha bürünmü?tü ya da deri cüppeler giyiyorlard?.

Ortaya ç?kt??? yere yak?n bir mevkide, üzerinde haritalar?n, Rosenheim Krall??? tasvirlerinin ve temel arayüz yönergelerinin bulundu?u bir haber panosu vard?. “Ba?lama vakti.” Weed önce yumru?unu s?kt? ve sonra harekete geçti.

Oturdu ve aya?a kalkt?, yükse?e s?çrayarak, yuvarlanarak, tekme ve yumruk atarak devam etti. Belini büktü ve eklemlerini birbiri ard? s?ra dikkatlice kontrol etti. El ve ayak parmaklar?n? oynatt?, ba??n? öne ve arkaya do?ru silkti. Etraf?ndaki kullan?c?lar taraf?ndan yap?lan, kendisine hücum eden a?a??lay?c? yorumlar silsilesine ra?men, Weed bunun üstesinden gelmeye kararl?yd?.

“?uradaki ne yap?yor öyle?”
“San?r?m vücudunu hareket ettiriyor. Hâlâ bu sanal-gerçek oyunla kendini tedirgin hissediyor herhalde.”
“Ah, anl?yorum. Ama kalabal?k caddenin ortas?nda gösteri yapman?n alêmi ne?”
Delicesine önlemeye çal??t??? bu a?a??lanma hissi, Weed’in kararl?l???na galip geldi. Milletin gözü önünde nas?l bir sahne sergiliyordu öyle!
“Kahretsin!” Aceleyle oray? terk etti ve ba?ka tarafa yöneldi.

Royal Road’da bir amatör oyuncu ba?lang?ç ?ehrinde, saat h?zlar? aras?ndaki fark nedeniyle gerçek dünyada bir hafta, oyunda dört hafta geçirecek ?ekilde s?n?rl?d?r. Amatörlerin ço?unlu?u temel ?eylere ve basit aray??lara giri?iyorlard? ya da diki? nak??, demircilik ve a?ç?l?k gibi elde edilmesi kolay sanatsal beceriler kazan?yorlard?.

Oyun, neredeyse karma??kl?k düzeyindeki s?n?rs?z esnekli?i ile övünüyor, ve tüm en yüksek rütbeli pozisyonlar kullan?c?lardan ziyade NPC’ler taraf?ndan i?gal edilince, bu özel ileti?im ihtiyac?n? güçlendiriyordu.

Bir di?er yandan, hat?r? say?l?r ölçüce oyuncu para kazanmak için kütüphanelerde ya da ma?azalarda çal???yordu. Merkez Meydan?, ortak kullan?c?larla al?m-sat?m yapmak için tezgahlar kuran tüccar olmaya merakl? ki?ilerle dolup ta?m??t? ve her dakika macera pe?indeki yeni gruplar ortaya ç?k?yordu.

Onlar? üstünkörü izledikten sonra Weed, E?itim Salonu’na girmekte tereddüt etmedi. E?itim Salonu isteyen her oyuncuya aç?kt? ve ço?u oyuncu yeni kazan?lm?? yeteneklerini denemek için salonu ziyaret ederdi. Weed gibi hesap açar açmaz E?itim Salonu’na giden birini bulmak, neredeyse imkans?zd?.


Amatörlerin krall??? ke?fetmek ve do?duklar? yerleri görmek istemeleri, E?itim Salonu’nun oldukça gereksiz görülmesinin sonucuydu. E?itmen Weed’i görür görmez gözlerinde sert bir bak?? belirdi.

“Genç maceraperest, Versailles K?tas?na yeni gelmi? olmal?s?n.” dedi e?itmen.
“Evet, efendim.” dedi Weed k?saca. Daha ilk günden kendini gülünç duruma soktu?u için hala sinirliydi.
“Yarat?klarla kar??la?t???nda k?l?ç talimini oldukça gerekli bulacaks?n. Yard?m etmemi ister misin? Bo? bir korkuluk bul ve istedi?in ?ekilde ona meydan oku derim. Tahta k?l?çlar orada duruyor ve diledi?ini al.”
“Te?ekkür ederim, efendim. Bu kadar? yeterli. Daha fazla rehberli?e ihtiyac?m yok.”
“Anlad?m, s?k? çal??.”

Weed tahta k?l?c? kapt? ve en kuytu kö?edeki korkulu?a yöneldi. Tekrar tekrar k?l?ç darbeleri indirmeye ba?lad? korkulu?a. Elleri her geçen saniye k?l?c?n a??rl???na ve k?l?ç darbelerine al???yordu.

Royal Road’da yeni oyuncunun leveli ilk dört hafta kilitlidir, çünkü ?ehir kap?lar?n?n ötesine geçmek ve bölgedeki yarat?klar? avlamak yasakt?r. Ço?unluklu olarak mümkün oldu?unca çabuk bir ?ekilde görevler tamamlan?r, böylece elveri?li hizmet noktalar? geli?tirilir, para kazan?l?r ve ki?isel ileti?im a?lar? geli?tirilebilir. Tüm bunlara ra?men Weed tahta k?l?çla korkuluk talimi yapmaya sessizce devam etti.

Serabourg Kalesi’nin E?itim Salonunda yakla??k bin küsür korkuluk ve duvarlarda s?n?rs?z miktarda kolayca ula??labilen tahta k?l?ç vard?. Yeteneklerini test etmeye can atan oyuncular salonun müdavimi haline gelmi?ti. Fakat tam o anda, herkes gözünü belli bir noktaya dikti.

“Bu çocukta deli cesareti var.”
“S?n?rlar?n? zorluyor.”
“Akl? ba??nda biri böyle yapmaz.”

Weed kan ter içinde kalm??t?. Ba?ta kendisine verilen beyaz gömle?i ve pantolonu teri emmi? ve vücudundan atm??t?. Hala ara vermeksizin korkulu?a darbeler indiriyordu.

 • +1 GÜÇ

Weed korkulukla alt? saatlik bir idman?n ard?ndan güzel haberi duydu. Sanki k?l?c? kavrayan el kaslar? hafiflemi? gibi hissediyordu. “Stat Penceresi,” Weed darbeleri indirirken bir yandan da m?r?ldan?yordu.Weed’in profili öyle güçsüzdü ki göze çarpan hiçbir ?ey yoktu.

 • Oyuncu Ad?: Weed
 • Grup: Nötr
 • Level: 1
 • S?n?f: Yok
 • Ba?l?k: Yok
 • Ün: 0
 • Sa?l?k: 100
 • Büyü Gücü: 100
 • Güç: 11
 • Çeviklik: 10
 • Can: 10
 • Bilgelik: 10
 • Zeka: 10
 • ?ans: 0
 • Liderlik: 0
 • Hücum: 3
 • Savunma: 0
Büyü Direnci: Yok

? 5 Saat Sonra ?

 • +1 CAN

 • +1 ÇEV?KL?K

Bu iki stat neredeyse ay? anda artm??t?.

“Of be!” Weed nihayet tahta k?l?c? yerine koymu?tu ve k?sa bir ara vermi?ti. Bir lokma dahi yiyip içmeden tam? tam?na sekiz saattir k?l?ç antrenman? yap?yordu. Fiziksel olarak bitkin dü?mü?tü, bo?az? susuzluktan yan?yordu ve açl?ktan midesi kaz?n?yordu.

“Çanta Penceresi.”

Verilen anahtar kelimeyle, çantas?nda sahip oldu?u e?yalara dair yar? saydam görüntüler Weed’in gözleri önüne serildi. Çantada bir adet matara ve on parça çavdar ekme?i vard?. Hepsi buydu.

Royal Road’da ihtiyac?n olan ?eylerin pe?ine kendin dü?melisin. Di?er kullan?c?lar dört haftal???na basit görevleri yerine getirerek para kazan?yorlard? fakat Weed bir dakikay? bile harcamaya k?yam?yordu. Mataray? ve bir parça çavdar ekme?ini ç?kard?, bir lokma ekmek att? a?z?na. Yemek yemek hem açl???n? giderdi hem de tatminlik ö?esini artt?rd?.

“Her be? saatte bir yemek yemem gerek. E?er yo?un olarak idman yaparsam daha s?k yemeliyim, ama tatminlik ö?esini tamamen doldurmama gerek yok. Tek yapmam gereken ölümden uzak durmak.”

Weed yeme?ini bitirdi?i gibi tahta k?l?c? kapt? ve korkulu?un kar??s?na geçti.

“Yine ba?lad?.”
“Delirmi? bu.”
“O ?eylerle bir derdi filan olmal?.”
“O korkulu?u parçalara ay?rmadan vazgeçece?ini sanm?yorum.”

Korkulu?un o an titremesi bir göz yan?lmas? m?yd?? Weed’in tahta k?l?c? korkulu?un her santimine darbe vuruyordu. ?zleyen herkesin akl?nda ayn? soru belirdi.

“Bu çocuk neden ?u korkulu?a vurup duruyor?”
“E?er bir skill art?rmak istiyorsa böyle yapman?n ona bir yarar? olmaz ki, burada korkulu?u kesece?ine, gitsin d??ar?da tav?an kessin.”
“Onun ne yapt???na bak. Skill kullanm?yor. Bana kal?rsa, korkulukla içgüdüsel olarak dövü?üyor.”
“Belki statlar?n? yükseltiyordur.” diye yorum yapt? parlak z?rhl? bir ?övalye, ve herkesin dikkatini o konuya çekti.
“Safi korkulu?a vurarak statlar?n? yükseltebilir misin?” diye sordu esmer bir orman bekçisi.
“Ha? Ah, evet, tabii ki.” dedi ?övalye.
“O halde neden level?n? art?rmak için ter dökmektense sadece korkulu?a vurmuyorsun?” Orman bekçisi tekrar sordu.

Pluto ad?ndaki ?övalye oldukça yüksek bir leveldeydi, bu yüzden güvenilir kaynaklardan bir dünya bilgi ö?renmi?ti. Ayr?ca Weed’in hareketlerini do?ru tahmin eden tek ki?i oydu.

E?er bir oyuncu can?n? tüketirse, bunun bir sonucu olarak can? ve sa?l??? artacak, ve bir büyücü çok fazla büyü yaparsa, bilgeli?i ve zekâs? artacak.
Ama böyle bir art?? level atlama e?li?indeki stat bonus puan?yla k?yasland???nda çok önemsiz kal?yor.

Hiç dinlenmeden yar?m gün boyunca k?l?ç talimi yapmak bir iki stat verebilir. Level atlamak için hediye olarak sadece be? puan verildi?i göz önüne al?nd???nda, Weed’in yapt??? çok aptalca görünüyordu.

“Çok saçma.” Pluto’nun aç?klamas?n? duyan büyücü kad?n kafas?n? sallad?. Ama Pluto aksini dü?ünüyordu ve “??e yarar.” dedi.
“Efendim?”
“?u anki levelinden daha zay?f bir hayvan? öldürürsen ufak bir deneyim puan? kazanabilirsin, biliyorsun de?il mi?”
“Tabii ki.”
“Di?er bir deyi?le, seviyen artt?kça, level atlaman zorla??r. Ama ba?lang?ç safhas?nda böyle bir talime katlanarak gücünü geli?tirirsen, ileriki zamanlarda daha kolay avlanabilirsin. Bu oyun boyunca etkisini sürdürecektir.”
“Bu yöntemi bildi?ine göre sen de ayn? e?itimden geçtin san?yorum? Hay?r, herkes bunu bilseydi ayn?s?n? yapmaz m?yd??”
“Asl?nda pek de?il. Bilseler dahi kimse bunu yapmazd?. Geriye bakacak olursak, içinizde gücünü 1 puan art?rmak için on saat boyunca ?u korkulu?a vurmak isteyen biri var m??
“…”
“En zay?f rakip olarak bilinen korkulukla çal??arak statlar?n? art?rman?n da bir s?n?r? vard?r. Güç bak?m?ndan, tahminen 40 küsürdür. 40 puan güç kazanmak için en az bir ay korkulu?a vurmak isteyen var m?? Ben olsam s?k?l?p hasta olurdum, ve de birkaç gün içinde pes ederdim.”

Weed’i izleyenler ayn? anda kafa sallad?lar.
Gücünüzü 40 puan art?rmak için bütün bir ay durmadan korkulukla k?l?ç talimli yapmaktansa haval? bir silah aramay? tercih edersiniz. Gücü 40 puanda tutan bir alet e?siz, ama nadirdir.

“Bu sadece surlar?n ötesine geçemeyen amatörlerde i?e yarar. Bir zamanlar bu korkuluk idman? popülerdi fakat k?sa sürede terk edildi çünkü uzun vadede elde edebileceklerinle kar??la?t?rd???nda, çok s?k?c? ve me?akkatli bir ?ey.”

Weed etraf?ndakilerin konu?mas?na kulak misafiri oldu. Ba?ka bir yerde antrenman yap?yor olmay? diledi, fakat kaleden ç?k?? izni olmad??? sürece, salonda dikkat çekmekten kaçamazd?.

“Neden bunu s?k?c? ve me?akkatli olarak görüyorlar?”

Weed tahta k?l?c? tüm gücüyle savurdu.
S?k? çal???rsan, karakterin gittikçe daha güçlü olacak. Ve karakterin geli?ti?inde, daha güçlü hayvanlar? yenebilir ve daha çok para kazanabilirsin. Weed’e kal?rsa, bu hayat?ndaki esas e?lenceydi. Fiziksel çal??maya do?u?tan e?ilimi vard?. Bu süre boyunca, e?itmen onu ho?nut bir ?ekilde izliyordu.

*****

Aradan üç hafta geçti. Weed Royal Road’a ufak uyku vakitleri d???nda, ba??ml?l?k derecesinde her gün giriyordu. Oyuna ba?lamadan önce kuvvetlendirdi?i fiziksel durumu, günde sadece dört saatlik uykuyla dayanmas?na yard?mc? oluyordu. ?u son üç haftay? dü?ünmesi bile onu hasta ediyordu.

Bir kez oyuna girdi mi, yakla??k olarak sekiz saatini onu zihinsel olarak y?pratan korkuluk idman?yla geçiriyordu. Cesaret verici anl?k mesajlar olmasayd? çoktan pes etmi?ti.

 • +1 GÜÇ

 • +1 ÇEV?KL?K

 • Yeni stat: Mücadele Ruhu

 • Yeni stat: Dayan?kl?l?k

Royal Road’da, bazen orjinalinin d???nda yeni bir stat meydana gelir.

Mücadele Ruhu: Geçici olarak insanüstü bir güç elde edebilir ya da sadece göz gücüyle zay?f bir hayvan? dize getirebilirsiniz. Stat puanlar?n?z? bu stata veremezsiniz. Karakterin davran??lar?na ba?l? olarak, özellikle uzun zaman hayvanlarla sava??rsan?z ya da s?k s?k sizin geçerli seviyenizden daha güçlü hayvanlarla kar??la??rsan?z kendili?inden artacakt?r.

Dayan?kl?l?k: Can ve güç kayb?n? azalt?r. Stat puan? vermek mümkündür ve oyuncunun davran??lar?na ba?l? olarak kendili?inden artabilir.

Ara s?ra yetenekle ilgili anl?k mesajlar da geliyordu. Weed’in o anki tek yetene?i K?l?ç Hâkimiyeti’yd?.

 • +1 KILIÇ HAK?M?YET?

 • K?l?ç Hakimiyeti: Level 3
 • K?l?ç sald?r? gücü %30 artm??t?r. (+%30 ATK)
 • K?l?ç sald?r? h?z? %9 artm??t?r. (+9 ATK SPD)

Weed her anl?k mesaj göründü?ünde, ilerleme kaydetti?i için içten içe mutlu oluyordu. Ama onu oldukça rahats?z eden ?ey ise hedeflerine ula?amaman?n vermi? oldu?u hayal k?r?kl???yd?. Son üç hafta içinde kendini korkuluklar? ala?a?? etmeye adamas?na ra?men, gücü 29, çevikli?i 25 ve can? 22’ye yükselmi?ti sadece.

“H?zlanmazsam, s?n?rlama kald?r?ld?ktan sonra bile de?erli vakti ?u korkuluk için harcayaca??m. Kaleden ayr?lmadan önce bunu tamamlamal?y?m.”
Weed’in gözlerinden kararl?l?k f??k?r?yordu.


*Gurrr*

O anda, Weed’in karn? yemek yeme vaktinin geldi?ine karar verdi. Statlar?n?n yava? ilerleyi?i bir yana, ekme?inin tükeniyor olmas? onu huzursuz ediyordu. Yak?n bir çe?meye gidip mataras?n? suyla doldurabilirdi, ama ekmek farkl?yd?, para ödemek zorundayd?.

“Hmm?”

Bir yerlerden burnuna i?tah aç?c? bir koku geliyordu. Weed, tahta k?l?c? sallamay? b?rakt? ve e?itmenin ö?le yeme?i için bir ?eyler ç?kard???n? fark etti.

“Hehe, sayg?de?er e?itmen.” Hayali kuyru?unu sallarken e?itmene do?ru yürüdü.
“Oh, bu Weed de?il mi? Seni buraya ne getirdi?” E?itmen ise s?cak bir ?ekilde cevap verdi.
“Tek ba??n?za yemek yerken yaln?z kalmaz m?yd?n?z? Bu yüzden size e?lik etmeye geldim.” Weed yalakal?k yapmakla me?guldü.

*Gurr*

Karn? guruldarken, Weed yüz ifadesinde bir de?i?iklik olmadan yalan söyledi. Fakat e?itmeni kand?ramam??t?.
“Bunu karn?n aç olarak kabul ediyorum. Gel otur! Yan?mda iki ki?iye yetecek kadar yiyecek var.”
“Te?ekkür ederim efendim.”
“Bu kadar alçak gönüllü olmana gerek yok! Senin gibi ileride büyük i?ler ba?aracak bir macerac?ya bir ?eyler ikram etmek beni gururland?r?yor. Weed, eminim ki ileride bir gün ?öhretin Serabourg Kalesinin duvarlar? d???nda yank?lanacak, o zaman geldi?inde, umar?m beni unutmazs?n!”
“Hay?r efendim, sizi kesinlikle unutmayaca??m.”

E?itmeni biraz pohpohlad?ktan sonra, Weed yedikleri yeme?in tad?n? ç?kard?. Biraz üzücü bir sahne olsa da, u?ra?madan karn?n? doyurabildi?i için minnettard?. Sonuçta gerçek bir adama yalakal?k yapm?yordu, Yapay bir zekaya zahip NPC’yi kand?rmakta ne sorun vard? ki?

Son üç haftada artt?rd??? statlar?n yan?nda, Weed e?itmen ile yak?nl???n? da artt?rd?. Bun yan etki takdire de?erdi. Weed yeme?i silip süpürmekle me?gulken e?itmen aniden bir soru sordu.

“Bu arada, Oyma Ustal??? hakk?nda ne dü?ünüyorsun Weed?

Oyma ustal???? Oyma ustal??? da ne öyle? Weed bir a??z dolusu pilav? çi?neyip yuttuktan sonra soruyu geri yöneltti.

“Oyma Ustal??? ile neyi kastediyorsunuz?”
“Sadece fikrini merak ediyorum. Genel olarak Oyma Ustal??? hakk?nda ne dü?ünüyorsun?”

O anda, Weed’in beyninin dü?ünme h?z?, say?sal olarak belirtmek saçma olsa da kabaca be? kat?na ç?kt?.

‘?u ana kadar e?itmenin basit dü?ünen ve dar görü?lü biri oldu?unu anlad?m. ?çtenlikle k?l?c?n yenilmez oldu?una inan?yor, ve onun için e?itim salonunda ter at?ncaya kadar çal??maktan daha erdemli bir ?ey yok.’

“Sayg?de?er E?itmen! Böyle bir ?eyden söz etti?inize inanam?yorum. Ben bir k?l?ç adam?y?m. Bana oyma ustal???n? m? soruyorsunuz? Hayal k?r?kl???na u?rad?m. ??te cevab?m- hiçbir zaman, asla böyle de?ersiz bir zanaat akl?mdan geçmedi.”

Weed’in ba?ka bir durumda onu sinirlendirecek agresif tonuna ra?men memnun bir ?ekilde ellerini birle?tirdi.

“Böyle söyleyece?inden emindim!”
“Sormaya bile gerek yok, oymac?l?k ustal??? gibileri bizim bir anl?k dikkatimizi bile hak etmiyor. Ne için benim gibi k?l?c?n yolunda birisi onu dü?ünme ihtiyac? duysun ki?”
“Tamamen kat?l?yorum Weed.” Weed, görünmez de olsa, e?itmen ile yak?nl?k puan?n?n artt???n? hissetti.

Bu birisiyle arkada? olman?n yoluydu. Onlarla birlikte kan dökmenize gerek yoktu. Onlar için para ve vakit kaybetmenize gerek yoktu. Tek yapman?z gereken bir ?ey hakk?nda kötü konu?urken ilk f?rsatta onlara kat?lman?zd?, bu onlar?n sempatisini uyand?rmaya yeterliydi. Weed e?itmenin konuyu de?i?tirece?ini dü?ünmü?tü, ama o ensesini ka??y?p konuya devam etti.

“Bir söylentiye göre oymac?l?kta en üst seviyeye ula?an bilinmeyen bir adam zaman?nda ay ?????n? oymay? ba?arm??.”
“Bunun do?ru oldu?unu sanm?yorum efendim. Söylentiler her zaman abart?lmaya meyillidir. Nas?l de?ersiz oyma ustal???n? ö?renmi? birisi ay ?????n? oyabilir ki? Belki de ay ?eklinde bir çak?l ta??yd?.” Diye ne?eyle cevap verdi Weed.
“Demek sen de öyle dü?ünüyorsun? Ama benden önceki e?itmen bunu bana söylemi?ti. Onun ad? Mellium’du, ?u anda bir Kraliyet ?övalyesi.”

Oymac?l?k bir tahta parças?n? kaz?y?p süsleme yapmaktan ba?ka i?e yaramayan bir skill olarak görülüyordu. Baz?lar?na göre belirli bir seviyeyi geçtikten sonra metalden mermiler yapabiliyordun. Ama ?üphesiz ki bu kimsenin ö?renmekle u?ra?mad??? kullan?lmayan skillerden biriydi.

“Weed, bu Oyma Ustal??? konusu bende merak uyand?rd?. Herhangi bir durumda bu zanaat?n bizim k?l?c?m?za meydan okuyamayaca?? ?üphesiz, ama sen bu dedikodunun do?ruluk pay? olup olmad???n? ara?t?rabilirmisin? Senden güvenilir bir adam oldu?un için bu iyili?i istiyorum. E?er iste?imi kabul edersen, bu beni mutlu eder.”

Ard?ndan Weed’in gözünün önünde bir anl?k mesaj belirdi.

Ding!

 • Kraliyet Saray?na Geldi?i Rivayet Edilen Gizemli Oymac?!
 • Oymac?l?k sanat?nda ustala?an bir adam?n ay ?????n? oydu?u rivayeti Rosenheim Krall???’nda uzun zamand?r süregelmektedir.Do?ru olup olmad???n? ö?renmek için rivayete bak!
 • Zorluk Seviyesi: E
 • Görev Ko?ullar?:
E?itmenle yak?n arkada?l?k, sadece Oyac?l?k Sanat?nda ustala?mam?? kimseler için geçerlidir. E?itmen taraf?ndan,K?l?ç Ustal??? için sars?lmaz bir tutku sayesinde güvenilir olarak onaylanmak.

Weed zar zor sevinebildi. Sezgileri ona bunun delicesine ender bulunan bir görev oldu?unu söylüyordu. Çünkü görev, ba?lamak için hileli durumlar gerektiriyordu. E?itmenle yak?n arkada?l?k, bunu hiç dü?ünmü? müydü?

Genellikle oyuncular E?itim Salonunun yerini dahi bilmiyorlar, yeni bir skill elde ettiklerinde k?sa bir ziyarette bulunuyorlar, ve tüm bunlarla bir korkuluk üzerinde idman yapmay? gerekli görmüyorlard?. Üstelik, salonda bulunmaya ve en basitinden Weed’in yapt??? gibi, statlar?n? art?rmak için korkulu?a defalarca vurmaya istekli birilerini bulmak bir hayli zordu.

E?er iyice ara?t?r?rsan, birkaç tane böyle oyuncu bulabilirsin. Ama Weed ise son üç haftas?n? neredeyse tamamen korkulu?a harcam??t?. Ba?ka kim böyle bir ?eye dayanabilirdi ki? E?itmenle yak?n arkada?l?k, Weed’in yapt??? gibi onla yeme?ini payla?maya yeltenmedikçe, neredeyse imkans?zd?.

Bütün bu ?artlarla bile, tüm tuhafl?klara kar?? Rosenheim Krall???, Serabourg Kalesi’nde yeni macerana ba?lamal?s?n, e?itmenle birlikte Oyma Ustal???na iftira atmak için en uygun zaman? bulman gerekti?ini söylemeye gerek yok.
“Çok güzel, açl?ktan ölmek ve iflas etmek üzereyim. Zorluk seviyesi E olunca, halletmesi kolay bir görevmi? gibi duruyor.”

Weed ba??yla onaylad?.

“Bunu kabul etmekten onur duyuyorum. Bu saçmal??a hiç inanmasam da, ay ?????n? oyman?n nas?l bir ?ey olaca??n? bulaca??m.”

 • Share:

You Might Also Like

2 comments