[Turkish- LMS] Cilt 1 Bölüm 5

By Wing - 10:40 AM

Kelimeleri Kaybetmi? K?z

“Kahretsin… Bugün yine o gün.”
Sabah?n erken saatlerinde, Lee Hyun çoktan tükenmi? haldeydi.
Güney Kore Parlamentosu, toplumdan d??lanm?? olanlar? ve uyumsuz tipleri ay?klamak için olu?turulmu? Kimseyi Geride B?rakma ad?nda istenmeyen bir yasa tasar?s?n? onaylam??t?.
Tüm bu aptall?k sorunlu sosyal çevrelerde do?mu? ya da büyümü? ki?ilerin a??r suçlara ve bo?anmalara daha yatk?n oldu?unu iddia eden bir teori yüzündendi.
Yasaya göre, sosyal çevrelerinde fark edilebilir kusurlar olan yirmi ya? ve üstü tüm Kore vatanda?lar? zihinsel muayene için düzenli olarak bir psikiyatrisi ziyaret etmek zorundayd?lar.
K?sacas?, Lee Hyun çocuklu?unda ailesini kaybetti?i ve gençli?ini tefecilerle dolu oldu?u için buna uygundu.
Lee Hyun Harika Toplum Rehabilitasyon Merkezi’ne gitti.
“Altm??lara zaman yolculu?u yapm?? gibi hissediyorum. Harika Toplum, ne saçma.” ?ikayetlerini m?r?ldanarak Lee Hyun tesise girdi. ?sim klasik ?ekilde dö?enmi? odalar? akla getiriyordu. Resepsiyon odas? Sosyal Aç?dan Yetersiz kanunu alt?nda t?bbi testler için gelmi? yirmili ya?larda ki?ilerle doluydu, bu yüzden kay?t için s?ras? gelene kadar bir saati daha bo?a harcamak zorunda kald?.
“Merhaba, ben Lee Hyun. Kimseyi Geride B?rakma için zihinsel muayeneye gelmi?tim.”
“Anl?yorum. Lütfen bu formu doldurun.” Beyaz elbiseli bir hem?ire Lee Hyun’a bir parça ka??t verdi.
“Bu nedir?”
“Bu anketteki cevaplar?n?za göre zihinsel durumunuzun tam bir incelemesini yapaca??z. E?er sosyal aç?dan yetersiz kategorisine dü?üyorsan?z, rehabilitasyon merkezine girmek ve periyodik tedavi almak zorunda kalacaks?n?z. Bu olursa, hükümet tazminat olarak ailenize ayl?k çek yollayacak.”
Ne kadar insafs?z bir yasa. Hükümet ma?durlar korkunç çocukluklar ya?arken, aileleri taraf?ndan ?iddete u?rarken ya da okullar?nda d??lan?rken hiç bir ?ey yap?lmam??t?.
?imdiyse liseden mezun olduklar?nda bir üniversiteye kaydolmak istiyorlarsa bir dezavantaj? kabul etmek zorundalar. Daha kötüsü, devlet memuru olmaya bile izinleri yoktu. Terörle sava? sahip olanlarla olmayanlar? ay?rmak için geçerli bir bahane sunmu?tu.
“Pekala.”
Lee Hyun formu ald? ve h?zl?ca doldurdu. Kalem kâ??d?n üzerinden hiç kalkmad?. Lee Hyun bu sorular? y?llard?r dü?ünüyordu, bu yüzden cevaplar kalbinden ta??yordu.
“Bitirdim. Art?k gidebilir miyim?”
“Elbette. Otobüs masraf?n? kar??lamak için bunu al?n.”
Sonunda hükümet bir parça vicdan göstermi?ti. Lee Hyun bozuk paralar? ald? ve ak?l hastanesini terk etti. Bu s?rada, onun doldurdu?u anket merkezdeki psikiyatrisiler aras?nda bir tart??ma ba?latm??t?.
***
Cha Eunhee, psikolojide profesör doktor gülmekten yerlere yatm??t?. Davran??lar? ona Buz Kraliçesi takma ad?n? kazand?rm?? doktorun toplum içinde gülme krizine girmezi hem?ireler için al???lmad?k bir görüntüydü.
“Sonunda evcil köpe?iyle ileti?im kurmay? filan m? ba?ard? ki?”
“Hiç ?a??rmam. O doktordan her ?ey beklenir.“
Dr. Cha henüz küçükken ikisi de diplomat olan ailesiyle birlikte Amerika’ya göç etmi?ti. Harvard Üniversitesinden yirmi ya??nda burslu olarak mezun olmu?tu ve doktoras?n? yirmi üç ya??na girmeden alm??t?.
Güzellik ve kültürün gurur ile kar???m? olan o daha önce hiç bu seviyede insanl???n? göstermemi?ti, sonunda herkesin konu?tu?u bir konu olmu?tu. Sonunda ba?hem?ire cesaretini toplad? ve gidip sordu.
“Dr. Cha, bu kadar komik olan nedir?”
“?una bir bak.”
Gözlerinden ya?lar gelecek kadar gülen Dr. Cha ba?hem?ireye elinde tuttu?u ?eyi verdi. Bu Kimseyi Geride B?rakma için birisinin doldurdu?u formdu. Sekiz k?sa soru ve ayn? ?ekilde k?sa cevab?.

 • ?sim:Lee Hyun
 • 1. ?sminiz nedir?
 • Lee Hyun
 • 2. Mesle?iniz nedir?
 • Dünya bar???n? tehdit edecek büyük bir suçluyum.
 • 3. Ne yapmaktas?n?z?
 • Bu anketi dolduruyorum.
 • 4.Hayat?n?zda yapt???n?z sizin için en de?erli ya da unutulmaz üç ?ey nedir?
 • Continent of Magic’te en üst seviyeye ula?t?m. 204 saat yemeden ya da uyumadan aral?ks?z online oyun oynad?m. Hesab?m? satt?m.
 • 5. ?ktidardaki siyasetçiler hakk?nda ne dü?ünüyorsunuz?
 • Niçin onlar? direk Çin’e ya da Japonya’ya ihraç etmiyoruz ki?
 • 6.Toplumdaki konumunuzun ne zaman fark?na vard?n?z?
 • Maymunlar Cehennemi’ni izledikten sonra.
 • 7. Kendinizi tek cümle ile nas?l tan?mlars?n?z?
I am Da Dragon.

Hem?ire okumay? bitirdi?inde ?a??rm?? görünüyordu.
“Yoksa bu bir çizgi romandan filan al?nt? m??”
“Hay?r. Görünü?e göre bunu sabah hastalardan biri doldurmu?. En alttaki onay damgas?n? görmedin mi?”
“Tipik bir deli.”
“Yine hatal?s?n. E?er bir deli olsayd?, toplumu bu ankette yapt??? kadar aç?k ve i?neleyici bir ?ekilde inceliyor olmazd?.”
Sa?duyuya ters bir ?ekilde, Dr. Cha bu ki?inin zihinsel olarak normal oldu?u kan?s?na vard?. Bir psikiyatrisin bak?? aç?s?ndan, bu cevaplardan neredeyse umutsuz bir ç??l??? duyar gibiydi.
Toplumu bu ?ekilde alay etmek, Lee Hyun ad?ndaki bu genç adam ac?mas?zl?klar dünyas?nda renksiz bir ya?am sürmü? olmal?yd?.
“Ahh.” Ba?hem?ire iç çekmekten kendini tutamad?.
Doktorun karar?na kar?? ç?kmak için bir sebebi yoktu. Yinede, ya Amerika’da psikiyatride profesör doktorlu?a ula?m?? ve dünya çap?ndaki sa?l?k dergileri taraf?nda övgüler alm?? Dr. Cha normalüstüydü, ya da bu Lee Hyun normalin alt?ndayd?.
‘Basitçe ikisi de anormal. Ya da onlar normal ve ben odadaki tek deliyim. Belki de asl?nda tüm dünya kafay? yedi.’ Ba?hem?ire kafas? kar???k ?ekilde bunun gibi ?eyler dü?ündü.
Dr. Cha formu ald? ve yerinden kalkt?.
“Toplumun farkl? tip insanlara ihtiyac? var. B?rak kals?n. Fazla detaya inmene gerek yok. Bu arada, ben bunu gidip Seoyoon’a gösterece?im.”
“Hasta Jeong Seoyoon mu?”
“Evet.”
“Sence okur mu?”
“Okuyacakt?r. Kendini topluma kar?? kapam?? ki?ilerin d??ar?dan gelen ?eylere ilgi duyma olas?l?klar? daha yüksek oluyor. Umar?m bu sefer en az?ndan gülümser.” Dr. Cha Lee Hyun’un doldurdu?u formu ald? ve ko?u?lara yöneldi. Gitti?i yer 12. Kattaki özel bir odayd?.

Yepyeni sa?l?k malzemeleriyle ve en iyi doktorlarla, bir yüzme havuzu ve kapal? spor salonuyla donanm?? bu özel oda, günlük neredeyse 20 milyon Won (~42.000 TL) ediyordu.

“Selam, Seoyoon, Seni görmeye geldim.”
Hastas?n? i?aret ederek, Cha Eun Hee söze ba?lad?. Soluk tenli bir k?z kafas?n? okudu?u kitaptan kald?rd?. Ancak ve ancak görünü?leri ilgi çekici olan süper modellerden biri onun güzelli?ini gölgeleyebilirdi, fakat yüzü duygu yoksunuydu. Frans?z porselen bebekleri gibi cans?z ve ruhsuzdu.

‘Tanr? ona kald?rabilece?inden daha çok güzellik vermi?.’ diye dü?ündü Dr. Cha.

K?z çok güzel oldu?u için, korumac? babas? onu çok fazla sevmi?ti. Baba ile k?z? aras?ndaki çizgiyi bulan?kla?t?ran tabu hiç k?r?lmam??t?, fakat annesi, babas?ndan ?üphelenecek kadar paranoyakt?.

Annesi kendi öz k?z?n? k?skanm??t?, bu da ilk zamanlarda merhametsizce davran??lara ve daha sonra kaç?n?lmaz bir günde faciaya dönü?mü?tü. K?z o zamandan beri, kelimelerin gücünü kaybetmi?ti.

Çocuklu?una döndü?ümüzde, Seoyoon dünyevi bir bedene hapsedilmi? bir melekti. Onun yak?n arkada?? olan Dr. Cha, masumiyet ve sevginin e?it payla??m?ndan mahrum edilen bu k?z için hep bir burukluk hissetmi?ti.

“?una bir bak. Ofisimden herhangi bir belge ç?karma iznim yok ama bunu sana göstermek istedim.” Dr. Cha k?za Lee Hyun’un gönderdi?i belgeyi uzatt?.

Seoyoon’un karanl?k gözleri ka??d?n üzerinde gezindi. Dr. Cha onun kahkahaya bo?ulaca??n? umut etmi?ti.

‘Biliyor musun, e?er bu z?mb?rt?ya gülersen, bu son be? y?ldaki ilk gülü?ün olacak.’ diye dü?ündü Dr. Cha.

Fakat o donuk surat doktorun umutlar?n? darmada??n etti. K?z ankete bakt? ve öylece geri verdi. Seoyoon’un bir zamanlar ne denli hayat dolu oldu?unu hat?rlad?kça doktorun yüre?i s?zlad?.

“Pekala, ba?ka bir ?eye ihtiyac?n var m??” diye sordu Dr. Cha.
Seoyoon hafifçe kafas?n? sallad?.

“O halde, bir ?eye ihtiyac?n olursa beni aramaktan çekinme.”
Dr. Cha sessizce oday? terk etti.

“Güldü mü?” diye sordu hem?ire, odaya girme izni yoktu.
Dr. Cha ac? ac? gülümsedi.
“Yine i?e yaramad? demek.” dedi hem?ire.
“Hay?r, ona ula?acak bir yol bulam?yorum.” dedi Dr. Cha. “Ba?kan?n bana olan güvenini sürdürebilmem için — hay?r, Seoyoon’un iyili?i için onu tedavi etmem gerek…”

Say?s?z psikolog, psikiyatrist ve ?aman Seoyoon’un durumunun çaresine bakmak için kiralanm??t?, nafile. Hiçbiri buz kesmi? kalbini eritemediler. ?u an neredeyse herkes k?zdan umudu kesmi?ti.

Hem?ire ayr?ca a?lamakl?yd?. Böyle tatl? bir k?z?n konu?madan, gülmeden, dört duvarla çevrili odas?nda kapal? kalm?? olmas?na çok üzülüyordu.

“Ona yard?m edebilecek bir ilaç ya da bir terapi yok mu?” diye sordu hem?ire.
“Psikiyatrik bir tedavi zihnini açmaz ve gerçe?i kabul etmezse i?e yaramaz.” dedi Dr. Cha.
“O halde hayat?n?n kalan?nda hep böyle ya?ayacak…”
“Onu geri döndürmek için bir ?eyler yapmal?y?z. Sadece bir i?arete ihtiyac? var, onu gerçeklikle yüzle?tirecek bir ?ey.”
“Ama çoktan be? y?l oldu. Zihni ?imdiye dek her ?eye kapanm?? olabilir.”
“Bu bizim i?imiz. Ne olursa olsun, onu geri getirece?im.” Dr. Cha’n?n cevab? sertti.

Uzmanl?k alan? psikiyatriydi ve Seoyoon’u kurtarmak için gönüllü olarak hastaneye gelmi?ti.

“Bir y?l önce yeni bir tedaviye ba?lam??t?m.”
“Bunu bilmiyordum.”
“Bilmezsin tabii. Çünkü bunu s?r olarak sakl?yordum. Royal Road, ilaç tedavisi ve dan??manl?k vakitleri haricinde günlerini ve gecelerini oyunda harc?yor.”
“O halde—”
“Aynen. B?rakal?m, sanal dünyada her ?eye yeniden ba?las?n. Onu bu odadan ç?karal?m ve ba?kalar?yla ileti?im içerisinde olaca?? yerlere gitsin yava? yava?. Umar?m ki, en az?ndan sanal gerçeklikte de olsa insanlara olan inanc?n? geri kazan?r ve daha önce hiç hissetmedi?i duygular hisseder.”

Lee Hyun eve geldi?inde Royal Road’a girmeden önce e?ya i?lem sitesine girdi.

Lee Hyun ?imdiye dek sadece bir e?ya koymas?na ra?men statüsü üç elmasa ç?km??t?. Continent of Magic hesab? üç milyar Won (~6.300.000 TL) de?erindeydi.

Bu tek ba??na onu VIP seviyesine yükseltmeye yetmi?ti.

[Sat?n al] Demir K?l?ç +20 GÜÇ - 400,000 Won (~800 TL)

[Sat?n al] 4 Sava?ç? Yüzü?ü. Teklif.

[Sat?n al] Korucu S?n?f? için Mavi Çizme. 300,000 Won (~600 TL) – pazarl?k yap?l?r.

[Sat?n al] Sihirbaz Küpeleri. Royal Road Kelly Kitab?, de?er + ekstra

Ra?bet gören liste veya e?yalar binlerce sayfa uzunlu?undayd?. Anahtar kelime milyon tane arama sonucu ç?kartt?, fakat sadece az bir miktar? görülmeye de?erdi.

Birçok oyuncu haval? e?yalar? elde etmek istiyordu, talep fazlayd?. Öyle ki kaynak yetersiz kal?yordu.

Sistem sat?c?lar? destekliyordu ve onlardan biri bir e?ya gönderdi?inde, aç?k art?rma dakikalar içerisinde ba?l?yordu.

[Sat] K?z?l Ruhun Topuzu 105/105 Dayan?kl?l?k w/96-105dmg+15 SRT[100,000 Won (~200 TL)+@]

[Sat] Shine’?n Kutsal Yüzü?ü: Rare / Heals 3 MP saniye ba?? 5 dk [3,000,000 Won (~6.000 TL) ]

[Sat] Mesih’in Küpesi: Mag def. Up. Ate? Büyüsü + %8 masraf. [4,000,000 Won (~8.000 TL) ]

[Sat] Demirci Thomas’?n Çekici: %15 ? silah dövmekteki ba?ar? oran?. 5,000,000 Won (~10.000 TL) ile son model silahlar üretmene yard?mc? olur.

Aç?k art?rmadaki e?yalar?n ilk %10’u a??r? fiyatlar sunmu?lard?.

Hemen alt?nda en az?ndan yüz bin won (~200 TL) de?erindeki biraz daha ucuz e?yalar bulunuyordu.

Yükselen fiyatlar e?yalar?n yetersiz oldu?unu gösteriyordu.

Weed en ba??nda demir k?l?c? alacak kadar ?ansl? olmasayd?, s?radan görevleri tekrar edip anca birkaç bak?r bozukluk toplayabilirdi ve göreve gitmeden önce bir demirci dükkan?ndan sadece yavan bir k?l?ç alabilirdi.

Aksi halde korkulu?a vurarak biriktirdi?i statlara güvenerek, hayvanlar? yumruklar?yla avlamak zorunda kal?rd?.

Bu durumda, k?l?ç ustal???n?n etkisi olmadan sald?r? gücü yar? yar?ya inmi? olurdu. Epey iyi yap?land?r?lm?? silahlar ve donan?mlarla k?yasland???nda el yap?m? demirci ya da terzi e?yalar? için gerekenler ucuz kal?yordu. Oymac?l?k s?n?f?yla alakal? e?yalar mevcut bile de?ildi.

Royal Road aç?lal? sadece 15 ay olmu?tu. Oyuncular levellerini art?rmaya ve maceralara dalm??lard? bile. Lee Hyun ba?ka bir zanaatkâr görmemi?ti.

K?tan?n yüzde yetmi?i henüz ke?fedilmemi?ti, i?te bu yüzden birçok zindana henüz ayak bas?lmam??t? ve birçok görev tamamlanamam??t?. Gözlerinin önüne serilen say?s?z f?rsatlarla sadece birkaç oyuncu zanaatkâr olmay? hayal etmi?ti.

Rosenheim Krall??? nispeten, (gerçek dünya zaman?na göre) sadece alt? ay önce ke?fedilmi? yeni bir dünya say?l?rd?. Krall??? ilk bulan sefer heyeti çok büyük bir miktar maddi kazanç elde etmi?ti.

Rosenheim k?tan?n merkezine uzakt?, ama etraf? ke?fedilmemi? bölgeler ve ayak bas?lmam?? zindanlarla doluydu ve güçlü hayvanlar oldukça fazlayd?. Bu Lee Hyun’un, maceras?na ba?lamak için Rosenheim’i seçmesinin temel nedeniydi.

“Çok mu geç ba?lad?m? Hay?r, hâlâ yeti?mek için bir ?ans?m var.” dedi kendi kendine.

Lee Hyun kafas?n? sallad?. Rakipleri level art?r?p maceralara at?l?rken Lee Hyun bütün bir y?l haz?rlanmak yerine egzersiz yap?p bilgi topluyordu. Art?k hesab?n? satmak istemiyordu.

Online oyun hesab? satma prosedürleri, oyuncunun kimli?ini belirlemek için iris taramas? al?nan bir sanal gerçeklik oyununda daha zordu. Ayr?ca, Lee Hyun kolayca para kazanmaktansa görev yapmay? tercih etmi?ti.

Royal Road onun ailesini en az önümüzdeki be? y?l boyunca mali bak?mdan desteklemeliydi.

“Bu ?ekilde devam ederse Royal Road aileme gelecek be? y?l, hay?r on y?l boyunca geçimlerini sa?lamak için bir ?eyler verecek. Sonra, Hayan’? okula gönderebilirim. ?stikrar önce gelir. Ben liseden terk’im, fakat Hayan daha iyi bir hayat? hak ediyor.” dedi kendi kendine.

*D?r?r?r?n*

Telefon aniden çalmaya ba?lad?.

Lee Hyun etraf?na bak?nd? ve büyük annesiyle Hayan’?n evde olmad???n? fark etti, bu yüzden istemeye istemeye telefonu eline ald?.

“Alo, kimsiniz?”
“Lee Hyun, bu sen misin? Hâlâ telefonda kaba konu?uyorsun, dostum. Benim, Sanghoon.”
“Oh, demek sensin, Sanghoon.”

Lee Hyun bu sesi uzun zamand?r duymam??t?. ‘Okulu b?rakt???mdan beri’ diye dü?ündü hüzünle.

“Hey, n’aber?” diye sordu Lee Hyun.
“Bu ak?am mezunlar toplant?s? var—”
“O umurumda bile de?il. Sadece mezunlar?n kat?lmas? gerekmiyor mu? Benim gibi okulu yar?m b?rakm?? birinin bulu?maya kat?lmas? komik bile de?il.”
“Ama—”
“Amas? mamas? yok. Biliyorsun, okulu b?rakt?m. ?u an okulla ilgili bir ?eyler yapmak istemiyorum.”
“…”
“Bana bir iyilik yap, Sanghoon. Bir daha beni arama.”

*Çat*

Lee Hyun telefonu yerine koydu ve derin bir nefes ald?. Bu zerre kadar bile istemedi?i bir aramayd?.

E?er MIB (Men in Black, Siyah Giyen Adamlar filmine gönderme) tipi bir haf?za siliciye sahip olsayd?, o zaman tereddütsüz, en kötü an?lar? ve zaman? olan lise hayat?ndaki üç y?l?n tümünü silerdi.

Geçmi?e bak?nca, Lee Hyun tefeciler taraf?ndan dövülüp tehdit edilmi?ti. Okula gizlice girmek zorundayd?. Saklambaç oynuyormu? gibi okula gece yar?s?nda ve tan vaktinde gidiyordu.

Le Hyun birkaç gün boyunca tefecileri atlatmay? ba?arm??t? ama onlar dü?ündü?ünden daha ak?ll?yd?lar. Sokak gangsterleri kiralay?p ö?retmenlere bask? uygulam??lard?.

S?n?f ö?retmeni bile Lee Hyun’a tüm s?n?f?n ortas?nda borcunu geri ödemesini söylemi?ti.

Ö?retmen, bu delili?e dahil olmak istemedi?i için gözya?lar? içerisinde yalvararak telef olmu? ö?renci önünde diz çöktü.

“Barda?? ta??ran son damlayd?. Ertesi gün okulu b?rakaca??m.” dedi kendi kendine.

Lee Hyun okuldaki arkada?lar?n?n nas?l olduklar?n? merak ediyordu biraz. Ama bulu?mada ortaya ç?kmak sadece utanç verici an?lar? canland?r?rd?.

‘Bu kaç?n?lmaz gerçek, sanal gerçeklik oyunu oynamaktan ba?ka yapabilece?im bir ?ey yok.’ Lee Hyun yeme?ini bitirdi ve tekrar oyuna girdi.

****

Weed Rodriquez’in malikânesinin kar??s?nda ?afak vaktinden gün batana kadar bekleme rutinini bir gün bile aksatmam??t?. Ba?ka kim böyle s?k?c? günlerle ba?a ç?kabilirdi?

“Bat? Vadisine avlanmaya gidelim, ne dersin? Hippilerin leveli yüksek, ama tak?m olu?turursak onlar çantada keklik olurlar.”
“Eline Köyü’ne gitmek üzere kafileye e?lik edece?ini duydum?”
“Son zamanlarda trol kan? fiyat? neredeyse üç kat?na ç?kt?. Büyük bir sava??n patlak vermesinden korkuyorum.”

Böyle birçok konu?ma Weed’in kula??na çal?nd?.

At arabas?n? süren atlar hafif hafif ki?nedi.

Weed ana bulvarda oturarak birçok bilgi edinebilmi?ti. Dünyada neler olup bitti?ini ö?renmi?ti. Böyle bir e?lence olmasayd? çoktan pes etmi? olurdu.

Weed korkulu?a vururken, en az?ndan daha güçlü olman?n verdi?i hazla e?leniyordu. Ha?in güne?in alt?nda hareketsizce oturmak bir i?kenceydi.

‘Buda günlerce duvara dönük meditasyon yapmam?? m?yd??’ diye sordu kendine.

O da ayn? ona benzer bir deneyim geçiriyordu, Rodriguez’i bekleme deneyimi.

Son iki gündür Weed, Pale ve Irene’yle, birlikte ava gitmek için bulu?mu?tu. Onlar Weed kadar güçlü de?illerdi, bu yüzden daha yava? EXP kazan?yorlard?.

Yine de istediklerinde hayvanlar? gece gündüz avlayabiliyorlard?. Esnek programlar? sayesinde Weed’in leveline ula?m??lard?.

Gece yüzde 30 bonus EXP, gün içindekine k?yasla hayvanlar?n yar? yar?ya daha güçlü olmas? nedeniyle teknik olarak dengeleniyord?. S?k s?k, gündüz avlanma dü?ük level oyuncular için daha etkiliydi.

Ayr?ca, Weed s?n?f seçimi yapmam?? oldu?undan dolay? cezal?yd?, bu yüzden hiç skill elde edememi?ti. Ortalama bir oyuncudan daha yüksek bir s?n?fa geçseydi, skill levelinde geri kal?rd?. Ayr?ca soka??n ortas?nda bekleyerek de?erli vaktini harcamak sabr?n? ölçüyordu.

‘?imdi ne yapay?m? Oymac?l?k ustal???… heykeller…’ Weed etraf?na bak?nd?. At arabas?n?n tekerinden f?rlam?? gibi görünen bir tahta parça buldu. Weed tahta parçay? tutarak oymac?l?k skilini etkinle?tirdi. “Oy bunu.”
*V?yt*
Weed’in eli hareket ederken, tahta oradan buradan kesildi.
“Bu da nesi!—“

Skill oymay? bitirdi?inde, Weed derin bir iç çekti. Kare tahta parças?, küçük yuvarlak bir hal alm??t?.
“Bunu kendim yapsam daha iyi.”

Weed ba?ka bir tahta parças? daha kapt? ve oyma b?ça??yla kesmeye ba?lad?. Bir kuma? fabrikas?ndaki geçmi? deneyimleri ellerini daha iyi kontrol etmesini sa?l?yordu, zanaat ona bir al??kanl?k gibiydi.

Oyma b?ça?? o kadar keskindi ki, ufak bir dokunu?la tüm tahtay? oymu?tu. Birkaç deneme yan?lma giri?iminden sonra, nihayet tahta parçadan ufak bir k?l?ç oyabilmi?ti.

 • Oyma Ustal???nda deneyim kazand?n?z.

 • El sanat? Skilinde deneyim kazand?n?z.

?ki anl?k mesaj penceresi kademeli bir ?ekilde belirdi.

Weed bir ?ey ö?renmi?ti, bir nesneyi oymak için oymac?l?k skiline bel ba?lamak zorunda de?ildi ve skili kulland??? zaman, tam olarak hangi ?eklin üzerinde çal??t???n? bilmeliydi.

‘Oymac?l?kta daha s?k pratik yapmal?y?m.’

Weed s?k?lm?? bir ?ekilde birkaç tahta parças? toplad? ve onlar?n oymaya ba?lad?.

“Bu da bir ?ekilde e?lenceli.”

Bir anda Weed kendini ilkokul zamanlar?nda buldu, resim ö?retmenleri onu bir ?eyler üretmek konusunda övmü?tü. Weed’in oydu?u ?eyler daha çok kullan??s?z ?eyler oldu, fakat birkaç? Weed’in gözüne bile makul göründü.

Be? saat boyunca tahta parçalar?n? oymu?tu. Bir adam?n oturup oyma b?ça??yla tahta kesip biçmesi tuhaf görünüyordu, ama Weed bo?a zaman harcamaktansa bunun daha iyi oldu?unu dü?ündü.

 • Level Art???: Oyma Ustal??? [2]
 • Daha çetrefilli çal??malar üretmeni sa?lar.
Skilde ba?ar?s?z olma oran?n? azalt?r.

Weed’in el sanat? skili ve oyma ustal??? h?zla level atlam??t? çünkü onlar?n k?yaslan?ld???ndaki dü?ük leveli, yüksek levellere ula?mak için daha ufak bir miktar EXP gerektiriyordu.

“Vay.” Weed’in a?z? aç?k kalm??t?.

Oyma ustal???ndaki leveli artt?kça, o tahta parças?n? oyarken çe?itli pencereler belirdi.

Yuvarlakta nereyi kesmeli, hangi ?ablonlar mevcut gibi görsel ipuçlar? verildi. Weed otomatik olarak yönlendirilen ipuçlar?ndan birini seçebilirdi.

Bir hata yapt???nda bile, oyma ustal??? düzeltmek için onu çal??man?n son haline ekliyordu.

Art?k kaliteli heykeller yap?yordu. Weed önceki gece avlad??? bir tilkinin heykelini oydu ve kurt heykeli dü?ündü?ünden daha kolayd?. Tamamlanm?? canl? heykelleri yan?na koydu.

Weed’in skil leveli 2’ydi, fakat Zahab’?n Oyma B?ça?? onu 4’e ç?karm??t?.

B?çak, her oymac?n?n u?runda ölece?i e?siz bir e?yayd?. Sorun kimsenin umursamamas?yd?.

Oymac?l?k s?n?f? yok olman?n e?i?indeydi. Birkaç tane oymac? olmak isteyen kalsa bile, levelleri ortalama düzeydeydi. Bu nedenle Zahab’?n Oyma B?ça??’na iyi bir fiyat biçilmesini beklemek anlams?zd?.

Weed çal??malar? bitirdi?inde—

 • Yeni Stat: Sanat

"Sanat?"

 • Sanat
 • Güzelli?i kavrama ve uygulama yetene?i, sanat estetik ve pratik yönüyle yiyecekleri ve ürünleri zarif k?lar.
Güzel ?eyleri gördü?ünde, duydu?unda, koklad???nda, tatt???nda, dokundu?unda veya sanat eseri ortaya ç?kartt???nda geli?ir.

“…”

Weed sanat stat?n?n vaat etti?i say?s?z gücü hesaplarken sessizli?e büründü. Ard?ndan, h?zl?ca bir karara vard?.

“Sanat stat?n? sil!”

 • Bu stat silinemez

“Lanet olsun!”

Bir oyuncu sonsuz stat olu?turamazd?. Maksimum stat say?s? on be?ti.

Weed için bir stat?n?n sanata bo?a harcanmas? dayan?lmazd?. Yine de, bo? stat yerlerini sadece ve sadece kesin laz?m olanlar için kullanmay? planlam??t?.

‘Yapacak bir ?ey yok.’

Sanat stat? Weed’in zerre kadar umurunda de?ildi. Ona hiç stat puan? harcamayaca??na dair yemin etti.

Stat?n otomatik artaca?? konusunda rahatlam??t?, ancak bunun nas?l olaca?? konusunda ?üpheliydi.

Weed tahta parçalar?n? oymaya devam etti. Yine de, oyma ustal???n?n kendisinden çok yan etkileriyle ilgilenmi?ti.

“Oyma ustal??? bir i?e yaramaz. Fakat el sanat? skili her alanda güç sarf etmeye de?er, k?l?c?n sald?r? gücünü art?r?r ve de okçuluk ellere dayan?r. Hassas çal??malar da yapabilirim.”

El sanat? skili her ?eyi her yerde etkileyebilecek bir ihtiyaçt?r.

 • El sanat? ustal???nda seviye atlad?n!
 • El sanat? [3]
 • A?ç?l?k ve Terzilik yeteneklerini ö?renmeni sa?lar.
 • Yak?n ve uzak mesafe silahlarla sald?r? gücünü artt?r?r. (+ %3 SALDIRI)
Yumruklarla sald?r? gücünü artt?r?r. (+ %5 SALDIRI)

Oymac?l?k sanat? daha h?zl? tecrübe puan? elde etmesini sa?lad???ndan el sanat? yetene?i çabucak üçüncü seviyeye ula?t?.

Bu gerçekten i?e yar?yordu.

Weed el sanatlar? becerisinin h?zl? yükseli?inden memnundu. Bu k?smen Zahab’?n Oyma B?ça?? sayesinde üretti?i sanat eserlerinin dördüncü seviye olmas?ndan kaynaklansa da, as?l etken oyma ustal???yd?.

Pi?irme ve terzilik yetenekleri, el sanatlar? yetene?ini büyük ölçüde etkiliyordu. Ancak bu yetenekler incelik ve ustala?ma konusunda oymac?l???n rakibi olamazd?.

Basitçe söylemek gerekirse, oymac?l?k el sanatlar? yetene?ini geli?tirmek için gerekliydi. Yine de hiç kimse el sanatlar? yetene?ini geli?tirmek amac?yla oymac?l?k ö?renmek istemezdi.

“Asla terzilik yetene?ini ö?renmeyece?im, terzilerden nefret ediyorum!”

Weed temel pi?irme yetene?inin sayesinde yemek tarifleri kullanarak yapmas? e?lenceli ve çok lezzetli yemekler yapabilirdi.

Malzemeleri do?rudan bakkaldan al?p, yeme?i kendin pi?irmek iyi bir restoranda bir ö?ün yemekten daha ucuzdu.

Bir hafta ya da daha uzun bir süre ?ehirden uzakta avlanmaya gitti?inde kendi pi?irdi?i yiyecekleri konserve yaparak kullanabilirdi. Zaten haz?r yiyecekler dayan?kl?l?k stat?n? tamamen yenileyemezdi.

Ayr?ca Weed'in tekstil fabrikas?nda geçirdi?i yorucu günlerin hat?ralar? onu hala rahats?z etti?i için, terzilik yetene?ini ö?renmekten kaç?nmaya kararl?yd?.

“Terzilikten, nefret etti?im her ?eyden daha çok nefret ediyorum. Asla, asla ve asla bu saçma i?e elimi sürmem,” dedi kendi kendine.

Weed oydu?u heykelin üstünde çal???rken, bir ?eyler taraf?ndan gölgelendi?ini tuhaf konu?malar duyana kadar fark edemedi.

“Vay can?na, bu çok sevimli.”
“Gerçekmi? gibi görünüyorlar.”
“Daha önce hiç bu kadar gerçekçi bir sanat eseri görmedim.”

Weed gölgelerin oldu?u yöne do?ru bak?nca hayranl?kla onun oydu?u heykelleri inceleyen bir grup insanla kar??la?t?.

Minicik, sevimli bir k?z tav?ana benzeyen heykeli parma??yla göstererek;“Merhaba amca, bu sat?l?k m??” dedi.

Weed t?pk? otuzlar?nda bekar bir kad?n?n 'Teyze' s?fat?na verece?i tepki gibi, kibarca hala genç birisi oldu?unu belirterek k?z?n söyledi?ini düzeltecekti. Fakat…

“Evet, sizin için ne yapabilirim, genç bayan?” dedi. Paran?n kokusunu alm??t?.

“Bunlardan bir tane istiyorum. Ne kadar?”

Akl?ndan bedava vermek geçti bir an için.

“Bu…” Weed makul bir fiyat söylemekte zorland?.

Heykellerinden ya ?imdi kâr edecekti ya da bunlar sonsuza kadar burada bekleyecekti, en sonunda da çöp kutusunu boylayacakt?. ?ki parma??n? kald?rd?.

“Bu kadar istiyorum,” dedi Weed.
“?ki gümü?? Bu benim dü?ündü?ümden daha ucuzmu?.”

K?z iki gümü? sikke ödedi ve heykeli sat?n ald?.

“Bu tav?an gerçekten çok tatl?, hat?ra olarak saklayaca??m.”

Weed küçük k?z?n gidi?ini ?a?k?nl?kla izliyordu. ?ki parmak iki bak?r sikke anlam?na geliyordu. Sadece iki bak?r sikke. Ama k?z onun dedi?inin yüz kat?n? ödemi?ti.

“Hey, ben de bir tane almak istiyorum.”

“Bana da. Bu iki tilkiyi alaca??m.”

Küçük olanlar? iki gümü?ten, büyük olanlar? üç gümü?ten fiyatland?rd?.

Weed’in avlad??? tilkilerin ve tav?anlar?n heykelleri, k?l?ç ya da kalkan heykellerinden daha çok popüler olmu?tu.

Hayvanlar sevimli görünüyorlard? ve mü?teriler acemi zamanlar?n?n an?s? olarak saklamak için onlar? tercih ediyorlard?.

Yüzüncü seviyede olan bir oyuncu bir günde kolayca birkaç alt?n kazanabilirdi. Onlara göre iki gümü? bir hiçti.

Weed haz?rlad??? bütün heykeller k?sa sürede sat?ld?.

“Bizim için tilkiye benzer bir heykel yapabilir misiniz? Dokuz kuyruklu bir tilki olacak ama.”

Weed bir süre dü?ündü ve ba??yla onaylad?.

?stedikleri kula?a zor gelmiyordu. Normal bir tilkiden fark? dokuz kuyru?u olmas?yd?. Neden olmas?n, yapabilirdi.

“Tabi, bay?m. Ancak normal tilki heykelinden daha pahal? olacak.”

“Ne kadar istiyorsunuz?”

“Be? gümü? yeterli olacakt?r.”

Weed be? gümü? dedi?inde biraz fazla söylemi? olabilece?inden korktu, ama al?c?lar hemen kabul etti.

“Harika. ?stiyorum. Lütfen heykelin çok güzel görünmesini sa?layabilir misiniz?”

Kalenin içinde, bir oymac? dükkân? vard?. Buradaki alt?nlar ve de?erli mücevherlerle süslenmi? özel heykeller, ço?u oyuncu için çok pahal?yd?. Ba?ka kimsenin oymac?l?k ustal???na ilgisi olmad???ndan, Weed’in oydu?u heykeller de?er kazanm??t?.

“Vay can?na, bu çok haval?.”

Birileri bu heykelleri heyecanla ald???nda, ba?ka ki?iler de pe?inden geliyordu.

“Bir heykel daha almak istedi?imde sana ula?abilmem için ismini verir misin?”

“Weed- Oyma Ustas? Weed. E?er zevkinize göre bir heykel isterseniz çekinmeden benimle ileti?ime geçebilirsin.”

“Te?ekkürler, görü?mek üzere.”

Gün bat?m?ndan önce, oyma ustas?yla ilgili söylentiler kalenin ta öbür ucuna yay?lm??t?, herkes Weed’i görmek için geliyordu.

“??te o, orada.”

“Bizim için birkaç heykel yapman? istiyoruz.”

Weed gece boyunca avlanarak dört gümü? kazanabilmi?ti, ama bir ya da iki heykel ile art?k daha çok para kazan?yordu. Bir heykeli yapmak yakla??k on dakika sürüyordu ve malzemelerin maliyeti oldukça dü?ük oldu?undan kazanc? yüksek oluyordu.

Ertesi gün, marangozun önünde durdu ve toplu olarak odun ald?. Daha çok heykel üretmek için i?e koyuldu.

El sanatlar? yetene?inin ve oymac?l?k yetene?inin yükselmesi sayesinde daha güzel heykeller yapabiliyordu.

Yüksek seviyedeki yetene?inin sayesinde, daha h?zl? üretti?i heykelleri daha yüksek bir fiyata satt?. Hatta ba?ar?l? ba?yap?tlar?, bir ya da iki binde bir, aç?k artt?rmaya konulmu?tu.


Oymac?l?k hakk?ndaki görü?leri biraz olsun de?i?meye ba?lam??t? – memnun edici miktarlarda cep harçl???n? sa?lama almak için yar? zamanl? bir i?.

 • Share:

You Might Also Like

0 comments